Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a de peste an – Botezul Domnului
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 40,1-5.9-11
Tit 2,11-14; 3,4-7
Luca 3,15-16.21-22

Luca 3,15-16.21-22

Deoarece poporul era în așteptare și toți se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: “Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat și Isus și, pe când se ruga, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt a coborât asupra lui sub chip trupesc, ca un porumbel, și o voce a venit din cer: “Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată bucuria”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Eduard Patrașcu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto

 

* * *

 

Botezați cu foc și Duh Sfânt

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Părintele ceresc, ziditorul trupului și sufletului nostru, ne poartă de grijă. Fiind creați după chipul și asemănarea sa, în centrul atenției stă sufletul, dar nu neglijează nici trupul. Pentru sănătatea trupului ne-a lăsat o infinitate de remedii medicale: medicamente, plante, ape, aer, soare etc. Foarte mulți își redobândesc sănătatea în stațiunile balneare, la izvoarele termale și minerale sau la mare unde soarele și apa fac adevărate minuni. Pe lângă aceste izvoare de sănătate trupească obișnuite, Creatorul a deschis izvoare extraordinare cu ape minunate prin care mii și mii de bolnavi își recapătă fericirea sănătății. De la piscina Probatică (cf. In 5,2-9) și până la izvorul minunat de la Lourdes, multe alte exemple s-ar putea aduce. Pentru sănătatea sufletească a tuturor oamenilor, Creatorul a deschis un izvor de apă minunată: Botezul – Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt (Mt 28,19). Prin acceptarea Botezului se răspunde invitației făcute în vechime de profetul Isaia: Voi toți cei însetați, veniți la ape!

Ioan Botezătorul anunță că după botezul său cu apă va urma un altul cu Duh Sfânt și cu foc (Mt 3,11), ca un dar mesianic. Duhul Sfânt știm cine este și botezul cu el a început la Rusalii; dar cu foc, ce vrea să spună? Focul este judecata care va urma la sfârșitul lumii, dar care începe a se contura o dată cu venirea lui Mesia și se va desăvârși la a doua venire a lui Isus (cf. In 3,18-21; 5,22-25; 9,39). Ambele s-au inaugurat la botezul lui Isus din Iordan, din care s-a născut Botezul ca taină creștină.

Sfântul Paul compară Botezul creștin cu trecerea Mării Roșii, care a dus la eliberarea poporului israelit din sclavia egipteană (cf. 1Cor 10,1 ș.u.), iar pe creștini la libertatea fiilor lui Dumnezeu, inaugurată în ziua de Rusalii prin coborârea Duhului Sfânt sub chipul limbilor de foc asupra apostolilor, care, la rândul lor, îl fac să coboare asupra celor care se botezau cu apă. Petru, abia ieșit din Cenacol, predică celor atrași de minunea cutremurului provocat de venirea Duhului Sfânt necesitatea de a primi Botezul cu sentimentul căinței sufletești, cu scopul de a obține iertarea păcatelor și darul Duhului Sfânt; lucru care s-a verificat pe loc (cf. Fap 2,38-41). Acest fel de a proceda nu se poate explica fără o poruncă primită din partea lui Isus, anunțată de Ioan (Fap 3,3 ș.u.) și care a fost formulată clar după înviere (cf. Mt 28,19; Mc 16,16).

Ritualul Botezului, în general, comportă, așa cum am mai

spus-o, o scufundare totală (cf. Fap 8,38), dar dacă aceasta nu e posibilă, după cum cred că nu a fost posibil ca într-o singură zi să fie scufundați atâtea mii de oameni la Ierusalim, unde lipsa de apă este cunoscută, s-a folosit ritualul turnării apei pe cap sau al stropirii, după cum dă mărturie Didahia (7,3).

Botezul era urmat de impunerea mâinilor, care constituia ritualul chemării și dăruirii Duhului Sfânt, sacramentul Mirului. Probabil că de aici obișnuiește Biserica Orientală să confere sacramentul Botezului împreună cu cel al Mirului sau Confirmațiunii (cf. Fap 8,15; 19,6).

Sfântul Paul aprofundează și completează doctrina despre Botez rezultată din învățătura lui Isus (cf. Mc 10,38) și din practica Bisericii (cf. 1Cor 6,3). După învățătura apostolului neamurilor, Botezul dat în numele lui Isus (cf. 1Cor 1,13) unește cu moartea, îngroparea și învierea Răscumpărătorului (cf. Rom 6,3 ș.u.; Col 2,1). Scufundarea reprezintă moartea și îngroparea celui botezat împreună cu Isus; ieșirea din apă simbolizează învierea și unirea cu el. Botezul face să moară trupul ca instrument al păcatului (cf. Rom 6,6) și ne face părtași ai vieții pentru Dumnezeu în Isus (Rom 6,11). Moartea pentru păcat și darul vieții sunt indisolubile; spălarea cu apă curată simbolizează stropirea cu sângele lui Cristos care mijlocește pentru noi și este mai grăitor decât sângele lui Abel (cf. Evr 12,24; 1Pt 1,2), fiind o participare efectivă la meritele câștigate de drept pentru toți de Cristos pe Calvar, fiind în strânsă legătură cu învierea sa și cu un început al preamăririi (cf. Ef 2,5 ș.u.). Botezul este, prin urmare, un sacrament eminamente pascal, o comuniune cu învierea lui Cristos; botezatul moare pentru păcat și trăiește pentru Dumnezeu în Cristos (cf. Rom 6,11), trăiește prin aceeași viață nouă a lui Isus (cf. Gal 2,20). Transformarea realizată în acest fel este radicală, constituie o despuiere de omul cel vechi al păcatului și o îmbrăcare în omul nou (cf. Rom 6,6), realizând o nouă creație care dă dreptul la îngerizare, la o asemănare cu Dumnezeu (cf. Gal 6,15).

Fericit omul care este conștient de aceste mari lucruri care se împlinesc în el!

Botezul administrat în numele lui Isus (cf. Fap 2,38; 8,16), vrea să spună că acela care l-a înființat este Isus, că este intim asociat cu viața sa, iar toți cei care îl primesc formează o unitate cu el prin participarea la viața cea nouă realizată de Duhul Sfânt în sânul feciorelnic al Mariei, așa cum ne-o prezintă apostolul Paul în Scrisoarea către Galateni (3,28), realizată în același duh (cf. 1Cor 6,17).

Botezul în numele lui Isus presupune folosirea unei formule în care era menționat Cristos singur. Formula trinitară, care s-a impus în cele din urmă și a rămas oficială până în ziua de azi (cf. Didahia 7,1-3) provine din Evanghelia după sfântul Matei (28,19). Această formulă arată mai bine cum botezatul, unit cu Fiul, este unit în același timp cu Tatăl și cu Duhul Sfânt (cf. 1Cor 6,11), devenind fiu al Tatălui (cf. Gal 4,5) și templul Duhului Sfânt (cf. 1Cor 6,19), frate cu Cristos și moștenitor împreună cu el al împărăției Tatălui, trăind viața sa intimă și astfel devine destinat să împartă cu Isus gloria cerească (cf. Rom 8,2; Ef 2,6).

Superioritatea Botezului lui Isus, față de cel al lui Ioan, este incontestabilă. Isus îi spune lui Ioan, care refuza să-l boteze pe motivul că el trebuie să fie botezat de Isus: Lasă, acum se cuvine să împlinim toată dreptatea. La ce dreptate se referea? În Vechiul Testament, dreptatea avea sensul de sfințenie, desăvârșire. Botezul lui Isus aduce sfințirea omului, desăvârșirea prin viața cea nouă, prin aceea că se încadrează perfect în legea iubirii și-i cuprinde pe toți oamenii (cf. Mt 28,19-20), în timp ce botezul lui Ioan privea doar pe evrei, limitat în timp, fiind doar de pregătire. Botezul lui Isus cuprinde toate veacurile, pe toți oamenii și toată veșnicia, dând viața cea nouă, fără de care nimeni nu poate intra în împărăția Tatălui.

După cum Cristos prin botez a fost înscris în planul Tatălui de a forma Biserica, Isus așezându-se la temelia ei prin smerenia sa, la fel: orice om trebuie să se smerească și să accepte simțămintele de dreptate ale lui Cristos: împlinirea totală a voinței Tatălui.

Viața lui Isus, după botez, se desfășoară altfel decât înainte. Botezul l-a scos din negura celor treizeci de ani și îl evidențiază ca pe omul rugăciunii, postului, apostolatului, minunilor, morții și învierii.

Viața noastră, datorită Botezului, trebuie să fie o copie vie a vieții lui Isus în sânul trupului mistic, în sânul Bisericii. Toți creștinii, afirmă Conciliul Vatican II, oriunde trăiesc, sunt ținuți să arate cu exemplul vieții lor și cu mărturia cuvântului lor pe “Omul nou”, cu care au fost îmbrăcați prin Botez. Credincioșii, încorporați în Biserică prin Botez, sunt destinați cultului religiei creștine prin caracterul primit și, fiind renăscuți în calitate de fii ai lui Dumnezeu, sunt ținuți să profeseze public credința primită de la Dumnezeu prin Biserică (LG 11).

Dovedesc faptele noastre de fiecare zi că suntem făpturi noi? Suntem uniți cu Isus în rugăciune, post și muncă apostolică potrivit stării de viață la care am fost chemați?

În procesul intentat sfintei Ioana d’Arc, ea mărturisește: Copilul, pe care l-au adus la Lagny, în fața Maicii Domnului, avea trei zile. Mi s-a spus că toate fetele din oraș s-au adunat acolo. Am fost rugată să merg și eu și să mă rog lui Dumnezeu și Maicii Domnului, ca să binevoiască a-i reda viața; m-am dus acolo și m-am rugat cu celelalte. Și la urmă, viața s-a ivit în el; a căscat gurița de trei ori, apoi a fost botezat numaidecât și a fost înmormântat în pământ creștin. Se împliniseră trei zile, după câte se spunea, de când în acel copilaș nu mai era nici o suflare de viață: era negru ca rochia mea. Dar când a deschis gura, a început să-și recapete culoarea. Eu eram cu fetele în genunchi înaintea Maicii Domnului și-mi făceam rugăciunea.

Iată cum, prin rugăciunea celui botezat, se pot obține minuni pentru Botezul altora.

Să-i mulțumim lui Isus pentru Botezul nostru și să ne rugăm pentru ca toți păgânii să-și găsească mântuirea prin Botezul lui Isus. Amin.

 

* * *

 

Harul Botezului

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Acum câțiva ani a fost organizată în Anglia o conferință pe tema: “Ce diferențiază creștinismul de toate celelalte religii ale lumii?” La conferință unii au sugerat că creștinismul este unic prin învățătura lui despre Dumnezeu care a devenit om. Dar și în religia hindusă există relatări despre Dumnezeu care a venit pe pământ ca om. Alții au sugerat că unică ar fi credința în înviere. Dar și alte religii cred în învierea morților. Dezbaterea s-a încins până când a apărut C. S. Lewis, marele apărător al creștinismului. “Care este problema?”, a întrebat el. Când i s-a spus că se discută ce dă unicitate creștinismului, el a răspuns: “Oh, dar e simplu. Este harul.”

În această zi în care sărbătorim Botezul Domnului, a doua lectură din Scrisoarea către Tit se concentrează nu asupra lui Isus ci asupra oamenilor care au fost mântuiți prin harul botezului. “Dar când s-a arătat bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru – nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate, ci după îndurare – el ne-a mântuit prin baia nașterii și reînnoirii Duhului Sfânt” (Tit 3,4-5). Mântuirea pe care am primit-o nu este ca răsplată pentru orice fapte bune am fi făcut noi, ci un dar liber și necondiționat al lui Dumnezeu. Prin botez, Dumnezeu ne șterge toate păcatele și nu mai ține socoteală de ele.

C. S. Lewis avea dreptate când spunea că doctrina harului face credința creștină unică între toate credințele existente pe pământ. Alte religii spun că Dumnezeu răsplătește dreptatea și pedepsește răutatea. Am auzit cu toții de legea hindusă a karmei, ce afirmă că trebuie să plătim pentru fiecare gând, cuvânt sau faptă păcătoasă, și că dacă nu plătim suficient în această viață ne vom reîncarna și vom reveni pe pământ pentru a continua să plătim pentru greșelile noastre. Credința creștină crede de asemenea în dreptatea lui Dumnezeu. Sfântul Paul ne admonestează: “Nu vă înșelați: Dumnezeu nu permite să fie luat în râs, căci ceea ce seamănă omul aceea va și culege. Cine seamănă în trup va culege din trup putrezire; dar cine seamănă în Duh va culege din Duh viața veșnică. Să nu ne lăsăm deci obosiți de a face binele, căci la timpul potrivit vom culege, dacă nu ne vom lenevi” (Galateni 6,7-9). Dar de asemenea credem că Dumnezeu ne iartă greșelile și se comportă cu noi mult mai bine decât am merita. Acesta este harul. Aceasta este favoarea pe care o primim în mod nemeritat. Botezul care ne face copii ai lui Dumnezeu este un bun exemplu de har.

Nu există condiții de îndeplinit pentru primirea harului lui Dumnezeu. De aceea chiar și copiii pot primi botezul. Nu există condiții de îndeplinit, dar există consecințe. Ne-o subliniază a doua lectură de astăzi: “Harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toți oamenii, învățându-ne să respingem nelegiuirea și poftele lumești, ca să trăim în veacul de acum cu înțelepciune, cu dreptate și cu evlavie” (Tit 2,11-12). Harul lui Dumnezeu ne aduce mântuirea, dar ne cere să renunțăm la cele lumești pentru a îmbrățișa cele dumnezeiești. A primi harul lui Dumnezeu este un act liber și necondiționat. Dar a rămâne în harul lui Dumnezeu presupune un răspuns din partea noastră. Acest răspuns este, pe de o parte, să spunem nu răului și tentației de a ne conduce viețile după înclinațiile egoiste, și, pe de altă parte, să ne supunem lui Dumnezeu, să ne trăim viețile în supunere față de voința Sa sfântă. Cu alte cuvinte, noi, cei care am primit harul botezului, trebuie să ne străduim să ne trăim promisiunile baptismale.

Celebrând astăzi Botezul Domnului nostru Isus Cristos în Iordan, să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul gratuit al mântuirii primit prin harul Botezului. Să îi cerem cu ardoare darul de a rămâne fideli promisiunilor de la Botez și de a-i spune nu satanei și promisiunilor lui false, spunând în schimb da lui Dumnezeu până în ceasul morții.

 

* * *

 

Recufundarea în propriul nostru Botez

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iasi
Copyright: Predici.cnet.ro

În pericopa evanghelică de astăzi se vorbește despre două botezuri: Botezul pe care l-a primit Isus și Botezul pe care-l făgăduiește Isus: este vorba despre Botezul lui Isus și Botezul nostru. Despre cel dintâi se vorbește ca despre un eveniment istoric. “În anul al cincisprezecelea al domniei împăratului Tiberiu… [în] ținutul Iordanului”; despre al doilea se vorbește la viitor, ca despre o făgăduință: “El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. Aceste cuvinte reprezintă pentru sacramentul botezului ceea ce reprezintă discursul despre pâinea vieții de la Cafarnaum pentru Euharistie.

Cele două mari Sacramente, mai înainte de a fi instituite în moartea și învierea Sa, au fost făgăduite și explicate de către Isus în timpul vieții Sale. Botezul pe care îl primește Isus mai este încă botezul cel vechi, botezul cu apă al lui Ioan Botezătorul; însă faptul că s-a coborât asupra lui Duhul Sfânt în chip de porumbel face din acel Botez un Botez nou: cel dintâi Botez întru Duhul Sfânt. Nu numai primul, ci modelul și izvorul oricărui Botez creștin. În Iordan, nu apa a fost aceea care l-a sfințit pe Isus, ci Isus a sfințit apa, și, toate apele.

Botezul creștin nu face altceva decât să prelungească misterul acelei zile: Duhul Sfânt se coboară asupra unei creaturi umane, și acea creatură devine “fiu ales” în care Tatăl binevoiește. Și noi am experimentat așa ceva, dar ce știm noi despre acest grandios eveniment, care a marcat începutul vieții noastre creștinești? Botezul a fost, și din păcate mai este încă pentru mulți creștini, ca un pachet primit în dar și aruncat într-un ungher, fără a fi deschis. Avem acest pachet, suntem în posesia lui, însă nu știm ce dar prețios conține. Necunoscând darul, nu avem habar că suntem bogați; nu ne gândim să ne bucurăm, să-i mulțumim și să-l lăudăm pe cel care ni l-a trimis. Suntem fiii lui Dumnezeu, însă noi nu știm aceasta! Din Botez nu ne-a rămas decât caracterul neșters, care ne permite să îndeplinim toate celelalte acte ale vieții creștine; însă roadele Botezului sunt legate, și de aceea nici nu reușim să auzim înlăuntrul nostru acel glas duios care ne spune: “Tu ești fiul Meu cel preaiubit!”

În ziua de astăzi trebuie să desfacem acel pachet primit în dar, și să ne readâncim în apele Botezului nostru. Darurile lui Dumnezeu devin adevărate și active pentru noi numai în clipa în care, luminați de Duhul Sfânt, suntem conștienți de ele și le primim cu credință; într-un anume sens, noi astăzi ne botezăm din nou. Acest lucru este posibil tocmai pentru că Botezul lui Isus este un Botez al Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt nu curge așa cum curge apa la Botez; El rămâne și poate să se reîntoarcă și să ne reaprindă asemenea focului acoperit cu cenușă.

Există mai multe metode de a dezvolta semnificația Botezului, însă cea mai bună este aceea a dezvoltării ritualului și a explicației semnelor ce-l întovărășesc. Sacramentele lucrează ceea ce indică semnele. Liturgia baptismală cuprinde cea mai bună cateheză. Să încercăm să ne amintim, unul după altul, principalele momente ale unui botez la care am asistat recent sau de care ne amintim noi mai bine. La început avem proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu; se citesc fragmente din Scriptură. Aceasta pentru că apa nu poate realiza renașterea fără credință, iar credința este suscitată de cuvântul lui Dumnezeu: “Credința vine în urma ascultării, iar ascultarea vine prin Cuvântul lui Cristos”. Puterea de a deveni fiii lui Dumnezeu a fost dată tuturor acelora care au primit cuvântul și care cred în numele Său.

Sfântul Paul spune că Biserica, și fiecare om care i se adaugă, este curățită prin baia apei unită cu Cuvântul. Așa cum Euharistia este dubla masă a Cuvântului și a pâinii, tot așa Botezul este baie a Cuvântului și a apei. Cuvântul lui Dumnezeu nu este numai hrană, ci și spălare; smulge vălul de pe ochii noștri și ne face să vedem lumina, ne face să credem. După Cuvântul lui Dumnezeu intră în scenă apa, scumpa noastră soră apa, despre care Sfântul Francisc din Assisi spunea că este blândă, umilă, scumpă și curată. Aici, în Botez, ea apare mai degrabă ca o mamă decât ca o soră, pentru că în ea, ca într-un sân matern, credinciosul este născut la o viață nouă. Lângă vasul baptismal, preotul binecuvântează, și oarecum prezintă apa, care va fi folosită la Botez. Fiind aleasă de Isus pentru Botez, Duhul Sfânt a făcut din apă, împreună cu pâinea și vinul, o făptură scumpă creștinilor.

Apa ne amintește de marile evenimente din istoria mântuirii: Creația, potopul, trecerea Mării Roșii, apa Iordanului în care a fost botezat Isus, apa care a țâșnit din coasta străpunsă a lui Cristos. Fiecare dintre aceste momente ne spune câte ceva despre semnificația Botezului. Chiar și potopul, și apa Mării Roșii, cu toate că sunt ape învolburate; apa reprezintă o judecată, o separare, îneacă ceea ce este necurat și rău în om, și salvează ceea ce este curat și drept; îneacă păcatul pentru a-l salva pe păcătos. Așa ceva s-a întâmplat la trecerea Mării Roșii: și israeliții și carele de război ale lui Faraon au intrat în apă, dar numai Israel a ieșit teafăr pentru a înainta spre pământul făgăduit; dușmanii s-au înecat în mare. “Apa Botezului este și ea o Mare Roșie, pentru că a fost înroșită de Sângele lui Cristos” (Sf. Augustin).

La un anumit punct al Botezului, intervine o schimbare bruscă de temperatură; este un moment dramatic. Deja chiar de la începutul Botezului, rugăciunea exorcizării a evocat o tristă realitate: cel ce se botează nu este ca o ceară moale capabilă să ia o formă oarecare, mai cu seamă atunci când este vorba despre un adult; el este sclavul păcatului, supus puterii întunericului, înșelăciunii lumii. A sosit clipa în care trebuie să alegem: ori cu Cristos, ori cu lumea; ori de partea luminii, ori de cea a întunericului; ori de partea trupului ori de partea sufletului; ori cu Dumnezeu, ori cu satana: Te lepezi de păcat, de înșelăciunile lumii, de satana? Mă lepăd! Crezi în Dumnezeu, în Isus Cristos, în Duhul Sfânt, în Biserică, în viața veșnică? Cred!

Pentru ca cineva să renască trebuie să aleagă, să se hotărască, pentru că însăși renașterea este o alegere, o hotărâre, spre deosebire de nașterea naturală, care este numai un element, un dar primit pasiv de la alții. În acele simple cuvinte s-a conturat o schimbare; cel puțin așa se credea în primele veacuri ale Bisericii: catecumenul se întorcea cu fața de la Apus spre Răsărit, spre a arăta că se lepăda de întuneric și de cel rău, spre a se avânta spre lumină, spre Cristos: “Fugind de întuneric, aleargă spre lumină, cu fața spre răsărit caută soarele, eliberat fiind din mâinile tiranului își adoră regele” (Cabasilas). Atunci când vom lua parte la vreun botez, în această fază să ne închipuim această alergare a sufletului spre lumină, cu mâinile întinse spre a-l îmbrățișa pe Cristos, așa cum a procedat Magdalena în dimineața învierii Domnului.

Astfel se ajunge la momentul Botezului adevărat și propriu. Celebrantul îi îndeamnă pe părinți să se apropie cu copilul în brațe, însoțit de nași, îi cufundă de trei ori capul în apă (botezul prin cufundare) sau varsă apă pe capul celui botezat pronunțând cuvintele: “Eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt”. Pentru a înțelege întreaga semnificație a acestui gest, trebuie să ne gândim cum a fost acesta la început: catecumenul se dezbrăca de hainele sale, se cobora în apa unui râu sau într-un lac, până la gât, unde era cufundat de trei ori. Întreita cufundare și recufundare simboliza moartea de trei zile și Învierea lui Cristos. Sfântul Pavel face aluzie la acest ritual atunci când explică Botezul cu aceste cuvinte: “Nu știți că toți câți în Cristos Isus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Cristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții”.

Cufundarea în apă simbolizează și actualizează îngroparea lui Isus în pământ și moartea omului vechi, în vreme ce recufundarea simbolizează și actualizează Învierea lui Cristos și nașterea omului nou. “În aceeași clipă, ați murit și v-ați născut, și aceeași apă a devenit pentru voi mormânt și mamă” (Ciril din Ierusalim). Toate acestea se desfășoară sub privirile Tatălui, ale Fiului și ale Duhului Sfânt, invocați prin formula baptismală, astfel că în vreme ce gesturile invocă misterul întrupării și al învierii lui Cristos, cuvintele invocă Sfânta Treime. În felul acesta se vestesc două mistere principale ale credinței și unitatea planului divin al mântuirii, care pleacă de la Tatăl și se reîntoarce la Tatăl.

Ultimele gesturi ale ceremonialului Botezului vestesc prelungirea acestuia în viață. Acestea sunt ungerea cu Sf. Mir, haina albă, lumânarea aprinsă, deschiderea urechilor și a buzelor. Haina albă este simbolul nevinovăției și al demnității recâștigate, ce trebuie păstrată și demonstrată în conduita vieții; lumânarea aprinsă este mărturia pe care creștinul trebuie să o dea: “Așa să strălucească lumina voastră în fața oamenilor…” Ultimul lucru ce trebuie să fie prețios în Botez este numele. În ziua aceea numele a fost rostit pentru prima dată în public; în fața îngerilor și a oamenilor am primit un nume. Câtă semnificație în toate acestea! Adevăratul nostru “eu”, omul cel nou, acela pe care Dumnezeu l-a cunoscut și l-a iubit din veșnicie, s-a născut în această zi, și nu în alta; el a primit un nume.

E drept ca acest nume să fie proclamat în fața lui Dumnezeu. A exista, a trăi în adevăratul înțeles al cuvântului, pentru noi oamenii, înseamnă a fi cunoscuți de Dumnezeu, a fi chemați pe nume de către El, care ne-a ales întru Isus Cristos, mai înainte de întemeierea lumii, pentru a fi fiii săi: “Acum așa zice Domnul, Ziditorul tău, Iacove, și Creatorul tău, Israele: “Nu te teme, căci Eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume, al Meu ești”. Adevăratul Tată din ceruri este Acela care prin gura Bisericii ne-a pus adevăratul nume. Maria Magdalena a tresărit de bucurie, auzindu-se chemată pe nume de către Isus în ziua Învierii, tot așa și noi vom tresălta de bucurie în ziua când îl vom auzi pe Dumnezeu chemându-ne pe nume! Chiar și numele nostru este un mister; este o amintire a Botezului nostru.

Am spus că ultimele cuvinte din ritualul Botezului vestesc prelungirea acestuia în viață. Tocmai acum a sosit momentul pentru a face marele salt de la sacrament la viață, de la acea zi la ziua de astăzi. Botezul nu este un act desăvârșit, iar mai apoi închis în el însuși. El este inaugurarea unei stări, sau mai bine spus a unui proces, care trebuie continuat în întreaga viață, până la acel act final, pe care Isus îl numea “Botezul său” (nu botezul apei ci al pământului), care va fi moartea. Atunci făptura nouă concepută în Botez va apărea în cele din urmă la lumină, și se va arăta lumii exact ceea ce suntem în clipa de față, adică fii ai lui Dumnezeu. Într-un anume sens, în ziua Botezului noi nu am primit darul de a fi fiii lui Dumnezeu, ci puterea de a deveni ca atare. “Celor care l-au primit, celor care cred în numele lui le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12).

Așadar, puterea și nu un dar, care cu trecerea timpului s-ar putea deteriora sau pierde, ci mai degrabă o cooperare, o coresponsabilitate în mântuire; de a deveni, adică o putere care implică dezvoltarea, maturizarea, angajarea personală. Trebuie să trecem de la o viziune statică asupra Botezului și a vieții creștinești la o viziune dinamică; trebuie să devenim (de fapt) ceea ce suntem deja (de drept). De aici și necesitatea de a activa; nu ne putem automulțumi să rămânem în starea copilăriei, a unor rahitici spirituali. Câte preocupări în jurul unui copil care nu se dezvoltă normal! Câte cheltuieli, câți medici nu sunt consultați! Însă acei părinți care întreprind toate acestea prea adesea nu-și dau seama că pe plan spiritual cazul lor este mult mai grav decât cel al copilului rahitic!

Fii ai lui Dumnezeu, maturi și formați – spune Ioan – devenim, numai primindu-l pe Isus, crezând în numele Lui, prin credință. Iată așadar cuvântul cheie pentru trăirea Botezului propriu: dezvoltarea vieții de credință nu numai la nivelul intelectual (învățând cât mai bine ceea ce trebuie crezut) ci mai ales la nivelul practic (trăind din plin cele învățate). A face din credință propriul element vital, criteriul de bază, motivul hotărârilor, pentru că numai așa se poate ajunge la lumină, la asemănarea cu Isus, devenind “fii întru Fiul”.

Am revizuit Botezul nostru; am deschis pachetul cu darul primit, și cunoaștem darurile făcute de Dumnezeu. Botezul conduce la Euharistie; apropiindu-ne de Sfânta Masă, noi suntem acum asemenea evreilor ieșiți din apele Mării Roșii, care se grăbeau să primească mana, adică “pâinea cerească, care conține toată dulceața și toată bunătatea”.

 

* * *

 

Botezul Domnului

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Is 40,1-5.9-11)

Cu acest minunat prolog începe “Cartea Consolărilor” (Is 40-55). Dumnezeu îl “trezește” pe poporul său, sclav umilit în Babilonia, prin intermediul mesagerilor care vestesc voința sa, printre care Deutero Isaia, profetul perioadei exilice. Acest profet vestește că eliberarea poporului care a rămas fidel de către Dumnezeu nu va întârzia. Acest “rest” al lui Israel va fi recondus cu multă bucurie în patrie – țara promisă părinților – și așa vor lua sfârșit suferințele și tristețea.

Mesagerul face să răsune mai întâi vestea eliberării printre cei aflați în exilul babilonic prin cuvinte care ating inima poporului făcând totodată să se întrevadă inima lui Dumnezeu însuși: “mângâiați … vorbiți inimii … strigați că s-a terminat sclăvia … în pustiu pregătiți calea Domnului” (v.1-5). Apoi, același mesager vestește de pe Muntele Sion, în Ierusalim, pronunță un alt mesaj de consolare celor care se reîntorc în patrie: “Iată, Domnul vine cu putere … ca un păstor își paște turma și cu brațul său îl adună” (v. 9-11). A sosit ceasul iertării și al eliberării poporului: slava lui Dumnezeu se va manifesta între popoare. E mereu Domnul cel care ia inițiativa în favoarea poporului său, așa cum un păstor își conduce turma și prin puterea iubirii îl adună în jurul său ducând “pe miei la sânul său” și conducând “încet-încet oile-mame” (v. 11; cf. Ier 23,3; Ez 34,11-16; In 10,1-6; Lc 15,3-7). Împărăția mesianică a păcii, a mântuirii și a dreptății se concretizează în mijlocul poporului.

Lectura a II-a (Tit 2,11-14; 3,4-7)

Este din nou propusă lectura din Scrisoarea către Tit; este un text compus din două pasaje din această scrisoare, pasaje propuse primul la Litutrghia din Noaptea de Crăciun (2,11-14) și al doilea la cea din dimineața aceleiași sărbători (3,4-7). Paul, după a dat niște sfaturi ucenicului său Tit – pe care l-a lăsat la Creta ca responsabil al comunității creștine – în legătură cu stilul de a interveni pe care trebuia să-l adopte cât privește diferitele categorii de persoane din care este formată Biserica, amintește de persoana lui Isus – unica Mântuire dată nouă de către Tatăl. Isus este suprema manifestare a duioșiei, a iubirii lui Dumnezeu față de oameni: “s-a arătat harul lui Dumnezeu, aducător de mântuire pentru toți oamenii” (v. 11). Dumnezeu Tatăl a făcut toate prin Fiul său Isus; iar unicul scop a fost acela de a ne face fii prin intermediul unui “botez de renaștere” și prin “reînnoirea în Duhul Sfânt” (3,5).

Iubirea Tatălui ne este dăruită prin intermediul Fiului și al Duhului spre a fi în stare să intrăm în posesia deplină a darului mântuirii. Numai o comunitate de credință care trăiește aceste valori poate fi lumină pentru cei care nu cred și astfel poate să obțină răsplata pe care Isus a promis-o: viața veșnică. Însă idealul de viață creștină la care creștinul și întreaga comunitate va trebui să privească și să tindă, rămâne mereu exemplul persoanei lui Isus, care, pe timpul vieții sale pământești, a fost mereu docil Tatălui, a știut să reziste oricărei ispite ale celui rău, a practicat în misiunea sa publică dreptatea, iubindu-i pe toți până la a-și da viața pentru ei. (v.12-13).

Evanghelia (Lc 3,15-16.21-22)

Narațiunea botezului lui Isus din Luca este compusă din două părți. În prima parte (v. 15-16) este subliniată diferența dintre botezul lui Ioan, “cu apă – pentru curățire, conform tradiției ebraice” și cel al lui Isus “prin Duhul Sfânt” care schimbă inima dăruind viață nouă. În a doua parte (v. 21-22) este afirmată superioritatea și bogăția botezului lui Isus prin care se manifestă Mesia și Fiu al lui Dumnezeu și, în consecință, acela al creștinului – dar al Duhului Sfânt prin care se devine fiu al lui Dumnezeu prin Cristos. Botezul este un moment extraordinar al manifestării Duhului Sfânt în persoana lui Isus. Pe Duhul Sfânt Isus îl primește în rugăciune – alt dar (rugăciunea) al Duhului Sfânt, tipic teologiei lui Luca.

Misiunea lui Isus în lume, deci, este dublă: este Mesia, trimisul Tatălui – și pentru aceasta primește putere de la Duhul Sfânt pentru misiunea sa de Mântuitor al oamenilor. În același timp însă El este și Fiul Preaiubit al Tatălui, Chipul făcut vizibil al lui Dumnezeu, revelatorul cuvântului pe care l-a auzit de la Tatăl și pe care are misiunea de a-l transmite oamenilor.

Din misiunea lui Isus ia naștere misiunea Bisericii și a oricărui creștin, care este aceea de a primi mesajul de iubire pe care Tatăl ni-l adresează prin Fiul său spre a-l transmite mai departe la rândul nostru. În același timp ia naștere chemarea să ne trăim propriul botez conștienți fiind că îl avem pe Duhul Sfânt cu viața cea nouă pe care ne-o dăruiește pentru a ne putea comporta ca niște fii ai lui Dumnezeu, mărturisitori ai vieții divine – unicul adevăr care îl face liber pe om cu adevărat (cf. In 8,31).

 

* * *

 

Botezul Domnului

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Se așteaptă o apariție. Creștinul.

“El nu va striga, nu-și va ridica glasul… Trestia frântă nu o va zdrobi, și nucul, care mai arde încă, nu-l va stinge.” (Is. 42, 1-4; 6-7)

“Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și-i vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu El…” (Fapte 10, 34-38)

“… Tu ești Fiul Meu cel preaiubit, întru care am binevoit.” (Lc. 3, 15-16; 21-22)

După Epifanie, o altă arătare a Domnului, pregătită de Ioan Botezătorul și realizată în contextul Botezului lui Isus la apa Iordanului, cu cerurile deschise, cu coborârea Duhului Sfânt și cu glasul cel venit de sus, care-l legitimează și-l identifică pe Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Marcu îl prezintă pe Isus adult, în ajunul misiunii sale publice, lăsând la o parte povestirile nașterii și ale copilăriei. Apoi, în Evanghelia sa, într-un sens oarecare, cerurile se vor deschide și glasul de sus va răsuna numai cu ocazia Schimbării la Față a Domnului.

Însă de jos, această recunoaștere nu va veni decât la picioarele crucii, din partea centurionului roman, care va spune: “Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era omul acesta!” (Mc. 15, 39). De altfel Isus se înscrie în cadrul unei vieți obișnuite, umblă prin lume ca un necunoscut, oarecum clandestin, care mai ales dorea ca arătarea sa să fie primită în credință printr-o privire care să pătrundă dincolo de aparențe, și în adorație.

Greu de acceptat acest fel de viață

Toți se află în fața uneia și aceleiași întrebări: Cine este Isus? – Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Dar așa de deosebit în așteptări și dorințe…? Modul acesta de a se purta, de a se prezenta și de a-și dezvolta misiunea, le cam dă de gândit oamenilor. Isus nu se înscrie în scheme, în rubrici, pe care oamenii le-au pregătit pentru El. Stilul lui de viață nu se potrivește cu gusturile și cu prevederile acelora care îl așteptau.

Prin urmare care este stilul acesta de viață al Lui? Este acela al robului (Is. 42, 1), care nu-și face publicitate, care umple piețele cu glasul lui puternic și hodorogit, bogat în retorică și amenințări. Solidar cu păcătoșii și cu cei săraci, capabili de a încuraja și de a întări speranța, în loc de a înăbuși, de a umili, așa ca trecerea unui uragan, care mătură totul în cale, împreună cu răul chiar și puținul bine, acele timide încercări de viață creștinească (“trestia frântă nu o va zdrobi, și mucul care mai arde încă nu-l va stinge”).

El va apăra soarta săracilor, și a acelora, pe care lumea îi disprețuiește. El va fi Aducătorul unui mesaj și a unei practici liberatoare, atât de multe boli trupești, cât și de orice formă de sclavie. De fapt, există un soi de prizonieri, care nu stau în lagăre sau în închisori, dar care trăiesc în dimensiunea lor restrânsă și sufocantă a unei vieți concepută în cheia aspectelor sălbatice și egoiste, a câștigului, a averii și a deșertăciunii. Aceștia sunt acei oameni, care cu toate că ei văd, totuși sunt orbi, pentru că nu știu cum să descopere sensul vieții, sunt incapabili de a cunoaște adevăratele valori, pentru că sunt nesimțitori față de aproapele.

Preferințele Sale

Petru vorbind lui Corneliu (lectura a II-a), spune: “Într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănirea, este primit de El” (Fapte, 10, 34-35). De fapt, cine se teme de Dumnezeu și practică dreptatea, indiferent din ce popor face parte este primit de El. Asta înseamnă că El elimină toate îngrădirile religioase, toate discriminările abuzive, care se plasează într-o dimensiune universală coborâte din propria clopotniță, elimină clasificările ridicole, ca și mentalitatea și privilegiile noastre.

Și sintetizează întreaga sa viață pământească, prin aceste cuvinte simple: “Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu El” (Fapte. 1, 38). Dar mai ales, El nu a venit numai așa, cu vederea, în trecere, ci să-i tămăduiască pe oameni, să-i pună pe picioare, să-i mângâie și să-i încurajeze, dându-le speranța și bucuria de a trăi, să le demonstreze că răul poate fi biruit, iar lanțurile dușmanului frânte. Tocmai pentru că a fost dotat cu putere, Isus s-a ocupat de cei neputincioși, către care s-a arătat blând și smerit cu inima. Pentru că “Dumnezeu este cu Dânsul, de aceea și El stă printre oameni.” Aceasta este arătarea sa “deosebită”.

Botezul nostru

Dar, sărbătoarea Botezului lui Isus se referă și la botezul nostru. Un botez care așteaptă să fie “manifestat”. O credință conștientă, ce trebuie pătrunsă și maturizată. O hotărâre, care trebuie să fie motivată. Un dar, care trebuie să devină angajare responsabilă. O apartenență la Cristos, care să se exprime prin fapte. Este absolut de trebuință și cât mai grabnic, ca numele înscris în registrele parohiale, să iasă la iveală, să fie descoperite. De acum este timpul de a ne onora angajamentele, pe care alții și le-au luat în locul nostru.

Este o reînsușire personală a botezului, care trebuie făcută cu claritate, dacă în mod practic nu voim să devenim niște apostați de la credință. Botezul trebuie să ni-l însușim, să fie al nostru, un fapt, prin care să devenim protagoniști cu adevărat, nu numai o ceremonie convențională. Atunci, noi nu puteam citi Evanghelia. Dar acum, nu numai că putem, dar chiar trebuie s-o citim. Avem tot dreptul de a ști cine suntem, încotro mergem, și care ne este modul de viață, după care oamenii să cunoască și să știe că suntem creștini.

Botezul lui Isus din Nazaret, coincide cu Arătarea sa. Pentru noi, adevărata manifestare (arătare) vine mult mai târziu după ce am fost botezați. Însă nu ne este permis a o da uitării. Nu numai noi avem dreptul să știm că suntem creștini, dar și alții trebuie să deducă din vorbele și din purtarea noastră că suntem creștini. Certificatul de botez, din partea parohului, prea puțin valorează pentru identificare noastră în buni creștini.

 

* * *

 

Tu ești Fiul meu preaiubit

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Duminica de azi ne apare ca ultima sărbătoare care mai poartă amprenta Crăciunului cu o trăsătură epifanică deosebită, dând un răspuns deplin la întrebarea: Cine este Isus Cristos? Totodată această duminică este prima duminică de peste an și deschide seria sărbătorilor care ne vor arăta activitatea mântuitoare a lui Isus.

În prologul Evangheliei după sfântul Ioan (1,1-18) am găsit răspunsul dorit, și anume că Isus este Cuvântul lui Dumnezeu, creatorul a toate, este viața, lumina, Dumnezeul întrupat, revelatorul Tatălui, calea spre fericirea veșnică.

Ce ne mai poate oferi în plus Liturgia cuvântului de azi?

În primul rând sfânta evanghelie ne arată că în Dumnezeu sunt trei persoane într-o comuniune perfectă de iubire. În Dumnezeu iubirea realizează un extaz continuu între Tatăl și Fiul, adică o golire de ei înșiși și revărsare în Duhul Sfânt. Caracteristica fundamentală a iubirii stă în golirea de sine și revărsarea în persoana iubită.

La Botezul lui Isus s-a arătat în chip sensibil, văzut și auzit, extazul divin: Tatăl și Duhul Sfânt ies din sine prin glasul din cer și chipul de porumbel, extaziați fiind de opera întrupării Fiului și de acțiunea lui mântuitoare în prezentarea la Botez încărcat cu păcatele lumii. Botezul este extazul lui Isus ca Fiu al omului în fața Tatălui și a Duhului Sfânt, este o golire de sine ca om și revărsare în Dumnezeu prin rugăciune.

În al doilea rând “Isus Cristos este același ieri, azi și întotdeauna” (Evr 13,8) în istoria mântuirii.

Ieri era același ca și azi. O spune atât de clar premergătorul: Era înainte de a fi eu (In 1,30). Isus, în calitatea sa de Fiu al omului dar nebotezat încă, este icoana celor drepți din Vechiul Testament, din toate timpurile, de la toate popoarele și până la sfârșitul veacurilor.

În prima lectură (Is 42,1-4.6-7) ne apare chipul slujitorului credincios al lui Iahve. Sub acest chip, profetul Isaia ne înfățișează atât poporul ales, cât și pe viitorul Mesia. Aici slujitorul este distinct de popor și are o misiune întreită: a) de a reînnoi alianța încheiată cu Israelul, b) de a conduce în patrie pe cei exilați și c) de a stabili adevărata religie în mijlocul tuturor popoarelor. Într-un cuvânt: în, cu și prin slujitorul lui Iahve începe o lume nouă. Isus, în calitate de slujitor al lui Iahve, își împlinește misiunea începând din interiorul fiecărui om, descoperindu-i voința lui Dumnezeu, prin puterea Duhului, folosind armele păcii (cf. CBL pag. 597). Ideea este preluată de Prefața Liturghiei de azi afirmând că prin Duhul Sfânt, Cristos devine obiectul bucuriei celor săraci (LR), al extazului lor.

Pe Isus Cristos de ieri ni-l arată și Scrisoarea către evrei, enumerându-i pe toți cei drepți, începând cu Abel și continuând cu Enoh, Noe, Avram, Iacob, Moise, David, Samuel etc. care prin credință au… făcut dreptate, au dobândit făgăduințele. Pentru aceștia și pentru cei mai mulți necunoscuți Isus s-a prezentat la Iordan și a cerut lui Ioan Botezul prin cuvintele: “Lasă acum, că așa ni se cuvine nouă ca acum să împlinim toată dreptatea” (Mt 3,15). Pentru toți cei de ieri, adică pentru toți cei care nu vor primi Botezul, dar vor crede și vor căuta mântuirea conform cu dreptatea, adică cu harul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia pentru a-l cunoaște, iubi și sluji, Isus s-a prezentat la Botez încărcat cu păcatele lor, așa cum l-a văzut Ioan Botezătorul: “Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii” (In 1,29).

Din acest motiv ne învață sfânta Biserică și susține că Într-adevăr, acei care, necunoscând, fără vina lor, evanghelia lui Cristos și Biserica lui, îl caută totuși pe Dumnezeu cu inimă sinceră și se străduiesc, sub impulsul harului, să împlinească în fapte voia lui cunoscută prin glasul conștiinței, pot dobândi mântuirea veșnică (LG 16; cf. DS 3866-3872).

Isus Cristos este același azi, așa cum ni-l prezintă evanghelia de azi (Lc 3,15-16.21-22): după ce s-a botezat, s-a rugat și pe când se ruga, s-au deschis cerurile și Duhul Sfânt a coborât asupra lui, iar Tatăl ceresc spune că acesta este Fiul său preaiubit întru care binevoiește. Acest azi, veșnicul prezent divin, cuprinde pe toți cei botezați în care locuiește Preasfânta Treime. Isus a arătat cu fapta la ieșirea din apa Iordanului ceea ce va învăța cu cuvântul: “Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și la el vom face locuință” (In 14,23). Iată, Preasfânta Treime de la Iordan: Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt.

Azi își face locuință în orice suflet care își trăiește credința primită la Botez și o arată prin rugăciune. A se boteza și a-și uni propriile rugăciuni cu rugăciunea lui Isus botezat înseamnă a-și deschide cerul, calea spre împărăția lui Dumnezeu.

Putem înțelege măreția Botezului și eficacitatea rugăciunilor noastre numai în Botezul și rugăciunea lui Isus.

Botezul constituie, în primul rând, revelația sau epifania lui Dumnezeu în Isus Cristos. Orice botezat în Cristos constituie o revelație sau epifanie a lui Dumnezeu. De la Botez în continuarea vieții publice Isus se arată ca Fiu. Aceasta nu vrea să spună că mai înainte nu fusese, ci spune simplu că în adâncul vieții lui Isus există un mister care se poate înțelege doar prin Dumnezeu și prin Duhul său. Dumnezeu este, de acum încolo, acela care se va arăta în Isus ca Fiul său. Dumnezeu îl adoptă pe Isus cu natura sa umană ca pe Fiul omului, așa cum adopta pe regii lui Israel în momentul încoronării lor, considerându-i ca reprezentanții săi în fața lumii. Regii primeau funcția lor când erau unși cu untdelemn. Isus-Fiul omului, când primește întreaga putere a lui Dumnezeu, care este Duhul, se numește “Unsul lui Iahve”, adică Mesia.

Isus, uns la Iordan cu Duhul Sfânt, nu-i un uns ca oricare altul, ci a primit toată prezența Duhului și, din acest motiv, este în chip real Fiul, adică acela pe care Dumnezeu îl alege în mod definitiv, predestinat, care nu se mai poate abate de la voința lui, acela în care Dumnezeu devine prezent într-un chip ce nu poate fi depășit. Din acest motiv Isus nu-i pur și simplu un fiu ca toți fiii oamenilor pe care Dumnezeu, din bunătatea sa, îi primește și-i iubește. El provine din profunditatea misterului lui Dumnezeu ca Fiu al său, ca expresia și prezența sa, ca trimis al său.

Misterul lui Isus are două aspecte: a) pe de o parte este Mesia (Unsul), fiindcă are puterea Duhului și împlinește lucrarea sa între oameni (îi introduce în escatologie) și b) pe de altă parte este Fiul, fiindcă este alături de Tatăl, a primit cuvântul său creator (“Tu ești Fiul meu”) și-l face prezent în lume.

Din toate acestea trebuie să deducem două concluzii: a) prima aparține de domeniul credinței: suntem creștini dacă în profunzimea lui Isus descoperim iubirea Tatălui care îl trimite și puterea Duhului Sfânt care acționează în faptele sale; b) a doua ne introduce în practică: a accepta Botezul lui Isus înseamnă a primi Duhul ca adevăr definitiv, judecata lui Dumnezeu asupra istoriei. Să nu uităm că la aceasta ajungem prin botezul convertirii pe care Ioan l-a proclamat într-o zi în mijlocul poporului său, pe care Isus l-a primit și pe care noi trebuie să-l primim în Isus (cf. CBL pag. 1143-1145).

Prin Botezul său Isus rămâne întotdeauna cu neamul omenesc. “Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor” (Mt 28,20). Datorită Botezului lui Isus, Biserica va fi până la sfârșitul lumii “seminție aleasă, preoție împărătească, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestească în lume bunătățile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată” (cf. 1Pt 2,9).

În virtutea Botezului lui Isus, a comuniunii cu aproapele, sfântul Petru realizează la rândul său acea ieșire din sine în virtutea iubirii și intră în casa păgânului Corneliu, centurion roman, la care l-a trimis Duhul (Lec. a II-a: Fap 10,34-38).

Petru începe cu o constatare: Dumnezeu nu are preferințe de persoane, adică nu face distincție între oameni sau popoare pe criterii de culoare a pielii, de religie, de concepte filozofice, sociale, politice, economice etc. Botezul lui Isus a distrus orice barieră naturală sau artificială între Dumnezeu și om: prin Cristos orice om poate deveni un fiu adoptiv al lui Dumnezeu.

Botezul conferit în numele botezului lui Cristos ne pune în comuniune cu Dumnezeu, ne integrează în familia lui Dumnezeu, este o nouă naștere, este o trecere de la solidaritatea cu păcatul la solidaritatea cu iubirea, de la întuneric și de la singurătate la o lume nouă a fraternității. Duhul lui Dumnezeu care l-a uns pe Cristos la Botez și l-a înviat din morți (Rom 8,11) îi dă acea permanență în Trupul Mistic până la sfârșitul veacurilor. Astfel prin Botezul lui Isus fiecare este chemat să-și asume permanența, fiindcă el, Isus, este cu noi, este sămânța și garanția învierii noastre.

Încercând să realizăm și noi extazul lui Isus prin rugăciunea Bisericii, să spunem din toată inima: Dumnezeule atotputernic și veșnic, care, la Botezul său în Iordan, l-ai proclamat pe Cristos drept Fiul tău preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, dăruiește fiilor tăi adoptivi, renăscuți din apă și Duh Sfânt, să rămână mereu în iubirea ta! (LR). Amin.

 

* * *

 

Botezul Domnului

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

La Crăciun, cine îl uită pe Isus sau îl sufocă sub cadouri greșește total.

Botezul în biserică a fost celebrat; acum toți merg acasă pentru masă. Este o confuzie mare și sărbătorească, în timp ce copilul este în leagăn. O femeie spune:

- Ajutați-mă, prietene, să duc paharele și prăjiturile.

Unde să își pună șalul? Din grabă, o prietenă îl pune pe leagăn. O altă femeie grăbită, gândindu-se că copilul este în altă parte, pune pe leagăn și pelerina… Un bărbat, nemaigăsind loc pe cuier, își pune haina pe leagăn… și imediat începe sărbătoarea… și copilul a fost uitat: doarme, aproape sufocat sub grămada de haine aruncate în dezordine… Dar, în sfârșit, cineva își dă seama de greșeala colectivă: este mama care scoate din mijlocul sărbătorii minunatul ei bebeluș! (cf. ABATE DI GIULIO, Discorsetti evangelini, Davero, 1938, 24-25).

2. Tema

Un ambasador, pentru a fi recunoscut ca atare, trebuie să aibă “scrisorile de acreditare”, trebuie să aibă “învestitura” oficială… Un certificat, pentru a avea valoare, trebuie să aibă ștampilă și semnătură autentice… Lui Isus, ca om, Dumnezeu Tatăl îi spune astăzi: “Tu ești Fiul meu. Toți te vor recunoaște ca atare. Eu te trimit să mântuiești lumea”.

3. Mesajul zilei

Celebrăm astăzi sărbătoarea botezului lui Isus. Ce semnificație are această sărbătoare pentru Isus și pentru noi?

Isus nu avea, cu siguranță, nevoie de el.

- Ca om, este neprihănit și sfințit de unirea cu cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi.

- Ca Dumnezeu, este Fiul lui prin natură și dintotdeauna.

- Isus a primit botezul când a fost mare – avea mai bine de treizeci de ani – pentru a ne învăța pe noi.

Prin botez – care este o prevestire a botezului nostru – Isus intra în grupul lui Ioan Botezătorul, grup de penitenți, care se pregăteau pentru venirea împărăției lui Dumnezeu, ca să facă din el un însoțitor pentru el și un exemplu pentru noi.

- În timp ce Isus primește acest botez de pocăință, Dumnezeu Tatăl proclamă: “Isus este Fiul meu preaiubit, trimis să mântuiască lumea!”

- Prin aceste cuvinte, Isus primește acreditarea, învestitura oficială de mântuitor (Mesia = Cristos). Și imediat începe apostolatul său public și călătoria spre Ierusalim.

Pentru noi, ce semnificație are Botezul pe care îl primim de mici?

- Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu îi spune: “Te spăl de orice vină, îți dau harul meu, te fac în mod oficial fiul meu. Trăiește ca atare. Fii colaborator la mântuirea omenirii”.

- Astfel, Domnul ne acreditează printr-un certificat solemn ca fii adoptivi ai săi, ne inserează în Biserică și ne dă misiunea de a mântui lumea.

Îți mulțumim, Doamne, pentru acest dar și pentru această răspundere: dă-ne harul să le trăim cu iubire.

4. Exemple

Astăzi este bine să subliniem “misiunea creștină” pe care o primește fiecare dintre noi prin Botez (și Mir).

a) Scriindu-i mamei, un tânăr frate misionar spune: “Dragă mamă, mâinile mele au manevrat astăzi mii de cărămizi. În această seară mă dor atât de mult încât trebuie să fac efort ca să pot ține în mână stiloul. Însă zidul spitalului pe care îl construiesc, s-a înălțat cu câțiva metri. Sunt atât de fericit, în ciuda oboselii, pentru că, privindu-mi mâinile bătătorite și crăpate, pot spune: Sunt mâinile lui Dumnezeu, pe care el le folosește pentru a-și construi împărăția!” (LORENZO GAIGA, Le mani ruvide di Dio, E.M.I., Bologna, 1979, 5).

b) Un medic, călătorind prin Rusia, când comunismul ateu încă mai domnea acolo, a intrat într-o duminică într-una dintre puținele biserici deschise. Spre marea lui surprindere, în sacristie a găsit un copilaș de 10 ani.

- Ce faci aici? a întrebat.

- Îl aștept pe părintele, a răspuns calm copilul.

- Cine ți-a vorbit despre religie?

- Un coleg de-al meu.

- Și lui cine i-a vorbit?

- Un alt coleg.

În acel moment a intrat preotul. Când copilul a văzut că preotul l-a primit bine pe medic, a întrebat:

- Trebuie să-i spun, părinte? Preotul a răspuns că da.

- Eu am cinci prieteni. Am învățat catehismul! De la un coleg, care a învățat de la bunica. Eu trebuie să-i învăț pe alți cinci prieteni de-ai mei. Când au învățat, sunt examinați. Dacă trec, devin și ei învățători, și fiecare dintre ei trebuie să-i învețe catehismul pe alți cinci prieteni. În acest fel, mulți pot învăța catehismul.

- Dar nu vă temeți de poliție?

- Nu, a răspuns micuțul, ridicând din umeri.

- Dar dacă află poliția, vă va aresta; ar putea chiar să vă omoare.

- Nu. Apoi, devenind serios, a spus cu multă gravitate:

- Pot să mă ucidă pe mine – și, punându-și mâna la inimă, a continuat – dar nu-l vor putea ucide pe Cristos din mine! (GRETTA PALMER, I partigiani di Dio, 1953, 59).

c) Concluzie

Să ne rugăm astăzi pentru copiii din lumea întreagă (ca rugăciune a credincioșilor).

Isuse, iubirea ta față de cei mici este infinită,

de aceea, vreau să îți încredințez

copiii fericiți și copiii înspăimântați,

copiii sătui și copiii înfometați,

copiii sănătoși și copiii bolnavi,

copiii care studiază și cei care lucrează,

copiii ascultători și pe cei capricioși,

copiii care se roagă și pe cei care nu te cunosc,

copiii care au o familie unită

și pe cei care suferă din cauza părinților despărțiți,

copiii care au o casă frumoasă

și pe cei care dorm pe stradă,

toți copiii care vor să te ajute să faci o lume nouă.

Primește-i în marea ta familie

și transformă-i cu puterea iubirii tale.

Amin. (P.O.I.M. Roma)