Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Sfântul Ierarh Nicolae
Evanghelia: Luca 6,17-23
Apostolul: Evrei 13,17-21

Luca 6,17-23

Și coborând împreună cu ei, a stat în loc șes, El și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de El că putere ieșea din El și-i vindeca pe toți. Și El, ridicându-Și ochii spre ucenicii Săi, zicea: Fericiți voi cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei, și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că, iată, plata voastră multă este în cer; pentru că tot așa făceau proorocilor părinții lor.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

 

* * *

 

Sfântul Ierarh Nicolae

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

Dacă citim cu atenția cuvenită Evangheliile, constatăm că, de la un capăt la altul, ele sunt străbătute mai ales de două din cele trei virtuți dumnezeiești sau teologale pe care Mântuitorul le propovăduiește pretutindeni, cu cuvântul și cu pilda Sa: credința și iubirea. El cere credința uneori ca o condiție prealabilă pentru a săvârși minunea: “De poți crede, toate sunt cu putință celui credincios” (Marcu IX, 23) – îi zice Isus tatălui care-L roagă să-i vindece fiul îndrăcit. Alteori, El săvârșește întâi minunea, pentru ca, apoi, prin ea să verse în cel vindecat lumina și harul credinței, cum s-a întâmplat cu orbul din naștere, pe care Isus, întâlnindu-l după vindecare, în templu, îl provoacă: “Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu” (Ioan IX, 35). De nenumărate ori Mântuitorul stăruie asupra importanței și necesității credinței: “Eu sunt lumina lumii, Cel ce crede în Mine nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan VIII, 12) le spune Isus cărturarilor și fariseilor, după ce dezleagă pe femeia prinsă în adulter. “Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va fi viu” (Ioan XI, 25), îi zice Isus Martei, înainte de a-l învia pe Lazăr, fratele ei. De repetate ori, Isus le reproșează învățăceilor puțina lor credință, îndoiala. “Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Matei XIV, 31). Astfel îl dojenește pe Petru, când acesta, văzându-se împresurat de valurile înfuriate, cuprins de frică, începe să se scufunde. Iar când apostolii Îl întreabă pe Isus pentru ce ei nu au putut să-l vindece pe tânărul îndrăcit, El le răspunde: “Pentru necredința voastră (…)” (Matei XVII, 20). Iată de ce Isus laudă credința tare a sutașului păgân: “Adevăr vă zic, nici în Israil nu am aflat atâta credință” (Matei VIII, 10). Iar femeii canaanence îi zice: “O, femeie, mare este credința ta: fie-ți precum voiești” (Matei XV, 28).

Dar și mai mult decât asupra credinței, Isus stăruie asupra celeilalte mari virtuți teologale: iubirea, pe care o numește poruncă nouă. “Poruncă nouă vă dau ca să vă iubiți unul pe altul: precum v-am iubit Eu, și voi să vă iubiți unul pe altul.” (Ioan XIII, 34). Este porunca cea mai mare, îndreptată spre Dumnezeu și aproapele. Cu aceeași iubire cu care îl iubim pe Dumnezeu, în sine și pentru sine, îl iubim și pe aproapele, dar nu pentru sine, ci pentru Dumnezeu; de aceea și iubirea ce o datorăm aproapelui este tot iubire teologală, dumnezeiască, pentru că pe aproapele îl iubim pentru raportul ce îl are el cu Dumnezeu, adică pentru că este, ca și noi, făptura Lui, răscumpărat, ca și noi, cu sângele Lui. Dumnezeu este prezent sub chipul aproapelui, precum este prezent sub chipul pâinii în Euharistie; mai mult, se identifică cu el în așa măsură, încât El, Isus, socotește binele ori răul pe care îl facem semenului nostru, ca și cum I l-am fi făcut Lui. Pentru acest motiv, criteriul după care vom fi judecați la a doua venire a Domnului va fi milostenia deprinsă față de cei lipsiți: “Întru cât ați făcut unuia dintre acești frați mai mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut” (Matei XXV, 40), le va zice Isus, la judecata de obște, celor buni. Și milostenie poate face oricine, căci, dacă e sărac și nu poate ajuta materialicește, poate face milostenie sufletească oprind pe altul de la păcat, învățând pe cel ignorant, sfătuind pe cel șovăitor, mângâind pe cel întristat, iertând pe dușmani, suportând prigoanele și rugându-se pentru păcătoși. Așa încât, oricine poate să se împărtășească de fericirea a cincea predicată de Isus: “Fericiți cei milostivi, căci ei vor fi miluiți” (Matei V, 7).

Dar, în ultimă analiză, toate aceste fapte de iubire sunt roadele și expresia credinței vii, din care ele se nasc precum se naște și crește un arbore din sămânță. Cine nu produce roadele iubirii nu are nici credință adevărată. “Căci – spune Sfântul Apostol Iacob – de va fi fratele sau sora goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, și le-ar zice cineva dintre voi: «mergeți cu pace, încălziți-vă și săturați-vă» și nu le-ar da cele de lipsă trupului, ce folos ar fi? Așa și credința, dacă nu are fapte, este în sine moartă. Ci va zice cineva: «Tu ai credință, iar eu am fapte: arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea!»” (II, 15-18).

Faptele dragostei frățești sunt dovada sincerității și vitalității credinței creștinului. Dar aci se impune o precizare: pentru ca milostenia să aibă rod spiritual pentru noi care o facem, adică, pentru ca ea să ne aducă un spor de har, un merit înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie, în primul rând, să fim împăcați cu Dumnezeu, deci să fim în starea harului sfințitor, deoarece numai ce izvorăște dintr-un principiu supranatural merită răsplată supranaturală. Or, principiul supranatural al faptelor noastre bune este harul sfințitor. În al doilea rând, e necesar ca milostenia să o facem nu din motive naturale, omenești, cum ar fi de pildă lauda din partea oamenilor, căci făcând-o cu astfel de intenții, ne-am lua aici pe pământ răsplata. De aceea Isus ne avertizează: “Iar când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta ta. Să fie milostenia ta întru ascuns, și Tatăl tău, cel ce vede în ascuns, îți va răsplăti la arătare” (Matei VI, 3-4). Adică la judecata din urmă.

“Cel ce își descoperă și își arată faptele bune pentru a fi slăvit, lăudat și fericit de oameni, acela este asemenea omului care seamănă sămânța sa la suprafața pământului și nu umblă cu grapa peste ea ca s-o acopere; și venind păsările cerului mănâncă toată sămânța, și astfel toată osteneala lui rămâne zadarnică. Pe când acela care își tăinuiește și ascunde faptele bune este asemenea omului care, semănându-și sămânța, îndată o acopere cu țărână și astfel ea rămâne și răsare și crește și rodește.” (Patericul, 372, apud Felea II, op. cit., p. 515-516)

“În privința dăruirii, unii oameni sunt ca piatra: dau numai dacă sunt loviți; alții, ca buretele: dau numai dacă sunt storși; în sfârșit, alții, mai puțini, sunt ca fagurele: dau cu prisosință, din toată inima” (Felea II, op. cit., p. 515) și tuturor celor buni și celor răi, celor recunoscători ca și celor nerecunoscători, asemenea lui Dumnezeu, care “plouă și peste cei buni și peste cei răi și face să răsară soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți.” (Matei V, 45). Pe aceștia Dumnezeu îi copleșește cu bucuria rezervată celor ce dăruiesc “de bunăvoie” căci pe aceșția îi iubește Dumnezeu. Sufletul darnic nu cunoaște mai mare bucurie decât atunci când dăruiește și se dăruiește pe sine cu generozitate.

Din rândul acestor suflete rare și alese face parte și Sfântul Ierarh Nicolae făcătorul de minuni, care a înțeles și a trăit, ca puțini alții, atât virtutea cea mare a iubirii, cât și virtutea credinței, care i-a luminat viața și i-a însuflețit iubirea cu faptele de milostenie, săvârșite în mod eroic. Iată de ce, Biserica, sărbătorindu-l astăzi, aproape de Nașterea Domnului, ni-l recomandă ca pildă vrednică de venerat și urmat, pentru spiritul său de sărăcie și milostenie care i-a imprimat o adâncă asemănare cu Pruncul Isus, Săracul și Milostivul prin excelență.

Sfântul Nicolae a trăit la sfârșitul veacului al III-lea și întâia jumătate a celui de-al IV-lea, sub împărații Dioclețian, Maximilian și Constantin cel Mare. Născut în cetatea Patara, părinții săi, creștini evlavioși, l-au educat de mic în spirit creștinesc, cultivându-i nu numai mintea, cu cunoștințe, ci și inima, cu virtuțile evanghelice. Încă în tinerețe, își vinde averea și prețul îl împarte săracilor, apoi se retrage în mănăstire, unde duce o viață sfântă, devenind, mai târziu, episcop în Mira Lichiei. Exemplul său de renunțare totală a atras o mulțime de credincioși milostivi, care și-au încredințat sfântului tot avutul, pentru ca el să poată alina necontenit suferințele pe care el le credea mai mari și care cereau o grabnică intervenție. Astfel Sfântul Nicolae a putut sătura cu pâine un ținut întreg, pe timpul unei foamete care a durat doi ani. De asemenea, a aruncat pungi pline cu bani în casa unui tată deznădăjduit din pricina sărăciei, salvând astfel pe cele trei fete din prăpastia desfrâului la care erau expuse pentru a scăpa de mizerie.

Dar Sfântul a ajutat nu numai cu bani și alimente, pe cei nevoiași, ci cu sfaturile sale înțelepte și pline de blândețe și compătimire, i-a ajutat pe toți care alergau la sprijinul său, chiar și după moartea sa. Iar când nevoia o cerea, nu șovăia să-și ridice glasul cu fermitate și asprime împotriva nedreptăților, cum s-a întâmplat, de pildă, cu prilejul unei sentințe nedrepte pronunțată de un judecător corupt, salvând astfel, prin protestul său energic, trei suflete nevinovate, de la o moarte sigură.

Dar, pe lângă toată generozitatea cu care el împărtășea tuturor binefaceri, credința sa fermă și neînfricată, precum și protestele sale categorice împotriva nedreptăților comise față de cei slabi și lipsiți de apărare, i-au atras prigoane din partea mai marilor zilei. Întemnițat, el a continuat să propovăduiască celor închiși pe Cristos, a cărui blândețe și bunătate o iradia în jurul său cu cuvântul și cu pilda. Ajungând pe tronul imperiului, Constantin cel Mare, acesta l-a eliberat din închisoare, fapt pentru care Sfântul, drept recunoștință, i s-a arătat împăratului, în vis, povățuindu-l să fie păzitor al legii și dreptății.

În ziua de 6 decembrie 342, Sfântul Nicolae s-a mutat la Acela al cărui chip blând și milostiv l-a oglindit în propria-i viață, și pe care l-a slujit cu fidelitate până la ultima suflare. Din trupul său a izvorât multă vreme un mir parfumat, prin mijlocirea căruia s-au făcut nenumărate minuni.

Pentru harurile pe care Dumnezeu le-a revărsat, prin întrepunerea lui, asupra sufletelor, creștinii dintotdeauna i-au purtat venerație, recunoștință și iubire. În amintirea și cinstea lui care a practicat cu atâta abnegație mila creștinească, se păstrează până azi obiceiul ca, de ziua lui, creștinii să-și facă reciproc daruri, expresie a iubirii frățești.

Se cuvine deci, drept omagiu pentru virtuțile sale eroice, să practicăm și noi mila față de semenii lipsiți și să-l invocăm prin frumosul tropar în care azi Biserica îi zugrăvește atât de expresiv portretul spiritual moral: “Îndreptar al credinței și chip al blândeței, învățător al înfrânării te-a arătat turmei tale adevărul faptelor: pentru aceasta, ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarh Nicolae: roagă-L pe Cristos să mântuiască sufletele noastre.” Amin.

 

* * *

 

Sfântul Ierarh Nicolae

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

I. Ierarhul Nicolae a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximilian (284-305). S-a născut în cetatea Patara (în părțile Lichiei) la o dată necunoscută nouă. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. Mai apoi este închis in temniță pentru credință, împreună cu alți creștini. În urma edictului împăratului Constantin din anul 313 este eliberat. Devine Episcop de Mira, iar după unii participă la primul Sinod de la Niceea convocat de împăratul Constantin în anul 325. Din anul 1087 moaștele Sfântului Nicolae se afla la Bari (sudul Italiei) deoarece au fost luate din Mira, ca sa nu cadă în mâinile musulmanilor.

II. Se spune că Marele Ierarh Nicolae avea un unchi cu același nume care era Episcop și care l-a consacrat pe dânsul preot. La moarte părinților, Sf. Nicolae decide ca să împartă moștenirea sa săracilor. Dintre minunile cele mai cunoscute care s-au transmis prin grai viu amintim cum a scăpat de la păcat pe un tată care avea de gând să dea batjocorii cele trei fiice ale sale; potolirea furtunii când se afla în corabie pe mare în drum spre Ierusalim; învierea celor trei copii uciși într-un han…

Nicolae decide ca să viziteze Ierusalimul, dar apoi se va întoarce în Lichia, ducând o viață de rugăciune retrasă. Deodată, moare Episcopul Ioan al Lichiei, iar toți ceilalți Episcopi din împrejurimi s-au adunat la rugăciune pentru ca Dumnezeu să le arate un semn în legătură cu cine să fie cel ales care să preia locul Episcopului Ioan. Toți au făcut rugăciune cu sârguință și cu post, și Domnul, făcând voia celor ce se tem de El și ascultând rugăciunea lor, a descoperit bunăvoirea Sa, unuia din Episcopii aceia care era mai bătrân, într-acest chip: stând el la rugăciune, i s-a arătat un bărbat luminat, poruncindu-i să meargă de cu noapte și să stea lângă ușile bisericii și să ia seama cine va intra mai înainte decât toți în biserică, acela – zicea el – este îndemnat de Spiritul Meu și, luându-l cu cinste, să-l puneți Arhiepiscop. Iar numele bărbatului aceluia este Nicolae. În acest fel Nicolae devine Episcop al Mirei Lichiei.

III. În zilele noastre Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei precum și al multor orașe din Apusul Europei, este unul din cei mai populari sfinți ai creștinătății. Datorită multelor minuni pe care le-a săvârșit atât în timpul vieții, cât și după moarte, el este supranumit și “Făcătorul de Minuni”. Chiar dacă data nașterii sale este necunoscută, și nu există o biografie detaliată a vieții sale, se cunoaște data morții sale, care este 6 decembrie, neexistând însă un consens asupra anului, care după unii cercetători ar fi 345, iar după alții 352.

IV. După cum se știe, Sf. Nicolae este ocrotitorul copiilor, dar totodată el este și ocrotitorul marinarilor, al brutarilor, al fetelor fără zestre, al victimelor sistemului judiciar, etc. Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica Catolică cât și de cea Ortodoxă, pe data de 6 decembrie.

 

* * *

 

Sfântul mare Ierarh Nicolae

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Prăznuim astăzi pe Sfântul mare Ierarh Nicolae, unul din cei mai venerați sfinți din întreaga creștinătate.

Întinderea și vechimea cultului său, mulțimea bisericilor, altarelor și monumentelor înălțate în cinstea sa, venerația și încrederea credincioșilor de toate vârstele, din toate veacurile și din toate locurile în acest mare sfânt arată puternica strălucire a sfințeniei sale, sublimitatea și tăria marilor sale virtuți și puterea minunată a faptelor sale. Viața sa pe pământ a fost ca o făclie care a luminat în veacul în care a trăit și care nu a încetat să lumineze nici după trecerea sa în veșnicie. Faptele sale sunt și azi făclii călăuzitoare pentru cei ce se străduiesc să dobândească mântuirea.

Sfântul mare ierarh Nicolae s-a născut pe la anul 280 d. Hr., în orașul Patara, din provincia Licia, în Asia Mică. Părinții săi se numeau Epifanie și Ioana. Erau de neam mare și moștenitori ai unor însemnate averi. Erau creștini buni, evlavioși și milostivi, făcând fapte bune și ajutând pe săraci. Ioana, mama Sfântului Nicolae, avea un frate mai mare, care se numea tot Nicolae și care a fost arhiepiscop în orașul Mira, capitala provinciei Licia.

Sfântul Nicolae a primit în casa părintească o sănătoasă creștere și îndrumare. Înzestrat cu minte ageră, educat în duh creștin, având exemple de viață pe evlavioșii săi părinți, Sfântul Nicolae a început să pătrundă în tainele credinței creștine și să trăiască această credință încă din cea mai fragedă copilărie.

Postea miercurea și vinerea, frecventa biserica, se îndeletnicea cu rugăciunile și ascultarea Sfintelor Scripturi. Se știe că, pe când învăța să scrie și să citească la unul din dascălii orașului, atât la ducere cât și la întoarcere de la școală, se oprea la biserică, unde se închina și asculta citirile și învățăturile Sfintelor Evanghelii.

Când a crescut mai mare, unchiul său Nicolae l-a luat pe lângă sine. Sfântul însă venea adesea și pe la părinții săi.

În anul 300 d. Hr., Asia Mică a fost bântuită de o groaznică ciumă, care s-a întins și în orașul Patara. Părinții Sfântului Nicolae au fost loviți și ei de această boală și, în trei zile, au murit amândoi. Întreaga avere i-a rămas moștenire. Sfântul însă a vândut această avere, a împărțit-o în secret la săraci și a plecat din Patara în Mira. În anul 303, pe când avea vârsta de 23 de ani, a fost hirotonit de unchiul său ca preot. Peste un an Sfântul Nicolae a fost numit egumen la Mănăstirea Sionul cel Sfânt, întemeiată de unchiul său, în apropiere de orașul Mira.

După moartea unchiului său, Sfântul Nicolae a plecat să viziteze locurile sfinte. În călătoria sa spre }ara Sfântă, s-a oprit în orașul Alexandria, unde s-a închinat moaștelor Sfântului Evanghelist Marcu. Ajungând în }ara Sfântă, a cercetat Ierusalimul și colina Golgotei, unde a fost răstignit Mântuitorul, Betleemul, unde s-a născut Domnul, pustia Iordanului, unde a predicat Sfântul Ioan Botezătorul și peștera care i-a servit atâția ani ca adăpost de sălășluire. Lângă Betleem, a stat câteva zile retras în meditație religioasă, într-o peșteră în care, după tradiție, s-ar fi ascuns Sfânta Fecioară cu Pruncul Isus și dreptul Iosif, când începuseră fuga în Egipt. La acel loc, s-a zidit mai târziu o mică biserică, în cinstea Sfântului Nicolae, unde se vede și azi zugrăvit în haine de călător. După ce a vizitat și alte locuri din }ara Sfântă s-a întors la mănăstirea sa de lângă Mira, fiind primit cu mare bucurie de frații din mănăstire. Scurt timp după aceasta, pe la anul 310 d. Hr., arhiepiscopul Ioan, care a fost ales ca urmaș al arhiepiscopului Nicolae în Mira, a încetat din viață și soborul episcopilor din provincia Licia au ales pe Sfântul Nicolae ca arhiepiscop al Mirei. De la înălțimea acestei trepte, Sfântul Nicolae a condus turma lui Hristos cu credință, cu evlavie, cu demnitate și cu o mare bărbăție, povățuind pe cei rătăciți, apărând pe cei căzuți în nenorocire, ajutând pe cei săraci și fiind pildă de smerenie și modestie. Ducea o viață aspră, ca și Sfântul Ioan Botezătorul de altădată. Ajuna miercurea și vinerea, mânca o dată pe zi, purta îmbrăcăminte modestă și dormea pe pământ gol.

În timpul prigonirii lui Liciniu, pe la anul 313, Sfântul Nicolae a suferit grele chinuri pentru credința lui în Hristos. A fost trimis în surghiun și acolo a fost aruncat în închisoare și schingiuit greu. Spune istoricul Nichifor Calist că, după 12 ani, când s-a ținut Sinodul Ecumenic de la Niceea, a participat la acest sinod și Sfântul Nicolae, care purta încă pe el cicatricele rănilor din chinurile suferite pentru mărturisirea credinței lui Hristos. Pe vechile icoane Sfântul Nicolae este zugrăvit în culori negricioase, gălbui, rumen-aurii, reprezentat cu semnele suferințelor muceniciei sale. A luat parte activă la Sinodul I Ecumenic, fiind unul din cei mai însuflețiți susținători ai dumnezeirii lui Hristos și potrivnic al arianismului.

A păstorit turma cu aceeași grijă și dragoste părintească până la adânci bătrâneți. Când și-a simțit sfârșitul aproape, s-a retras în Mănăstirea Sion unde în tinerețe fusese stareț, și acolo, slăbit de muncă, de nevoințele pustnicești cu care-și strunise toată viața trupul firav, s-a stins ca o lumânare trecând la Domnul, în ziua de 6 decembrie 350 cu cuvintele: “Doamne, în mâinile Tale încredințez duhul meu”! În anul 1078, când orașul Mira se află sub stăpânirea musulmanilor, sfintele sale moaște au fost mutate din Mira în orașul Bari, în Italia de Sud, și depuse, în ziua de 9 mai 1078, în Biserica Sfântul Ștefan, unde se află și azi. Creștinii din întreaga lume vizitează biserica și le venerează cu deosebită cinste.

Înalta personalitate a Sfântului Mare Ierarh Nicolae a strălucit și luminează mereu în Biserica lui Hristos, ca un far călăuzitor pentru călătorii spre veșnicie. El strălucește între ceilalți sfinți creștini, ca un luceafăr între stele. Desăvârșit a fost în faptele sale și viața sa. Dar care este virtutea principală prin care a strălucit acest mare sfânt și pentru care noi creștinii îl cinstim atât de mult? Este marea sa iubire pentru credincioșii simpli, săraci și trudiți, pe care i-a păstorit cu grijă, cu credință și cu durerea de inimă.

Sfântul Nicolae este chipul desăvârșit al păstorului celui bun, care – după cuvântul Mântuitorului – și-a pus sufletul său pentru noi (Ioan 11, 15). Ca episcop, Sfântul Ierarh Nicolae s-a purtat nu ca un stăpân, ci ca un părinte, povățuitor, ajutător, spre păstorire. Avea o inimă de aur, plină de bunătate, de blândețe, de milă și de iubire. Încă de mic îi plăcea să facă numai bine în jurul său. S-a jertfit pe sine, pentru ca să fericească și să mântuiască pe credincioșii săi. A trăit în sărăcie, ca să umple cu prisosul său lipsa altora; s-a lipsit pe sine ca să dea altora; s-a smerit pe sine, ca să fie pildă tuturor. S-a uitat cu desăvârșire pe sine însuși, fiindcă necontenit s-a gândit la alții și le-a purtat de grijă. A fost pentru turma lui un părinte bun, blând și blajin. A împlinit cuvintele Mântuitorului:” Milă îmi este de norod” (Mat. 15, 42).

De aceea toată viața lui a fost o continuă jertfire și dăruire de sine pentru binele și mântuirea credincioșilor lui dragi. Și casa și masa și punga și inima i-au fost veșnic deschise la suferința altora.

Ca atâția alți sfinți, și Sfântul Nicolae a înțeles cuvântul Mântuitorului că nu este alt mijloc de a câștiga iubirea, încrederea și cinstirea poporului, decât acela de a te apropia de inima lui prin fapte concrete de iubire, de milă și de ajutor.

Multe sunt faptele de iubire și de milostenie creștine săvârșite de Sfântul Nicolae. Iată numai câteva din ele: când a plecat la Ierusalim, sfântul a împărțit săracilor toată averea moștenită de la părinți. Odată, neavând ce să dea celor ce veneau la el după ajutor, și-a vândut o parte din cărțile de care avea nevoie, precum și odăjdiile cu care slujea, iar banii i-a împărțit săracilor.

Altă dată, când un om din dregătorie ostășească, cu trei fete de măritat, care ajuns într-o neagră sărăcie, s-a hotărât să le dea spre desfrânare, Sfântul Nicolae auzind despre rătăcirea acestui necugetat părinte, fără să fi fost observat de cineva, s-a furișat la fereastra casei acelui om, și i-a aruncat o pungă de galbeni, ca zestre pentru prima fată; în noaptea următoare, a dus a doua pungă, iar a treia noapte, a făcut la fel, smulgând astfel din calea pierzării, pe cele trei fecioare.

Când o secetă s-a abătut peste eparhia lui, Sfântul Nicolae a salvat-o de la foamete, cumpărând grâu și împărțindu-l el însuși celor săraci și celor flămânzi. Altă dată, prinzând de veste că trei tineri de neam bun, dintre credincioșii lui au fost întemnițați pe nedrept și osândiți la moarte, Sfântul Nicolae s-a dus la guvernatorul locului și la însuși împăratul Constantin cel Mare și nu s-a lăsat până când nu i-a salvat de la osândă nedreaptă.

Pe scurt, Sfântul Nicolae a fost ajutorul celor sărmani, mângâietorul celor necăjiți, ocrotitorul și sprijinitorul celor nedreptățiți, izbăvitorul celor în primejdie, tuturor părinte și pildă de urmat.

De aceea și credincioșii l-au răsplătit cu iubirea lor, cu admirația și cinstirea lor pe care i-au dovedit-o totdeauna. Iar când Sfântul și-a dat obștescul sfârșit, a fost plâns și regretat nu numai de credincioșii săi, ci și de puținii păgâni care mai rămăseseră prin părțile acelea. Și la scurtă vreme după moartea lui, au început să-l cinstească după cuviință, ca pe un sfânt, iar pomenirea lui s-a întins și a rămas neștearsă în sufletele și amintirea creștinilor din toate locurile și din toate timpurile.

Dar Sfântul Nicolae a fost răsplătit pentru bunătatea, iubirea și blândețea lui, nu numai cu dragostea și cinstirea oamenilor aici pe pământ, ci și cu fericirea veșnică în Ceruri, după moartea sa. “Căci Dumnezeu este iubire” (Ioan 6, 16) și de El ne apropiem mai întâi de toate prin iubire. Iubind pe oameni, ne apropiem de Dumnezeu.

Și Sfântul Nicolae este unul dintre cei care s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, tocmai pentru că a iubit mult pe semenii săi. Iar iubirea lui față de oameni a fost atât de mare, încât ea se prelungește dincolo de limitele vieții sale pământești. De acolo din ceruri cu trecerea care se bucură în fața lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae ajută pe aceia care i-au fost atât de dragi în viață, pe acei săraci, bolnavi, suferinzi, umiliți și asupriți, în care el a văzut totdeauna niște frați mai mici ai lui Hristos (Mat. 20, 40, 45).

Sfântul Nicolae s-a învrednicit de darul facerilor de minuni.

Dintre multele minuni făcute de el, după moarte, voi pomeni doar una, scrisă în cărțile noastre bisericești. Un creștin, din Constantinopol, vrând să plece într-o călătorie îndelungată pe mare, s-a dus mai întâi într-o biserică cu hramul Sfântului Nicolae, rugându-se fierbinte sfântului să-i fie într-ajutor spre săvârșirea cu bine a călătoriei. Și-a luat rămas bun de la rude și prieteni și s-a suit în corabie. Peste noapte s-a ivit o furtună înfricoșătoare. Marea s-a învăluit de valuri înfuriate și corabia era în primejdie să se înece. În învălmășeala care s-a produs printre călători, creștinul nostru a alunecat din nebăgare de seamă și a căzut în valuri; nimeni nu i-a putut da nici un ajutor.

Simțind cum se afundă în adâncul apelor, doar atât a putut striga nefericitul: “Sfinte Nicolae, ajută-mi!”. Și atunci, o minune! Furtuna s-a potolit ca prin farmec, iar omul nostru s-a pomenit dintr-o dată în mijlocul casei lui. Apa îi curgea șiroaie de pe haine, iar cei din casă au rămas nedumeriți de mirare și de groază, știindu-l plecat pe mare. El însuși nu știa ce s-a petrecut cu sine până ce nu s-a dezmeticit și-a povestit ce i s-a întâmplat.

S-a dus vestea despre această minune în tot ținutul. Împăratul însuși și patriarhul au chemat la ei pe creștinul acela de au auzit din gura lui însuși minunea.

De atunci, corăbierii l-au luat pe Sfântul Nicolae ca ocrotitor păzitor al lor. Câți dintre ei nu l-au chemat în ajutor atunci când s-au aflat în primejdie de înec! Sfântul Nicolae a lăsat peste veacuri amintirea frumoasă, trainică și durabilă a unui mare păstor, părinte, ocrotitor și binefăcător al turmei încredințate lui spre păstorie, vajnic mărturisitor al lui Hristos, apărător al dreptei credințe și mare făcător de minuni. Viața lui minunată ne învață un mare adevăr, care nu trebuie uitat: cu cât ne vom smeri mai mult pe noi înșine și vom face din viața noastră un altar de jertfă pentru binele și fericirea semenilor noștri, cu atât ne vom înălța mai sus în prețuirea și în iubirea semenilor pe pământ și cu atât vom plăcea mai mult lui Dumnezeu, sus în ceruri. Precum spune una din cântările bisericești alcătuite în cinstea lui: “Sfântul Nicolae a câștigat cu smerenie cele înalte și cu sărăcie cele bogate”.

Suntem aici ca să cinstim pomenirea lui. Dar cel mai bun chip de a cinsti cu adevărat pe sfinți, este să le urmăm pilda și să ne sârguim a fi ca ei. Cea mai mare bucurie pe care le-o putem face sfinților este aceea de a le imita viața împodobindu-ne cu virtuțile lor și făcând faptele lor. Dacă vrem, deci, să împletim o cunună de laudă măritului sfânt de astăzi, să fim blânzi ca el, să fim drepți, smeriți cum a fost el, să răspândim în jurul nostru numai bine, ajutor, mângâiere și bucurie, așa cum a făcut el. Căci, dacă toți cei ce au purtat și poartă numele de creștin ar fi făcut așa, ar fi pierit de mult din lume nedreptatea și asuprirea dintre oameni, ura și războaiele care aduc cu ele atâta distrugere și pustiire, nenorocire șu suferință. Cu asemenea creștini, s-ar fi statornicit de mult pe pământ împărăția lui Dumnezeu, adică domnia dreptății sociale, a iubirii și a păcii, pentru care au luptat sfinții în viața lor și pentru care trebuie să lupte și să lucreze orice creștin.

Mărite Sfinte Nicolae! cu puterea și harul pe care l-ai câștigat înaintea feței lui Dumnezeu, ascultă glasul celor care îți poartă cu vrednicie sfințitul tău nume! Ajută și ocrotește pe toți cei care s-au adunat astăzi în sfintele biserici, pentru a-ți aduce prinos de laudă și se roagă cu credință! Ferește Biserica noastră, țara noastră și lumea toată de pustiirea războaielor, de foamete, de boală și de tot răul! Fă să se aprindă în sufletele tuturor oamenilor virtuțile tale cu harul lui Dumnezeu, pentru ca astfel să se stingă vrăjmășia, neînțelegerea dintre oameni și popoare și să se realizeze astfel împărăția păcii, a înțelegerii și a iubirii pe pământ. Amin.

 

* * *

 

Cel între Sfinți Părinte Nicolae, făcătorul de minuni

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Sărbătorile Crăciunului, pentru cei mai mulți creștini, sunt anunțate de Sărbătoarea Sfântului Nicolae. Astăzi, Biserica lui Hristos îl sărbătorește pe Sfântul Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae este un personaj real din istoria Bisericii creștine, devenit simbol al carității și un puternic mijlocitor pentru cei care îi cer ajutorul. S-a născut în perioada de persecuții a Bisericii, și așa cum se menționează în istoria Bisericii creștine, s-a stins din viață în anul 342 d.H. S-a născut din părinți bogați, în Patara, localitate aflată în Asia Mică. După moartea acestora, urmând îndemnul evanghelic al lui Hristos, renunță la averea moștenită de la părinții săi, vânzându-o și împărțindu-o săracilor, ajutându-i în nevoile lor. Urmând chemarea lui Dumnezeu, a intrat în călugărie și mai târziu a ajuns episcop în Mira Liciei. Este onorat în toate colțurile pământului, acolo unde Biserica lui Hristos este prezentă.

Această sărbătoare constituie încă un prilej și moment de meditare cu privire la iubirea lui Dumnezeu față de cel pe care l-a chemat la existență, ca să-L cunoască și să-L preamărească – omul.

Sfântul Nicolae, reprezintă bucuria copiilor care revelează substanța carității Divine, a bunătății lui Dumnezeu față de făptura umană, ce nu cunoaște margini, sau care mustră cu blândețe (reprezentată de nuiaua Moșului), atunci când prin greșeli se îndepărtează de El. Cel mai mare cadou pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii a fost nașterea lui Isus Hristos și Sacrificiul făcut de Acesta pe cruce ca omul să simtă gustul nespus de dulce și etern al fericirii cerești. Iată adevăratul cadou ce vine din partea lui Dumnezeu de-a lungul secolelor pentru oamenii din toate timpurile

Sfântul Nicolae, fiind instrumentul iubirii lui Dumnezeu, face ca bucuria Divină de a dărui să-și continue existență în zilele noastre prin mijlocirea sa, chiar dacă de multe secole el se bucură de eternitatea lui Dumnezeu. Caritatea este un cuvânt, care semnifică una din însușirile divine pe care Sf. Nicolae a trăit-o și a manifestat-o de-a lungul întregii sale vieți. De fapt, ea fiind de natură divină, este o virtute care trebuie să-l caracterizeze pe fiecare creștin. «Să nu lași pe cel sărac lipsit de hrană și ochii celor nevoiași nu-i face să aștepte. Sufletul flămând să nu-l întristezi și să nu urgisești pe om când are lipsă. Inima necăjită nu o tulbura și nu întârzia a da celui lipsit. Rugămintea celui necăjit nu o lepăda, și nu-ți întoarce fața ta de la cel sărac. Fii celor orfani ca un tată și ca un bărbat pentru mama lor. Si vei fi ca fiu al Celui Preaînalt și El te va iubi mai mult decât mama ta» (Sirah 4, 1-5; 10-11).Iubirea creștină îl face cunoscut pe Dumnezeu. Sfântul Nicolae ne învață prin exemplul vieții sale că a dărui înseamnă a revela atributele Binelui: ajutor, reciprocitate, respect, compasiune, înțelegere, bucurie, speranță, iubire și odată cu acestea binecuvântarea și recompensa care vine din partea lui Dumnezeu asupra celui care trăiește și practică acest Bine.

Totul se concentrează asupra lui Dumnezeu, deoarece El se află în fiecare din noi. Cu ocazia acestei sărbători este necesar să medităm la ceea ce a făcut și face pentru noi Dumnezeu, dar și la angajamentul nostru față de Dumnezeu.

Sfânta Ecaterina de Siena se afla în biserica dominicanilor din Siena. Un sărac, s-a apropiat de ea și i-a cerut ajutor. Neavând nimic la ea, îi spuse să aștepte până ce va merge acasă să-i aducă ceva. Dar săracul îi spuse : “Dacă ai ceva să-mi dai, dă-mi acum. Nu pot aștepta.” Sfânta se gândi. Nu avea ceva mai bun la ea decât o cruciuliță de argint. O scoase și i-o dădu.

În noaptea următoare, îi apăru Mântuitorul cu acea cruciuliță, plină de pietre prețioase și-i spuse : “Fiica mea, o recunoști? – O recunosc foarte bine, dar când era a mea nu era așa de frumoasă.” Isus îi zise: “Tu mi-ai oferit-o cu toată dragostea, îți făgăduiesc că în ziua judecății, spre bucuria ta, și eu îți voi oferi această cruce așa cum o vezi acum, în fața îngerilor și a oamenilor.” Apoi Isus dispăru.

Cât prețuiește Dumnezeu caritatea manifestată de om față de cel sărac din iubire. Bogăția materială administrată așa cum Dumnezeu ne cere să o folosim, îi aduce omului o comoară nespusă, pe care rugina și moliile nu o vor putea distruge niciodată. Sfântul Nicolae este și făcător de minuni, ajutorul marinarilor, salvatorul virtuților în încercările întunecate ale vieții, unul dintre sfinții cei mai iubiți de popor, dovadă și numele de Nicolae, atât de răspândit în rândul creștinilor. Dar pretutindeni, Nicolae va fi pentru cei cu suflet de copil, caritatea întruchipată și misterul așteptării sau oferirii unui cadou. Să facem și noi tot ceea ce ne stă în putință, ținând seama de exemplul vieții Sfântului Nicolae, pentru a descoperi în această lume că este mai bine să oferim din ceea ce am primit de la Dumnezeu, celor pe care El dorește să-i facă conștienți de iubirea Sa.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, bogăție nespusă, și dar neprețuit al inimilor și sufletelor noastre. Cine poate cuprinde fie și cu mintea, gustul dulce al grațiilor Tale cerești? Numai acela, care în viața sa Te-a ales pe Tine de Însoțitor și Conducător al său. În Tine se află iubirea din care izvorește caritatea ce se revarsă neîncetat asupra noastră. Tu ai simțit nevoia mântuirii noastre, și Te-ai sacrificat pentru noi. Toată viața Ta pământească a fost plină de caritate pentru noi. Ne-ai lăsat-o spre cunoștință nouă, tuturor și plină de înțelepciunea Ta divină.

Fă-ne și pe noi să descoperim gustul plăcut al carității Tale, să nu mai fim lipsiți de el niciodată, iar sensibilitatea și iubirea Ta divină, manifestată mai ales față de cei care se află în cele mai mari strâmtorări și nevoi, să dorim a ni le împleti ca pe o cunună, pe care să o așezăm pe inimile noastre, făcându-le să bată numai pentru Tine de-a pururi. Amin.