Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica după Nașterea Domnului
Evanghelia: Matei 2,13-23
Apostolul: Galateni 1,11-19

Matei 2,13-23

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Și sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul și pe mama Lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: “Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu sunt”. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, și i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul și pe mama Lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă, în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și venind a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
IPS Andrei Rymarenko
Diverși alți autori
Diverși alți autori
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean

 

* * *

 

Duminica după Nașterea Domnului

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Suntem încă sub stăpânirea bucuriei care ne-a luminat și încălzit sufletele în noaptea de mister a Nașterii Mântuitorului lumii, eveniment care a schimbat cursul istoriei prin faptul că a plătit prețul împăcării omului cu Dumnezeu, i-a redat omului posibilitatea de a-și atinge scopul vremelnic și veșnic pentru care a fost creat, totodată demnitatea de fiu al Lui, pierdută prin păcat. Prin Cristos și în Cristos, adică prin harul sfințitor dobândit de El pe Cruce, omului i s-a deschis cerul, închis până la venirea în chip de rob a acestui Copil-Dumnezeu, respins însă tocmai de către aceia pentru care a venit, în primul rând, ca să-i mântuiască.

Acest Copil, Dumnezeu din Dumnezeu, Cuvântul Tatălui, consubstanțial cu El și “prin care s-au făcut toate și fără de care nu s-a făcut nimic din ceea ce s-a făcut”, – cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul -, a venit pentru noi cu o întreită misiune: de profet, de arhiereu și de rege. El este Marele Profet spre care converg, în care se întâlnesc toate profețiile Testamentului Vechi și care, fiind chipul Tatălui și purtătorului Lui de cuvânt, Îl face cunoscut înaintea oamenilor, le vorbește despre scopul pentru care a venit, despre suferințele, moartea, învierea Sa din morți și despre împărăția Sa, care începe aici și se desăvârșește în Cer. Acest Copil Divin este și Marele Preot, Arhiereul veșnic, care, jertfindu-Se pe Cruce, îl împacă pe om cu Tatăl ceresc, împărtășindu-i viața divină, pe care i-o alimentează și sporește prin Sfintele Taine, canalele prin care i se varsă în suflet harul sfințitor izvorât din coasta lui Isus străpunsă pe Cruce. Prezența acestui har în suflet imprimă tuturor gândurilor și faptelor sale bune, precum și încercărilor de tot felul, valoare meritorie supranaturală, adică putere sfințitoare, mântuitoare. Acest Copil-Dumnezeu a venit și cu prerogativa de Rege, Împărat al universului, al omenirii, drept pe care îl are în calitate de Creator și Răscumpărător al lumii. El este Stăpânul suveran căruia îi aparținem, ca proprietate, cu tot ce suntem și avem; totul, în viața noastră, trebuie să se desfășoare conform voinței Sale, exprimată în poruncile Sale concretizate în îndatoririle stării noastre. Aceasta este singura cale spre atingerea țelului nostru suprem – mântuirea. Căci “Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri”.

Numai trăind în lumina acestor gânduri, inspirate de nașterea Stăpânului vieții mele, viața mea se va îndumnezei cu adevărat, iar sufletul meu va deveni un locaș curat, un sanctuar vrednic de El. Altfel, zadarnic am aprins lumânarea în Noaptea sfântă, căci ea nu a putut izgoni întunericul din sufletul meu; zadarnic am ascultat sau intonat și eu cu colindătorii mesajul îngeresc: “Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, oamenilor de bunăvoință” (Luca II,14), deoarece, într-un suflet mort prin păcat, toate acestea nu-și găsesc ecoul dorit de Isus Domnul păcii.

Și, fiindcă mâine, odată cu încheierea sărbătoririi Sfintei Nașteri, se încheie și anul, să corelăm reflecțiile de mai sus cu un scurt popas spiritual, spre a face o privire retrospectivă, un examen de conștiință asupra anului parcurs; căci nu știm dacă Stăpânul zilelor, în mila Sa, ne va mai răbda încă un an.

Venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la El în ora în care nu gândim. În fața Lui are preț nu numărul anilor ce îi trăim aici, pe pământ, nici cine am fost sau ce rol, strălucit sau anonim, am avut pe scara vieții sociale, ci important și singurul lucru prețios este cum ne-am îndeplinit acest rol pentru a ne asigura mântuirea și cum, în ce stare ne va surprinde ultima clipă: vii sau morți sufletește, adică în prietenie cu Dumnezeu, sau în dușmănie cu El, cu El sau fără El. Non numerantur, sed ponderantur. Anii nu se numără, ci se cântăresc cât sunt de grei, de încărcați cu roade, cu fapte bune, acestea vor fi scara pe care vom urca spre Cer, spre Domnul, Judecătorul și Răsplătitorul vieții. Să nu uităm că fiecare clipă ce trece ni se impută. Transeunt et imputantur.

De aceea, să-L rugăm pe Isus să ne lumineze cu Spiritul adevărului ca să ne cunoaștem și recunoaștem așa cum suntem, cu păcatele, scăderile și omisiunile noastre, și să ne îndreptăm în anul ce vine, dacă mila Sa ni-l va acorda.

În acest scop, împreună cu autorul unor meditații destinate preoților și călugărilor (Vercruysse Bruno, preot S.I. Noui meditații practice pe toate zilele anului, vol. II, în românește de dr. Alexandru Nicolescu, Lugoj, 1927, p. 650), să ne punem două întrebări:

1. Ce a fost pentru mine anul ce se încheie?

2. Ce îmi rămâne din anul ce se încheie?

1.a. Din partea lui Dumnezeu acest an a fost pentru mine un neîntrerupt șir de binefaceri, atât pe plan natural, cât și pe cel supranatural, al harului.

În ordinea naturală, Dumnezeu mi-a păstrat viața, sănătatea, integritatea corporală, ferindu-mă de atâtea primejdii în care alții au rămas invalizi sau și-au pierdut chiar viața. Câți și-au pierdut vederea sau au căzut la pat imobilizați pentru totdeauna, ori, pierzându-și echilibrul mintal, nu s-au putut bucura de viață.

În ordinea suprafirească, apoi, cu câtă grijă a vegheat Dumnezeu asupra mea, luminându-mă în momentele de răscruce, mângâindu-mă în clipele de încercare și dându-mi răbdare și tărie în fața ispitelor sau în eventualele atacuri nedrepte, ca, astfel, să-mi păstrez prietenia cu Dumnezeu. Dacă memoria m-ar ajuta să derulez pe îndelete zilele anului, nu aș găsi nici una în care Dumnezeu să nu mă fi sprijinit.

Acesta a fost pentru mine, din partea lui Dumnezeu, anul ce se încheie.

1.b. Dar, oare, din partea mea, ce a fost? Corespuns-am rolului ce mi l-a încredințat Dumnezeu în familie – ca soț, tată sau fiu -, în societate sau în stat? De câte ori mi-a șoptit în tainițele conștinței calea ce trebuia s-o urmez, decizia ce trebuia s-o iau? De câte ori mi-a ieșit în cale un adevărat sărac ori năpăstuit, infirm, iar eu am trecut nepăsător? De câte ori mi s-a oferit prilejul să iert o ofensă, să aplanez un conflict cu un semen sau coleg de serviciu, iar eu am refuzat? De câte ori, pe drumul Crucii, m-a întâmpinat Isus, invitându-mă să-L urmez cu propria-mi Cruce, și am murmurat? Am refuzat să iau jugul blând al Evangheliei, preferând comoditatea, mediocritatea, închistarea în egoism.

Refuzuri, neglijențe, omisiuni, căutare de mine însumi, trădare a Iubirii întrupate în Iesle, acesta a fost, din partea mea, anul ce se încheie.

Dar să răspundem și la a doua întrebare.

2. Ce îmi rămâne din anul acesta?

Nimic; totul a trecut. Au trecut atât nepăsarea și neglijența în dobândirea virtuților, cât și concesiile făcute pornirilor dezordonate ale omului vechi din mine: orgoliului, comodității, lăcomiei, vorbăriei deșarte și judecăților temerare; au trecut și strădaniile depuse în îndeplinirea obligațiilor religioase și a iubirii de semeni; cu un cuvânt, au trecut și faptele bune, și cele rele. Totul a trecut.

Totuși, dacă, dintr-un punct de vedere, nu mi-a rămas nimic din anul ce a trecut, ci totul a trecut, apoi, din alt punct de vedere, nimic nu a trecut, ci totul mi-a rămas; deoarece, deși acțiunile mele, bune ori rele, considerate ca acte fizice au dispărut în mod ireversibil, totuși, considerate ca valoare sau non valoare spiritual-morală, ele s-au fixat pentru totdeauna în veșnicie, atrăgându-mi răsplata sau pedeapsa, Acest adevăr are valoare și pentru gândurile și faptele mele cele mai tăinuite.

Dacă în anul ce se sfârșește aș fi avut în vedere totdeauna aceste adevăruri, ca acum când fac acest bilanț, cum aș fi folosit orice prilej ca să evit păcatul și să mă îmbogățesc în cele spirituale!

În fața acestor constatări, oare, atâtea haruri și binefaceri, primite de la Dumnezeu, nu mă obligă să-I mulțumesc cu smerenie și să-L ador în persoana Copilului-Dumnezeu din Iesle, dar totodată și să mă rușinez pentru nerecunoștința, nepăsarea și infidelitatea cu care L-am tratat pe Împăratul și Binefăcătorul meu suprem?

Cum să repar acest trecut? Sfântul Pavel ne îndeamnă: “Răscumpărați zilele căci sunt rele”. Dar cum voi răscumpăra ceea ce nu se mai întoarce? Căci timpul este ireversibil. Fugit irreparabile tempus, spune Virgiliu. Clipa pierdută s-a mistuit pentru totdeauna și va constitui acuza și motivul osândirii în fața Judecătorului meu suprem.

Și totuși, noi posedăm miraculoasa putere de a răscumpăra vremea. Cum? Folosind bine clipa prezentă: prin rugăciune, fapte de caritate și îndeplinirea cu promptitudine și exactitate a îndatoririlor familiale și profesionale. Voi răscumpăra vremea dacă, începând chiar de acum, mă voi dezbrăca de omul cel vechi care sunt, adică de trufie, egoism, lăcomie și vai, poate, fariseism, minciună, și, folosind cu fidelitate harurile Copilului Isus, mă voi lăsa transformat de El într-un om cu adevărat nou, într-un alt Cristos, însuflețit de credința vie, care lucrează prin dragoste, adică dăruire de sine, răbdare, toleranță, înțelegere pentru slăbiciunile și mizeriile materiale și morale ale semenilor, virtuți prin care, Cristos, născut în mod mistic în noi prin harul botezului, crește și lucrează în noi și, prin noi, în lume.

Iată de ce, în această duminică ultimă din an, în care îl sărbătorim pe Sfântul Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioare, patronul familiei creștine, al Bisericii universale și, în mod special, al diecezei noastre, Dieceza Română Unită de Cluj-Gherla, să-l implorăm pe el, care l-a crescut și ocrotit pe Isus, să ne ajute în anul ce vine să ne asemănăm tot mai mult cu El, ca să putem spune cu Sfântul Pavel: “Trăiesc, dar de acum nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine”.

 

* * *

 

Despre visuri, vedenii, minuni și prooroci mincinoși

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Mă spăimîntezi prin visuri și cu vedenii mă îngrozești (Iov 7, 14)

Iubiți credincioși,

Dumnezeiasca Evanghelie de azi ne vorbește de visul Sfîntului și dreptului Iosif și de porunca îngerului lui Dumnezeu care i S-a arătat și i-a zis: Sculîndu-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo pînă ce îți voi spune ție (Matei 2, 13). Aceasta m-a îndemnat să vorbim astăzi despre visuri și vedenii și despre deosebirea lor. Trebuie să știm că visurile sînt deosebite. Că sînt visuri de la Dumnezeu, sînt și de la diavoli, sînt visuri de la fire și de alte multe pricini. Și dacă le-am crede așa repede, fără să știm deosebirea lor, ușor ne putem rătăci.

Noi, fiii Bisericii ortodoxe, știm că toate visurile și vedeniile care sînt scrise în Sfînta Scriptură au fost recunoscute de Biserica Universală-Ortodoxă și sînt bune și de la Dumnezeu. Dumnezeu S-a arătat lui Noe și i-a poruncit să facă corabia (Facere 6, 14). Dumnezeu s-a arătat lui Avraam în chip de trei îngeri la stejarul Mamvri (Facere 18, 1-3). Iacov a avut vedenie dumnezeiască în drum spre Mesopotamia (Facere 21, 12). Iosif a avut vis de la Dumnezeu (Facere 37, 6). Tot așa Moise a avut descoperiri și vedenii de la Dumnezeu (Ieșire 3, 2). La fel, Sfinții Prooroci au avut vedenii de la Dumnezeu (Isaia 6, 15; Ieremia 24, 1; Iezechiel 10, 9). Mai multe vedenii au avut Sfîntul Prooroc Daniil (Daniil 7, 11) și Sfîntul Prooroc Zaharia (Zaharia 2, 7).

Despre visuri și vedenii vorbește și dreptul Iov, zicînd: Dumnezeu îi vorbește prin vis și prin vedenii nopții cînd somnul se lasă peste oameni și cînd ei dorm în așternuturile lor (Iov 33, 15). În alt loc, același sfînt și dumnezeiesc Iov, zice: Tu mă spăimîntezi prin visuri și cu vedenii mă îngrozești (Iov 7, 14). În altă parte a Sfintei Scripturi, Dumnezeu zice: De va fi întru voi prooroc Domnului, Mă voi arăta lui în vedenii și în somn îi voi grăi lui (Numerii 12, 6).

Despre vedenii și visuri vorbește Dumnezeu prin gura proorocului Ioil, zicînd: După aceea voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și vor prooroci feciorii voștri și fetele voastre, iar bătrînii voștri, visuri vor visa, iar tinerii voștri vedenii vor avea (Ioil 3, 1). În Legea Darului au avut vedenii de la Dumnezeu Sfîntul Apostol Petru (Fapte 11, 5), precum și Sfîntul Apostol Pavel (Fapte 9, 3). Vedenii și descoperiri cu totul dumnezeiești a avut și Sfîntul Apostol și Evanghelist Ioan de Dumnezeu Cuvîntătorul (Apocalipsa 1, 10). Vise de la Dumnezeu a avut și Sfîntul și Dreptul Iosif, logodnicul prea Sfintei Fecioare Maria (Matei 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Vedenie de la Dumnezeu a avut și Sfîntul Apostol și întîiul mucenic și Arhidiacon Ștefan (Fapte 7, 55). În multe locuri ale Sfintei Scripturi găsim multe mărturii despre vise, vedenii și descoperiri arătate de Dumnezeu patriarhilor, proorocilor, apostolilor, oamenilor sfinți și cuvioșilor părinți aleși de Dumnezeu, prin care El a binevoit să-Și arate slava, voia și poruncile Sale spre folosul de obște al neamului omenesc.

Iubiți credincioși,

Să ne întrebăm: este bine ca noi creștinii să credem orice vis și orice vedenie fără nici o cercetare? Nu! Pentru că sînt nenumărate vedenii și visuri de la diavoli, prin care omul neiscusit, de le crede, se duce în pierzare și el și toți care vor cădea în mreaja vedenilor, a visurilor și a nălucirilor aduse de Satana și de slugile lui. Tocmai de aceea Iisus Hristos, prin gura sfinților Săi prooroci, ne face atenți să nu credem și să nu ascultăm de proorocii mincinoși și de vedeniile lor cele înșelătoare. Iată ce zice Dumnezeu prin gura marelui Prooroc Ieremia, în această privință: Așa zice Domnul Savaot: Nu ascultați cuvintele proorocilor, că în deșert își fac vedenii, din gura lor grăiesc și nu din gura Domnului (Ieremia 23, 16). Și iarăși zice: N-am trimis Eu pe acești prooroci, ci ei alergau. Nici am grăit către ei, ci ei prooroceau (Ieremia 23, 21). Și iarăși zice: Auzit-am cele ce grăiesc proorocii. Căci ei proorocesc în numele Meu minciuni, zicînd că vis au visat (Ieremia 23, 25). Și iarăși zice: Pentru aceea, iată, Eu am necaz pe proorociii ce grăiesc vise și povestindu-le, înșeală pe poporul Meu cu minciunile lor și cu înșelăciunile lor, dar Eu nu i-am trimis pe ei și Eu nu le-am poruncit lor și nu vor fi de nici un folos poporului acestuia (Ieremia 23, 32).

Iată acum după ce semne se pot cunoaște adevăratele proorocii. Întîi ele trebuie să împlinească aceleași condiții ca și minunile Mîntuitorului, ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți. Al doilea ele trebuie să predice un singur Dumnezeu. Adevăratele proorocii nu aduc nebunie și mîndrie celor ce le vorbesc; nu sînt înșelătoare, iar cel ce le vorbește nu umblă după cîștig, după averi, nu se grijește de cele necesare vieții, ci se mulțumește cu întreținerea pe care i-o trimite Dumnezeu. Adevăratele proorocii se împlinesc întotdeauna, iar cel ce le vorbește din partea lui Dumnezeu este gata să sufere pentru ele, chiar pînă la moarte.

Dar e nevoie să vorbim ce sînt minunile. “Minunile sînt fapte dumnezeiești mai presus de minte și de puterea omenească. Ele sînt fapte săvîrșite în firea văzută, numai cu puterea lui Dumnezeu, ce întrec legile minții și ale firii. Ele se fac în momente extraordinare, hotărîte de Ziditor, și urmăresc luminarea și îndreptarea noastră în vederea mîntuirii. Minunile arată voința lui Dumnezeu și tîlcuiesc căile Sale cele necunoscute. Dumnezeu este cel dintîi și cel mai mare făcător de minuni ca Unul ce este Însuși izvorul lor”.

După ce se cunosc adevăratele minuni? Minunile adevărate se deosebesc de cele mincinoase prin mai multe condiții din care însemnăm:

- Să fie vrednice de numele lui Dumnezeu și mai ales să fie cuprinse în Sfînta Scriptură și în Sfînta Tradiție;

- Să nu se tăgăduiască unele pe altele sau să se opună unele altora;

- Să nu contrazică Sfînta Scriptură sau Sfînta Tradiție;

- Să urmărească mîntuirea sufletelor omenești;

- Să aducă folos și spor vieții sufletești;

- Săvîrșitorul minunii să grăiască numai adevărul, să ducă o viață fără pată și să nu urmărească interese personale sau scopuri egoiste;

- Să îndrepte viața celor ce văd minunea;

- Să poarte în ele siguranța și puterea Duhului lui Dumnezeu;

- Să dovedească lucrarea proniei dumnezeiești. (Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă, M-rea Neamț, 1965, p. 14-15)

Ce sînt vedeniile? Vedeniile sînt arătări pricepute de ochii minții, fie în stare de funcționare normală a organismului, fie în somn complet sau pe jumătate, fie în extaz.

Cum se cunosc adevăratele vedenii? Vedeniile care lasă în suflet liniște, pace, umilință și dragoste multă pentru Dumnezeu și oameni pot fi considerate bune, după ce s-au verificat, precum cea de pe drumul Emausului: Au nu era inima noastră arzînd întru noi? (Luca 24, 32) (Ierom. Nicodim Sachelarie, Pravila Bisericească, 1940, p. 319-321).

Mai luminat arată Sfîntul Maxim Capsocalivitul care sînt semnele adevăratelor vedenii, în convorbirea sa cu Sfîntul Grigorie Sinaitul, zicînd: “Iar semnele Harului, în vremea vedeniilor adevărate, cînd se apropie de om darul Sfîntului Duh, sînt acestea: îi adună mintea; îl face să fie cu luare aminte și smerit; îi aduce aminte pomenirea morții, a păcatelor, a Judecății de apoi și a muncilor veșnice; îi face sufletul umilit și ochii blînzi și plini de lacrimi. Cu cît se apropie darul de om cu atît îl îmblînzește în suflet și-l mîngîie prin sfintele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos și prin nemărginita Lui iubire de oameni îi pricinuiește în minte vedenii înalte și adevărate”.

Să arătăm și ce sînt visurile. “Visul este o mișcare a minții în nemișcarea trupului”, spune Sfîntul Ioan Scărarul. Cum se cunoaște un vis dacă este adevărat? Același Sfînt Ioan Scărarul zice așa: “Visele care ne vestesc muncă și judecată, sînt de la Bunul Dumnezeu. Iar dacă vor veni cu deznădejde, acelea sînt de la diavolul” (Filocalia IX, Cuvîntul 3, p. 14). Încă și Sfîntul Diadoh al Foticeei zice: “Visurile trimise sufletului din iubirea de oameni a lui Dumnezeu sînt mărturiile neînșelătoare ale unui suflet sănătos”.

Dar să vedem ce sînt proorocii mincinoși (sectanții). Proorocii mincinoși sînt “lupi răpitori” (Matei 7, 15). Proorocii mincinoși sînt “fii ai celui viclean” (Matei 13, 38). Proorocii mincinoși sînt neghinele țarinei lui Hristos care este lumea creștină (Matei 13, 27). Proorocii mincinoși sînt “vase ale mîniei lui Dumnezeu” (Romani 9, 22). Proorocii mincinoși sînt “fii ai gheenei” (Matei 23, 15). Toate sectele rupte de Trupul lui Hristos care este Biserica ortodoxă (Romani 12, 5; Efeseni 4, 14), sînt numiți “prooroci mincinoși și fii ai celui viclean” (Matei 13, 28).

În ce vreme se vor arăta cei mai mulți prooroci mincinoși? După cuvîntul Mîntuitorului cei mai mulți prooroci mincinoși și hristoși mincinoși se vor arăta în vremile cele de apoi și vor înșela pe mulți (Matei 24, 11; Marcu 13, 6). Cum se pot cunoaște proorocii mincinoși? Să știți și să țineți minte că proorocii mincinoși se pot cunoaște după aceste semne:

- Se cunosc după faptele lor (Matei 7, 16-20; Luca 6, 44);

- Învață pentru bani (Iezechiel 13, 19; Miheia 3, 11);

- Proorociile lor nu se împlinesc niciodată (Deuteronom 18, 22);

- Vestesc pace celor răi (Iezechiel 13, 10; Ieremia 6, 14; 8, 11; 14, 13);

- Sînt iubiți de cei răi (Ieremia 5, 21; Miheia 2, 11);

- Proorocesc vedenii mincinoase și năluciri ale inimii lor (Ieremia 14, 14; 23, 15; Plîngerile lui Ieremia 12, 14);

- Nu ascultă și nu spun profeții drepte și adevărate (Neemia 9, 30; Ieremia 7, 24-26);

- Îndrăznesc a vorbi minciuni în numele Domnului (Ieremia 14, 14; 23, 26; 27, 15; 29, 9);

- Sînt urîciune înaintea Domnului (Deuteronom 18, 10-12; Ieremia 23, 30-32; Iezechiel 13, 8);

- Sînt trimiși ca pedeapsă de la Dumnezeu (III Regi 21, 22-25; II Paralipomena 18, 1; 11, 21).

Iar minunile false și mincinoase se cunosc după aceste semne:

- Nu sînt vrednice de numele lui Dumnezeu, nefiind cunoscute în Sfînta Scriptură și Sfînta Tradiție;

- Nu se săvîrșesc cu mijloace cu care au fost făcute minunile Mîntuitorului și ale Sfinților;

- Contrazic Sfînta Scriptură și Sfînta Tradiție;

- Se contrazic una pe alta și se opun unele altora;

- Nu urmăresc mîntuirea sufletului omenesc, ci mîndria și lauda;

- Nu aduc folos și spor vieții sufletești, ci păcatului și morții;

- Săvîrșitorul este mincinos, trufaș, nesupus, plin de păcate și lucrează cu scopuri personale și egoiste;

- Minunile mincinoase niciodată n-au putere și har de a îndrepta patimile celor ce văd minunile;

- Minunile mincinoase nu poartă în ele siguranța și puterea Duhului Sfînt;

- Minunile mincinoase nu dovedesc lucrarea proniei lui Dumnezeu;

- Minunile mincinoase pot amăgi repede pe cei nelegiuiți și pe fiii pierzării care n-au primit iubirea adevărului (II Tesaloniceni 2, 9-11);

- Minunile cele mincinoase și minunile cele viclene și înșelătoare pe care le vor face antihriștii și slugile lui, numai pe aceia îi vor putea înșela ale căror nume nu sînt scrise în cartea Vieții.

Cum se cunosc vedeniile înșelătoare ale proorocilor mincinoși? Vedeniile înșelătoare ale proorocilor mincinoși sînt acelea ce le săvîrșește diavolul, prin îngăduința lui Dumnezeu, din pricina nesincerității omului și a păcatelor lui tăinuite. Diavolul angajează starea sufletelor bolnave, nesincere, neascultătoare și cuprinse de ură față de tot ce este pe placul lor, indiferent de binele în sine. Celor înșelați, diavolul le dă chiar imbold de efort ascetic, de credință și de fapte bune, mai ales celor ce dispun de un firesc potolit, înfăptuind astfel o evlavie diavolească cu care se silește să înșele chiar și pe cei aleși.

Vedeniile care lasă în suflet tulburare sub orice formă sînt de la diavolul. Acest lucru îl adeverește Sfîntul Maxim Capsocalivitul în convorbirea cu Grigorie Sinaitul din Sfîntul Munte al Athosului: “Cînd duhul cel rău al înșelăciunii se apropie de om, îi tulbură mintea și îl sălbăticește, îi face inima aspră și întunecată, îi pricinuiește temere și trufie, îi slăbănogește ochii, îi tulbură creierii, îi înfiorează tot trupul. Îi arată cu nălucire înaintea ochilor lumină nu strălucită și curată; îi face mintea tulburată și demonizată și îl îndeamnă să zică cu gura lui cuvintele necuviincioase și hulitoare. Acela care vede pe duhul înșelăciunii de multe ori se iuțește și este plin de mînie și totdeauna se fălește cu faptele sale. Smerenia cu desăvîrșire nu o știe, nici plînsul cel adevărat și lacrimile. Se află fără de sfială și fără frică de Dumnezeu zace în patimi și în cele din urmă își iese cu totul din minte și vine la pierzarea cea desăvîrșită” (Filocalia, vol. I, Sibiu 1940, p. 353-359).

Iar visurile înșelătoare se cunosc după următoarele semne: ele nu rămîn întru aceeași înfățișare, nici nu arată multă vreme o formă netulburată. Căci ceea ce nu au diavolii din voie liberă, ci împrumută din dorința de a amăgi, nu poate să-i îndestuleze pentru multă vreme. De aceea spun lucruri mari și amenință cumplit, luînd uneori chipuri de ostași, iar uneori cîntă în suflete cu strigare. Dar mintea, recunoscîndu-i din aceasta, cînd este curată, trezește trupul. Iar uneori se bucură că a cunoscut viclenia lor. De aceea, vădindu-i adeseori, chiar în vis îi înfurie groaznic. Dar se întîmplă uneori că și visele cele bune nu aduc bucurie sufletului, ci așează în el ca într-o stare dulce și lacrimi fără de durere. Iar aceasta se întîmplă celor ce au înaintat mult în smerita cugetare (Ibidem).

Sfîntul Ioan Scărarul zice: “Diavolii slavei deșarte și mîndriei, pe cei slabi la minte, în visuri și în vedenii înșelătoare, îi fac prooroci”. Și iar zice: “Cînd vom începe în a ne pleca diavolilor și a cugeta visurile lor, apoi și deștepți fiind noi, ne batjocoresc”. Și iarăși zice: “Cela ce viselor se încrede, cu totul este neiscusit. Iar cela ce nu crede în vise, filosof este” (Scara, Cuvîntul 3, p. 14).

Să arătăm și mărturia Sfintei Scripturi care zice: Deșarte nădejdi și mincinoase sînt omului neînțelegător să prindă umbra și să alerge după vînt. Așa este cel ce crede viselor; și iarăși: Vrăjile și descîntecele și visele deșarte sînt, și iarăși zice: Căci pe mulți i-au înșelat și au căzut cei ce au nădăjduit în ele (Isus Sirah 34, 1-70).

Iubiți credincioși,

Aceasta este ultima Duminică a anului, închinată Nașterii Domnului. Am vorbit în această Duminică despre adevăratele și falsele vise, vedenii și profeții, pornind de la visele Sfîntului și dreptului Iosif, căruia îi poruncea Dumnezeu prin arhanghelul Gavriil să fugă cu Fecioara Maria și Pruncul Iisus Hristos din fața mîniei lui Irod.

În această privință vă îndemn ca să luați aminte, că s-au înmulțit la noi și în lume tot felul de secte și de “profeți mincinoși” care se declară că sînt “trimișii” lui Dumnezeu și învață lucruri străine de credința și trăirea noastră ortodoxă. Vă rugăm să nu-i ascultați, că sînt de la cel rău. Sînt unii care cred în vise și așa zise “vedenii” sau “descoperiri” și învață pe credincioși practici străine de Biserica și cultul ortodox. Feriți-vă de toți aceștia și ascultați numai de Biserică, de sfinții ei, de preoți și slujitori. Cînd aveți vreo nedumerire, alergați la preoți și la sfintele mănăstiri și întrebați ce trebuie să faceți și cum să credeți ca să vă mîntuiți.

Acum la sfîrșit de an, să ne rugăm Bunului și Atotmilostivului nostru Mîntuitor, Cel născut din Fecioara Maria pentru mîntuirea noastră, să ne ierte păcatele făcute în anul trecut și să ne binecuvînteze începutul și curgerea anului viitor, să-l trecem cu pocăință și folos după voia lui Dumnezeu.

Să-L rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să întărească dreapta credință și Biserica cea dreptmăritoare în lume, să ne dea păstori și părinți duhovnicești buni, iar peste oameni să-și reverse din belșug, bucuria și lumina Duhului Sfînt. Amin.

 

* * *

 

Duminica după Nașterea Domnului

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte” (Galateni 4,6). Cei care au fost în biserică la Liturghia de Crăciun au auzit că și în acest an, în acea mare zi, când ne-am adunat cu toții în jurul ieslei din peștera din Betleem, Dumnezeu a înfăptuit pentru noi misterul reînnoirii spiritului înfierii în inimile noastre. Cristos Domnul a spus: când te rogi, să spui așa: “Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău…” (Matei 6,9). Acest mister al reînnoirii înfierii noastre față de Dumnezeu a fost realizat în ziua Nașterii lui Cristos.

Nimic nu este accidental în Biserică. Și nu fără motiv tocmai în ziua Nașterii lui Cristos Biserica ne spune prin cuvintele Apostolului Pavel: “Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său… ca să dobândim înfierea” (Galateni 4,4-5). În aceasta constă misterul, misterul care deosebește aceste zile ale perioadei Crăciunului de toate celelalte zile ale anului. În aceste zile mărețe se va forma Familia lui Cristos, și noi devenim membri ai acestei familii, frați și surori între noi, copii ai unicului Tată ceresc. Și doar în această mare familie se poate realiza refacerea Pomului Vieții, Euharistia, Sacramentul Trupului și Sângelui lui Cristos.

Acest lucru ni l-a oferit ziua de Crăciun. Și când am ascultat din nou cântul îngerilor: “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2,14), ne-am întors spontan către Maica lui Dumnezeu și i-am spus: “Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii…” (din imnul Cuvine-se cu adevărat). De aceea, Sfânta Biserică i-a dedicat ei a doua zi de Crăciun, numind-o Serbarea Preasfintei Fecioare Maria, ziua în care credincioșii se adună pentru a o sărbători pe Maica lui Dumnezeu.

Iar Evanghelia pentru această duminică, “Duminica după Nașterea Domnului”, ne relatează din nou ceea ce a trăit Maica lui Dumnezeu după Nașterea lui Cristos, subliniind măreția ei în suferință și participarea ei la mântuirea noastră. Ea a devenit scara care a unit Cerul și pământul. A devenit punctul culminant al Vechiului Testament prin care s-a întrupat a doua Persoană a Preasfintei Treimi. Asemenea unui crin alb, ea nu va înceta niciodată să atragă inimile oamenilor cu frumusețea ei nepământească. Și omenirea nu o va uita niciodată, nu va înceta niciodată să fie uimită în fața neprihănirii ei și a infinitei ei sfințenii. Să citim cu atenție Evanghelia de astăzi; este, de fapt, prima pagină a vieții ei, a suferințelor ei. Cristos tocmai s-a născut și inima mamei Lui a început deja să sufere. Uneltirile lui Irod, plânsetele, uciderea pruncilor – patrusprezece mii; apoi fuga în Egipt, emigrarea.

După cum ne spune tradiția: Maica lui Dumnezeu împreună cu Pruncul au călătorit pe un măgar, împreună cu Iosif în vârstă de optzeci de ani și cu fiul lui Iosif, Iacob, prin pustie, în Egipt. Iar în Egipt căldură mare, grija pentru procurarea hranei; nu aveau un adăpost. Bătrânul Iosif era tâmplar. Ce câștig putea să obțină el într-o țară străină? Și apoi o nouă revelație: trebuie să se întoarcă. Din nou însă Maica lui Dumnezeu a trebuit să se ascundă, de teama că Cristos va fi găsit, pentru că domnea acum fiul lui Irod. Au locuit la Nazaret, unde bătrânul Iosif a trudit pentru familia lui; a urmat apoi moartea lui. Și Cristos a crescut. A început activitatea lui de propovăduire. Aici Maica lui Dumnezeu a văzut răul din cei din jurul Lui. Fariseii și saducheii erau tulburați. Li se părea că propovăduirea lui Cristos le-ar putea deranja aparentul echilibru rezultat din concesiile cerute de legea romană pe care le-au făcut liderii evrei. Maica lui Dumnezeu a văzut toate acestea. Și mai apoi trădarea lui Cristos, judecata înaintea lui Pilat, răutatea fariseilor. Răstignirea. Maica lui Cristos la picioarele crucii. Moartea lui Cristos. Acestea ne arată viața Maicii lui Dumnezeu.

Și în același timp, în acești două mii de ani, ea a devenit Maica tuturor generațiilor. Să ne gândim doar la milioanele de oameni care merg în pelerinaj la sanctuarele dedicate ei, unde se găsesc icoane făcătoare de minuni: au trecut pe acolo străbunii noștri, părinții noștri, și copii și nepoții noștri vor trece pe acolo. Când inima lor este cuprinsă de singurătate, de disperare, cu toții simt o minunată mângâiere când se roagă ei. Aceasta este Mama noastră. Ea stă astăzi înaintea noastră. Biserica ne-o oferă ca model pentru viața noastră creștină.

Dar mai trebuie să facem un pas, în prima zi a lunii ianuarie – Tăierea împrejur a lui Cristos. Pentru noi aceasta trebuie să fie ziua în care mărturisim: “Da, sunt creștin; și în spiritul vieții mele mă voi strădui ca Fericirile date nouă de Domnul să devină, să spunem așa, bătaia inimii mele”. Și atunci, cu o astfel de hotărâre, pentru noi va veni într-adevăr un An Nou.

 

* * *

 

Cristos este Dumnezeu adevărat și Om adevărat

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Astăzi, iubiți frați și surori, celebrăm Duminica după Nașterea lui Isus Cristos. Continuăm lectura noastră evanghelică despre Nașterea Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos. Pasajul evanghelic pe care tocmai l-am citit evidențiază unul dintre cele mai importante adevăruri ale creștinismului: Fiul lui Dumnezeu a devenit Om pe deplin și pentru totdeauna. Natura Sa umană nu a fost diferită de natura noastră umană – ca și copil a avut nevoie de protecție așa cum avem și noi nevoie, chiar dacă EL este Fiul lui Dumnezeu. El a venit pe pământ nu pentru că avea nevoie să se întrupeze, ci pentru că Dumnezeu nu a dorit să ne vadă căzând mai adânc în păcat și imperfecțiune. Ce mare iubire are El față de poporul Său! Niciodată nu s-ar fi conceput ca Dumnezeu să se facă Om de dragul oamenilor. Doar iudaismul avea un lanț de profeții despre Mesia. Dar doar punând toate profețiile la un loc putem înțelege că Mesia urma să se nască într-un mod neobișnuit. Cărturarii și fariseii Israelului știau totul perfect. De aceea au putut să răspundă la întrebarea lui Irod cu privire la locul nașterii lui Cristos.

Astfel, Isus Cristos s-a născut în Betleemul Iudeii. Nu a fost loc pentru El în oraș așa că Maria și Iosif au trebuit să se adăpostească într-un staul. Acest loc foarte sărac a fost singurul loc în care a putut să se nască Fiul lui Dumnezeu. Dar ieslea în care a fost pus Isus nu a fost ultima încercare prin care a trebuit să treacă Fiul lui Dumnezeu. După cum am auzit astăzi, El nu a putut să rămână în Israel pentru că regele Irod îl căuta. Irod se temea de un copilaș pentru că credea că acest Copil îi va lua regatul. Fiind un om însetat de sânge și plin de mândrie, Irod nu a putut suporta gândul că altcineva ar putea deveni rege. Istoria ne spune că acest rege Irod cel Mare și-a ucis chiar și propriul fiul în urmărirea Regelui nou-născut. Dar Dumnezeu a știu de dinainte toate acestea. Dumnezeu a prevestit aceste evenimente prin profetul Osea: “Din Egipt l-am chemat pe Fiul Meu” (Osea 11,1). Trebuie să înțelegem că Iosif i-a dus pe Maria și pe Pruncul Isus în Egipt nu pentru că cunoștea și dorea să împlinească profeția, ci pentru că trebuiau să fugă de Irod. Profeția s-a împlinit și oamenii a putut vedea că Isus era Mesia despre care au vorbit toți profeții. Faptul că Iosif, Maria și Pruncul Isus au trebuit să se refugieze în Egipt evidențiază faptul că Isus a acceptat pe deplin natura noastră umană și a devenit un Om adevărat care putea să fie rănit și chiar omorât. În primele secole ale creștinismului au fost mulți eretici care au crezut că Isus nu a fost un Om adevărat ci doar a părut a fi un Om. Pasajul evanghelic de astăzi subliniază faptul că natura Sa umană a fost reală și nu diferită de a noastră.

Irod nu a știut că Isus a fugit în Egipt. El s-a înfuriat pentru că magii nu s-au întors să îi spună unde era Isus, așa că a dat poruncă să fie uciși “toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi” (Matei 2,16). Irod a făcut un lucru foarte nemilos – a ucis 14.000 de copii doar pentru a rămâne ceva mai mult rege al Israelului. Dar nu a folosit la nimic, pentru că a murit oricum la scurt timp după aceasta. După moartea lui Irod un înger al Domnului i-a apărut din nou lui Iosif în vis și i-a spus să îi ducă pe Prunc și pe Maria înapoi în Israel. În timp ce se întorceau, Iosif a aflat că Arhelau, fiul lui Irod, care era de asemenea foarte crud, domnea acum Iudeea, și s-a temut să meargă acolo. Evanghelia spune: “luând poruncă, în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și venind a locuit în orașul numit Nazaret” (Matei 2,22-23), împlinind o altă profeție despre Mesia: “Nazarinean se va chema” (Judecători 13,5).

Evanghelia lui Matei a fost scrisă pentru creștini pentru a le arăta că în Isus s-au împlinit toate profețiile Vechiului Testament și că fără îndoială El este Mesia, Mântuitorul tuturor. Pentru noi, creștinii, pasajul evanghelic de astăzi este semnificativ pentru că am aflat că Isus este atât Fiul adevărat al lui Dumnezeu cât și Om adevărat. Natura Lui umană a fost la fel de slabă ca a noastră, dar natura Lui divină a fost mai puternică decât orice am putea înțelege. Să ne amintim, în Grădina Măslinilor, când soldații au venit să îl aresteze pe Isus, și Petru a vrut să își folosească sabia în apărare, Cristos a spus că l-ar putea ruga pe Tatăl să îi trimită mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri. Dumnezeu ar putea să își trimită oricând îngerii să îl apere pe Fiul Său Unul Născut, nu doar în Grădina Măslinilor.

Așadar, iubiți frați și surori, astăzi am aflat că Isus Cristos este Dumnezeu și Om într-o singură persoană. Acest mister nu este unul pe care să îl putem cuprinde deoarece ar trebui să fim perfecți pentru a face acest lucru, și este imposibil să fim perfecți! Putem doar să privim cu uimire această îmbinare uimitoare a celor două naturi în persoana lui Isus. După nașterea lui Cristos mântuirea noastră s-a apropiat și după învierea Lui din morți mântuirea noastră a devenit posibilă. Așadar, să ne adunăm în fiecare duminică și sărbătoare să îi aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru iubirea lui de nedescris pentru noi. Să mergem cu adevărat pe drumul Său, chiar dacă acest drum a fost unul al suferinței și al morții. Să fim uimiți de felul în care s-a umilit de dragul nostru și să fim recunoscători! Să prețuim ceea ce am primit de la Mântuitorul nostru, pentru că a fost făcut din iubire față de noi. Fie ca Domnul milostiv să ne dea tăria să facem acest lucru. Amin.

 

* * *

 

Evanghelia trăită

Autor: Diverși alți autori
Traducere: pr. Angelo Pop
Copyright: L`Osservatore Romano

“…Scoală-te ia copilul și mama lui și fugi în Egipt…” (Mt 2,13)

Este normal să venim în lume întâmpinați de o familie. Chiar și Fiul celui Preaînalt a vrut să vină astfel. Ba mai mult, El a fost cel care a dat fizionomia de familie casei lui Iosif și a Mariei din Nazaret Am putea să ne gândim că o familie așa de sfântă, așa de unică , ar fi foarte departe – nu doar în timp – de noi, făcându-ne astfel să o admirăm doar de la o anumită distanță. Nu aceasta este intenția sărbătorii de astăzi, ci aceea de a celebra misterele familiei din Nazaret și ai cunoaște virtuțile creștine pentru a le retrăi în casele noastre.

A asculta de Dumnezeu

Evanghelia de astăzi ne ajută să descoperim anumite aspecte care iluminează realitatea familiei, traversată de momente de bucurie și de durere de neuitat. Nici măcar familia din Nazaret nu a scăpat de această suferință, imediat după vizita plină de bucurie și glorie a magilor. Acest lucru are loc din cauza violenței ucigașe a lui Irod, a cărui supraputere este pusă în criză de umilul Rege născut în Betleem. Evanghelistul Matei descrie mesajul îngerului apărut în vis la Iosif, trezirea în miezul nopții și fuga sa în Egipt “cu pruncul și mama sa“. Ascultarea este promptă, chiar dacă este dureroasă: familia lui Isus este obligată să plece pe jos, înfruntând neajunsurile pribegiei, sosirea într-o țară străină, confruntarea cu o cultură diversă.

Dar mai înainte de toate este mândria celor puternici de ai răni pe cei săraci, pe cei mici, pe cei fără apărare. Atrage atenția în această povestire evanghelică supunerea acestei familii față de Dumnezeu: gata să plece și gata să se reîntoarcă în patrie, după moartea lui Irod. În punerea în practică a voinței divine, familia din Nazaret este un exemplu prețios: în ea “comandă” Dumnezeu, căruia părinții și Fiul i se supun liber și pe care îl ascultă cu generozitate. Este o familie care urmează planurile lui Dumnezeu, unită și armonioasă, fără lamentări arogante, fără a căuta privilegii de merite, fără a-și pierde credința în fața injustiției, ci dimpotrivă întărindu-o în încercări.

Mare este responsabilitatea Mariei și a lui Iosif față de Isus: au acceptat, amândoi, să servească misiunii pe care El trebuie să o împlinească, conform planului divin. Responsabilitatea părinților față de fii este un adevăr dintotdeauna cunoscut: nu doar că trebuie să răspundă fiilor, ci trebuie, să și răspundă de fii lor. Sunt “învățătorii” și în același timp “apostolii” fiilor; sunt tată și mamă, dar nu sunt “domnii” fiilor încredințați; sunt responsabilii vieții și nu stăpânii ei.

Nu ar trebui să ne scape nici măcar responsabilitatea fiilor față de părinți, cum ne amintește Înțelepciunea lui Isus Fiul lui Sirah, veche de secole, dar totuși actuală: “Fiule, sprijinește pe tatăl tău la bătrânețe, și nu-l mâhni în viața lui. Chiar dacă mintea lui se va împuțina, fii îngăduitor și nu-l disprețui, când ești în toată puterea ta“(Sirah 3, 12-13).

Relațiile evanghelice

A privi la familia din Nazaret, înseamnă a educa familiile creștine să devină ceea ce sunt chemate să fie. Ne amintește aceasta psalmistul “Viață și binecuvântare asupra casei ce se teme de Domnul”. De aici apare și invitația de a considera și verifica ce lucruri merg bine în raporturile familiare: în aceasta trebuie să se persevereze…, aceasta ar putea să se amelioreze…, aceasta ar putea să se întărească…, aceasta distruge…, aceasta ar trebui să fie schimbat….

Sunt reflecții care ar trebui să îi antreneze pe toți membrii familiei, fiecare după condiția sa de soț, soție, fiu sau părinte. În aceste relații care variază cu evoluția vârstei și a circumstanțelor concrete, Apostolul Pavel ne îndeamnă să lăsăm să intre Domnul, Evanghelia, virtuțile creștine: “Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. Învățați-vă și mustrați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea. Îmbrăcați-cu sentimente de milă, bunătate, umilință, răbdare, iertându-vă uni pe alți reciproc. După cum Dumnezeu v-a iertat pe voi, așa să faceți și voi. Mai presus de toate să fie dragostea, care este legătura desăvârșirii. Voi fiilor ascultați de părinții voștri, voi părinți nu întărâtași pe copii voștri ca să nu se descurajeze“(Col 3, 12-14.16.20).

Există așadar o reciprocitate de cultivat între membrii unei familii, îngrijindu-se unul de altul, deschiși mereu la necesitățile aproapelui. La aceasta ajută mult rugăciune comună, pe lângă cea individuală. Vocația de a fi Biserică se învață și se exprimă în “biserica de acasă”. În familia creștină Dumnezeu este Domnul! Din păcate nu întotdeauna este așa : uneori există egoismul care face pe stăpânul, separând în loc să unească. Celebrând Liturghia de astăzi nu putem să nu ne rugăm pentru familiile răvășite de răni profunde..

pr. Corrado Maggioni-Monfortano

 

* * *

 

Sfânta familie: un model pentru familiile noastre

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Prin faptul că familia din Nazaret are înțelepciunea și curajul să asculte de voia lui Dumnezeu – să-L pună pe pruncul Isus în centru vieții lor; să-L crească, să-L hrănească, să-L apere de cei care doreau să-i ia viața și să-L educe -, se impune ca model demn de urmat pentru fiecare familie care trăiește pe pământ.

N-a fost atât de ușor începutul vieții de familie pentru Iosif și Maria așa pe cum noi astăzi ne închipuim. Dintr-o dată ei au trebuit să renunțe la planul lor de viață și să urmeze în mod liber vocea Domnului care a ajuns la urechile lor prin cuvintele Îngerului și prin puterea Spiritului Sfânt. Chiar dacă noi nu ne putem bucura de prezența pruncului în casele noastre asemenea lor, putem să-L cunoaștem din Sfintele Scripturi, să-L primim în sfânta Cuminecătură și să ținem seama de voia Domnului în deciziile noastre, în rugăciunile noastre și în relațiile cu cei din casa noastră.

Nașterea lui Isus a adus cu sine, nu doar pace și bucurie, ci mai cu seamă multe probleme pentru părinții Săi. Irod (simbol al omului care privește doar la viața și la puterea pământească trecătoare; incapabil să se deschidă și să creadă în Dumnezeu) vrea cât mai repede să ucidă pruncul. Iosif și Maria sunt ajutați și protejați de Dumnezeu prin Îngerul Său, asemenea tuturor familiilor care se confruntă cu necazurile vieții. Ceea ce-i deosebește pe Iosif și pe Maria de foarte multe familii ale zilelor noastre este faptul că nu s-au predat (descurajat) în fața primejdiilor, ci au luptat și s-au lăsat conduși de glasul Îngerului și nu de “glasurile” lor umane limitate. Prin urmare, în urma unei lungi călătorii la Betleem, și după ce le-a fost refuzată ospitalitatea de către semenii lor; cu un copil abia venit pe lume, singura soluție este să fugă în Egipt.

Iubiților, inimile noastre sunt revoltare la gândul că locuitorii Betleemului de atunci l-au refuzat pe Mesia, dar fiecare trebuie să ne întrebăm cu sinceritate dacă nu cumva și noi îl eliminăm pe Dumnezeu din familiile noastre, din viața noastră. În acest sens ar trebui să ne examinăm cu privire la relațiile noastre cu membrii familiei noastre: soțul, soția, copiii, bunicii. Comunicăm cu ei? Îi respectăm? Îi protejăm de pericole? Ne lăsăm pe noi pentru a-i ajuta pe ei?

Prin venirea sa în lume pruncul Isus arată că are nevoie de familie. El a sfințit familia și n-a distrus-o. Noi participăm la această misiune a Mântuitorului, sau ne punem cu tot dinadinsul împotriva Lui atacând și distrugând familia?

Dacă am ascultat cu atenție pericopa evanghelică de astăzi putem nota că membrii Sfintei Familii nu doar ascultă și fac voia Domnului ci se raportează între ei cu mult respect, încredere și dăruire. Ce puțin respect există astăzi în familiile noastre unde soțul și soția se văd ca fiind “patronul” celuilalt și se cred “proprietatea” celuilalt și nu persoane – copii liberi și iubiți ai lui Dumnezeu – sau darul pe care Domnul i l-a dat pentru a se bucura de el/ea și pentru a-i sluji la mântuire. Sunt soții de astăzi conștienți de rolul primordial sau de misiunea pe care o au cu privire la mântuirea celuilalt?

Iosif și Maria ne demonstrează faptul că Soții creștini nu sunt două persoane care se limitează la ei înșiși, ci sunt două persoane care privesc, gândesc, comunică și hotărăsc de comun acord să se îndrepte către un altul (copiii) și către o anumită direcție (calea strâmtă, de multe ori presărată și cu spini) care duce la mântuire. Cuplul creștin decide să caute fericirea împreună. Nici unul nu pretinde că este sensul absolut al vieții celuilalt, ci sunt conștienți că sensul vieții ambilor este Dumnezeu. Prin ceea ce Maria și Iosif au făcut ne arată că și-au iubit copilul. Și noi putem învăța de la ei să iubim și să avem grijă de copii pe cere Dumnezeu ni i-a dat.

Din cele zece porunci pe care Domnul le dă prin Moise poporului cunoaștem datoria copiilor de a-și cinsti părinții, iar aceasta este o poruncă divină și nu o simplă chestiune de educație. Apostolul Pavel ne arată că există datorii reciproce între soț și soție și între părinți și copii, iar împlinirea lor este plăcută în ochii lui Dumnezeu. Aceste datorii au la bază iubirea creștină, iar dacă sunt împlinite conduc familia la perfecțiune.

În multe locuri Evanghelia lui Matei ne îndeamnă să tindem către perfecțiune, către Împărăția cerurilor. În acest sens familia este chemată să fie loc de înțelegere, de iubire, de dăruire și de susținere reciprocă. Ce bine este să ai o familie care te primește atunci când încetezi să mai “alergi” pe cărările vieții; o familie care nu te acuză, nu te comandă, nu te judecă și care este formată din persoane pe acre te poți baza la nevoie: persoane de care nu îți este frică. Isus a avut o astfel de familie: Iosif s-a trezit din somn, a ascultat de Domnul, și a fugit cu pruncul pentru a-i salva viața.

Cum Iosif și Maria și-au exercitat rolul de părinți educatori? Oare n-ar fi fost mai ușor pentru ei să lase copilul în Templu ca să fie pregătit de persoane mult mai instruite? De ce au ales să aibă soarta refugiaților? Nu! Isus, la fel ca toți copiii nu are nevoie de multe lucruri; Isus și copiii au nevoie doar de părinții lor și de iubirea dintre ei. Copiii au nevoie să-i simtă aproape pe părinți și să se convingă de faptul că părinții le vreau binele, iar din iubirea părinților copiii învață că există un Dumnezeu care este mai mare decât părinții și care îi iubește.

Pentru copii iubire părinților este și va rămâne mereu un semn evident al iubirii Tatălui. Când părinții nu-și iubesc copiii și nu le dedică timp, cresc niște copii orfani, fără Dumnezeu și îngreunează acestora calea către mântuire deoarece îi lipsesc de alimentul sufletesc cel mai esențial.

Ar putea să ne mire îndemnul “fugi”! adresat lui Iosif. Este o poruncă care ne prezintă un Dumnezeu “aparent” fără soluții în fața răutăților oamenilor. Pericolul cel mai mare al familiilor de astăzi este acele de-a rămâne fără Isus. Vă doresc tuturor să fugiți de cel rău, dar asemenea lui Iosif, să nu uitați să-l luați cu dumneavoastră pe pruncul Isus, pentru că El ne spune “Fără Mine nu puteți face nimic”.

Iubiților, învățătura bisericii ne cere să fugim de relații tensionate, de împietrirea inimii, de acuzații reciproce, de intoleranță, de nerăbdare, de orgoliu și de tot ceea ce ar putea să destrame familiile noastre, dar în același timp ne arată că fără ca să apelăm la ajutorul lui Isus este imposibil. De fapt, putem spune că sărbătoarea Crăciunului este: a-L lua la noi pe micul prunc și pe mama Sa, a permite ca pacea lui să intre în sufletele noastre. Parcă evanghelistul Matei dorește să ne arate că familia a fost necesară pentru Isus, dar și că familia are nevoie de Isus pentru ca să fie salvată de la rău și să ajungă la mântuire.

 

* * *

 

Fuga în Egipt

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Nașterea trupească a Mântuitorului este a doua creațiune a lumii. Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, a luat trup omenesc, prin Sf. Fecioară Maria – cu conlucrarea Sf. Duh, pentru a noastră mântuire. Evenimentul a fost dumnezeiesc fiindcă prin el s-au pus temeliile morale ale vieții creștine.

Dumnezeu Însuși S-a întrupat în om, pentru ca omul să se poată ridica la Dumnezeu. Nașterea trupească a lui “Adam cel nou” sau “Adam spiritual”, cum îl numește Sf. Apostol Pavel pe Mântuitorul (I Cor. 15, 45), creștinii o sărbătoresc an de an. În zilele acestui mărit praznic, ei trăiesc atmosfera înălțătoare, care actualizează “taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută”, adică hotărârea din veșnicie a lui Dumnezeu de a șterge greșeala omului pe această cale (I Cor. 2, 7). Cântările bisericești ne fac să trăim această contemporanizare astfel: “Hristos se naște, măriți-L; Hristos din ceruri, întâmpinați-L; Hristos pe pământ, înălțați-vă…”. Ideea o exprimă și colindele noastre: “Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos…”.

Grea încercare pentru mintea omenească de a înțelege minunea Nașterii Mântuitorului, ea fiind mai presus de puterile limitate ale firii noastre. Celor trufași li s-a părut o absurditate, iar “poporului ales”, purtător al făgăduințelor mesianice, o dezamăgire, fiindcă nu și-a luat asupra sa rol politic, de eliberator al lor de sub stăpânirea romană, de aceea a fost întâmpinat cu împotrivire și ostilitate, “Întru ale Sale a venit și ai săi nu L-au primit (Ioan 1, 11).

Irod era împărat pe vremea când s-a născut în Betleemul Iudeii Mântuitorul, și aflând de la magi despre nașterea Pruncului Isus, și-a pus în gând să-L ucidă. Îngerul Domnului, însă, s-a arătat în vis lui Iosif, după plecarea magilor și i-a spus: “Scoală-te, ia Pruncul, și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune…”. Iosif așa a făcut, a luat Pruncul și pe mama Lui și au plecat în Egipt. Ei au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu” (Mat. 2, 15). Când Irod s-a văzut înșelat de magi “s-a mâniat foarte și trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul: “Glas în Roma s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahela plângea pe fiii săi și nu voia să se mângâie, pentru că nu mai sunt”. Profetul Ieremia cu câteva sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, în viziunea ce o avea despre tragedia copiilor de pe vremea lui Irod, deplângea cu aceste cuvinte durerea fără mângâiere a mamelor reprezentate prin Rahela, o străbunică a poporului Israil.

După moartea lui Irod, același înger al Domnului s-a arătat lui Iosif în vis, spunându-i să vină cu pruncul în pământul lui Israel “căci au murit cei ce căutau viața pruncului. Iosif, sculându-se a luat pruncul și pe mama Lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelam în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și a venit și a locuit în orașul Nazaret, ca să se împlinească ce s-a spus prin prooroci, că Nazarineanul se va chema” (Matei 2, 13-23).

Sinistră figură este Irod! Mintea noastră refuză să înțeleagă cum un suflet omenesc poate fi atât de crud, încât în fața neputinței de a găsi pe Mântuitorul, cuprins de o sălbatică furie, să dea ordin să omoare atâtea ființe nevinovate.

Și totuși cuvântul evanghelic ni-l descrie ca pe un fapt istoric împlinit. Irod a ajuns la tron “ca o vulpe” a domnit “ca un tigru” și și-a sfârșit viața “ca un câine”, spune un istoric. Uciderea pruncilor de doi ani și mai mici i-a adus blestemul din partea lui Dumnezeu și a lumii. A fost blestemat și de însuși poporul său și chiar de romani. În cruzimea lui, nu s-a dat în lături de la atrocități și crime, nu numai împotriva supușilor săi, ci și împotriva membrilor familiei sale, soție, fii, soacră. El a pus la cale uciderea primei sale soții Marian (el a avut nouă soții legitime), a soacrei sale, și a trei din proprii lui fii.

După un timp de cruzime feroce în fărădelegile sale, au început remușcările, mustrarea conștiinței, se pare că îl ajunsese răzbunarea divină pentru viața lui monstruoasă. A plecat în locuri pustii, spunând că pleacă la vânătoare. Ajunsese în pragul disperării, nici un leac nu-i mai era de folos. Trupul de viu îi putrezea, picioarele îi ardeau, răsuflarea îi era greoaie și-i mirosea cale de o poștă. Fiindu-i silă de el însuși, a încercat să se omoare cu un cuțit. Până la urmă, a murit de o boală cumplită. Este sfârșitul tuturor nelegiuiților, așa cum zice psalmistul: “Moartea păcătoșilor este cumplită” (Ps. 33, 20).

Conștiința morală, trezită din rătăcirea ei, l-a pedepsit pe Cain, pentru uciderea fratelui său Abel, pe Pilat din Pont, care a semnat sentința de moarte a Mântuitorului, pe Iuda care L-a trădat pe Mântuitorul, pe Neron și pe toți nelegiuiții asemenea lor. Acestora li se poate aplica cuvântul Sf. Apostol Pavel: “Orice călcare de poruncă și orice neascultare și-a primit dreapta răsplătire” (Evrei 2, 2).

De atunci și până astăzi au trecut 2000 de ani. Învățătura Mântuitorului s-a răspândit cu o repeziciune fără seamăn, între toate neamurile și acolo unde a pătruns, ca prin minune a transformat toate obiceiurile păgâne de atunci. O viață nouă a început în lume, de la bordeiele săracilor până la palatele bogaților și tot ce lumea de azi are mai valoros sub raport etic și cultural, se datorează în cea mai mare măsură creștinismului.

Mântuitorul n-a fost înțeles în scurtul popas făcut pe pământ, ci s-au găsit oameni care L-au urât și cu orice preț să-L răpună, dar s-au greșit socotelile. Prima prigoană pornită contra Mântuitorului, cu scopul de a-L ucide, a fost în vremea lui Irod. S-au găsit mereu în decursul veacurilor, oameni și sisteme de cugetare și care au căutat nu numai să-L combată, ci chiar să-L ucidă din nou, disprețuind și distrugând tot ce este concretizare a învățăturii Sale. Ei credeau că ucigând pe Mântuitorul, va dispare viața creștină, lucrarea creștină, omul creștin.

S-a întâmplat și se întâmplă însă, cu totul altfel. Jertfa de pe Golgota, în loc să intimideze, să potolească, a provocat și provoacă un interes deosebit pentru religia creștină, și o atașare de ea până la sacrificiu. Isus, Fiul lui Dumnezeu vine în chip de prunc ca o întrupare deplină a nevinovăției – și face din starea de pruncie spirituală condiția cea mai de preț a renașterii oamenilor și a primirii lor în împărăția cerurilor.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboară printre noi oamenii în chip de prunc, pentru a ne face mai pilduitoare viața Sa întreagă trăită în duhul nevinovăției, al iubirii curate și al facerii de bine, al iertării și al dăruirii totale pentru fericirea semenilor – tot atâtea virtuți care pecetluiesc nevinovata pruncie spirituală.

Scump și dulce e numele lui Isus care mângâie, întărește și înalță sute de milioane de creștini și pe care atâtea inimi și guri Îl cheamă cu înfrigurare, de la leagănul pruncilor până la patul de moarte. El este calea care luminează și îndrumă viața noastră cu înțelepciunea și belșugul bunătății Sale. El este Marele Păstor de suflete, călăuzind pașii noștri pe cărările mântuirii.

Domnul Isus Hristos-Nou-Născutul-la Betleemul Iudeii a fost personificarea virtuții și ne-a povățuit ca purtarea noastră să lumineze înaintea oamenilor “pentru ca văzând faptele noastre cele bune să preamărească pe Tatăl Cel ceresc” (Matei 5, 16). Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Duminică după Nașterea Domnului nostru Isus Hristos

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Încă ne gândim la misterul Crăciunului și la Isus venit pe pământ sub chip de Prunc. Dar iată că în loc să se înmoaie inimile celor răi, puternicii acestei lumi se gândesc să-L omoare. Irod se teme ca Isus Hristos să nu-i ia coroana împărătească. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ nu să împărățească, ci să servească, să sufere și să moară pentru mântuirea neamului omenesc. Împărăția lui Hristos nu este din această lume. În fiecare etapă a existenței Bisericii au apărut noi irozi, care s-au străduit să provoace moartea lui Hristos și să șteargă urmele Lui de pe pământ. Această dușmănie infernală nu învinge Împărăția lui Hristos pe pământ (cf. Matei 16, 18).

Isus Hristos, Împăratul atotstăpânitor, fuge din fața răutății lui Irod. În Grădina Măslinilor Mântuitorul S-a adresat lui Simon Petru: «Ți se pare, că nu pot Să rog pe Tatăl Meu și să-Mi trimită acum, mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?» (Matei 26, 53). Este de ajuns doar un înger pentru a putea învinge mii de armate dușmane pământești! De ce oare Fiul lui Dumnezeu a fugit în pământ străin? Isus Hristos a dorit să arate și cu această ocazie condiția noastră de străini în această lume, patria noastră fiind în Ceruri.

Îngerul îi spune în vis lui Iosif să ia pe pruncul Isus și pe Mama Lui și să fugă în Egipt. Oare nu ar fi fost mai bine pentru Sf. Iosif și Preacurata Fecioară Maria să fugă cu Isus Hristos în ținutul Magilor din Răsărit? Aceștia L-ar fi primit cu cea mai mare bucurie. De ce să fugă în Egipt? Îngerul nu-i spune lui Iosif, cât de mult trebuie să locuiască cu Maria și pruncul Isus în străinătate. Porunca este clară: «Ridică-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare»(Matei 2, 13). Ascultarea lui Iosif a fost pusă la grea încercare, dar el ascultă în liniște. Evanghelistul nu ne relatează nici un cuvânt rostit de Sfântul Iosif: el doar ascultă și îndeplinește porunca venită din cer: pentru păzirea vieții Domnului Isus și pentru Preacurata Fecioară Maria este gata să facă orice sacrificiu. Sfântul Matei consemnează un gest simplu și fără echivoc: «Și ridicându-se, a luat noaptea Pruncul și pe Mama Lui și a plecat în Egipt» (Matei 2, 14).

Călătoria în Egipt putea să țină o săptămână. Există multe legende, care descriu în mod poetic această călătorie. Se spune, că păsările cântau pentru a-i ferici pe Iosif și Maria pe întreg cuprinsul drumului greu. Pomii fructiferi își aplecau ramurile lor și Iosif lua de pe ei fructe proaspete pentru Preacurata Fecioară Maria. În momentul în care oștenii lui Irod se apropiară de Preasfânta Familie, aceasta, în mod miraculos a devenit invizibilă pentru ei. Asemenea istorioare relatează autorii pioși, dar în realitate nu a fost așa. Călătoria spre Egipt a fost grea, amară și periculoasă. Sfântul Iosif și Preacurata Fecioară Maria aveau o singură mângăiere, că ei se sacrifică pentru Isus Hristos, Mântuitorul lumii.

Cu treisprezece secole înainte de nașterea lui Isus Hristos, poporul israelit călătorea din Egipt spre Palestina, iar atunci, Domnul, s-a îngrijit în mod miraculos de acest popor nerecunoscător. Domnul Dumnezeu i-a condus pe israeliți prin intermediul unui stâlp de foc, i-a apărat înaintea faraonului egiptean și i-a condus în mod miraculos prin Marea Roșie; le-a oferit apă din piatră, le-a trimis mană din cer, iar când s-au săturat de mană, atunci Domnul le-a trimis prepelițe, ca să mănânce carne.

De această dată călătorește dreptul Iosif, protectorul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, călătorește Preasfânta Mamă a Dumnezeului iubitor de oameni, Isus Hristos, iar în brațele ei se află Fiul Tatălui, pentru care nu înfăptuiește nici o minune! Cerul parcă este închis înaintea lor . Aici se ascunde de fapt un adevăr foarte important pentru noi: «Când tu nu te-ai lenevit să te ridici și să-ți lași prânzul tău ca să te duci să ridici pe cel mort, binefacerea ta nu s-a ascuns de Mine, ci Eu eram cu tine» (Tobia 12, 13) spune Sfânta Scriptură. Prin manifestarea iubirii oferim deseori prietenilor un buchet de flori frumos mirositoare, dar Domnul Dumnezeu pe cei pe care îi iubește îi încearcă. Să nu uităm niciodată că experiențele, suferințele, neajunsurile și diferitele amărăciuni, sunt legate de misterul Providenței Divine.

Evanghelistul nu spune unde a locuit Preasfânta Familie în Egipt. O relatare spune, că Maria și Iosif au locuit în Heliopol (astăzi o suburbie veche a orașului Cairo). În locul în care a trăit Preasfânta Familie, se află construită o biserică ortodoxă. Aurul celor trei înțelepți de la Răsărit i-au ajutat Sfântului Iosif să găsească o încăpere în Egipt. În acest timp Irod, mânios, a poruncit să fie uciși toți copiii de aproximativ doi ani din Betleem și împrejurimile lui. De la Irod te puteai aștepta la orice, căci era un om hain, nu avea încredere în nimeni, deseori își suspecta proprii lui prieteni și ucidea oameni nevinovați. La începutul domniei lui a omorât trei sute de oficiali, apoi a omorât-o pe propria lui soție Mariam, pe mama sa Alexandra și pe cei trei copii ai lui: Antipatri, Alexandra și Aristobul. Mai mult decât atât! Irod a știut că poporul se va bucura în ziua morții lui, de aceea a poruncit ca în timpul morții sale să fie închiși două sute de oameni însemnați și a comandat să fie omorâți în ziua morții lui, pentru ca în acea zi să fie plângere în Palestina. Binențeles că această poruncă nu a fost îndeplinită, iar în ziua morții lui locuitorii s-au bucurat.

La porunca lui Irod au pierit între douăsprezece și paisprezece mii de prunci iar Biserica îi amintește ca sfinți pentru faptul că ei au murit pentru Hristos. Moartea lor a fost un botez al sângelui. Irod s-a gândit că-L omoară pe Hristos, dar Providența Dumnezeiască altfel a lucrat: Irod a murit. Istoricul Iosif Flavius scria că: “Irod s-a ținut de putere ca o vulpe, a domnit ca un tigru, dar a murit ca un câine”. Expresia “a murit ca și Irod”, constituie finalul fiecărui torționar, al fiecărui dușman al lui Dumnezeu. În timpul pascal Biserica rostește cuvintele psalmistului: «Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu»(Psalmul 68, 3). Tuturor dușmanilor mai devreme sau mai târziu le vine moartea și judecata lui Dumnezeu. După moartea lui Irod Preasfânta Familie s-a întors în Palestina și a locuit în Nazaret. Exodul lui Isus este și o recapitulare a istoriei lui Israel, pentru că se cuvenea ca Acela care aduce mântuirea lumii să arate că El este plinirea promisiunii făcute lui Avraam.

Fuga Preasfintei Familii în Egipt ne învață să avem încredere în Domnul Dumnezeu. Providența Divină întotdeauna priveghează asupra noastră. În timpul celebrării Vecerniei rostim cuvintele «Domnul este Păstorul meu: nimic nu-mi va lipsi» (Psalmul 23, 1). Noi suntem copiii lui Dumnezeu. În timpul unor astfel de experiențe trebuie să avem încredere în Domnul Dumnezeu, Tatăl nostru, care este în Cer! Niciodată nu suntem singuri, pentru că Providența Divină veghează întotdeauna asupra noastră.

Rugăciune

O, Înțelepciune veșnică, plină de îndurare și infinită în binefaceri, ai dorit să Te asemeni cu noi, locuind și petrecând împreună cu noi oamenii. Și aceasta, chiar atunci, când Tu, Cuvântul, Ai devenit Om, când Cuvântul, S-a făcut Corp, și a locuit între noi, pentru ca și noi, prin Tine să ne putem bucura, să putem asculta cuvintele, pe care ni le-ai adresat în profunzime și în tăcere, la rândul nostru putând să-Ți răspundem, precum Profetul Samuel: «Vorbește, Doamne, căci servitorul tău ascultă ». Aceasta, pentru ca să putem desluși și să ne îndepărtăm în tăcere, de tot ceea ce este străin de Dumnezeu, îndulcindu-ne și îndreptându-ne inima și ființa noastră spre Cuvântul și Înțelepciunea cea veșnică, care s-a făcut om și a locuit între noi.

Doamne, fă-ne să devenim adevărați fii ai Tatălui Ceresc, mântuindu-ne de răul acestei lumi. Amin. (După J. B. Bossuet)

 

* * *

 

Duminica după Crăciun

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Din pericopa evangheliei de azi, Matei fiind singurul care, în câteva rânduri ne vorbește despre copilăria lui Isus, vom încerca să vorbim despre ceea ce înseamnă a lăsa propriul pământ, a fi străin pe pământ, strigătul pământului, reîntoarcerea la pământ și locuirea în pământ. Vă invit ca, preț de câteva minute, să vă puneți în discuție, pământul fiind voi înșivă, plecând cu meditația de la pericopa de azi.

Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt.

Este invitația făcută lui Iosif de către Domnul prin înger. Este același verb folosit la imperativ precum în cazul paralizatului, precum în vindecarea soacrei lui Petru, a învierii fiicei lui Iair și a fiului văduvei din Nain.

Prin acest verb este evocată trezirea la viață, Iosif este chemat să lase somnul, starea în care se află și să ia cu el pruncul și pe mama lui și să plece în Egipt. Alegerea Egiptului nu este întâmplătoare.

Egiptul este locul salvări lui Iosif, fiul lui Iacov, vândut de frații săi și datorită lui va fi un loc de salvare pentru tot poporul care, în Egipt, va găsi mâncare în timpul secetei.

Dar el evocă și pământul robiei lui Israel, acel pământ despre care Domnul a poruncit: “nu vă veți mai întoarce niciodată în acest pământ.. Dt. 17,16.

Acum se poruncește fuga tocmai în pământul în care faraonul a poruncit să se ucidă primul întâi născut de sex masculin dintre copiii evreilor.

Iată, ni se cere, prin urmare, să lăsăm pământul, pământul propriu, să lăsăm rădăcinile noastre, tot ceea ce ne ține agățați, uneori cu obstinație, mă gândesc aici la obiceiuri, convingeri, orice ne ține legat de ceva. Cererea Domnului este de a lăsa totul… a lăsa acel pământ unde ești cetățean, unde ai drepturi, unde ești recunoscut… și a merge acolo unde te trimite El.

Apelul este: Trezește-te, scoală-te, precum soacra lui Petru din boala ei, precum paralizatul de pe targa lui… fiecare dintre noi are vreo boală… vreo targă…

Fugiți: este vorba de o cerere urgentă, fugiți, îndepărtați-vă!

Riscați să mergeți în Egipt, un loc care pare ambiguu și riscant!

Iubiți credincioși,

Nu numai că Iosif trebuie să fugă cu familia în Egipt, dar trebuie și să rămână acolo.

Nu este vorba despre o călătorie temporară, ci despre o adevărată ședere.

Ei vor trebui să locuiască în Egipt și să asume rolul de străin. Condiția celuilalt, cel care este diferit, a celui care are nevoie să fie primit într-un pământ care nu este al său.

De ce? Pentru că fuga în pământ străin devine garanția vieții. Deoarece Irod va căuta copilul, să îl ucidă.

A rămâne în pământul altuia…a înțelege că în pământul altuia suntem noi diferiți, suntem străini. Asumarea condiției de străin… a face experiența acestui fapt de a fi diferiți, a acestei necesități de a fi primiți… Acestea toate consimt să îți salvezi viața.

Pentru că pământul ce oferea siguranță devine locul în care se consumă drama injustiției, suprimarea altuia.

Irod, regele iudeilor este tulburat de anunțul că există un alt rege al Iudeilor, chiar dacă este vorba despre un copil, despre un rege slab, cu nevoi, precum orice copil mic.

Dar în acest pământ, pământul lui Irod, nu există loc pentru un frate, pentru cel care este ca tine, nu există toleranță. Și, prin urmare, poruncește să fie uciși copiii care erau la Betleem și în împrejurimi.

Iată că acest pământ devine locul din care răsună strigătul: Un strigăt s-a auzit din Rama. Strigătul ce se înalță de la pământ este, încă o dată, precum în cartea Facerii, strigătul sângelui fratelui: glasul sângelui fratelui tău strigă la mine din pământ.

Rama este locul în care a fost îngropată Rachela, potrivit tradiției și este, deci, un strigăt dramatic acela ce se aude în Rama: Rachela moare, dând luminii pe ultimul său fiu, Beniamin.

Murind, nu moare, ci dă viață, aducând pe lume un fiu.

Iată de ce este atât de puternic acest strigăt, pentru că este acela al unei mame care, nu numai că și-a dat viața aducând pe lume un fiu, dar exprimă și durerea aceleia care îi vede uciși pe cei cărora le-a dat viață, durerea celei care vede suprimată acea viață pentru care ea a dat totul.

Iată de ce nu mai există mângâiere: Rachela plânge și nu vrea să fie mângâiată.

Atunci când pământul devine loc de suprimare a fratelui, a celui care spune “sunt ca și tine,…” atunci când noi înșine facem ca pământul să fie așa, suprimând chipul fraților noștri, ne privăm de posibilitatea de a avea viață în viitor..

Să ascultăm strigătul pământului …

În fața acestui strigăt nu spunem de multe ori, oare, sunt eu custodele fratelui meu…

Iubiți credincioși,

Cadrul final al textului ne arată reîntoarcerea în propriul pământ: du-te în pământul lui Israel.

Este împlinirea promisiunii. Și pentru Iosif.

Dar cum se împlinește? El intră în propriul pământ nu ca un conchistador, ci slab, ca poporul lui Israel după experiența babilonică, el va intra ca unul care a experimentat îndepărtarea, diversitatea, experiența de a fi rămas într-un pământ străin, experiența exilului care l-a schimbat.

Numai făcând experiența diversității se poate recunoaște în această diversitate o posibilitate de a trăi.

Numai atunci este posibil să trăiești în pământul tău.

Iosif s-a dus și a locuit într-un oraș ce se chema Nazaret. Aici încă odată se face referire la cuvintele lui Natanael: “din Nazaret poate veni ceva bun?

Și totuși, acest pământ, acest oraș va deveni pământ de locuit.

A te întoarce în propriul pământ ca un om slab … Adesea, noi percepem pământul nostru și certitudinile noastre ca și o proprietate, nereușind să vedem darul…

A ști să te reîntorci în propriul pământ cu o privire diferită… a ști să recunoști viața și posibilitatea de a trăi acolo unde niciodată nu am fi gândit că se poate să fie…

A locui în pământul, a face casă tocmai în locul despre care se spune: “de aici nu poate ieși nimic bun? … a lăsa ca acest pământ să intre în identitatea noastră, să treacă prin noi … a te lăsa contaminat de acest pământ… numai atunci este posibil să locuiești cu adevărat.

Iubiți credincioși,

Pentru a vorbi despre pământ trebuie să lăsăm propriul nostru pământ, este necesar să traversăm alte pământuri, până ajungem să fim străini în pământul altuia pentru a putea descoperi că în acel pământ, al altuia, este posibil să descoperim că ne-am salvat viața.

Pentru a putea vorbi despre pământ este necesar să ascultăm strigătul care vine din el și apoi să ne reîntoarcem la pământul nostru, dar ca străini, schimbați, deschiși pentru a-l înțelege pe celălalt.

Pentru a vorbi despre pământ, este necesar să locuim în el.

Este vorba despre o călătorie ce este obligatoriu să o facem, pe urmele unui om-Dumnezeu care a ales să treacă prin orice pământ și să își așeze cortul în orice pământ, pământ blestemat, pământ de exil, pământ de exterminare, pământ de refugiu, pentru ca, la sfârșit, orice locuitor al pământului să poată locui în El. Amin.