Start > Ritul latin > Oficiul păstorilor în Biserică

Oficiul păstorilor în Biserică

2 February 2007
1,409 afișări

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a V-a de peste an (Anul C)

Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi începe cu descrierea unei scene simple și sugestive: Isus, șezând în barca lui Simon-Petru, învață gloatele care se adunaseră pe malul lacului pentru a-L asculta. Probabil că în descrierea sa, evanghelistul Luca se gândea la semnificația pe care acest fapt o are pentru Biserică; la acea semnificație pe care o vedem realizată acum, aici între noi, pentru că și noi suntem adunați aici, în această biserică, asemenea acelei mulțimi de pe malul lacului, pentru a-L asculta pe Isus care ne mai vorbește încă din barca lui Petru, cu alte cuvinte din interiorul Biserici.

Ce ne spune nouă astăzi Cuvântul lui Dumnezeu? Tot ceea ce ne spune am putea rezuma într-un singur cuvânt: vocație. Dumnezeu nu vrea să lucreze singur ca acei manageri pământești care nu se mai încred în nimeni și nu angajează pe nimeni ca să colaboreze cu dânșii. El vrea să îi includă pe oameni în opera mântuirii care îi privește personal; vrea colaboratori conștienți și activi. De fapt, observăm că acest mare adevăr se reflectă și se nuanțează în lecturile de astăzi.

Prima lectură ne-a prezentat chemarea profetului Isaia; este o pagină a cărei explorare nu se sfârșește niciodată. Mai înainte de a-i încredința Misiunea profetului Său, Dumnezeu îl încearcă, așa ca într-un cuptor. Introdus în lumina orbitoare a sfințeniei și a maiestății lui Dumnezeu, omul se simte pierdut, pentru că se descoperă pe el însuși așa cum este în realitate, adică un mare păcătos. Iată, deci, că un cărbune aprins îi atinge buzele și el se simte curățit; este despărțit de gândurile sale pământești, de scopurile și interesele sale personale, și a devenit complet disponibil pentru Dumnezeu. La glasul lui Dumnezeu: “Pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru Noi?”, el poate răspunde acum cu toată simplitatea: “Iată-mă, trimite-mă pe mine!” Dumnezeu nu l-a forțat, ci numai a trezit în inima lui voința de a sluji cauza Sa. Aceasta este vocația sau chemarea. Dumnezeu trezește într-un om oarecare necesitatea și curajul de a-L accepta liber și nesilit: Dumnezeu care cheamă și omul care răspunde – vocație activă și vocație pasivă.

Să trecem acum la Evanghelie: Luca a reunit în această pagină amintirea unor episoade petrecute – după cât se pare – în locuri și circumstanțe diferite. Însă aceasta nu dăunează întru nimic mesajului pe care vrea să îl transmită, care își are veridicitatea sa în Duhul Sfânt, și nu numai prin faptul istoric pe care îl reproduce.

Aici chemarea nu se petrece în taina unei teofanii: Dumnezeu și-a luat un chip și un glas omenesc, și în felul acesta îi cheamă pe oameni “în Cristos Isus”, adică oarecum de la om la om. Deci reacția lui Petru este aceeași cu a lui Isaia: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”. Nu vom cunoaște niciodată ce anume i-a făcut pe primii ucenici ai lui Isus să își părăsească atât de repede barca și năvoadele, meșteșugul și familiile, pentru a urma chemarea lui Isus. Luca ne dă de înțeles că motivația a fost o minune, acea pescuire minunată, însă acest episod, după cum se pare, s-ar fi petrecut mai târziu. S-ar putea ca minunea cea mai verosimilă a acelui moment să fi fost aceea care s-a petrecut în inimile lor: ei au fost cei prinși în mrejele lui Dumnezeu, în acel mod suav și irezistibil care a marcat întotdeauna marile chemări ale lui Dumnezeu: “Doamne, Tu m-ai aprins și iată sunt înflăcărat; Tu ești mai tare decât mine și ai biruit!”, exclamă Ieremia. Și în cazul apostolilor, și în episodul cu Isaia, totul gravitează în jurul chemării: “Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe El”. Mai târziu, Petru își va aduce aminte de toate acestea și îi va spune lui Isus: “Iată, noi toate le-am părăsit și Te-am urmat”.

Aceasta nu este o urmare oarecare a lui Isus, de pildă cum era aceea a mulțimilor, care îl urmau pentru a asculta cuvântul Său și a mânca din pâini, ci este o urmare a lui Isus pentru a fi pescari de oameni, pentru a împărtăși aceeași soartă, spre a fi colaboratorii Săi și, în cele din urmă, a forma prima comunitate creștină, embrionul întregii Biserici. Apostolii sunt cei chemați care, la rândul lor, trebuie să îi cheme pe alții.

În lectura a doua îi regăsim pe aceeași apostoli, după sărbătoarea Paștilor, în deplina lor activitate de pescari. În ce constă misiunea lor? În realitate ce au făcut ei? Ne-au transmis faptul că “Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost înmormântat și a înviat a treia zi, după Scripturi.” Cu alte cuvinte ei Îl mărturisesc prin predicarea cuvântului, și această mărturie este ca o mreajă de dimensiuni imense, care este aruncată succesiv în valuri, repetându-se de fiecare dată miracolul pescuirii minunate. “A fost mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul.” O astfel de captură era o salvare: oamenii care îmbrățișau credința și proveneau din păgânism aveau senzația că au fost salvați din marea învolburată a pierzării, a întunericului, și duși în împărăția luminii. Căderea în această mreajă este spre mântuire, nu spre pierzare. Poate că și pentru acest motiv creștinii din primele veacuri, cu bucurie și recunoștință, preferau să fie numiți “peștișori” pescuiți din mare.

Mărturia dată de apostoli este o transmitere mai departe (“v-am transmis… ceea ce am primit și eu”); aceasta constituie a doua lor obligație esențială: a fi garanții, și pentru a spune așa, transmițătorii tradiției. În aceasta se conturează deja magisteriul și tradiția care împreună cu Scriptura sunt coloanele sau stâlpii credinței catolice. Tot ceea ce am spus până aici ar trebui să ne ajute să înțelegem mai bine lucrarea lui Dumnezeu, ca și respectul pe care trebuie să îl avem pentru om, respect ce caracterizează planul Său de mântuire: “Ad homines per homines”. El merge la oameni prin oameni și în felul acesta îi solidarizează chiar și în mântuire.

Dar, așa ca întotdeauna, nu ne vom opri aici: de pe planul înțelegerii va trebui să trecem pe planul actualizării Evangheliei. Astăzi ne vom opri mai cu seamă asupra unui lucru: Ce însemnă pentru poporul lui Dumnezeu faptul existenței păstorilor și a mai marilor, adică a autorității și a ierarhiei în Biserică? Trăim într-o epocă în care sistemul de reprezentanță este foarte discutat și contestat. Acestui sistem i se opune la toate nivelele (școală, politică, întreprinderi) sistemul participării directe. Oamenii s-au săturat până peste cap de atâta reprezentanță; refuză să mai fie reprezentați de alții, lăsându-i pe alții să ia decizii în locul lor, fără a-și putea da seama despre ce este vorba și a decide personal; într-un cuvânt, fără a putea dispune de propria lor libertate. Oamenii nu mai admit să fie ținuți în minoritate. Chiar și în viața eclesială se simte o criză de felul acesta, însă aceasta, în loc să destrame acea “viziune catolică” a Bisericii, o purifică și o reînnoiește. Petru și Paul, adică cei doi pilaștri, și temeliile ierarhiei eclesiastice, au dat, să spunem așa, o definiție Oficiului Păstorului în Biserică. Cel dintâi spune: “Păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, supraveghind-o, nu cu silă, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu; nu pentru un câștig necinstit, ci din iubire, nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă exemple pentru turmă”. Paul, vorbind la persoana întâi creștinilor din Corint, spune: “Nu că am fi noi stăpâni peste credința voastră, ci vrem să colaborăm și noi la bucuria voastră, căci voi rămâneți tari în credință”.

Acum, dacă privim retrospectiv, la felul cum erau raporturile dintre ierarhie și popor înainte de Conciliul Vatican II (și parțial mai sunt și astăzi), observăm că Biserica se structurase într-o linie rigid verticală, care pleca de la Cristos la Papa, de la Papa la episcopi, de la episcopi la parohi, și de la parohi la popor. Pe vremea aceea nu exista prea mult schimb de experiență ori comunicare reciprocă, nici între Biserică și Biserică, nici între categorie și categorie din aceeași Biserică; credincioșii nu aveau prea multe contacte cu episcopul lor și nici episcopul cu propriul lui popor; el ajungea la popor numai prin reprezentanța parohilor. Însă lucrul cel mai grav era lipsa unui contact cu poporul lui Dumnezeu. Se răspândise, fie și numai în teorie, convingerea că Dumnezeu nu face nimic în Biserică decât numai prin acea serie de intermediari: Papa, episcopi, preoți. Toate așa numitele “canale ale harului” (sacramente, cuvântul lui Dumnezeu, etc.) treceau prin ei. Păstorii, în această viziune, erau considerați ca reprezentanții lui Dumnezeu pe lângă popor, ca reprezentanți ai poporului pe lângă Dumnezeu, și ca reprezentanți ai Bisericii pe lângă puterile civile. Practic laicul era exclus de la orice participare la deciziile Bisericii. Exista un fel de procură la toate nivelele, chiar și cu Dumnezeu: preoții cred, se roagă, celebrează liturghii pentru popor; poporul plătește liturghii, plătește rugăciuni, dă bani clerului, preoților, și crede că în felul acesta și-a aranjat conștiința cum nici nu se poate mai bine. Asemenea lucruri nu trebuiesc generalizate, dar nici nu se poate tăgădui că de foarte multe ori se întâmplă întocmai.

Acest tipar de Biserică, bazat pe reprezentanță, Conciliul Vatican II a început să îl înlocuiască cu modelul bazat pe participare directă, demonstrând acest lucru în diferite feluri și ocazii. Convingerea este că Dumnezeu nu lucrează numai într-o anumită direcție – de sus în jos – ci și invers: de jos în sus. Cu multitudinea și varietatea harurilor și a slujirilor pe care Duhul Sfânt le inspiră direct în viața concretă și de toate zilele a Bisericii, avem o bogăție imensă în folosul întregii Biserici. Dacă în sacramente avem bogăția patrimoniului comun de haruri (a căror împărțitoare este ierarhia), care trece în fiecare credincios, în haruri însă, bogăția fiecărui credincios trece în patrimoniul comun. Ierarhiei îi revine sarcina de a deosebi și de a autentifica harurile, și nu de a le crea.

În multe comunități apare un cu totul alt raport între episcop, preoți și credincioși, care nu mai este vertical ci triunghiular (în triunghi fiecare unghi este în legătură cu celelalte două); fiecare dintre cele trei componente este într-un raport direct cu celelalte două; fiecare dă și primește. Convingerea de a fi, la un anumit nivel, cu toții frați, cu toții ucenici ai Unicului Învățător, se bazează pe faptul de a fi, la un alt nivel, unii “Biserica învățătoare”, alții “Biserica ascultătoare”. Comunitatea eclesială nu constă în faptul că toți credincioșii sunt în relații bune cu parohul, sau parohul, la rândul său, este în comuniune cu episcopul și episcopul cu Papa, ci în faptul că toți sunt și se simt în comuniune cu toți; în comunitate fiecare membru în parte este responsabil de întreaga comunitate. Atunci când Biserica trece prin mari încercări sau persecuții, existența sau inexistența unei puternice legături între ierarhie și popor este aceea care decide supraviețuirea sau nimicirea unei Biserici, așa cum se observă în cursul istoriei.

În felul acesta va dispărea oare ideea sau oficiul ierarhiei? Nu. Oficiul ierarhiei este redescoperit în adevărata sa semnificație. În tot Noul Testament nu se spune nici un cuvânt despre ierarhie; acolo unde ne-am aștepta la așa ceva (ca în Scrisoarea către Efeseni 4,11), în loc de “ierarhie” aflăm “diakonia”, adică slujire. Apostolii, păstorii și învățătorii se află în slujba comunității. Apostolii sunt slujitorii lui Cristos și administratorii misterelor Sale.

Este surprinzător, însă foarte adevărat: în comunitatea în care s-a început a se trăi acest nou mod de prezență a păstorului, importanța sa nu a scăzut, ci s-a dezvoltat. Poporul simte o mai mare necesitate de slujire sacerdotală; îl iubește mai mult pe preot – bineînțeles, atunci când el își iubește toți enoriașii fără părtinire – și este mai dispus a asculta de propriul păstor. Apoi, a concelebra Sfânta Liturghie alături de episcop este cu adevărat un eveniment. Episcopul nu mai este numit cu titlurile de: Excelență, Înalt Preasfințite etc., ci pur și simplu “frate” sau “părinte”, dar cu toate acestea se observă un mai profund sentiment de reverență și de dragoste, cu totul altul, diferit de sentimentele lumii care se bazează pe rang. Este și natural să fie așa: într-un organism reactivat, noua vivacitate a tuturor mădularelor nu anulează importanța nici unui mădular, și o respectă pentru că îl stimulează să poată produce mai mult.

Prin aceasta păstorii imită stilul lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii. Dumnezeu, cu toate că ar fi putut, nu a dorit să facă totul singur, lăsându-i pasivi pe destinatarii mântuirii, ci i-a făcut colaboratori ai Săi, i-a făcut părtași și coresponsabili. Preotul care a înțeles aceasta nu se substituie pe sine laicilor întru toate, nici chiar în administrarea bunurilor, ci caută mai degrabă a descoperi multiplele energii spirituale și haruri turnate de Duhul Sfânt printre credincioșii săi, spre a le pune în slujba întregii comunități, devenind în felul acesta un adevărat colaborator la bucuria și bunăstarea poporului.

Această misiune își are momentul ei culminant chiar acum în Sfânta Împărtășanie. Consacrând pâinea și vinul, preotul, care îl reprezintă pe episcop, împreună cu tot poporul reunit în jurul lui, prin puterea Duhului Sfânt care se coboară asupra darurilor, face ca această amintire să se transforme în prezență și prezența lui Isus să se transforme în bucurie: “Vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura”.

Ritul latin