Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Nașterea Preacuratei Fecioare Maria
Evanghelia: Luca 10,38-42.11,27-28
Apostolul: Filip 2,5-11

Luca 10,38-42.11,27-28

Și pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Visarion Iugulescu
PS Florentin Crihălmeanu

 

* * *

 

Nașterea Preacuratei Fecioare Maria

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

“Nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit la toată lumea:
căci din tine a răsărit soarele dreptății, Cristos Dumnezeul nostru;
și, dezlegând blestemul, a dat binecuvântarea și,
omorând moartea, ne-a dăruit viața cea veșnică.”
(Troparul Sărbătorii)

Două momente culminează în istoria omenirii. Primul, acela în care Dumnezeu se pleacă spre pământ și îl creează pe om după chipul și asemănarea Sa, adică îi dă, pe lângă viața rațională, firească, și viața suprafirească a harului sfințitor, devenind prin aceasta fiu adoptiv al lui Dumnezeu, chemat să se împărtășească de viața divină, aici și în Cer. Știm însă cum omul nerecunoscător pentru această demnitate privilegiată, abuzând de libertatea care i s-a dat, a rupt, prin nesupunere, comuniunea de viață cu Dumnezeu, pierzând astfel adopțiunea divină, catastrofă cu urmări nefaste pentru întreaga omenire care a urmat. Din această stare de prăbușire, omul singur, numai cu puterile proprii, nu se putea ridica, așa după cum cineva căzut într-o prăpastie, abruptă și adâncă, nu poate ieși fără ca cineva să-i întindă o frânghie sau o scară.

Această scară i-a fost întinsă omului de însuși Dumnezeu prin întruparea și moartea pe Cruce a Fiului Său. Acesta a fost al doilea moment culminant în istoria omului.

Dacă pentru creare a fost suficient cuvântul Creatorului, pentru re-creare, adică pentru răscumpărarea omului, Iubirea veșnică a rânduit întruparea și moartea Cuvântului veșnic. Și, fiindcă prima prăpastie între om și Dumnezeu o săpase o femeie, Eva, se cădea ca scara pe care Dumnezeu avea să se coboare la om, ca să-l salveze din ea, să fie tot o femeie, o nouă Evă, care, prin contrast cu cea veche, trebuia să fie nepătată, preasfântă, demnă de Fiul lui Dumnezeu, pe care avea să-L nască. Această femeie, aleasă din veci în acest scop, este Preacurata Fecioară Maria, a cărei naștere o prăznuim astăzi.

Întreg Testamentul Vechi, de la un capăt la celălalt, este străbătut de flacăra speranței, așteptării unui salvator, flacără pe care patriarhii și profeții, judecătorii și împărații poporului ales s-au străduit s-o țină aprinsă în inima acestuia. Iar când Dumnezeu a socotit că e momentul să trimită în lume pe Fiul Său, a lăsat o rază din mila Sa peste căsnicia stearpă a doi bătrâni drepți, Ioachim și Ana, pentru ca din această rază curată să răsară rodul cel mai curat și cel mai ales din Univers, rod cultivat de însuși Dumnezeu spre a fi Mireasa Spiritului Sfânt, Mama Răscumpărătorului promis, și Mama noastră a tuturor, Fecioara Maria, în care s-a împlinit astfel promisiunea dată de Dumnezeu protopărinților, îndată după căderea în păcat: “Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei urmări călcâiul” (Facere III, 15).

Iată de ce Maria, spre care converg razele de nădejde a celor două Testamente, este centrul întregului sistem planetar, deoarece Ea a născut nu un soare oarecare, ci Soarele tuturor sorilor, pe Cristos Dumnezeu. De aceea, pe bună dreptate, Biserica o întâmpină, azi, pe Preacurata cu imnul din troparul pe care l-am citat la început: “Nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit la toată lumea, căci din tine a răsărit Soarele dreptății, Cristos Dumnezeul nostru (…)”. Leagănul, pe care Ana din Nazaret îl mișcă cu piciorul, transformă suspinele patriarhilor și profeților în lacrimi de bucurie; spre acest leagăn privesc cântând corurile îngerești și privește cu iubire însuși Cuvântul veșnic, căci în el respiră ființa plăpândă care-i va da trup omenesc; și tot spre acest leagăn privesc toți pământenii, din trecut, prezent și viitor, căci el a adus viața pentru toți. Și, dacă această copilă a fost iubită odinioară de către cei din Nazaret pentru candoarea și frumusețea ei unică, ea este iubită și venerată în mod unic de toată suflarea creștinească ce și-a mai păstrat dreapta cumpănă a minții, împlinindu-se astfel profeția făcută de Maria cu ocazia vizitei sale la Elisabeta, îndată după Bunavestire: “Căci iată de acum mă vor ferici toate popoarele” (Luca I, 48).

Biserica acordă o însemnătate atât de mare nașterii Preasfintei Fecioare, încât cu acest eveniment ea își începe seria tuturor sărbătorilor. Dacă anul civil începe la 1 ianuarie, anul bisericesc începe la 1 septembrie, deoarece primul eveniment din istoria lui Isus, pe care o recapitulează anul bisericesc, este nașterea Mamei Sale. Cu Nașterea Ei începe, și cu Adormirea Ei își încheie Biserica ciclul tuturor sărbătorilor; și e logic să fie așa deoarece toate întâmplările din Testamentul Nou se desfășoară între aceste două momente: Nașterea și Adormirea Mariei.

Astăzi, când această stea apare pe bolta mântuirii, tresar de bucurie ambele Testamente. Se bucură prima Evă, văzând pe noua Evă care va șterge, prin smerenia și ascultarea Ei, pedeapsa nesupunerii din Paradis și va coborî din nou Cerul pe Pământ; se bucură străbunicile Mariei, care au prefigurat-o în Vechiul Testament, începând cu Saara – mama vechiului popor ales -, Maria fiind mama noului popor ales al lui Dumnezeu; se bucură Judita, a cărei evlavie e dusă la culme de Maria care taie nu capul dușmanului unui singur popor, al lui Holofern, cum făcuse Judita odinioară, ci capul dușmanului întregului neam omenesc, al Satanei; se bucură Esthera văzându-și această strănepoată mântuind nu numai poporul său, ci toată omenirea, nu de un Aman, ci de un iad de răufăcători; se bucură Ruth moabiteanca; se bucură Isaia, văzându-și profeția împlinită; se bucură Solomon înțeleptul, care cu lira lui inspirată îi dedică Mariei primele acorduri din “Cântarea Cântărilor”, poem ce o cântă pe această Mireasă a Spiritului Sfânt.

Și, aleșilor Testamentului Vechi, li se alătură cei dintâi reprezentanți ai Noului Testament, apostolii, deoarece s-a născut Mama Învățătorului lor; și, cu aceștia, se bucură nuntașii din Cana, aducându-și aminte că Maria i-a scos din rușine; se bucură Nazaretul, căci, prin această fiică a sa, el va rămâne pururi viu în conștiința omenirii; se bucură întregul pământ al Palestinei, văzând astăzi cum cel mai ales crin al plaiurilor sale își deschide corola spre soare.

Și, împreună cu cele de jos, se bucură cele de sus: îngerii văd în Maria pe Regina lor, sfinții o preamăresc ca pe modelul, mijlocitoarea și Stăpâna lor; Tatăl privește la Ea ca la cea mai desăvârșită fiică a Sa; Spiritul Sfânt Se bucură de Mireasa-I neprihănită, iar Fiul se bucură că s-a născut Mama Sa, de la care va primi tot ce se leagă de ființa Sa pământeană: leagăn, scut, mângâiere, colaborare în opera răscumpărării, de la Bethleem până la așezarea în mormânt.

De pe tronul ceresc, Isus își privește Mama în leagăn, așa cum o va privi din Înălțimea Crucii, și acest gând îl umple de duioșie.

Și, dimpreună cu cetele îngerilor și sfinților, ne bucurăm și noi, bieții copii ai Evei, pentru că ni s-a născut Mama noastră cerească, apărătoarea la Tronul dreptății lui Dumnezeu, Steaua Mării ce ne luminează calea spre portul mântuirii; se bucură muribunzii, căci la căpătâiul lor veghează și se roagă, ca nimeni altul, Maria, Stăpâna morții bune.

Și cum ne vom concretiza bucuria față de Mama noastră cerească? Mai întâi, slăvindu-L pe Dumnezeu care, pregătind-o pe Maria spre a-I fi Mamă, i-a împodobit sufletul cu o sfințenie unică, oferindu-ne în Ea cel mai desăvârșit model de desăvârșire și învestind-o totodată cu menirea de cea mai puternică mijlocitoare a noastră. Apoi, îi vom oferi Mariei buchetul nostru spiritual de venerație, împletit din laudele și mulțumirile pentru harurile primite, din hotărârea de a recurge cu încredere la mijlocirea Sa de Mamă a lui Isus și a noastră, de a-i imita virtuțile: blândețea, smerenia, puritatea, iubirea, ea fiind icoana desăvârșită a sfințeniei, zugrăvită de însuși Spiritul Sfânt, căci ea s-a conformat în toate, în modul cel mai desăvârșit, voinței lui Dumnezeu. De aceea, dacă vrem s-o venerăm și iubim cu adevărat, să urmăm porunca pe care Ea a dat-o servitorilor la nunta din Cana: “Faceți tot ce vă va spune”. Să săvârșim tot ce ne învață și ne poruncește Dumnezeu prin Fiul Său, adică să-I împlinim voința, căci Isus a precizat: “Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în Ceruri”. Și tot El, cu alt prilej, a spus că oricine face voia Tatălui Său este mama Sa, și fratele Său, și sora Sa. Împlinind deci poruncile Lui, ne învrednicim de cinstea de a-I fi lui Isus mamă, frate și soră, asigurându-ne astfel comuniunea de viață cu Isus și Maria, cu Sfânta Treime și cu sfinții, aici și în Cer. Amin.

 

* * *

 

Praznicul Nașterii Maicii Domnului

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Nașterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea (Tropar)

Frați creștini,

Ziua nașterii fiilor lui Adam și a Evei, era socotită ca o zi de triste-țe pentru cei ce se nășteau și nu de bucurie fiindcă erau niște fii ai mâniei, ai păcatului și chiar vrăjmași a lui Dumnezeu. Erau socotiși pieirii și moștenitori ai blestemului Dumnezeiesc, căci până la Mântuitorul toată lumea mergea în iad, și buni și răi. Cu nașterea Fecioarei Maria, au început să se ivească zorile de ziuă, să treacă noaptea aceasta de întuneric și să se aștepte soarele dreptății care va lumina lumea și o va răscumpăra din blestemul cel greu în care căzuse.

Iată de ce nașterea Sf. Fecioare Maria este un eveniment mare de bucurie pentru neamul omenesc. Pe această Fecioară o așteptau prooroci, patriarhi vechiului Testament și tot neamul omenesc. Împăratul Solomon înainte de nașterea Sf. Fecioare cu mulți ani o vestește cu duhul zicând: “Cine este această fericită făptură care se ivește în calea vieții cu atâtea haruri? Ea este strălucitoare ca zorile unei frumoase zile, plăcută ca luna și aleasă ca soarele. Este puternică și înfricoșătoare, ca armatele așezate în linie de bătaie cărora nimeni nu le poate sta împotrivă”.

Într-adevăr, Sf. Fecioară este înfricoșătoare pentru iad, căci s-a născut ca să zdrobească capul șarpelui diavol și să se distrugă împărăția păcatelor.Dar pe cât este de înfricoșătoare pentru diavoli, pe atât este de mângâietoare pentru sărmanii oameni afundați până atunci în întuneric, în sclavie și idolatrie. Ea se naște ca să devină maică a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu. Se naște pentru a lucra mântuirea neamului omenesc, pentru a fi Regina și împărăteasa cerului și a pământului.

O, cât este de slăvită Nașterea Sfintei Fecioare Maria! Dumnezeu – Tatăl își pune toată bunăvoința. Dumnezeu – Fiul vede mai înainte în ea pe Maica Sa iubită, iar Dumnezeu-Sf. Duh se odihnește în ea și o umbrește ca pe o Fecioară și mamă sfântă fără de prihană. Îngerii slăvesc cu cântării de bucurie și se luminează prin venirea ei în lume. Leagănul Sf. Fecioare Maria a fost înconjurat de smerenia cea mai adâncă și de sărăcia cea mai desăvârșită. Ea trebuia să distrugă păcatul mândriei care se înrădăcinase adânc în inima omului. Prin exemplu ei a arătat lumii că smerenia și sărăcia vor umple de daruri cerești pe cei ce urmează. Ascultați acum cum scrie Sf. Scriptură despre nașterea Preacuratei Fecioare Maria.

In Palestina era un om cu numele Ioachim, care avea o soție ce op chema Ana. Amândoi erau de neam mare, împărătesc și arhieresc, plini de bunătate și de milostenii. Erau smeriții și evlavioși, nelipsind de la biserică, unde aduceau lui Dumnezeu Jertfe și mulțumiri pentru binefacerile primite. Erau însă foarte mâhniți, căci ajunseseră la adânci bătrâneți și nu aveau nici un copil.

În vremea aceea cei care nu aveau copii erau socotiți ca lepădați de Dumnezeu și de aceea erau disprețuiți, iar ceilalți nu primeau nimic din mâna lor. La biserică ei trebuiau să stea mai în urmă și când aduceau jertfe la altar ei erau ultimii.

Într-una din zile fiind sărbătoare mare la evrei, s-au dus la biserică și Ioachim cu soția lui. Din râvnă pentru Dumnezeu, au îndrăznit să aducă jertfă înaintea celorlalți. Preotul s-a mâniat foarte tare și i-a înfruntat cu cuvinte aspre. Ioachim și Ana au ieșit afară rușinați și mergând spre casă bătrânul Ioachim spuse femeii sale: “Pe mine nu mă mai trage inima să merg în casa mea, pentru că suntem urgisiți de Dumnezeu și de oameni. Du-te tu singură și dă milostenie la săraci, fă rugăciuni, iar eu mă duc în munte la peșteră acolo voi posti și voi ruga pe Dumnezeu cu lacrimi, să se milostivească spre noi și să ne dăruiască și nouă un copil.”

Despărțindu-se unul de altul, Ana s-a dus acasă, a intrat în grădină și îngenunchind se ruga lui Dumnezeu zicând: “Doamne Atotțiitorule, cela ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul și pământul și toate câte se văd; Cela ce ai zis făpturilor Tale să crească și să se înmulțească Cela ce ai binecuvântat pe Sarra soția lui Avraam și la bătrânețe a născut pe Isac; dă-mi Doamne și mie roadă pântecelui meu ca să scap de ocara oamenilor și făgăduiesc că ce voi naște, fie fată fie băiat, îl voi dărui cu toată inima să slujească Ție toată viața în biserica Ta cea sfântă.”

Ioachim, bărbatul ei , se ruga în același timp sus în munte petrecând în lacrimi și post. Văzând Dumnezeu suspinele celor doi bătrâni, a trimis pe arhanghelul Gavriil acolo în munte la Ioachim care i-a zis: “Bucură-te Ioachime și te veselește; eu sunt îngerul lui Dumnezeu, Gavriil, și am venit la tine să-ți spun că vei avea o fecioară, care va naște în fecioria sa pe Împăratul lumii. Lasă supărarea și mergi vesel acasă că a auzit dumnezeu rugăciunile tale.” Acestea zicând îngerul s-a dus și la Ana spunându-i și ei aceleași cuvinte.

După ce a auzit cuvântul îngerului, Ioachim s-a dus acasă unde a aflat-o și pe Ana veselă, iar după nouă luni aceasta a născut o fetiță frumoasă, și sfântă, prin împreunare firească, dar care era rodul postului, al lacrimilor, milosteniilor și rugăciunilor.

În acea vreme evreii aveau obicei să cheme preoții a opta zi după naștere ca să pună nume pruncului. Așa au făcut și Ioachim și Ana și au botezat-o pe fiica lor Maria ce se tâlcuiește Împărăteasă. În limbajul elinesc aceasta înseamnă izbăvitoare – va izbăvi deci neamul omenesc din ghearele diavolului și din muncile iadului.

Acest praznic îl sărbătorim noi astăzi frați creștini, această taină o prea mărim. Lăudăm pe Ioachim și pe Ana, părinții Maicii Domnului. Pe cât au fost de supărați, pe atât de mult i-a bucurat Dumnezeu, dăruindu-le pe cea mai aleasă dintre toate neamurile, pe cea care a împăcat cerul cu pământul , pe Dumnezeu cu oamenii. De aceea Sfânta Biserică cântă cu mare glas troparul nașterii sale zicând: “Nașterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică.”

Într-adevăr, născându-se în Nazareth Sfânta Fecioară, s-a vestit sfârșitul trist al nopții păcatului și s-au ivit zorile unei zile luminoase. Știm cu toții că atunci când se revarsă zorile dimineții toată firea se bucură. Sfânta Fecioară vestea sfârșitul relelor noastre, vestea oamenilor sosirea zilei în care va străluci soarele dreptății care va veni să lumineze lumea.

Fecioara Maria este asemănată cu luna care este mai strălucitoare decât toate stelele și care își împrumută strălucirea de la soare și luminează în timpul nopții. Iisus – adevăratul soare nu se arătase încă, dar Maria îl vestește și întunericul de care era pătrunsă omenirea începe a se risipi. Prin minunata strălucire a virtuților sale ea este asemănată chiar cu soarele însuși, mai ales că strălucește ca un soare între noi și Dumnezeu. Iată despre cine zicea Solomon împăratul: “Cine este aceasta care se ivește ca zorile, frumoasă și aleasă ca soarele?”

Dar nașterea Sfintei Fecioare Maria a adus o mare deznădejde demonilor din iad, producând întristare lui lucifer și îngerilor lui. Prin nașterea ei s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu pe care îl spusese șarpelui înșelător în rai: “Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și între sămânța ei. Aceasta va zdrobi capul tău.” Într-adevăr, prin nașterea Fecioarei Maria diavolul a suferit groază mare, de aceea Sf. Biserică cu mare dreptate a orânduit să proslăvim amintirea acestei sărbători și să ne bucurăm și noi împreună ci proorocii, îngerii și toți sfinții.

Iată de ce iubiți creștini, suntem datori să urmăm pilda vieții și credinței Fecioarei Maria. Dacă astăzi Sf. Fecioară stă pe tron strălucit și s-a înălțat mai presus decât toți îngerii, aceasta se datorește sfințeniei, virtuțile ei și grijii pe care a avut-o să rodească darurile primite de la Dumnezeu.

Dar noi ce facem cu harurile primite la botez, atunci când am devenit moștenitori ai împărăției cerurilor? Avem noi grijă să facem fapte de credință, de nădejde, de dragoste, sau am îngropat talantul? Ne interesăm noi cum să practicăm viața creștină, sfințenia, umilința, curăția, răbdarea, milostenia și toate celelalte după care ne cunoaștem că suntem fii Lui?

După cum observăm în lume, întuneric mare domnește în inima, mintea și viața oamenilor, căci în întuneric sufletesc și trupesc se zămislesc și se nasc oamenii pe pământ. Deși se nasc din părinți creștini, copii sunt zămisliți în păcate de desfrânare, și cad cu totul din harul virtuților, căci după ce inii au trăit necununați, fără binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică, nu țin socoteală de posturi, de sărbători și nu respecte legile dreptei credințe, și nici chiar legile medicinii ca să se poată naște ceva bun pe fața pământului.

Se străduiesc oamenii pentru copii lor să le facă condiții bune în copii în păcate. Vai viața aceasta, dar nu îndeplinesc ce este mai important. Din știință sau neștiință disprețuiesc legile credinței și în timpul beției și al chefurilor blestemate, zămislesc de ei, că vor avea de suferit și vor deveni o mare povară pe capul părinților mai târziu și chiar al societății întregi. De aceea îi auzim pe mulți tineri plângându-se, că ar dori și ei să fie mai buni, să nu mai facă rele, să se poată ruga și să iubească biserica, dar nu pot. Pe mulți îi auzi zicând: “Parcă e cineva care nu mă lasă și mă împinge să fac rău.”

Da, într-adevăr există cineva care nu-i lasă și acest cineva este diavolul. Sămânța de la el s-a zămislit odată cu ei în timpul poftelor păcătoase al trăirii fără să se țină seama de legile lui Dumnezeu. Atunci a început diavolul să ia în stăpânire încetul cu încetul sufletul și trupul omenesc și cu cât s-a trăit mai mult în păcate, cu atât a prins și el rădăcini mai adânci, de aceea mulți nu mai au putere să se ridice din mocirla păcatelor.

Iată de ce tinerii trebuie să se ferească de orice primejdie sufletească, fiindcă majoritatea au fost zămisliți și crescuți în gusturile lumii și a plăcerilor ei păcătoase, iar acum e greu să le cerem ca să se ocupe cu lucruri serioase. Milți i-au în râs religia și vorbesc cu dispreț de slujitorii biserici. Foarte puțini din cei distruși complet sufletește și trupește mai încearcă un loc de salvare.

Prin urmare frați creștini, vedem cum părinții sunt cei dintâi care calcă în picioare legile lui Dumnezeu și apoi ei mai vor ca să fie ascultați și respectați de copii lor. Acest lucru nu mai e posibil, de aceea mulți ispășesc cu lacrimi amare aceste călcări de lege ale lui Dumnezeu și mor cu amărăciunea aceasta în suflet și se duc în chinurile iadului. Să ne formăm deci din copilărie inima pentru virtuți creștine, să ne împăcăm cu lipsurile, să ne înfrânăm pornirile dobitocești și să ne obișnuim cu viața duhovnicească spre binele sufletului și al trupului nostru.

După ce s-a născut fericita Fecioară Maria, până la etatea de trei ani a fost sub paza părinților care au învățat-o aceleași frumoase virtuți pe care și ei le-au practicat. Parcă o vedem pe bătrâna Ana cumo învață rugăciuni și nu ne putem opri să nu ne gândim că multe mame astăzi nu poartă de grijă copiilor lor. Astfel în primii anișori, nu-i aduc la biserică, nu le arată sfânta credință și nu-i feresc de locurile periculoase care le strică creșterea sănătoasă.

Mulți părinți nu se împărtășesc când sunt tineri și mare greșeală fac pentru că și pruncul care este în pântece trebuie să primească din taina aceasta sfântă ca să iasă un copil cu sfințenie în el. Dar mulți părinți tineri nu fac lucrul acesta, iar după ce li s-au născut copilașii nu-i aduc cu anii la biserică ca să fie împărtășiți. Până la vârsta de 7 ani, copiii trebuie aduși la biserică să fie împărtășiți din 40 în 40 zile. Să se intereseze măcar bunicile dacă părinții nu sunt în stare și n-au credință, pentru că prin trupul și sângele Domnului se sfințesc copiii.

Vai de părinții care nu-și cresc copiii în frică de Dumnezeu, căci vor avea multe de tras de pe urma lor, deoarece acești copii lăsați de capul lor vor rămâne surzi la sfaturile și poruncile părintești. Acești copii vor avea dezgust pentru tot binele, nu vor fi în stare să se ocupe de lucruri serioase și nu își vor face datoria nici în servici, nici în casa părinților. Vor fi nestatornici în căsătorie, complet dezorientați în toate problemele vieții și nefolositori pentru întreaga societate. De aceea auzim și vedem cum tineretul nostru face atâtea crime, violuri, furturi, bătăi, beții și tot felul de nenorociri, supărând grozav pe părinții lor.

Acești părinți care n-au avut grijă de ei acum își iau plata și vor mai avea și o altă judecată și suferință veșnică, pentru că nu și-au făcut datoria față de copiii lor ca să le arate lumina învățăturii Domnului Hristos. Sf. Scriptură ne spune cum patriarhul Iacob a avut un vis cu o scară lungă ce lega cerul cu pământul pe care suiau și coborau îngerii lui Dumnezeu.

Frumos și mare vis pentru că scara din visul lui Iacob este Preasfânta Fecioară a cărei naștere o prăznuim astăzi. Ea este aceea care a legat cerul cu pământul și prin curățenia sufletului și a trupului ei a pogorât pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Prin ea ne înrudim și noi cu Dumnezeu și mai mult chiar ne facem fiii lui Dumnezeu. Odată cu nașterea Fecioarei Maria, îngerii cerului coboară la noi ca să ne ridice sus de pe pământul acesta care prin păcatul lui Adam a primit blestem, lacrimi și suferințe.

Să băgăm de seamă, încă, că dedesubt, sub scara aceasta, este o altă scară care duce jos, spre iad. Pe această scară suie și coboară îngerii iadului – demonii. Îngerii cerului vor să ne lege cu Dumnezeu, în timp ce îngerii iadului vor să ne lege cu diavolii întunericului. Depinde de viața noastră, de cine vrem să ascultăm, căci în viața noastră se amestecă puterile cerului, dar și ispitele iadului.

Să ne facem socoteala în momentul de față fiecare și să vedem de cine ascultăm mai mult. Să privim la viața noastră și să ne vedem faptele bune sau păcatele și de aici vom putea să înțelegem ai cui suntem în momentul de față și cui slujim; lui Dumnezeu, sau diavolului.

Să serbăm deci cu bucurie, frați creștini, sfânta zi a nașterii Maicii Domnului. S-o lăudăm cu cântări duhovnicești, să cădem în genunchi înaintea sfintei ei icoane și să binecuvântăm pe aceea pe care îngerii o laudă în cer. Să o venerăm cu toată evlavia și cu toată dragostea, căci prin mijlocirile ei ne facem fii iubiți ai lui Dumnezeu, ne umplem de darurile cerești și ne curățim inimile mărturisind-o ca Maica lui Dumnezeu.

Să avem în ea desăvârșita încredere și s-o chemăm în ajutor în orice împrejurare, în timpul vieții noastre căci Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei cel Unul Născut, i-a dat cheia comorilor milostivirii Sale, ca Maicii lui Dumnezeu celei prea iubite și ea este atotputernică ca să ne ajute și să ne apere în nevoile și în necazurile noastre. Dar și noi să fim recunoscători și, mai ales, partea femeiască să-i urmeze vieții ei curate întru totul, cu sfințenie, modestie și, mai ales, smerenie. Fiecare să înalțe mereu rugăciuni către Dumnezeu ca să-și izbăvească sufletul de ispita și veninul șarpelui diavol.

Rugăciune

O, Prea Sfântă Fecioară Maria, Împărăteasa cerului și a pământului, care te-ai născut din sfinții tăi părinți Ioachim și Ana, ni nu avem cununi de aur ca să încununăm cinstită fruntea ta și nu putem să-ți înălțăm atâtea biserici și altare după meritul pe care-l ai. Sufletul nostru însă să fie biserică, iar inima altarul, unde să ardă tămâia rugăciunilor noastre.

Roagă pe Fiul tău neîncetat pentru tot neamul nostru creștinesc ca să ne ierte și să ne ajute să putem face și noi voia Sa, pentru ca și noi să fim în partea celor ce se mântuiesc în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Nașterea celei ce l-a născut pe Soarele vieții

Autor: PS Florentin Crihălmeanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Sărbătoarea „Nașterii Maicii Domnului” este una dintre marile sărbători pe care Biserica le închină Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, o strălucitoare sărbătoare prin strălucirea aceleia care a dat naștere Soarelui vieții, Isus Hristos, Mântuitorul nostru.

Această mare sărbătoare a Bisericii o cunoaștem prin intermediul unor scrieri din sec. al II-lea care nu au intrat în canonul biblic. Se spune că Ioachim și Ana, credincioși iubitori de Dumnezeu, doreau foarte mult să aibă copii și aveau multe de suferit din cauză că Bunul Dumnezeu încă nu binecuvântase familia lor cu un rod al pântecelui. Ana era batjocorită de către slujitoarele din casă care aveau mulți copii, iar Ioachim ajunsese să nu mai fie primit la templu. In mentalitatea vremii se considera că a nu avea copii, pentru o familie, este un blestem de la Dumnezeu. Cu toate acestea, ei erau drepți și rugători, iar după ce a fost respins de la Templu, se spune că Ioachim ar fi luat calea pustiei, 40 de zile de rugăciune, sfătuind pe soția lui Ana să facă la fel. După acest răstimp de rugăciune, tradiția spune că fiecăruia dintre ei le-ar fi apărut câte un înger care le-a vestit că rugăciunile lor au fost ascultate. De aceea Ioachim s-a întors acasă și a găsit-o pe Ana în bucurie și au adus o jertfă de mulțumire Bunului Dumnezeu. După timpul rânduit, Ana a dat naștere unui prunc. Nu s-a întâmplat însă așa cum se întâmplase în Vechiul Testament cu Sara, sau cu mama lui Samson, sau cu Rahila, sau cu Elisabeta, toate femei cu pântece neroditor care prin voința Domnului au născut băieți.

In cadrul biblic singura femeie neroditoare care prin minune divină dă naștere unei fetițe este Ana și acesta este evenimentul pe care-l sărbătorim, ziua de naștere a Maicii Domnului. Ziua de naștere întotdeauna o sărbătorim cu mare fast, această zi în mod deosebit cu și mai mare fast, pentru că Sfanta Maria este nu numai Maica Domnului, dar și Maica fiecăruia dintre noi.

Cunoaștem din învățătura Bisericii, că Sfânta Fecioară Maria a fost zămislită fără de păcat. Iată cum Dumnezeu a dorit să intervină direct în acest moment al Nașterii Preasafintei Fecioare Maria. Pe drept cuvânt imnografia o numește scară sau punte, fiindcă Preasfânta Fecioară Maria s-a născut nu numai din pământ, adică din Ioachim și Ana, după rânduiala firii, dar s-a născut și din voință divină.

Preasfânta Fecioară Maria este prezentă în scrierile Sfinților Părinți sub forma multor asemănări. Am ales una dintre acestea, pe care o scrie Sfântul Ambrozie, Episcopul de Milano. El spune: „Maria – Miriam, este simbolul bunătății divine și al harului preasfânt pe care l-a dobândit. Și așa cum marea conține în sine mulțimea apelor și primește râurile, dar și vietățile și plantele care se găsesc într-însa, tot așa Născătoarea de Dumnezeu cuprinde în sine mulțimea darurilor și devine izvor de viață și mijlocitoare pentru noi toți”. De asemenea, o imagine foarte frumoasă și sugestivă este aceea pe care o gândește Cabassilas. El spune: „În Sărbăroarea Nașterii Preasfintei Fecioare Maria, firea cea orbită a oamenilor a primit un ochi pătrunzător, pe Fecioara Maria, prin care a ajuns să vadă mărețiile zilei, pentru că precum a făcut mai apoi cu orbul din naștere, tot așa astăzi Dumnezeu a întâmpinat firea omenească ce rătăcea în păcat, poticnindu-se. A miluit-o și i-a dat minunata vedere, fiindcă după cum într-un trup există multe părți și membre, dar niciunul în afară de ochi nu are însușirea de a vedea soarele, tot așa, dintre toți oamenii care au existat vreodată, numai Fecioarei i s-a dat pe deplin Lumina cea adevărată și prin ea s-a dat apoi tuturor”. Iată cât de frumos zugrăvește acest scriitor bisericesc unicitatea calităților Preasfintei Fecioare Maria, aceea care a avut rolul de ochi pentru Trupul Bisericii al cărei cap este Hristos. Ea a fost ochiul limpede și rămâne ochiul limpede care privește, vede lumina, dar vede și necazurile noastre și rămâne aproape de fiecare dintre noi, ca mamă, Fecioară și Mijlocitoare.

Părinții Bisericii o cântă și o laudă în cele trei calități pe care ea le are: aceea de fecioară, „să se bucure fecioarele căci pământul cel fără de rod a rodit pe cea care ne va da rodul cel fără de sămânță și fără lucrare bărbătească”. De asemenea, o laudă ca și mamă: „Să salte maicile, pentru că maica fără de rod a născut acum pe maica fără de stricăciune și fecioara”. De asemenea o laudă ca si femeie: „femeile să bată din palme, căci precum Eva s-a făcut începutul păcatului, tot o femeie astăzi se face începutul mântuirii”. De aceea, Praznicul Nașterii Maicii Domnului unește cerul și pământul în bucurie. Și dacă în Evanghelia sărbătorii o femeie întrerupe discursul lui Isus printr-un strigăt spontan: „Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii pe care i-ai supt!”, tot așa, noi putem spune astăzi: „Preasfântă Fecioară Maria, fericit este și sânul care te-a purtat pe tine și sânii la care ai supt, ai Sfintei Ana, mama ta. Fericit este sânul Preasfintei Fecioare Maria, locuința Celui fără de început și începutul omenesc al Celui necreat. Fericit este și sânul Preasfintei Fecioare Maria, care a dat viață izvorului vieții, care l-a menținut în viață pe acela care a susținut întreaga creațiune. Cuvântul prin care lumina a răsărit, acum va coborî în sânul celei care s-a născut din voință divină. Fericită este Ana, fericită este Preasfânta Fecioară Maria, dar fericiți suntem și noi pentru că Isus spune: „Fericiți sunt și aceia care ascultă cuvântul și îl păzesc”. Spun aceasta, nu pentru a contrazice ceea ce femeia din popor spunea despre Preasfânta Fecioară Maria, ci pentru a accentua și a sublinia cuvintele ei. Preasfânta Fecioară Maria este cea de două ori fericită: fericită mai întâi după acest cuvânt, pentru că a fost aleasa Spiritului Sfânt și a fost singura Mama-Fecioară a Cuvântului întrupat, dar la această fericire se adaugă și fericirea pe care Isus o spune, ea a fost între cele dintâi persoane care a ascultat Cuvântul și au păstrat aceste cuvinte în inimă. Ne aducem aminte, după momentul adorării Magilor, Preasfânta Fecioară Maria a păstrat cuvintele rostite de magi și le-a meditat în inima ei. Ne spune Cuvântul Evanghelic și după regăsirea la Templu, atunci când Preasfânta Fecioară Maria, păzitoarea Cuvântului, a căutat Cuvântul – Pruncul Divin și L-a găsit acolo unde îi era locul, în casa Tatălui Său: „Iar Mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte.”(Lc 2, 51)

Fericiți suntem si noi, toți aceia care ne aflăm în grija Maicii Sfinte, multumindu-i pentru Cuvântul Evanghelic pe care-l putem asculta și rugându-o totodată să ne fie Mamă și mijlocitoare nouă tuturor, pentru a putea păzi acest Cuvânt și a-l putea întrupa și noi în viața noastră, făcându-l să prindă din nou viață în noi.

La sărbătoarea Mamei fiecăruia dintre noi și a Mamei Bisericii, suntem invitați cu toții la masa Ospățului divin. Aici pe sfânta masă, Preasfânta Fecioară Maria ne oferă tuturor cel mai mare dar pe care vreodată cineva l-a putut oferi pe pământ: este darul divin, darul Aceluia care a spus: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică”(Io 6, 54). Să venim cu bucurie la masa ospățului, să ne împărtășim din darul vieții veșnice pentru a trăi în veci, după Cuvântul Aceluia care a spus: „Eu sunt Învierea și Viața. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi!”(Io 11, 25). Noi credem, că prin tot ceea ce Biserica ne învață, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, prin ocrotirea Sfinților noștri Patroni, vom dobândi acea fericire despre care se vorbește în Evanghelie, fericirea acelora care ascultă Cuvântul și îl păzesc, după modelul Preasfintei Fecioare Maria. De aceea să o rugăm să rămână în continuare Mamă, Mijlocitoare și Ocrotitoare a Bisericii noastre aici pe pământ, pentru ca la timpul rânduit să ne regasim cu totii la masa ospățului bucuriei veșnice, de-a dreapta gloriei cerești a Tatălui, împreună cu Fiul și cu Spiritul Sfânt, prin mijlocirea rugăciunilor Preasfintei Fecioare Maria. Amin.