Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Înălțarea Sfintei Cruci
Evanghelia: Ioan 19,6-11.13-20.25-28.31-35
Apostolul: 1Corinteni 1,18-24

Ioan 19,6-11.13-20.25-28.31-35

Când L-au văzut deci arhiereii și slujitorii au strigat, zicând: Răstignește-L! Răstignește-L! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege și după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și I-a zis lui Isus: De unde ești Tu? Iar Isus nu i-a dat nici un răspuns. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te eliberez și putere am să Te răstignesc? Isus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea cel ce M-a predat ție mai mare păcat are. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Isus și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabbata. Și era Vinerea Paștilor, cam la al șaselea ceas, și a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstignește-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Și ei au luat pe Isus și L-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-Și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al Căpățânii, care evreiește se zice Golgota, Unde L-au răstignit, și împreună cu El pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Isus. Iar Pilat a scris și titlu și l-a pus deasupra Crucii. Și era scris: Isus Nazarineanul, Împăratul iudeilor! Deci mulți dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate. Și era scris: evreiește, latinește și grecește. Și stăteau, lângă crucea lui Isus, mama Lui și sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Deci Isus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Isus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele celui dintâi și ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Isus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta Lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturia lui e adevărată; și acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
volum colectiv Chemați la sfințenie
pr. Gheorghe Neamțiu
IPS Ioan Ploscaru
pr. Anthony M. Coniaris
pr. Visarion Iugulescu
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
Diverși alți autori
Diverși alți autori
pr. Ion Cârciuleanu
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Mihai Tegzeș
pr. Claudiu Budău
pr. Pietro Righetto

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Cuvântul Crucii este nebunie pentru cei ce se pierd,
iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.”
(I Corinteni I,18)

Dintre toate relicvele câte ni s-au păstrat din viața Mântuitorului, cea mai prețioasă este crucea pe care El și-a vărsat Sângele pentru răscumpărarea noastră. De aceea era firesc ca Biserica, spre a ne da prilej de a cinsti acest instrument al izbăvirii noastre, să stabilească o sărbătoare, sărbătoarea de azi, pe care o numim Înălțarea veneratei și de viață făcătoarei Cruci. Cu toate că această sărbătoare își are originea încă în anul 326, foarte puțini creștini știu pentru ce ea se numește astfel. Pentru acest motiv, astăzi vom vedea împreună cum a luat naștere această sărbătoare și apoi vom încerca să descifrăm înțelesul adânc al Crucii.

1. Pe la anul 312, împăratul Constantin cel Mare era în război cu rivalul său Maxențiu, împăratul din Apus. În timp ce era cuprins de îngrijorare și teamă la gândul că avea de înfruntat un inamic puternic, i se arătă pe cer, în toiul zilei, semnul Crucii, format din stele strălucitoare ca soarele, având împrejur inscripția: In hoc signo vinces! (În acest semn vei învinge!). Această minunată apariție l-a umplut de bucurie și curaj pe Constantin, care a dat numaidecât ordin ca pe toate steagurile să se aplice semnul crucii și apoi a pornit cu încredere la luptă, obținând o biruință strălucită asupra lui Maxențiu, care își găsi moartea la podul Milvius. Constantin cel Mare rămâne, astfel, singurul stăpân al întregului imperiu. Drept recunoștință pentru această biruință, el publică în anul următor (313), edictul din Milan, prin care dă li-berate creștinismului, care astfel iese din catacombe la lumină. Tot această biruință, repurtată în numele Sfintei Cruci, este punctul de plecare al încreștinării familiei sale și mai pe urmă a sa, devenind astfel primul împărat creștin.

Dar Constantin nu s-a mulțumit cu atât, ci a trimis-o pe mamă-sa, Elena, care era o creștină evlavioasă, la Ierusalim, ca să caute Crucea Mântuitorului, îngropată cu veacuri înainte de Evrei, care se temeau ca nu cumva creștinii, înmulțindu-se, să exalte atât de mult cultul față de Isus, încât să înceapă a-I venera însuși lemnul pe care El fusese răstignit. Împreună cu Crucea Domnului, fuseseră îngropate și crucile celor doi tâlhari răstigniți alături de Isus. Dar, fără să-și dea seama, tocmai prin această faptă dușmănoasă ei au contribuit și mai mult la cinstirea Crucii Domnului, deoarece, îngropând-o, ei au salvat-o, fără să vrea, de la nimicirea la care ar fi fost expusă cu 37 de ani mai târziu, la anul 70, când Titus, fiul împăratului Vespasian, ocupase și distrusese cu desăvârșire Ierusalimul. Se vede și aci minunata înțelepciune a Providenței, care se servește de răutatea dușmanilor Săi spre a-Și înfăptui planul. După cum vânzarea lui Iosif de către frații săi, făcută unor negustori din Egipt, cu gândul de a nu putea ajunge la mărire, a fost tocmai cauza care i-a pregătit lui Iosif calea spre înalta demnitate de care se va învrednici la curtea lui Faraon, tot astfel răutatea Evreilor care au îngropat Crucea Mântuitorului a fost mijlocul de care s-a servit Dumnezeu ca să înalțe Crucea la cinstea de care ea se bucură azi în cea mai mare parte a lumii creștine, căci la anul 326 Elena, mama împăratului Constantin, în urma săpăturilor conduse de ea însăși cu multă evlavie și osteneală, descoperi toate cele trei cruci, dimpreună cu piroanele cu care fusese răstignit Isus. Pentru a se identifica Crucea Mântuitorului, Dumnezeu s-a servit de Sfântul Macarie, patriarhul de pe atunci al Ierusalimului, care, luminat de Spiritul Sfânt a dispus să se aducă cele trei cruci și să se atingă cu ele pe rând trupul unei bolnave muribunde, în credința că la atingerea cu Crucea Mântuitorului bolnava își va redobândi sănătatea; fapt ce s-a și întâmplat. Sculându-se însănătoșită, ea începu să-L slăvească pe Mântuitorul și să-I mulțumească pentru harul primit.

Încă de la această dată, Crucea Domnului a început să fie venerată de lumea creștină, dar sărbătoarea propriu-zisă datează abia din anul 335, când patriarhul Macarie, în scopul de a da tuturor creștinilor posibilitatea de a o vedea și adora, a ridicat un amvon în mijlocul poporului adunat; apoi, luând Crucea, a urcat cu ea în amvon și a înălțat-o în văzul tuturor. Impresionată profund, mulțimea se prosternă și, închinându-se, a exclamat într-un glas: “Doamne, miluiește-ne”. În amintirea acelei ceremonii, astăzi, în această sărbătoare, Biserica înalță Sfânta Cruce în mijlocul lăcașurilor de cult, pe un podium, spre închinare și sărutare.

Prin această acțiune lăcașul bisericii reprezintă Paradisul pământesc, iar Crucea simbolizează pomul din mijlocul Paradisului pe care s-a urcat șarpele și de pe care a ispitit pe strămoși. Căci, precum șarpele înălțat pe acel pom a pricinuit omului moartea veșnică, tot astfel Mântuitorul prin înălțarea Sa pe Cruce a adus tuturor care cred în El viața cea veșnică; și, precum lemnul cel verde din Paradis a rodit moartea, tot așa lemnul uscat al Crucii a rodit viața cea fără moarte. Sub pom se găsesc, de o parte și de alta, reprezentanții căzuți ai omenirii, un bărbat, Adam, și o femeie, Eva, mama morții; sub lemnul Crucii se găsesc alături cei mai sfinți reprezentanți ai omenirii noi: Preacurata, mama vieții și Sfântul Ioan Evanghelistul. Roadele Pomului din Paradisul pământesc au închis, pentru veșnicie, Paradisul ceresc; rodul dumnezeiesc al lemnului Crucii, Cristos, l-a deschis pentru veșnicie. Cei care și-au întins mâinile spre pom au fost amarnic amăgiți; cei ce de două mii de ani își întind mâinile spre lemnul Crucii sunt salvați, pentru că din rodul lui, din Cristos, curge în suflete viața dumnezeiască ce luminează și sfințește pe toți care cred în El.

2. Și, acum, după ce am văzut istoricul sărbătorii de azi și acest minunat paralelism între lemnul Crucii și pomul pierzării din Paradis, să pătrundem în înțelesul dogmatic și moral al Crucii, al cărei semn – cu durere trebuie s-o spunem – a devenit, pentru cei mai mulți creștini, un gest superficial, făcut în grabă, lipsit de conținut și de orice trăire lăuntrică.

În primul rând, Crucea formează o unitate, exprimând unitatea naturii lui Dumnezeu. Cele trei extremități libere exprimă treimea persoanelor în unitatea firii divine: adică pe Tatăl-Creatorul, pe Fiul-Răscumpărătorul, și pe Spiritul Sfânt-Sfințitorul. Crucea mai reprezintă și cele două firi – omenească și divină – ale lui Cristos: trunchiul Crucii – omenirea, iar Cel răstignit – dumnezeirea. Extremitatea superioară simbolizează pe Tatăl, pe Cel Preaînalt, extremitatea inferioară, înfiptă în pământ simbolizează pe Fiul, care S-a coborât pe pământ, S-a întrupat din Fecioara, iar, prin moarte și îngropare, a intrat chiar în pământ. Cele două brațe orizontale ce rezultă din întretăierea cu trunchiul vertical sunt chipul Sfântului Spirit, care purcede și de la Tatăl și de la Fiul, ca dintr-un singur izvor, principiu.

Plin de sens teologic și moral este și semnul Sfintei Cruci cu care ne însemnăm zilnic în diferite prilejuri. Astfel, prin împreunarea celor trei degete de la mâna dreaptă, ne mărturisim credința în cele trei persoane divine și în unitatea firii divine, adică în Dumnezeu unul în fire și întreit în persoane. Prin închiderea în palmă a celor două degete, ne afirmăm credința în cele două firi ale lui Isus Cristos: firea divină și firea omenească. Însemnându-ne pe frunte, ne exprimăm credința în Tatăl, pe piept – speranța în Fiul, iar ducându-ne degetele împreunate de la un umăr la altul, ne exprimăm iubirea ce vine de la Spiritul Sfânt care ne transformă și ne sfințește viața. În felul acesta, semnul Sfintei Cruci exprimă simbolic principalele adevăruri ale credinței creștine: Unitatea lui Dumnezeu și Trinitatea persoanelor Sale, Întruparea și Răscumpărarea în persoana Fiului și Sfințirea prin Spiritul Sfânt.

De aceea, ori de câte ori privim crucea și medităm asupra sensului ei, două sentimente ne copleșesc: durerea și bucuria. Durerea, văzând că noi suntem călăii care, prin păcatele noastre, L-am răstignit pe Isus – și, vai, continuăm încă să-L răstignim -, și bucuria, văzând că pe Cruce El nu numai a pedepsit, în trupul Său, păcatul nostru, ci totodată ne-a și iertat, redându-ne demnitatea de fii, și viața veșnică.

Și cum Îi vom arăta Mântuitorului recunoștința pentru această iubire fără margini, cu care ne-a iubit prin Cruce?

În primul rând, urând păcatul ca fiind cel mai mare rău și izgonindu-l din viața noastră. În acest scop, ne vom reînsufleți devoțiunea față de Sfânta Cruce; vom medita asupra semnificației ei, iar când ne vom însemna cu semnul Sfintei Cruci, o vom face reculeși, încet, corect, solemn, conștienți că prin această ceremonie săvârșim un act de cult extern, de mărturisire a credinței, nădejdii și iubirii față de Dumnezeu, unul în fire și întreit în persoane, și că acest semn, care pentru păgâni era o absurditate, iar pentru evrei o sminteală, pentru noi este cu adevărat manifestarea puterii și iubirii lui Dumnezeu care, prin această kenoză (nimicire), ne-a împăcat cu Sine. Înainte de orice acțiune, în bucurii ca și în încercări, ne vom face semnul Crucii, cu toată încrederea în puterea ei mântuitoare.

Iubirea și recunoștința noastră I-o vom mai arăta lui Isus și practicând Calea Crucii, această devoțiune care, după ascultarea Sfintei Liturghii, este deprinderea spirituală cea mai plină de roade pentru creștin, pentru că, însoțindu-L, cu mintea și cu inima, pe Isus, pe calea spre Golgotha și oprindu-ne la cele patrusprezece stațiuni, participăm astfel la întâmplările petrecute pe Cale și ne asociem intim cu Isus în suferințele și umilirile suportate de El până la punerea în mormânt. Astfel, Lui îi aducem mângâiere, iar nouă ispășire, prin unirea cu patimile Sale.

Dar iubirea și recunoștința cea mai mare I-o vom dovedi lui Isus, dacă în fiecare zi vom accepta și purta crucea așa cum ne-a rânduit-o El, cu toate neajunsurile, eșecurile, umilirile și amărăciunile, fizice și morale, fără să ne plângem, fără să murmurăm, încredințați că numai astfel Îl urmăm cu adevărat, căci El ne spune: “Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze”. Amin.

 

* * *

 

Înălțărea Sfintei Cruci

Autor: IPS Ioan Ploscaru
Copyright: Viața creștină

Dragi credincioși,

Astăzi este sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. În anul 326, Sfânta Elena, mama lui Constantin cel Mare, a plecat la Ierusalim pentru a căuta urmele lui Cristos. A pus să se sape pe dealul Golgotei, pentru a găsi crucea lui Isus. S-au găsit trei cruci: a lui Isus și a celor doi tâlhari care au fost răstigniți odată cu Isus. Nu știau care era crucea lui Isus; de aceea, au adus un orb și l-au atins de toate crucile; la a treia cruce și-a recăpătat vederea, așa au cunoscut că era crucea lui Isus. Acest eveniment îl descrie Eusebiu, istoricul primelor secole ale creștinismului.

Sfânta Elena a ridicat o biserică peste mormântul lui Isus. precum și una la Betleem, unde s-a născut Isus Cristos. Sfânta Cruce a fost așezată într-o biserică nouă, foarte frumoasă, la Ierusalim, unde a rămas timp de aproape 300 de ani. La anul 614, perșii conduși de împăratul Cosroes au năvălit în Ierusalim cu oaste mare, și cucerindu-l, au luat cu ei, ca pradă de război, racla de argint care conținea crucea Mântuitorului.

Împăratul creștin de la Constantinopol, Heraclius, a auzit de cucerirea Ierusalimului și luarea sfintei cruci. El a încercat pe calea dialogului să recupereze crucea de la Cosroes, dar acesta nu s-a învoit. În acest timp, la curtea lui Cosroes s-au produs neînțelegeri între fiii acestuia și, într-o revoltă a celor doi fii, regele Cosroes a fost ucis. Heraclius a profitat de aceste dezbinări, a făcut înțelegere cu noul împărat pentru a-i restitui crucea pe care Cosroes a luat-o din Ierusalim. Perșii au dat crucea înapoi așa cum a fost adusă, cu sigiliile pe ea neatinse, eliberând și pe captivii ce i-au dus în Persia.

A fost mare bucurie pentru creștini când au auzit de acest eveniment important din viața Bisericii. În septembrie 629, racla ajungea la Ierusalim. Împăratul și-a luat cele mai frumoase veșminte, voind să poarte el însuși racla ce conținea crucea. Dar, la poarta orașului, o putere nevăzută l-a oprit în loc. Nu putea face nici un pas. Nici împăratul, nici suita lui nu-și puteau explica acest fenomen. Atunci, episcopul Zaharia al Ierusalimului, care se întorsese și el din captivitate, luminat de Spiritul Sfânt, a zis împăratului: “Împărate, tu porți haine împărătești, însă Isus avea veșminte simple; pe cap porți coroană de aur, El purta o cunună de spini; picioarele tale sunt încălțate cu încălțăminte scumpe, Isus mergea cu picioarele goale”.

Împăratul a dat jos podoabele, încălțămintea și coroana de pe cap. Apoi, luând crucea, a înaintat cu bucurie până la Biserica Sfântul Mormânt, unde episcopul Zaharia a așezat crucea la locul ei și poporul s-a închinat cu mare evlavie. Aducerea crucii la Ierusalim a avut loc în 14 septembrie 629. Din acest timp se celebrează de către creștini Înălțarea Sfintei Cruci. Un om cu numele Nichita, a reușit să salveze din mâinile perșilor sulița cu care Longinus a străpuns coasta lui Isus. Buretele cu care i s-a dat lui Isus băutura amară, a fost găsit lângă cruce.

Dintre apostoli, doi au fost răstigniți: Petru a fost răstignit la Roma, cu capul în jos, iar fratele său, Andrei, a fost răstignit la Patras în Grecia, pe o cruce grecească în formă de X. Sus se pironeau mâinile, iar jos picioarele; dacă voiau, întindeau brațele crucii și puteau rupe oasele condamnatului, o durere foarte mare. V-am spus acestea pentru a cunoaște însemnătatea crucii și sărbătoarea de azi, readucerea crucii lui Isus Cristos în Ierusalim. Ciril din Ierusalim și alții, ne asigură de aflarea crucii Mântuitorului.

După cucerirea Imperiului Roman de Răsărit, crucea a fost împărțită pentru a nu se pierde în întregime. Cele mai mari relicve din cruce se găsesc în Bazilica Sfânta Cruce din Ierusalim, altă parte la Roma și în Biserica Notre Dame din Paris. Semnul sfintei cruci a devenit foarte repede semnul creștinismului. Să zicem din toată inima: “Crucii Tale ne închinăm Cristoase și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim”. Amin!

 

* * *

 

Crucea lipsă

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

În fața unor biserici protestante americane se găsesc afișe mari pe care stă scris: “Luați-vă grijile și aduceți-le la biserică; milioane de oameni le lasă aici”. Fără îndoială există un mare adevăr în aceste cuvinte. Cristos oferă alinare pentru spiritele încercate, dar oare la aceasta se reduce întreg creștinismul?

Se spune că în Orient, cămilele îngenunchează în fața stăpânului lor în fiecare seară, pentru ca greutățile să le fie date jos. Dar dimineața următoare, aceleași cămile îngenunchează din nou în fața stăpânului pentru a primi o nouă povară. Dacă este să fim creștini, atunci trebuie să facem la fel. La picioarele crucii suntem eliberați de povara păcatului și a vinovăției noastre. Dar luăm o alta: greutatea compasiunii pentru această lume plină de păcat și de suferință.

Crucea lui Cristos, a cărei Înălțare o sărbătorim astăzi, stă ridicată pentru mântuirea omului. Pentru iertare. Ca dovadă a iubirii infinite a lui Dumnezeu. Dar trebuie să dăm un răspuns, unul propriu, crucii lui Cristos: “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze Mie” (Luca 9,23).

Iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Ne luăm crucea și îi urmăm pentru că El a luat primul crucea pentru noi. Există însă o cruce în viața noastră? Suntem dispuși astăzi să îi urmăm lui Cristos? Îndeplinim oare voia Sa în noianul de presiuni exterioare? Avem dorința de a ne depăși obiceiurile păcătoase adânc înrădăcinate în suflet? “M-am răstignit împreună cu Cristos” (Galateni 2,20), scrie Sf. Paul. “Mor în fiecare zi!” (1Corinteni 15,31), dar nu o moarte fizică, ci o moarte – zilnică! – față de egoism și păcat. Suntem noi gata pentru a duce o astfel de cruce?

Crucea lipsă

Se spune că un preot era asaltat de nemulțumiți: de contabilul parohiei, care se plângea că cei mai mulți nu lasă decât monede la chetă; de responsabilul cu cateheza, iritat că nu are suficiente resurse pentru a ține orele; de dirijorul corului, agitat că nu găsește vocile de care are nevoie pentru o armonie perfectă. Duminica următoare, credincioșii au văzut că de pe altar lipsea crucea. Au început să se întrebe: de ce? Răspunsul nu a întârziat să apară. Preotul i-a anunțat: “Crucea, după cum știți, este un simbol al sacrificiului lui Cristos pentru mântuirea noastră. Este de asemenea un simbol al propriului nostru sacrificiu pentru Domnul și pentru Biserica Sa.”

“Am descoperit însă cu tristețe că puțini dintre noi facem sacrificii adevărate. Crucea a devenit doar un ornament de pus pe altar, lipsind din inimile multora dintre noi. Puțini sunt cei dispuși să își sacrifice timpul și interesele personale pentru Biserică. Așa că m-am gândit să iau crucea de pe altar, căci este doar un banal simbol. Privind la altar în această dimineață, nu vedeți crucea. Sper ca aceasta să vă amintească de faptul că crucea trebuie să fie în inimile voastre, în dăruirea voastră, în slujirea pe care i-o aduceți Domnului și Bisericii Sale. Crucea de pe altar nu are nici un sens dacă nu este prezentă și în viețile noastre.”

Comunismul a avut mare succes la tineri provocându-i să ducă o viață dură și în competiție. La intrarea în asociația tinerilor comuniști avea loc un astfel de dialog: “Știi ce te așteaptă?”, întreba comunistul. “Da, știu”, spunea tânărul aspirat. “Frig, foame, sfidare, abuz, închisoare, boli și moarte”, continua comunistul. “Da, știu”, răspundea tânărul. “Sunt gata. Le voi îndura pe toate.”

Noi, creștinii, avem motivele corecte pentru o astfel de viață de sacrificiu, dar ne lipsește spiritul comuniștilor. Am devenit saturați de iubirea de confort și de viața fără probleme, încât nu mai avem vigoarea necesară pentru a fi combatanți. Însă singurul creștinism care poate spera să cucerească lumea este creștinismul cu crucea în inimă. Să ne întrebăm deci dacă nu cumva crucea lipsește din viețile noastre… dacă nu cumva crucea a devenit un simplu ornament, o podoabă exterioară. Mai este ea simbolul sacrificiului nostru pentru Cristos? Dacă nu ne dăruim, dacă nu slujim, nici cruce nu avem.

Un Episcop credincios

Suntem în anul 156dC. Mulțimile se agită pe străzile Smirnei strigând: “Afară cu creștinii! Sunt periculoși! Refuză să se închine împăratului. Jos cu Policarp până nu vin romanii și îl aruncă animalelor!” În timpul procesului, proconsulul roman îi spune Episcopului Policarp: “Dată fiind vârsta ta, te invit să îi juri credință lui Cezar și vei fi scutit de tortură.” Referindu-se la Cristos, Policarp răspunde: “Optzeci și șase de ani i-am fost sclav Lui, și nimic nu mi-a făcut rău și nici nu s-a dezis de mine. Cum aș putea să îi aduc hulă Regelui care m-a salvat?” Mulțimea, care nu mai avea răbdare, a cerut moartea imediată a Episcopului. Astfel că Policarp este dus la rug. Se roagă, în timp ce focul este aprins și flăcările îl înconjoară.

Astfel a devenit el unul dintre cei mai faimoși martiri ai credinței creștine. Ca Episcop, Sf. Policarp purta crucea lui Cristos pe un lanț în jurul gâtului. Dar purta crucea și în inimă. A purtat-o cu fidelitate până la sfârșit, primind în locul ei coroana gloriei veșnice.

 

* * *

 

Și s-a răstignit pentru noi

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

… și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat… (Simbolul credinței – Crezul)

Frați creștini,

Astăzi se arată și se înalță semnul cinstitei și sfintei Cruci, taina cea ascunsă de toate semințiile pământului, dar care s-a arătat spre mântuirea noastră, căci noi creștinii, prin semnul sfintei Cruci ne aducem mereu aminte de binele ce ne-a făcut Dumnezeu și de mila pe care a avut-o El pentru noi păcătoșii. De aceea, prăznuim cu bucurie înălțarea sfintei Cruci și ne închinăm cu frică și cu veselie sufletească, sărutând-o.Astăzi este bucurie în cer și pe pământ; astăzi se veselesc îngerii și prăznuiesc oamenii credincioși luminata și sfânta Cruce a lui Hristos. Prin această sfântă Cruce s-a risipit împărăția diavolului, blestemul s-a călcat, moartea s-a omorât, iadul s-a golit, morții au înviat și cerul s-a deschis.

Astăzi sfânta Biserică ortodoxă închipuie raiul, fiindcă așa cum a fost în rai pomul cel de viață făcător care a omorât pe Adam pentru greșelile lui, așa este sfânta Biserică – raiul cel vremelnic al creștinilor – care are cinstita Cruce, lemnul vieții care a înviat pe Adam prin moartea Domnului Hristos. Pentru aceasta se înalță sfânta Cruce ca să ne facă să cunoaștem că ea este începătura învierii a toată firea omenească din păcatul lui Adam și că toți cei ce cred în Domnul Hristos care s-a răstignit pe ea vor fi mântuiți de păcatele lor.

Iată de ce astăzi ne veselim și ne bucurăm, dat totodată trebuie să suspinăm din inimă și să vărsăm lacrimi fierbinți aducându-ne aminte de chinurile și moartea cea amară a Domnului Iisus, aducându-ne aminte și văzând cu ochii noștri sufletești și trupești Crucea pe care a purtat-o pe umerii Săi mergând la răstignire ca un miel spre junghiere.

Nici un copil nu se bucură când vede înaintea ochilor lui pe tatăl său mort, mai ales când știe că el este vinovat de moartea tatălui său. Desigur, că tocmai atunci i se cade să plângă cu amar, căci pentru greșeala lui a trebuit să moară părintele său drag. Așa și noi, să plângem cu lacrimi amare, fiindcă pentru păcatele noastre a murit Făcătorul nostru de bine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această sfântă Cruce a fost închipuită de la începutul lumii și proorocită de toți profeții.

Să ascultăm acum pe scurt însemnătatea praznicului sfintei Cruci și cum s-a stabilit de sfinții părinți această sărbătoare importantă.

Necredincioșii și zavistnicii evrei nu știau cum să ascundă învierea Domnului. Ei s-au sfătuit mai întâi să pecetluiască mormântul ca nu cumva să învieze Domnul Hristos. S-au dus repede la Pilat și i-au spus: “Ne-am adus aminte că înșelătorul acela a zis că după trei zile va învia. Poruncește să fie păzit mormântul”.

Pilat a trimis ostași pentru pază, care au pecetluit mormântul cum au știut mai bine. Duminică dimineața, pe când ostașii străjuiau, Arhanghelul Mihail s-a coborât ca să-L primească pe Domnul Slavei cu smerenie. Ostașii au adormit și au amorțit, neputând privi lumina orbitoare de la Marele Luminător al lumii, Iisus, dar au simțit puterea și învierea Lui și au spus cu gură de foc că Iisus a înviat cu adevărat.

Vestea învierii a mers ca fulgerul, pe de o parte de la ostași, iar pe de altă parte de la femeile mironosițe, în frunte cu Maria Magdalena, care au vestit ucenicilor că Iisus a înviat. Lumina învierii lui Iisus străbătea pretutindeni ca fulgerul iar căpeteniile evreiești turbau de supărare. Neavând ce să mai facă, s-au sfătuit să cheme pe ostași și, dându-le bani, i-au rugat să spună la lume că L-au furat ucenicii Lui pe când dormeau ei.

Unii din ostași au făcut întocmai cum li s-a cerut și, de aceea, între evrei merge vorba și astăzi că Iisus nu a înviat, ci L-au furat ucenicii. Alți ostași însă, în frunte cu Longhin sutașul, care a fost de față, n-au primit bani, ci au spus adevărul chiar cu prețul vieții lor. Acest Longhin a spus răspicat: “Cu adevărat, Hristos a înviat!” A susținut cu tărie acest lucru până a murit martir chinuit de păgâni.

Trecând timp de la învierea Domnului iar ucenicii, având contact direct cu Iisus cel înviat, făceau și ei multe minuni în numele Lui. Astfel vindecau orbi și ologi, tămăduiau orice boală și înviau chiar și morții. Evreii necredincioși scrâșneau cu dinții de mânie și-i închideau pe ucenici în temnițele lor, bătându-i și amenințându-i cu moartea. Ei s-au sfătuit apoi să ascundă locul unde a fost răstignit și îngropat Domnul Iisus ca oamenii să nu mai știe nimic și să uite.

Evreii socoteau că, dacă oamenii vor vedea mereu Crucea, groapa și Golgota, nu-L vor uita pe Iisus, ci-și vor aminti mereu de învățăturile Lui, de minunile Lui și vor crede și mai mult Dumnezeierea Lui. Iată răutatea, iată vrăjmășie drăcească, fiindcă tot iadul se răsculase împotriva lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu.

Ați auzit cum au zis: “înșelătorul acela”. O, Doamne, cum de nu s-a despicat pământul ca să-i înghită atunci când L-au făcut pe Dumnezeu înșelător. Dar Dumnezeu le rabdă și așteaptă și lasă toate ca să se lămurească lumea. Așa a fost, așa este și așa va fi până la sfârșit. Cei cu capul aiurit vor crede minciuni.

Dumnezeu i-a lăsat însă să-și îndeplinească sfatul lor cel rău, fiindcă trebuia să se împlinească cele spuse de Domnul Hristos despre orașul Ierusalim, că va fi ars cu foc și va fi pustiit, iar locuitorii tăiați și omorâți și duși robi peste tot pământul. Pentru îndrăzneala pe care au avut-o aspra Domnului Hristos au plătit și plătesc și astăzi, căci de atunci au pierdut patria și împărăția cerească și au fost împrăștiați pe toată fața pământului.

Evreii au îngropat Crucea Domnului, au îngropat piroanele Lui, au astupat toate locurile de pe Golgota, precum și mormântul unde a fost îngropat Domnul. Acestea toate au rămas ascunse până în anul 327 în zilele marelui împărat Constantin, cel dintâi împărat creștin.

Acest împărat a primit credința și religia cea adevărată în Iisus Hristos printr-o minune dumnezeiască. El trebuia să intre în război cu Maxentie, împăratul Romei, care avea o mulțime de ostași bine înarmați, iar Constantin avea mult mai puțini și, de aceea, era întristat. Dar, într-o zi i se arată pe cer chipul sfintei Cruci strălucind mai mult decât soarele pe care erau scrise aceste cuvinte: “Cu acest semn vei birui!”

Văzând acest semn, împăratul Constantin a primit curaj și poruncit să se facă cruci și să fie puse pe steaguri. A plecat astfel la război pe care l-a câștigat cu puțina lui oaste și, după ce a luat împărăția Romei, s-a botezat în numele Sfintei Treimi și a trimis apoi pe maica sa, Elena, la Ierusalim ca să caute Sfânta Cruce. Era în anul 327.

Împărăteasa Elena a fost întâmpinată de patriarhul Macarie și, cu toții, au înălțat rugăciuni către Dumnezeu ca să li se descopere locul de pe Golgota, unde a fost răstignit Domnul Hristos. În urma rugăciunilor înălțate au aflat trei cruci, precum și piroanele cu care Domnul fusese țintuit. Mare bucurie a avut fericita Elena aflând cinstita Cruce.

Tot atunci s-a făcut și o mare minune, căci murise de curând o fată de neam mare iar patriarhul Macarie a atins de trupul neînsuflețit, pe rând, cele trei cruciși atunci când a fost atinsă de crucea pe care fusese răstignit Iisus, fata a înviat și, mulțumind lui Dumnezeu, a început să propovăduiască cu glas mare puterea sfintei Cruci. Răspândindu-se vestea că s-a aflat Sfânta Cruce, s-a strâns îndată mulțime mare de popor care dorea să vadă cinstita Cruce. Dar, pentru că nu ajungeau cu toții s-o poată vedea, patriarhul Macarie s-a suit pe un amvon și, ridicând cinstita Cruce, toată mulțimea, văzând-o, a strigat cu glas mare: “Doamne, miluiește-ne!”

De atunci și până în zilele noastre se prăznuiește această sărbătoare – Înălțarea Sfintei Cruci – căci în această zi sfânta Cruce a fost înălțată în văzul tuturor spre bucuria a toată lumea creștină și spre lauda și cinstea Domnului nostru Iisus Hristos. Acestea sunt, pe scurt, cele legate de praznicul de astăzi și bucurie mare a cuprins de atunci tot neamul creștinesc care s-a închinat și a sărutat cinstita Cruce.

Dar, pentru că Sf. Evanghelie de astăzi ne-a amintit despre suferințele lui Iisus, despre judecata nedreaptă a lui Pilat, despre Crucea și răstignirea Lui, care ne-au răscolit sufletul, să pornim și noi pe urmele pașilor Lui, pe drumul calvarului. Veniți să vedeți în ce stare jalnică au adus pe Dumnezeu mâinile nelegiuite și spurcate ale omului. Când mă uit la cel răstignit pe Cruce, mă gândesc și la cel ce L-au răstignit. În moartea lui Dumnezeu săvârșită cu nedreptate, descopăr pe ucigașul de om. Cauza patimilor și morții lui este însuși omul, creatura mâinilor Lui, acela care a fost înzestrat cu frumusețe, împodobit cu nemurire sufletească și îndulcit cu atâtea bunătăți de sus.

Motivul lacrimilor noastre acesta trebuie să fie, iubiți creștini, pentru că noi L-am răstignit și omorât pe Dumnezeu nostru, să plângem, mai ales, că altcineva n-a pătimit pe lume mai mult decât a pătimit El. Trebuie să plângem și pentru patima Lui și pentru firea noastră veșnic nemulțumită. Veniți, dar, să ne suim pe muntele Domnului, pe vârful Golgotei și să observăm priveliștea cea înfricoșată, să privim întunericul ce acoperă fața pământului.

Lemnul cel cinstit să ne arate calea. Vino în fața noastră, fericite lemn al Domnului, tu care ai fost stropit cu sângele cel dătător de viață al lui Hristos. Sfântă Cruce, tu ești masa pe care s-a plătit răscumpărarea omenească! Sfântă Cruce, tu ești scaunul prea cinstit pe care a șezut noul Împărat al lui Israel! Sfântă Cruce, tu ești scara cerului care ne sui la rai! Sfântă Cruce, tu ești stâlpul de lumină care povățuiești poporul creștinesc la dumnezeiasca făgăduință, la patria cerească! Sfântă Cruce, a Bisercii noastre, întărirea și lauda noastră, tu ești pricina mântuirii noastre!

Frați creștini, judecătorii lui Hristos sunt doi arhierei: Anna și Caiafa. Când Domnul Hristos răspunde la întrebări, Anna poruncește să fie lovit ca să tacă, iar dacă nu vorbește, Caiafa se mânie și-L jură să vorbească. Ce trebuie să facă? Dacă vorbește, este condamnat, dacă tace, e socotit nebun.

O, arhiereule fără dar, de ce te juri, de ce cauți mărturii mincinoase, pentru ce te tulburi ca să afli cine este Iisus? În curte este un ucenic al Lui, întreabă-l și acela va spune adevărul. Unde ești, Petre? Vino de mărturisește tu. “Nu cunosc pe omul acesta!”

Cum, Petre, tu nu mai cunoști pe Dumnezeul tău, pe învățătorul al cărui ucenic ești de pste trei ani, nu mai cunoști pe Acela care te-a făcut din pescar căpetenia apostolilor? Nu cunoști pe Acela care ți-a spălat picioarele? Nu este El, Petre, despre care tu ai zis că este Fiul lui Dumnezeu? Nu este Acesta despre care ai spus, cu câteva zile mai înainte, că mai bine preferi să mori decât să te desparți de El?

O, Petre, Petre, te juri în fața unei slujnice că nu-L cunoști pe omul acesta. Nu vezi cum te mustră însuși Pilat, cel care-L arată în fața poporului și care spune: “Nu găsesc în El nici o vină!” Ah, Iisuse al meu, de ce spune Petru că nu te mai cunoaște? Poate să aibă dreptate, fiindcă ești de nerecunoscut, pentru că Ți-ai pierdut chipul și frumusețea feței, așa de mult au desfigurat-o palmele, scuipările și rănile sângerânde.

Cum să te mai cunoască din atâtea răni groaznice și atâtea semne pe trupul și fața Ta? Iată un lucru nemaipomenit: Pilat spune cu gura lui, poporului, că nu se găsește în Tine nici o vină. Dar cununa de spini pentru ce Ți-au pus-o, dacă nu-Ți găsesc nici o vină? Vai! Patimă, cu adevărat, batjocură peste firea omenească! De aceea, ziceai în grădina Ghetsimani: “Întristat este sufletul Meu până la moarte”. Unde ești, Petre? Dar Petru s-a pocăit, îi pare rău și ochii lui sunt acum două izvoare de lacrimi amare.

Sfântă Marie, mamă amărâtă, mai cunoști pe dulcele tău Fiu? De unde să mai vadă de atâta îmbulzeală!? Să-L vezi Tu, Părinte ceresc, vezi pe Fiul Tău, pe care L-ai născut mai înainte de luceafăr. Dar, în vremea aceasta, și Tatăl și-a acoperit fericiții Săi ochi cu aripile serafimilor să nu mai vadă patima Fiului Său.

La vremea aceasta, apostolii și ucenicii L-au lăsat și au fugit. Acum Iisus este omul care nu mai are pe nimeni ca să i se facă milă de El. O, soare, înfricoșează-te! Iar voi, ceruri, suspinați! Din toată această mulțime de popor nu se găsește nimeni căruia să-i fie milă de El. Toți doresc sângele Lui și toți strigă: “Răstignește-L! Răstignește-L!” Cum să nu zici, Iisuse: “Întristat este sufletul Meu până la moarte”?! Mielul lui Dumnezeu, liniștește-Te puțin, pentru că Pilat mai încearcă o dată să te scape de la moarte.

La evrei erau un obicei ca de Paști să fie slobozit un condamnat la moarte pe care îl cerea poporul. Era atunci un tâlhar vestit – Baraba – pe care poporul, îndemnat de căpeteniile preoților, a cerut să fie eliberat, iar Iisus să fie răstignit. Pilat stă pe gânduri și nu știe ce să facă.

O, Pilate, tu eliberezi pe Baraba, dar acesta este un tâlhar, un hoț, care a băgat spaima în toată Iudeea. Vei hotărî răstignirea lui Hristos? Pilat întreabă iarăși pe Iisus: “Ce ai făcut, pentru că, iată, neamul Tău Te-au adus aici la mine?” O, Pilate, de ce întrebi ce-a făcut? Deși tu ești străin în Ierusalim, nu ești însă străin de multe minuni pe care le-a făcut.

Întreabă pe toți cei ce s-au folosit de mila și ajutorul lui Iisus Dumnezeu. Întreabă popoarele care s-au săturat de pâine; întreabă pe samarineanca cea desfrânată întreabă pe Maria Magdalena din care a scos șapte draci; întreabă pe Zaheu cel lacom, pe Lazăr cel mort de patru zile și apoi înviat; întreabă, Pilate, pe fiica lui Iair și chiar pe femeia ta, Claudia, care a fost de față când Iisus a înviat-o și a dat-o părinților ei. Întreabă pruncii Ierusalimului, Pilate!

Ce a făcut? Dar ce n-a făcut, o, Pilate?! Dacă ai avea minte să înțelegi teologia cea înaltă, eu ți-aș spune că acesta este Cuvântul cel mai înainte de veci care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, soarele și luna, stelele și lumina, păsările, animalele și toate câte se văd și nu se văd. Un singur lucru, însă, n-a făcut. Fiul lui Dumnezeu n-a făcut păcatul și, să știi, Pilate, că de un singur lucru nu știe. Nu știe de frică. El este Dumnezeu adevărat și, într-o clipă, poate să vă piardă și să vă nimicească pe toți.

Pilat nu mai răspunde. Îi întoarce spatele, pentru că un cuvânt al arhiereilor i-a astupat gura și urechile. Iată, acest cuvânt strigat de tot poporul: “De vei elibera pe Iisus, nu ești prieten al cezarului”. Astfel, judecătorul Pilat, ca să nu-și piardă scaunul și postul lui, avantajele lui, nu mai vede adevărul, poate să piardă toată lumea. El îl osândește la moarte pe Iisus și dă sentința cerută de iudei, zicând:

“Eu, Ponțiu Pilat, procuratorul din Imperiul roman, în sala înalților prinți, condamn cu pedeapsă de moarte pe Cruce, pe numitul de popor – Iisus Nazarineanul – un răzvrătitor și un răsculător contra legilor Tiberiu, care este rege și împărat al romanilor. Ordon și hotărăesc soarta lui prin răstignire pe Cruce, dimpreună cu alți doi, după obiceiul celor condamnați. Însărcinez pe primul meu căpitan, Comuto Corneliu, ca să-L țină legat în public, prin raionul Ierusalimului, apoi, bătându-L și îmbrăvându-L cu o mantie roșie, să-L încoroneze cu o coroană de spini pe cap. Să fie obligat a-și duce Crucea pe umeri spre a servi de exemplu pentru toți tâlharii și împreună cu El să fie răstigniți și alți doi tâlhari în locul numit al Căpățânii – Golgota.

Acela care va fi răstignit, să fie lăsat pe Cruce pentru sfidarea publicului, iar deasupra Crucii să fie scris în evreiește, grecește și latinește: “Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Ordon ca toți subalternii mei să îndeplinească în grabă această datorie a lor și să execute întocmai cum am hotărât eu, infailibilul, după legile romanilor. Ierusalim, 23 martie, 5508, de la creație”

Astfel s-a săvârșit asasinarea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cine poate spune cu de-amănuntul, cu câtă sete au sfârșit trupul cel sfânt și curat al celui mai drept fiu al poporului iudeu după trup? Bătăile cu biciul noduros cu plumb la vârf, apoi coroana de spini pe care I-au îndesat-o pe cap cu loviri pătrunde adânc să rupă carnea, iar sângele să curgă peste ochi și peste față.

Tot trupul Domnului era o carne vie și o masă roșie de sânge. Călăii L-au acoperit cu o mantie, care s-a lipit de sângele ce curgea șiroaie. Așa bătut, istovit, vânăt la față, cu ochii în lacrimi, cu cununa de psini căută peste ochi,, cu părul încurcat de palmele și loviturile primite, hulit și insultat, a mai trebuit ca pe umărul rănit să-și pună Crucea pe care să și-o ducă singur în plină arșiță a soarelui, de la Pretoriu până sus pe Golgota, cale de un ceas.

Acolo sus pe Golgota a suferit piroane reci și ruginite și alte multe suferințe grele pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dar, din durerile pe care Le-a suferit, cea mai grea era aceea că Domnul Hristos, ca Dumnezeu adevărat, vedea de pe Cruce, de acolo de sus, că pentru muți suferă în zadar, fiindcă mulți se vor ține, mai departe, tot de păcate; nu se vor trezi la o viață bună, nouă nu se vor face mai buni, mai blânzi, mai iertători, mai răbdători. Pe mulți îi vor apuca moartea nepregătiți, nespovediți și neîmpărtășiți, împietriți și înrăiți, cu păcate mari de moarte. Pentru aceștia în zadar s-a răstignit Hristos, căci iadul îi mănâncă pe toți. Vai nouă, dacă nu ne trezim în clipele acestea, dacă nu punem început bun vieții noastre.

Mulțimea războaielor care au bântuit pământul au făcut ca lemnul Crucii să fie împărțit și răspândit în mai multe locuri. Așa se găsește o parte la Ierusalim, o parte prin Grecia, într-o capelă din Paris, capelă care are vârful cupolei ascuțit ca un spin și unde se află și coroana de spini pe care a purtat-o Domnul Hristos în acele zile grele. La Roma se păstrează unul din piroanele răstignirii și tot acolo se află scara din palatul lui Pilat pe care a căzut Mântuitorul și și-a zdrobit picioarele și mâinile, atunci când plin de sânge a fost îmbrâncit afară.

Tot la Roma se află o tăbliță de lemn de cedru pe care au fost scrise în trei limbi cuvintele: “Iisus Nazarineanul regele iudeilor”. La Roma se mai află o zăbală făcută pentru calul împăratului Constantin, de mama sa Elena dintr-un piron găsit pe Golgota, ca fiul său să fie apărat în războaie. La Torino există giulgiul sfânt, pânza în care s-a imprimat întreaga Lui figură. De asemenea, la o biserică, lângă Paris, se află mantia plină de sânge și haina lui Iisus. Acest lucru înfricoșător îl descoperă chia rși știința înaintată a veacului al XX-lea în urma cercetărilor făcute.

După aproape 2000 de ani de la răstignirea Domnului s-au fotografiat și împrăștiat în lumea întreagă chipul Domnului de pe giulgiu, ca să afle toți și să cunoască pe Cel ce s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Așa au fost descoperite cu câțiva ani în urmă în arhivele cezarilor, niște scrisori din vremea Mântuitorului. Iată atâtea și atâtea dovezi.

Să ne cercetăm, deci, fiecare adâncul sufletului nostru și să vedem cât suntem noi de recunoscători față de Mântuitorul nostru, care a pătimit atât de mult pentru mântuirea noastră ca să ne scape din robia păcatelor, a diavolului și a iadului. Dacă până acum nu am cunoscut ce a făcut El pentru noi, să începem de astăzi înainte o viață mai plăcută Lui, să cunoaștem și să-I mulțumim pentru jertfa dragostei Lui, față de noi păcătoșii, căci pentru noi a murit.

Istoria parcă se repetă cu fiecare generație. Același Iisus și astăzi este prins, lovit și bătut. În fața noastră stă legat și scuipat. Să recunoaștem jertfa Lui, osteneala Lui, căci fără plată ne mântuiește, fără să-I dăm ceva, pentru că nu avem ce să-I dăm. Tot pământul și cerul sunt ale Lui. El un singur lucru ne cere – sufletul – care este nemuritor. Pentru acest suflet a făcut acea jertfă, a venit să ne învețe, să ne arate calea și pentru acest suflet și astăzi ne vorbește, căci cele ce vă spun nu sunt cuvintele mele, ci ale Lui. El este Mântuitorul, El este Izbăvitorul.

Să-L cunoaștem, să-L credem, să-L ascultăm și să facem ceea ce ne spune. Alt mântuitor nu va veni. Tot El va veni pe norii cerului să judece viii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Să lăsăm răutatea, să lăsăm păcatele, să ne stăpânim gurile, să vorbim mai puțin cu lumea și să vorbi mai mult cu Dumnezeu în rugăciune ca să fim scutiți de rele și să nu ne pierdem sufletul.

Să lăsăm iscodirile, care fac mare rău sufletului. Cei care sunt iscoditori se aseamănă cu iscoadele care veneau la Mântuitorul să-L ispitească, să-L prindă cu ceva, ca să aibă de ce să-L judece. Cu aceia se vor chinui toți iscoditorii și iscoadele care seamănă zâzanie și discordie.

Rugăciune
O, Răstignitule Iisuse, o, dragoste fără margini, care pentru mântuirea noastră ai suferit atât de mult! Coboară-Te de pe Cruce și, cu ranele Tale, tămăduiește rănile pe care ni le-au lăsat păcatele noastre și împărățește Tu cu Crucea Ta cea sfântă în sufletele noastre, ca să fim ai Tăi sfințiți, curați și luminați. Iar tu, Piate, să dai jos tăblița pe care ai scris: “Iisus Nazarineanul, regele iudeilor” și să scrii așa:”Iisus Hristos, Împăratul creștinilor”. Amin.

 

* * *

 

Semnul Fiului Omului

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Ziarul Lumina

Pe 14 septembrie în cursul fiecărui an bisericesc se face prăznuirea cinstitului lemn al crucii pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Se știe, de asemenea, că în Acatistier este o rugăciune numită “Acatistul Sfintei Cruci”, unde sunt imnuri care se adresează crucii ca și unei persoane. S-a reproșat uneori creștinilor că sunt bigoți, fiindcă se adresează unui obiect ca și unei persoane. Însă, nu trebuie să se piardă din vedere că imnurile respective se adresează, de fapt, Domnului Hristos care s-a jertfit pe acest obiect, iar nu lemnului în sine. De aceea, acatistul în sine nu trebuie privit decât ca o expresie a evlaviei compozitorului creștin și a celor care-l citesc. Citindu-l, ne amintim mereu de patimile Mântuitorului, liber asumate, pentru mântuirea lumii. Acest fapt îl mărturisește și Sfântul Pavel când le scrie corintenilor (Epistola I Corinteni 15, 3) că Hristos a murit pentru păcatele noastre, ale tuturor.

Cum ne-a răscumpărat Hristos

Învățătura despre moartea ispășitoare a lui Hristos este solid fundamentată pe Sfânta Scriptură a Noului Testament, învățătură fără de care Evanghelia nu ar mai constitui nici o noutate și nici nu ne-ar mai da vreo speranță a mântuirii. Vestea cea bună a Evangheliei constă deci în aceea că, prin cruce, toate fărădelegile noastre au fost ispășite de Hristos, care “a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre, ale tuturor” (Isaia 53, 6). De aceea Apostolul este pe deplin îndreptățit să spună: “Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor” (Evrei 10, 17), iar “prin rănile Lui, noi toți ne-am vindecat” (Isaia 53, 5).

Prin jertfa Sa pe cruce, Hristos ne-a răscumpărat din robia păcatului și, implicit, a celui rău. Astăzi nu prea se mai folosește cuvântul “răscumpărare” sau “a răscumpăra” decât în cazul răufăcătorilor. În antichitate, termenul era foarte bine cunoscut, fiindcă se folosea cu referire la eliberarea sclavilor ori a prizonierilor de război pentru care se fixa un preț, uneori exorbitant, de către stăpân, ce trebuia achitat de familie sau de către prieteni pentru eliberare. Datorită statutului său, sclavul nu se putea elibera niciodată prin propriile mijloace întrucât, indiferent cât de bine lucra și cât câștiga, tot venitul realizat de el se cuvenea exclusiv stăpânului, iar eliberarea prin alte mijloace era de-a dreptul imposibilă. Numai intervenția excepțională a unui om liber, cu multă influență și posibilități materiale îl putea reda pe sclav vieții normale.

La fel pe plan spiritual, ajuns în robia păcatului nimeni dintre muritori nu ar fi găsit pe cineva care să intervină pentru ei și nici nu ar fi avut ce să-i ofere lui Dumnezeu în vederea răscumpărării. Se știe că nici Însuși Domnul Hristos n-a plătit ceva material, ci ne-a răscumpărat cu propriul Său Sânge, după cum zice și evanghelistul că: “Fiul Omului nu a venit în lume ca să I se slujească, ci ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10, 45; Matei 20, 28), fiindcă “numai în El avem răscumpărarea, prin Sângele Lui” (Efeseni 1, 7).

Crucea împăratului Constantin

Cât despre cinstirea Sfintei Cruci, aceasta a început chiar din vremea Sfinților Apostoli, după cum zice Sfântul Pavel: “Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume” (Galateni 6, 14), și tot el mai adaugă: “cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru cei ce ne mântuim (adică pentru cei care suntem pe calea mântuirii, cum bine zic alte traduceri – n.n.) este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 18).

Tradiția cinstirii Sfintei Cruci a continuat în Biserică până în vremea Sfântului Constantin cel Mare, dar de frica persecuțiilor creștinii o făceau pe ascuns. Abia pe timpul domniei acestui împărat creștinătatea a putut să-și exteriorizeze nestingherit credința pe care o mărturisea. Acest împărat tot Sfintei Cruci îi datorează încreștinarea și de aceea a și dobândit o atât de mare evlavie față de ea. Ca și Sfântul Pavel, el a fost chemat la credința creștină în mod cu totul excepțional. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea ne spune că, în ajunul unei mari confruntări armate cu dușmanii săi, a avut parte de o viziune cu totul minunată. Astfel, i-a apărut deodată pe cer semnul Sfintei Cruci alcătuit din niște puncte strălucitoare aidoma stelelor, la miezul zilei și a primit și o profeție că îi va birui pe dușmani cu acel semn. Prevestirea avea o dublă semnificație: prima, că numai prin semnul crucii îi va birui pe dușmanii văzuți, iar a doua, că doar prin aceasta se va putea învinge toată puterea celui rău și își va câștiga mântuirea.

Semnul nu putea fi interpretat altfel decât ca o bunăvoință a lui Dumnezeu față de el și de întreaga creștinătate, ale cărei interese el le va apăra cu multă fervoare până la sfârșitul vieții. De aceea, a poruncit de îndată să se facă o cruce din aur, împodobită cu pietre prețioase după chipul celei pe care o văzuse, cruce de care s-a folosit ca de un steag, pe care a purtat-o solemn în fruntea oștilor pe câmpurile de luptă. Înfruntându-se cu mult mai puternica oaste a lui Licinius, Constantin a câștigat războiul, după care a intrat biruitor cu oștile în Roma (312), capitala marelui Imperiu Roman. Prin Sfânta Cruce, Constantin a câștigat de fapt două mari victorii care îl vor marca atât pe el, personal, cât și viața întregii Biserici.

Prima victorie a fost cea de la podul Milvius de pe Tibru, care l-a transformat radical, făcându-l din păgân un mărturisitor și apărător al lui Hristos, iar cea de-a doua a fost biruința crești-nismului prin editarea și publicarea celebrului Edict de la Milan (313), prin care se garanta libertate de practi-care a credinței creștine. După cum scrie Eusebiu, Constantin a aflat că marea armă a credinței este cea mai potrivită spre a asigura ocrotirea împotriva vrăjmașilor și pentru a dobândi mântuirea sufletului. Prin acest edict, religia creștină a obținut libertatea de a fi mărturisită și practicată nestingherit.

Crucea, în văzul tuturor

Praznicul de astăzi însă (14 septembrie) se numește “Înălțarea Sfintei Cruci” deoarece este legat de comemorarea descoperirii lemnului Sfintei Cruci pe care s-a jertfit Domnul Hristos în cetatea Ierusalimului, pe cheltuiala și osteneala aceluiași împărat Constantin și a mamei sale, Elena. Astfel, vrând să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ajutorul primit, a demarat un vast program de înnoire a sfintelor, dar modestelor, lăcașuri de închinare ale creștinilor și de identificare a mormântului lui Hristos și a crucii pe care a fost răstignit. Crucea a fost, într-adevăr, descoperită pe când muncitorii săpau pentru temelia bisericii Învierii.

Tradiția spune că identificarea lemnului crucii pe care fusese răstignit Domnul s-a realizat prin atingerea acesteia de trupul unui mort care a înviat. Cu acest prilej, împărăteasa Elena i s-a închinat cu multă evlavie, dimpreună cu toți cei prezenți la eveniment. Cum poporul era foarte numeros și dornic de a se închina Sfintei Cruci, patriarhul Macarie al Ierusalimului a înălțat crucea pe o estradă, ca să o vadă toată lumea. De atunci, Biserica a luat decizia ca, în amintirea fericitului eveniment, să se insti-tuie o sărbătoare specială dedicată Sfintei Cruci, pe care să o țină toată lumea ortodoxă pe 14 septembrie.

Crucea din inimi

De subliniat că cinstirea crucii are o solidă fundamentare biblică, deoarece a fost preînchipuită cu mult înaintea întrupării Domnului. Cartea Numerii ne spune că, în călătoria lor spre Canaan, israeliții scăpau de mușcăturile veninoase ale șerpilor deșertului pe care-l străbăteau fără nici un alt antidot decât privind la un șarpe de cupru înălțat de profetul Moise pe un stâlp, din poruncă divină (cap. 21). Dovada că acela preînchipuia crucea o avem chiar de la Domnul, care a anunțat că se va înălța pe cruce după cum Moise a înălțat șarpele de aramă pe un stâlp.

Evident că nu faptul în sine al înălțării pe cruce este atât de important, cât scopul acelei înălțări. Dacă pe vremea lui Moise, scăpau pentru moment de moarte, adică obțineau doar o amânare temporară, fiindcă mai târziu tot aveau să moară, prin crucea lui Hristos se asigură, celor care cred în El și Îl mărturisesc prin cuvânt și faptă, nemurirea sufletului și viața veșnică. Acest adevăr trebuie să-l credem, fiindcă ni-l spune Hristos-Dumnezeu, iar nu omul: “Precum Moise a înălțat șarpele în pustie așa trebuie să se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 14-15).

Conștientizând semnificația și puterea crucii, chiar de la început slujitorii Bisericii și creștinii nu s-au mai despărțit de ea, întocmai cum soldatul viteaz nu se desparte niciodată de arma sa de luptă, ca să nu fie surprins de dușman nepregătit, ci o poartă cu sine pretutindeni, știind că viața lui depinde de ea. La timpul său, Sfântul Efrem Sirul îi îndemna astfel pe creștini: “Însemnează-te cu semnul crucii! Acoperă-te cu el ca și cu un scut. Nu înceta, creștine, a purta această armă în tot locul și în toată vremea. Nimic să nu faci fără cruce. Înarmează-ți toate mădularele tale cu acest semn și de nimic nu te vei înfricoșa!”.

Desigur, din îndemnul sfântului nu înțelegem că se impune a ne confecționa cruci din materiale scumpe pentru a ne etala posibilitățile materiale, ci are în vedere, în primul rând, însemnarea peste tot și în tot timpul cu acel semn și câștigarea unei dispoziții permanente de a fi jertfelnici în tot ce facem, cum a fost Însuși Hristos pe care-L mărturisim. Crucea, deci, nu trebuie să rămână doar un simbol creștin pe turlele bisericilor ori în cimitir, la căpătâiul celor răposați, ci se impune a o coborî și în inima creștinului care să încerce a și-o modela după inima și voia lui Hristos.

Crucea, semnul Fiului Omului

În înțeles spiritual, crucea mai este și simbolul ostenelii, al luptei persistente cu păcatele proprii și cu puterile răului, este simbolul căii celei strâmte și obositoare spre mântuire. Cine crede că poate accede la mântuire fără cruce, adică urmărind cu orice preț opțiunea confortului, a bunăstării sau a renunțării și evitării suferinței și a sacrificiului de sine, se înșală. Deci, noi cinstim crucea nu pentru ea însăși, ci numai pentru Hristos ce s-a jertfit pe ea și pentru că prin aceasta am obținut mântuirea (I Petru 2, 24). Când facem semnul crucii și ne însemnăm fruntea, pieptul și umerii, noi mai mărturisim și credința în Sfânta Treime, dar și dorința de a ne împărtăși de roadele jertfei lui Hristos pe cruce. Mare bucurie va fi pentru credinioșii cinstitori ai crucii lui Hristos când acest semn se va arăta pe norii cerului ca semn prin excelență al Fiului Omului (Matei 24, 30) și ca preludiu al zilei înfricoșătoarei judecăți. Atunci, necredincioșii, ca și cei care au disprețuit acest semn, nu vor ști unde să se ascundă de frica Marelui Judecător ce nu va putea fi mituit precum judecătorii lumești.

Cum sensul spiritual al crucii este și acela de jertfă și de suferință, ea ne amintește că, de dragul Domnului Hristos care a murit ca om pentru noi, nici o faptă bună, nici o biruință împotriva propriilor scăderi nu se poate face fără a urma cu consecvență exemplul de jertfelnicie al Domnului Hristos. De aceea, la început de orice lucrare bună să cerem ajutorul lui Hristos-Dumnezeu, zicând: “Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim!”

pr. prof. univ. dr. Petre Semen

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Înălțarea Sfintei Cruci este cea mai veche sărbătoare ortodoxă închinată Sfintei Cruci, fiind trecută în rândul praznicilor împărătești. Ea se prăznuiește în fiecare an la 14 septembrie.

Această sărbătoare amintește de două evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci și anume: 1. Descoperirea între anii 326-335, la stăruința Sf. Elena, mama împăratului Constantin cel Mare a Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos.

La 14 septembrie 335 a avut loc sfințirea monumentalei biserici a Sf. Mormânt, zidită de Constantin cel Mare, și tot în această zi Patriarhul Macarie al Ierusalimului, a înălțat crucea în fața mulțimilor de credincioși, care s-au perindat prin fața ei, atingând-o și cinstind-o cu toată sfințenia. Arătarea Sfintei Cruci se făcea, după aceea de două ori pe an, și anume: la 14 septembrie și în Vinerea Patimilor.

2. Al doilea eveniment pe care ni-L amintește praznicul Înălțării este aducerea Sfintei Cruci, luată de către regele Chosroes, al Perșilor, la 614, și așezarea din nou în biserica Sf. Mormânt, de către împăratul Heraclius, la 629.

În 14 septembrie, patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălțat-o din nou, spre vedere și cinstire, în fața credincioșilor.

Acest praznic al Sf. Cruci ne oferă și nouă un bun prilej de a putea vedea, constata marele rol pe care-l are Crucea în viața noastră, a lumii.

Crucea, instrument de tortură și semn de ocară, datorită răufăcătorilor care erau răstigniți pe ea, se sfințește prin sângele Mântuitorului Hristos, vărsat pe ea pentru mântuirea noastră, devenind nu numai un semn al biruinței ci o forță purtătoare de viață adevărată, pavază creștinilor.

Crucea este specificul și postamentul credinței noastre ortodoxe. Fără cruce nu este nici creștinism, nici Biserică și nici mântuire. Crucea și Isus. Prin El s-a distrus moartea, s-a dezlegat pactul strămoșesc, s-a prădat iadul, s-a dăruit învierea ni s-a dat puterea să nu ne temem nici chiar de moarte, s-a săvârșit întoarcerea la fericirea primară, s-au deschis porțile raiului, s-a așezat firea noastră în dreapta lui Dumnezeu, ne-am făcut fii și moștenitori ai lui Dumnezeu (Mat. 5,45; Rom 8, 17; II Cor. 7, 3).

Și dacă ne-a răscumpărat prin cele ce a pătimit suferind răstignirea, însuși obiectul de pedeapsă, crucea, a devenit altar sfânt și semn al închinării noastre.

Pentru noi Isus s-a jertfit pe Sine, jertfind trupul Său, puterea Sa, frumusețea, demnitatea și însăși Viața Sa picătură cu picătură, până și sfințenia Sa, îngăduind să fie batjocorit cu rușinea cea mai grozavă, cu moartea pe cruce între tâlhari, așa cum spune Sf. Evanghelie: “cu cei fără de lege s-a socotit” (Marcu 15, 28; Isaia 2, 22).

Evlavia creștină cinstește neîncetat acest semn al izbăvirii noastre. De la anul al 33-lea al erei creștine, de când s-a petrecut acest mare eveniment din istoria mântuirii noastre, până azi și până la sfârșitul veacurilor, credincioșii de pretutindeni s-au închinat și se vor închina lui Isus Hristos. Lui închină gândurile, rugăciunile și cererile lor, făcându-și semnul Sfintei Cruci, cerându-I ajutorul, sprijinul și mântuirea.

“Crucea lui Hristos” a devenit de la început și până la sfârșit – iubirea lui Dumnezeu fără margini -, prin care se înfăptuiește începutul unei noi legături de viață între Dumnezeu și om. Fapt care face pe Sf. Apostol Pavel să spună: În adevăr “cuvântul cruce pentru cei ce pier e nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 18).

Cuvântul cruce are trei înțelesuri: 1. Înțeles duhovnicesc, spiritual; înțelegem prin Cruce patimile și moartea Mântuitorului Hristos. În acest sens Crucea este deci, puterea biruitoare, pentru că Hristos a biruit moartea desființând-o prin moarte, eliberând astfel viața de moarte.

Pentru înțelegerea acestei însușiri a Crucii, Biserica ne oferă comparația dintre lemnul Crucii și lemnul (pomul) din paradis, prin care omenirea a căzut.

Pomul din paradis, prin fructele sale, l-a ademenit pe Adam, devenind pierzătorul lui. Natura biruiește spiritul care cade din afirmarea puterii sau a libertății lui.

Lemnul Crucii devine izbăvitor, pentru că Hristos primește jertfa Sa pe el. Aici se restabilește puterea pierdută a spiritului în fața naturii ademenitoare. Biruința aceasta nu se face fără efort, suferință și jertfă. Dar și fructul Crucii este contrar celui al pomului din paradis, el fiind puterea de înfrânare și de răbdare. Cine gustă din fructul crucii va învinge orice ispită, amăgire pe care i-o poate oferi natura, lumea prin fructele ei.

Înfrânarea și răbdarea ne vor feri de robia pornirilor trupești.

Iată puterea, ajutorul și pavăza oferită creștinismului de puterea crucii.

2. Al doilea înțeles al cuvântului cruce este cel material, adică acela de cruce făcută din lemn sau alte materiale.

Creștinii sunt departe de a vedea în Sfânta cruce numai materialul din care este făcută; cu toate că și acest semn al crucii primește putere și se sfințește prin puterea crucii (jertfa lui Hristos).

3. Al treilea înțeles al cuvântului cruce este acela, că fiecare din noi avem o cruce care reprezintă viața noastră cu bucuriile și suferințele ei.

Trebuie să simțim și să trăim cum ea reîmprospătează sufletul nostru cu Stăpânul vieții noastre și cu el deodată datoria noastră de a purta și noi fiecare crucea sa, crucea suferințelor sale.

Și câți dintre noi nu purtăm crucea lipsurilor, a suferințelor, a calomniei și a neputințelor de tot felul, crucea nemulțumirii de noi înșine.

Ce grea este crucea când o porți fără nădejde, fără Hristos! Alături de Isus, crucea, oricât de grea ți s-ar părea, e suportată mai ușor.

Semnul Sf. Cruci a intrat profund, zi de zi, în viața credincioșilor, marcându-le existența spirituală. Ea este pecetea sub a cărui pavăză creștinul intră de la “nașterea sa în Hristos”, prin Botez și se menține până la trecerea în lumea cealaltă, pecetluindu-i-se mormântul.

Când pruncul este adus la botez, preotul îl întâmpină la intrare în biserică, însemnându-l cu semnul Crucii, la frunte, gură și piept, pentru ca puterea acestui semn sfânt să pecetluiască aceste mădulare, alungând puterea celui rău.

Împărtășirea pruncului, în cadrul botezului cu harurile dumnezeiești, înnoitoare prin ungerea lui cu Sf. Mir, se face tot sub semnul Crucii, arătându-se prin aceasta apartenența celui botezat și miruit la trupul mistic al lui Hristos, Sfânta Biserică.

Dezlegarea păcatelor la mărturisire se face prin punerea mâinilor pe capul penitentului și însemnarea lui cu semnul Crucii.

Împărtășirea oricărei binefaceri în cadrul Sf. Liturghii, sau a altor slujbe divine, se face în chipul Crucii.

Punerea inelelor de logodnă și a cununiilor în cadrul Tainei Cununiei, se face după ce preotul a făcut semnul Crucii de trei ori, pe fața mirilor.

Ungerea cu untdelemn la Sf. Maslu, sfințirea apei la agheasmă și stropirea cu ea, se face tot în Chipul Crucii.

Prin acest semn se comunică harurile Sf. Duh, se alungă orice putere demonică sau ispită a celui rău, din viața credincioșilor.

Crucea îl străjuiește pe creștin la capul mormântului și tot ea este cea care pecetluiește groapa. Iată, puterea ocrotitoare a Sf. Cruci.

Semnul Sfintei Cruci este cea mai simplă rugăciune, care însoțește alte rugăciuni. Atunci când creștinul se închină cere ajutor de la Dumnezeu, fiind încredințat că acest semn al biruinței, sfințit prin jertfa lui Hristos, își va revărsa puterea ocrotitoare și asupra lui.

Prin Sf. Cruce se preamărește Dumnezeu și I se aduce mulțumire. Ba mai mult, prin acest semn, noi ne dăruim lui Dumnezeu, plinind astfel cea mai aleasă rugăciune.

Pun pecetea Treimii, prin cele trei degete, pe fruntea mea, sălașul minții și o încredințez lui Dumnezeu. Astfel, ea va fi ferită de săgețile vicleanului. Îmi pecetluiesc apoi inima, sălașul sentimentului, al iubirii, pe care o îndrept tot spre creator.

Dăruiesc apoi lui Dumnezeu și puterile mele trupești, simbolizate prin umeri, atunci când însemn și pe ei cu pecetea Crucii. Căci prin semnul Sf. Cruci ni se dau harurile Sf. Duh, se alungă orice putere demonică sau ispită a celui rău din viața credinciosului. De la această mare minune a răstignirii Domnului pe cruce, ea a devenit “păzitoare a toată lumea, frumusețea Bisericii, întărirea credincioșilor, lauda îngerilor și rana diavolilor”.

De aceea, să fim atenți, astăzi mai mult ca oricând, întrucât crucea a avut dușmanii ei și parcă astăzi se înmulțesc – să o cinstim din inimă, să ne închinăm ei, să o iubim și să o apărăm cu toată credința și viața noastră.

Nu putem cunoaște un imn mai frumos închinat Sf. Cruci decât al Sf. Ioan Gură de Aur care zice: “Crucea este nădejdea creștinilor, învierea morților, călăuza celor deznădăjduiți, cârja de sprijin a celor ologi, mângâierea celor săraci, frâul celor bogați, pierzania celor mândri, pedeapsa făcătorilor de rele, biruința asupra diavolului, învățătura celor tineri, susținerea celor lipsiți, cârmaciul corăbierilor, nădejdea naufragiaților, zidul de apărare al luptătorilor. Crucea este părintele celor orfani, apărătoarea fecioarelor, sfătuitoarea iubitorilor de dreptate, liniștea celor întristați, apărătoarea celor mici și slabi, înțelepciunea bărbaților, ultimul gând al bătrânilor, lumina ce luminează în întuneric, măreția și strălucirea conducătorilor credincioși, libertatea robilor, slava muncilor, doctorul celor bolnavi, pâinea celor flămânzi, izvor a toată înțelepciunea și acoperământ celor goi”.

Dacă în toate timpurile, Sf. Cruce a avut o putere așa de mare, dacă crucea este păzitoarea creștinilor, dacă Sf. Cruce este ocrotitoarea neamului nostru, azi mai mult ca oricând avem nevoie de ajutorul Sf. Cruci.

Să ne facem semnul Sf. Cruci, la începutul și la sfârșitul lucrului nostru, la masă, la culcare și la sculare. Să obișnuim copiii noștri să facă Sf. Cruce în toate împrejurările vieții și drept răsplată Domnul Isus Cel ce a pătimit pe ea va înălța inimile lor din orice întuneric și rătăcire.

Îngenunchind în fața ei, cu adâncă evlavie, să ne rugăm ca Domnul Isus să ne învrednicească cu crucea sa pe fiecare; să facem loc cât mai curat și cât mai de cinste Sf. Cruci și Celui răstignit pe dânsa în cămara inimii noastre. Să ne rugăm și noi astăzi, către Cel de Sus și să-I cerem, ca și cei din Cetatea Sfântă acum o mie șapte sute de ani: “Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău”. Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: “slavă ei, pentru dragostea Ta”. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Cum de venerăm un obiect, crucea, pe care Mântuitorul nostru a fost răstignit, îndurând chinurile cele mai mari? Are rost să onorăm un “obiect” prin care s-a provocat multă suferință și moartea lui Isus? De fapt, noi nu venerăm obiectul, ci ceea ce Domnul a făcut pentru noi, acceptând suferințele și jertfindu-Și viața pentru mântuirea tuturor oamenilor.

La întrebările de mai sus putem răspunde cu cuvintele apostolului Pavel: “În timp ce Iudeii cer minuni și păgânii caută înțelepciunea, noi îl propovăduim pe Isus cel răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni, dar pentru cei pe care Dumnezeu i-a chemat, iudei sau păgâni, Cristos este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu” (1Cor 1, 22-24).

Pavel ne prezintă două idei greșite, pe care oamenii și le fac despre Dumnezeu. Cea dintâi, pretinde că Dumnezeu trebuie să facă fapte extraordinare, minuni supranaturale, deoarece dacă Dumnezeu există, trebuie să demonstreze El însuși omului, puterea Sa. A doua, “calea raționalistă”, crede că dacă Dumnezeu există, mai repede sau mai târziu, omul trebuie să reușească să demonstreze acest lucru cu ajutorul științei, al rațiunii sale umane. În ambele cazuri omul dorește să-L stăpânească pe Dumnezeu și să-L subjuge voinței sale umane: Domnul nu are voie să gândească altfel decât omul!

Acestui mod de gândire, strict uman, Pavel arătându-ne Crucea, ne prezintă un Dumnezeu care ne iubește, care Se pune în slujba mântuirii omului-trădător, creatura Sa. Pe cruce, “Creatorul” slujește “creatura”, din dorința de a o mântui. De fapt, în Scrisoarea către Romani, sf. Pavel ne spune că: la fel cum se plătește cauțiunea pentru eliberarea unui deținut, tot astfel pe cruce, Isus plătește cu sângele Său, prețul pentru răscumpărarea și ispășirea păcatelor oamenilor.

Prin acest mod – considerat “nebunie” de către oameni – Dumnezeu alege să fie solidar cu omul, să-l slujească până la moartea pe cruce! Astfel “șarpele de aramă” din VT este înlocuit acum de Crucea lui Isus, ridicată, o cruce care se termină în Învierea Domnului și a celor ce cred în El.

Fraților! Această sărbătoare s-a născut în Orient, pentru a comemora consacrarea de la Ierusalim, din anul 335, a bisericii Sfântului Mormânt, unde este venerată Crucea descoperită de Împărăteasa Elena, ce se crede a fi a lui Isus. Când în anul 630, Împăratul Heraclit a readus crucea furată de perși, la celebrarea consacrării, s-a adăugat bucuria regăsirii crucii. Din acel moment sărbătoarea s-a extins și la creștinii din Occident.

Primii creștini venerau numai crucea înălțată, ca semn și instrument de care Isus s-a folosit în vederea mântuirii oamenilor; semn al celei mai mari iubiri pe care omul și-ar fi putut-o închipui. Isus lipsea… deoarece înviase. De altfel, în timp ce oamenii vorbesc de greutăți, criză, necazuri, creștinii vorbesc de crucea de zi cu zi. Față de cei dintâi, urmașii lui Cristos știu că vor învia împreună cu El, căci pe cruce, Isus s-a răstignit ca să ne facă părtași iubirii și măririi Sale veșnice. Când, pe cruce, sulița a împuns coasta Sa, îndată a ieșit “sânge și apă“. Un fluviu care spală păcatul lumii, în vederea mântuirii tuturor oamenilor!

Sensul creștin al crucii

Crucea este cea care ține deschise brațele lui Isus, pentru ca să-i îmbrățișeze pe toți oamenii. Ea este izvor de viață nemuritoare: pentru Isus și pentru noi! Pe cruce, Isus transformă aspectul dureros, tragic, dramatic al suferinței, în “suferință mântuitoare”, răscumpărătoare, dătătoare de viață veșnică, fericită. Crucea ne vestește că iubirea biruie și este nemuritoare; că viața biruie moartea!

Nu doar Isus a avut o cruce, ci cu toții suntem chemați să ne purtăm – cu demnitate și credință – crucea de zi cu zi. Fiecare își are crucea sa: este istoria durerii noastre. Dar fiecare cruce are un sens numai dacă, asemene crucii lui Isus, este dusă și purtată cu iubire. Altfel, se transformă în disperare. Fiecare cruce pe care o purtăm, chiar dacă uneori nu înțelegem, poate deveni o minunată istorie de iubire: a unei iubiri care nu se reduce la vorbe goale, care nu ocolește problemele vieții, ci care sărbătorește, clipă după clipă, viața de zi cu zi, făcută din necazuri și bucurii. De fapt, iubirea și durerea sunt cele două brațe ale crucii. Noi trebuie să știm să trecem peste dureri, în drumul vieții către înviere.

Fraților! În clipele grele se cunoaște credința și iubirea omului față de Dumnezeu. Evanghelia ne vestește că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, nu pentru ca să o judece, ci pentru ca să o mântuiască. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit mult, a și suferit mult. Trebuie să înțelegem că adevărata iubire implică și suferință. Este o iubire care biruie suferința și egoismul, căci pe cruce, Isus are puterea să se gândească la noi. Ne-o încredințează pe mama Sa. Ne vrea uniți, ne poruncește să fim uniți!

Dumnezeu nu iubește suferințele oamenilor!

Majoritatea suferințelor își au originea în folosirea greșită a libertății, pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în faptul că suntem creaturi limitate. Noi, oamenii, nu dorim atât de mult să căutăm un răspuns la suferințele noastre, ci dorim numai să nu mai suferim. Isus nu ne-a dat un răspuns teoretic, ideologic, ci unul practic: a luat asupra sa suferințele noastre și le-a dus la Înviere!

Să evităm suferințele care izvorăsc dintr-o viziune greșită a credinței! Dumnezeu nu iubește suferința. A biruit-o! “A-și lua crucea” înseamnă a iubi și a răspândi iubirea fraților noștri, până la a-și da viața pentru ei. Crucea nu este sinonimul durerii, ci al darului de sine care are la bază respectarea voii Domnului.

Știm că, crucea este simbolul suferinței, al durerii: ceva oribil, pe care omul trebuie să-l evite cu orice preț. Cunoaștem că păgânii din timpul lui Isus considerau “crucea”, o infamie care trebuie înlăturată imediat,: “Până și simplul cuvânt – cruce – trebuie înlăturat, nu numai de pe buzele cetățenilor romani, ci și din mințile lor, din ochii lor, din urechile lor” (Cicero). Numai Dumnezeu putea schimba acest sens negativ al crucii. A făcut acest lucru prin moartea Fiului Său și prin Învierea Sa pentru mântuirea lumii, cum spune un imn liturgic latin: “Prin pomul crucii Tu ai întemeiat mântuirea omului, deoarece de unde izvora moartea, de acolo să învie viața“. Pentru toate popoarele! De fapt, Isus cel răstignit a “înviat” crucea, făcând din aceasta un instrument eficient al iubirii Sale. Astfel crucea devine medicina Domnului pentru vindecarea păcatelor omului, pomul vieții, mijloc de mântuire.

În acest sens, Dietrich Bonhoffer, pastor german spunea: “Unde este crucea, învierea este aproape“.

Medicina Domnului: În deșertul pe care îl străbătea poporul, lipsea apa, pâinea, carnea… orice hrană. Poporul se răzvrătește și-și îndreaptă privirea către Egipt, “pământul sclaviei”, nu către direcția corectă, pământul făgăduinței, locul libertății. Domnul, marele educator al poporului, le-a trimis bolile, pentru ca să-i ajute să se pocăiască pentru necredința lor. După ce poporul s-a căit, Domnul i-a “înfășurat”, binecuvântat cu îndurările Sale. Le-a poruncit să facă un șarpe și să-l înalțe. Cei care îl vor privi vor rămâne în viață. Șarpele era simbolul “dumnezeului vindecător” nu numai în Grecia ci în toată zona mediteraniană. Isus se folosește de acest simbol pe care și-L aplică sieși. Vrea să ne spună că Isus cel răstignit, este noul și adevăratul medic, care vindecă omul de orice boală, dăruindu-i viața veșnică.

Pomul vieții: Părinții bisericii au văzut crucea, ca fiind pomul vieții din Rai. În cartea Facerii i se interzice omului să mănânce din roadele sale. Isus, adevărata viață și adevăratul pom al vieții, ne dăruiește să mâncăm din roadele acestui pom al vieții, crucea. “Dumnezeu nu a trimis pe Fiul său ca să judece lumea, ci ca să fie mântuită prin El“. Nu este omul cel care culege roadele, ci ele îi sunt dăruite de către Isus, fratele său mai mare și Fiul lui Dumnezeu. De fapt, omul este chemat de Dumnezeu să primească viața, ca pe un dar.

Instrument, mijloc de mântuire: Prin mijlocirea lui Moise, Dumnezeu a dat poporului viață, dar în special mântuire, deoarece l-a salvat de la ispita de a se reîntoarce în Egipt, la starea de sclavie. Isus înălțat pe cruce și ridicat la cer, prin învierea din morți, a devenit pentru toți oamenii: înviere și mântuire. De fapt, prin crucea Sa, Domnul a mântuit lumea!

Fraților! Dumnezeu nu iubește suferința. Când a Înviat și S-a Înălțat la cer, a abandonat crucea. Crucea nu este semnul suferinței lui Dumnezeu, ci al iubirii Sale pentru noi. Una este iubirea unui om care îmi dă numai sfaturi, dar alta este iubirea lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru mine! A “înălța crucea” înseamnă a înălța iubirea lui Dumnezeu, pentru mine. Trebuie să ne bucurăm pentru că Dumnezeu S-a apropia de noi și ne-a făcut darul vieții Sale, pentru ca noi să avem viața Sa, căci: “Nimeni nu are o iubire mai mare, decât cel care își dă viața pentru prietenii săi“.

Amin.