Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Buna-Vestire
Evanghelia: Luca 1,24-38
Apostolul: Evrei 2,11-18

Luca 1,24-38

Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit și cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
volum colectiv Chemați la sfințenie
volum colectiv ITRC
pr. Mihai Tegzeș
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

 

* * *

 

Iată roaba Domnului

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

“Iată roaba Domnului; fie mie după Cuvântul Tău.”
(Luca I,38)

Sărbătorim astăzi misterul, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a Cuvântului veșnic, în sânul Preacuratei Fecioare, mister prin care Cerul se coboară pe pământ, “Dumnezeu se face om, pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu” (Sfântul Augustin). Este evenimentul hotărâtor care schimbă cursul vieții omului și împarte istoria în două: înainte de Cristos și după Cristos.

Cu aproape două mii de ani în urmă, în anul 747 de la întemeierea Romei (Dionisie cel Mic a stabilit, în mod greșit, începutul erei creștine cu șase ani mai târziu, anul 753 de la întemeierea Romei.), într-un neînsemnat orășel din Palestina, Nazaretul Galileei, un mesager al Cerului, îngerul Gavriil, a fost trimis la umila Fecioară Maria ca să-i aducă ei și, prin ea, omenirii, vestea cea bună a întrupării lui Dumnezeu în sânul ei feciorelnic. De aceea sărbătoarea de azi se numește Buna-Vestire, care are același înțeles cu Evanghelia, cuvânt provenit din limba greacă.

“Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei” – o salută îngerul. Acest straniu și nemaiauzit salut din partea unui sol al Cerului o sperie pe tânăra Fecioară. Îngerul o liniștește: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har înaintea lui Dumnezeu”, ceea ce însemna: Dumnezeu te iubește în chip deosebit. “Și – continuă îngerul – vei lua în pântece și vei naște fiu, și vei chema numele lui Isus.” Adică Mântuitor, Mesia. “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat” – întreabă Maria. “Spiritul Sfânt se va coborî asupra ta și puterea Celui Preaînalt te va umbri. Pentru aceasta și sfântul ce se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu”, îi răspunde Gavriil.

Liniștită prin aceste destăinuiri, prin care, pe de o parte, își vedea pusă la adăpost virtutea fecioriei perpetue, iar, pe de altă parte, era încredințată că, printr-un har unic al lui Dumnezeu, era aleasă ca să fie Mama Mântuitorului ei și al lumii, Maria primește cu adâncă smerenie această demnitate, zicând: “Iată roaba Domnului; fie mie după Cuvântul Tău!” În clipa când a rostit acest consimțământ, prin “fie”, Dumnezeu Cuvântul a luat trup omenesc în trupul ei, devenind ea, astfel, Mama lui Dumnezeu și Mama neamului omenesc. Cel nemărginit, Cel veșnic, Cel atotputernic devine mărginit, vremelnic, slab, supus schimbării, lipsurilor, suferințelor și morții: întru totul asemenea nouă, afară de păcat. El și-a ales, din veci, acest colțișor de rai, ființa preacurată a Fecioarei Maria, care nu a fost niciodată atinsă nici măcar de umbra vreunui păcat, deoarece Dumnezeu, în vederea unicei ei demnități de Mamă a Sa, a împodobit-o cu toate virtuțile, în gradul cel mai înalt, și cu privilegiul unic de a fi scutită chiar și de pata păcatului strămoșesc. Așa ne-o prevestește protoevangheliul, adică prima bună-vestire pe care o face însuși Dumnezeu, când, după căderea în păcat a protopărinților, îi spune Satanei: “Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei atinge călcâiul.” (Facere III, 15). Aici este vorba de o femeie, de o nouă Evă, de mama noului Adam, adică a lui Isus, deci de Maria, care, drept răzbunare împotriva Șarpelui, a Satanei, va zdrobi capul acestuia, și de vrăjmășia dintre această femeie și diavol, de o parte, și dintre sămânța ei – Isus – și diavol, de altă parte. Or, vrăjmășia cu diavolul înseamnă a nu avea nimic comun cu el, înseamnă deci absența totală a păcatului. Și fiindcă vrăjmășia dintre Isus și diavol a fost totală și veșnică, tot veșnică și totală trebuie să fie și vrăjmășia dintre Maria și diavol, ca să rămână în picioare paralelismul dintre aceste două dușmănii. Or, dacă Preacurata Fecioară ar fi fost atinsă de vreun păcat chiar și numai pentru o clipă din existența ei, dușmănia ei cu diavolul nu ar fi la fel ca aceea dintre Fiul ei și diavol: totală și pentru totdeauna. Iată de ce, Maria, în virtutea acestei profeții din Cartea Facerii, a fost scutită și de păcatul strămoșesc.

Că ea a fost scutită de acest păcat reiese și din salutul îngeresc: “Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine”, deoarece unde este plinătate de har nu încape nici un păcat, deci nici păcatul strămoșesc.

De altfel nu putem concepe ca Isus, însăși sfințenia, să se fi putut întrupa într-o ființă care să fi fost atinsă vreodată de pata vreunui păcat. Iar acelora care obiectează că în cazul când Preacurata Sa Mamă ar fi fost prezervată de păcatul strămoșesc ea nu s-ar fi bucurat de Jertfa Răscumpărării Fiului ei, le răspundem că și ea a fost răscumpărată și încă într-un mod perfect, căci, de pildă, a-l feri pe cineva de a fi atins de o boală grea este un act de mai mare iubire decât a-l vindeca după ce l-ai lăsat să se îmbolnăvească.

Și, ca un corolar, ca o consecință logică a acestui privilegiu al conceperii nepătate, rezultă un alt privilegiu al Preacuratei: scutirea de moartea trupească în sensul ei de descompunere biologică; deoarece, fiind moartea o urmare a păcatului originar, e cu totul logic ca Maria, care a fost scutită de acest păcat, să fie scutită și de consecința acestuia, care e moartea. De aceea, despre Maria spunem că a adormit, fiind ridicată cu trupul la cer, a treia zi, în corul îngerilor.

E de la sine înțeles că, dacă ea a fost prezervată de pata păcatului strămoșesc, cu atât mai mult a fost scutită și de orice umbră de păcat ușor, lesne-iertător, deoarece, ea nu a moștenit nici dezechilibrul naturii umane creat de acel păcat, dezechilibru ce constă în pornirile dezordonate spre păcate.

Dar maternitatea divină i-a atras Mariei și un alt privilegiu unic: fecioria înainte de naștere, în naștere și după naștere, întrunind astfel în ființa ei paradoxul necuprins al mamei fecioare. Din punct de vedere natural pare a fi o imposibilitate. Dar iată ce ne spune profetul Isaia în cap.7,v.14: “(…) Iată, Fecioara va concepe și va naște fiu și îi va da numele Emanuel”. Or, nimeni nu spune: fecioara concepe și naște, ci femeia concepe și naște. Și, dacă profetul spune: “Fecioara va concepe și va naște”, înseamnă că aceste cuvinte trebuie luate în sensul lor literal, strict. De altfel, din nou trebuie să subliniem, și aici, că mintea noastră nu poate admite ca Dumnezeu, care este sfințenia însăși, să aducă prin întruparea Sa vreun prejudiciu votului de feciorie perpetuă pe care îl făcuse Maria și la care ea ținea atât de mult, după cum reiese din dialogul ei cu îngerul Gavriil, când întreabă: “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?”

Ca să ne putem da seama câtuși de puțin de acest mister al fecioriei în naștere, să ne gândim la două analogii cu fenomene din natură: soarele trece prin sticlă fără s-o vatăme, și, tot la fel, chipul nostru străbate oglinda fără s-o despice. Astfel a trecut Isus prin Maria rămânând trupul ei nevătămat, deapururi feciorelnic.

Toate aceste privilegii unice amintite: zămislirea fără prihană strămoșească, scutirea de moarte și înălțarea cu trupul la cer, scutirea de orice păcat personal și fecioria perpetuă formează cununa de nestemate ce aureolează fruntea Fecioarei-Mame, pe care Dumnezeu astfel și-a pregătit-o pentru ca ea să pășească în lume ca s-o sfințească, s-o îndumnezeiască și s-o mântuiască. De aceea Biserica, în imnurile ei liturgice, nu încetează și nu va înceta să-i preamărească sfințenia fără seamăn, numind-o pe Maria “mai venerată decât Heruvimii și neasemănat mai înslăvită decât Serafimii”, “mai sfântă decât îngerii (…) și mai curată decât soarele” (Sfântul Ioan Damaschinul), “mai presus decât toată sfințenia” (Canonul din 9 sept. cânt. I), “mai sfântă decât toate făpturile” (Ibid. cânt. a III-a), “singura preacurată și cu totul nepătată” (Canonul de mângâiere cel mic către Născătoarea de Dumnezeu, cânt. a III-a).

Astfel s-a împlinit profeția pe care însăși Preacurata a făcut-o despre sine în acel măreț Magnificat: “Sufletul meu slăvește pe Domnul (…) pentru că a privit spre smerenia servitoarei Sale: căci iată de acum mă vor ferici toate neamurile.”

Dar, cu toate darurile extraordinare cu care Dumnezeu a împodobit sufletul Preasfintei Fecioare pentru a fi vrednică de El, Fiul Său nu s-ar fi întrupat în sânul ei, și deci nu ne-ar fi mântuit, dacă umila Fecioară nu și-ar fi dat consimțământul prin acel “fie mie după cuvântul tău”. Și ea însăși nu ar fi rămas sfântă dacă acel “fie” nu l-ar fi rostit nu doar verbal, ci și faptic, neîncetat, în toată viață ei, adică dacă nu s-ar fi conformat voinței lui Dumnezeu, acceptând toate lipsurile și durerile ei de mamă, până la actul final de pe Calvar. Dacă Isus a iubit-o pe Maria, a iubit-o în primul rând pentru că inima și voința ei a fost ca a Sa, una cu voința Tatălui ceresc. Vă amintiți când o femeie din popor, exaltată de frumusețea cuvintelor ce ieșeau din gura lui Isus, a exclamat: “Fericit este pântecele care Te-a purtat și sânul pe care l-ai supt” (Luca XI, 27). Și vă amintiți ce îi răspunde Isus: “Cu adevărat fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc” (v. 28). Cuvânt extraordinar! Cum? Să nu fie oare cea mai mare fericire aceea de a fi mama unui Dumnezeu? Să fie oare mai fericiți aceia care Îi primesc și păzesc cuvântul? Răspunsul răspicat ni-l dă altă scenă din viața lui Isus. După vindecarea îndrăcitului orb și mut, în timp ce Isus îi înfrunta pe farisei și cărturari pentru necredința lor, cineva Îl anunță că mama și frații lui (adică verișorii) Îl așteaptă afară, dorind să-i vorbească: “Iată mama ta și frații tăi stau afară căutând să grăiască cu tine”. La care Isus răspunde: “Care este mama Mea și frații Mei?” Și, întinzând mâna spre ucenici, continuă: “Iată mama Mea și frații Mei! Căci oricine va face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela este fratele Meu și sora Mea și mama Mea” (Matei XII,46-50). E limpede deci că dacă Mama lui Isus este cea mai iubită ființă a Sa e pentru că ea a făcut totdeauna voia Tatălui și Isus a iubit-o în primul rând pentru această desăvârșită unire a ei cu voința divină.

Deci, după cum numai prin acceptarea voinței lui Dumnezeu Cuvântul veșnic a putut lua trup în Maria, tot astfel numai printr-o continuă unire a noastră, în gânduri, vorbe și fapte, cu voința divină, Isus Cristos Se va putea întrupa în mod spiritual în noi, ca prelungire a întrupării Sale fizice. Căci El a venit să pătrundă în firea noastră, s-o transforme, s-o divinizeze, altoindu-ne, pe noi mlădițele sălbatice, în trunchiul Său nobil, divin. Or această altoire și divinizare începe prin credință și se desăvârșește prin iubire, care face din voința lui Isus voința noastră. “De Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și la El vom veni și locaș la El vom face” (Ioan XIV,23).

Iubiții mei, dacă, imitând-o îndeaproape pe Maria, conformarea noastră cu voința lui Dumnezeu va fi totală; dacă gândurile, simțămintele, faptele noastre vor fi după placul Său, adică dacă nu vom iubi creaturile pentru ele și în ele însele, ci în Dumnezeu și pentru Dumnezeu; dacă nu numai în bucurii, ci și în încercări Îl vom vedea pe Dumnezeu prezent prin voința Sa și-L vom îmbrățișa lăsându-ne conduși de El, atunci și în noi Se va întrupa Cristos, mistic, dar real ca și în Maria, atunci vom deveni și noi fratele și mama lui Isus.

În aceste sentimente să trăim astăzi cu Maria taina Întrupării, smerindu-ne pentru necuprinsul dar al răscumpărării, și să-L primim pe Isus cu generozitate în întreaga noastră ființă, făcând din voința Lui voința noastră, sensul vieții noastre, în bucurii ca și în dureri, rostind ca Maria, în viață și în clipa morții: “Iată robul Tău, fie mie după Cuvântul Tău!” Amin.

 

* * *

 

Bunavestire

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

În această sărbătoare celebrăm misterul Cuvântului care se face Fiu al Mariei, iar Fecioara devine Maica lui Dumnezeu. Celebrarea acestei sărbători a început pe la jumătatea sec. al VI-lea. Din Evanghelie, putem observa că Domnul s-a prezentat Mariei nu doar pentru a o vizita, ci pentru a împlini, cu ajutorul colaborării ei, o minune care nu se mai înfăptuise: Dumnezeu s-a făcut trup.

Iubiți credincioși! Taina întrupării constituie faptul cel mai profund al felului de participare al omului la planul lui Dumnezeu, de mântuire a lumii: Cuvântul lui Dumnezeu s-a născut, din trup omenesc, o singură dată, pentru totdeauna. În această sărbătoare Isus apare, mai mult ca oricând, unit cu Sfânta Fecioară. Odată cu asentimentul Mariei, Cuvântul divin și-a asumat natura omenească în sânul preacurat al Fecioarei Maria, pentru a împlini în ea, în natura umană, misterul mântuirii noastre.

Mesagerul lui Dumnezeu o salută pe Fecioara Maria cu cuvintele: “cea plină de har” (Lc 1,28), ca și cum acesta ar fi numele ei adevărat. Ce înseamnă acest nume? De ce Arhanghelul Gabriel o numește astfel pe Fecioara din Nazaret? În limbajul biblic, “har” înseamnă un dar deosebit, care își are izvorul în viața trinitară a lui Dumnezeu însuși, care este Iubire (1 In 4, 8). Fecioara Maria este numită “plină de har” (Lc 1,28) pentru că acest nume desemnează adevărata ei existență. Când Dumnezeu schimbă numele cuiva, îl destinează la ceva nou sau îi revelează misiunea adevărată în istoria mântuirii. Sfânta Maria este numită “plină de har” datorită maternității sale divine.

În planul Său veșnic de mântuire, Dumnezeu a ales-o pe Sfânta Maria ca să-L dea lumii pe Salvatorul ei, pe Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. Pentru ea, Dumnezeu a avut un plan unic și cu totul excepțional: să fie Maica Fiului Său. În acest sens, notăm că Îngerul i-a făcut Fecioarei extraordinara propunere din partea lui Dumnezeu, asigurând-o că va putea să fie mamă fără să-și piardă fecioria, întrucât lui Dumnezeu nimic nu-I este cu neputință.

Sărbătoarea de azi ne ajută să înțelegem că nu omul este cel care se înalță la Dumnezeu, ci Dumnezeu e cel care coboară în sărăcia și suferința noastră. Dumnezeu respectă libertatea, așteptând răspunsul și aportul nostru.

Bunavestire este semnul împlinirii profețiilor mesianice și deci a profeției lui Isaia: “Iată Fecioara va zămisli și va naște un Fiu, iar numele lui va fi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”. În spiritul continuității acestei profeții, Îngerul o anunță pe Maria că va zămisli și va naște un Fiu, care va instaura Împărăția Mesianică, o Împărăție care nu va avea sfârșit. Numele copilului, Emanuel, exprimă fidelitatea Dumnezeului Alianței față de promisiunile Sale.

Planul Sfintei Treimi este un “decret” al iubirii, pentru că Domnul atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dat, pentru a o mântui. Pentru Dumnezeu, omul are o mare valoare, fapt care reiese și din pericopa de astăzi:

- Dumnezeu nu se mulțumește să-l mântuiască pe om, ci dorește ca omul să fie părtaș mântuirii sale.

- Maria s-a tulburat. Nu putea să nu fie așa, înaintea unui astfel de salut neobișnuit. Când Domnul se descoperă, provoacă în om mirare. Maria, ființă umană, s-a tulburat în prezența Domnului. Dumnezeu i sa adresat cu iubirea Sa și a ales-o pe ea.

- Îngerul revelează planul mântuirii lui Dumnezeu. Este culmea iubirii lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Este împlinirea profeției: “Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul” (Gen 3,15). Acesta este planul minunat al mântuirii omului, de cel rău.

Iubiți credincioși! Domnul a dorit să se nască dintr-o femeie și Maria își dă consensul. Citim în enciclica Redemptoris Mater (n.13): “La Bunavestire, de fapt, Maria s-a abandonat complet lui Dumnezeu arătând “ascultarea intelectului și a voinței”. A răspuns cu toată ființa sa, și în răspunsul ei era inclusă cooperarea cu “harul lui Dumnezeu, care preîntâmpină și îngrijește”, dar și o perfectă disponibilitate față de acțiunea Spiritului Sfânt, care “perfecționează continuu credința prin darurile sale””.

Venirea în lume a Domnului este o chemare pentru fiecare creștin la ascultarea filială față de Dumnezeu Tatăl. Domnul are un plan de mântuire pentru lume și pentru fiecare om în parte. Noi trebuie să acceptăm cu umilință acest plan și cu ascultare de fii, știind că Dumnezeu dorește să fim părtași la ceea ce este mai bun pentru noi.

În enciclica Redemptoris mater (n.46) Sfântul Părinte scrie: “Se poate spune că femeile, privind la Maria, găsesc în ea secretul pentru a trăi cu demnitate feminitatea lor și promovarea ei. La lumina Mariei, Biserica vede pe chipul femeii reflexul unei frumuseți, care este oglindirea celor mai puternice sentimente de care este capabilă inima umană: dăruirea totală a iubirii; puterea care știe să reziste înaintea celor mai mari dureri; încrederea nelimitată și munca neobosită; capacitatea de a îmbina intuiția cu cuvintele de susținere și de încurajare“.

Evanghelia de astăzi este o sinteză a istoriei mântuirii și a tainei iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Dumnezeu nu vine pe lume cu forța, ci își cere voie: așteaptă “da”-ul Mariei. Acest “da” reprezintă realizarea definitivă a Alianței: Domnul se face unul din noi. Cel veșnic întră în dimensiunea timpului.

Îngerul vestește venirea lui Mesia și legătura strânsă dintre Maria și Cel care se va naște din ea. Invitându-o pe Maria să se bucure și garantându-i ajutorul lui Dumnezeu, Gavril folosește un mod de vestire al Cuvântului lui Dumnezeu, asemănător cu cel al profeților din Vechiul Testament.

În continuare, aș dori să medităm asupra unor idei legate de această pericopă evanghelică pe care papa Ioan Paul al II-lea le-a predicat de-a lungul vizitei sale pastorale la Loreto, (10 decembrie 1994).

Iată, vei zămisli un fiu, îl vei naște și-l vei numi Isus” (Lc 1, 31). Acestea sunt cuvintele pe care Îngerul le-a adresează Mariei la Bunavestire. Astăzi vom medita la acest mister, a spus papa.

Bucură-te plină de har, Domnul este cu tine” (Lc 1, 28). Pornind de la acest verset papa afirmă că noi nu știm locul în care Maria a ascultat aceste cuvinte. Evanghelistul ne spune doar că Dumnezeu a trimis îngerul Său, într-un oraș din Galileea, Nazaret. Probabil scena s-a petrecut în casa Mariei. Auzind aceste lucruri, Maria s-a tulburat și s-a întrebat cu privire la sensul acestor cuvinte (cfr. Lc 1, 29). Ca răspuns, Evanghelia ne povestește că Îngerul vestește Mariei ceea ce i s-a întâmplat Elisabetei. Prin urmare, constată Sfântul Părinte, Îngerul i-ar fi dat Mariei o demonstrație logică: dacă o femeie poate zămisli la bătrânețe, și o fecioară poate să zămislească, fără intervenție bărbătească. Dacă Ioan are tată, Maria zămislește de la Spiritul Sfânt. Acum Maria oferă răspunsul său afirmativ și în această clipă are loc zămislirea Fiului lui Dumnezeu prin lucrarea Spiritului Sfânt.

Casa din Nazaret este martora împlinirii profeției lui Isaia (Is 7, 14): “Iată, fecioara va zămisli și va naște fiu, și-i va pune numele Emanuel”, care înseamnă “Dumnezeu este cu noi”. “Iată, Domnul locuiește cu oamenii”, scrie Apocalipsa (Apoc 21, 3): cuvinte care mai întâi de toate se referă la Maria, care este Mama Mântuitorului. La Nazaret începe mântuirea noastră! Astfel Dumnezeu înfiază omenirea ca pe propriul fiu. Omul înfiat de Dumnezeu, în Isus, devine moștenitorul promisiunilor, al Noii și Veșnicei Alianțe, a mai spus papa.

Asupra acestei pericope, papa Ioan Paul al II-lea a revenit în vizita pe care a făcut-o în Țara Sfântă, (20-26 martie 2000).

Papa subliniază că despre Maria, sfântul Augustin a scris: “El a ales maica pe care a creat-o; a creat maica pe care a ales-o”. Inspirându-se din Scrisoarea sf. Pavel către Evrei (10, 5-7), papa notează că, ascultând de voia Tatălui, Cuvântul Veșnic vine în mijlocul nostru pentru a oferi jertfa care întrece toate sacrificiile din vechea Alianță. Jertfa Sa este sacrificiul veșnic și perfect, care mântuiește lumea.

În expunerea sa, Sfântul Părinte face o paralelă între credința lui Avraam și credința Mariei. El notează că: amândoi primesc o promisiune de la Dumnezeu. Avraam va deveni tată al unui fiu, din care se va naște o mare națiune. Maria va deveni mama unui Fiu, care va fi Mesia, Unsul Domnului. Zice Îngerul Gavril: “Iată, vei zămisli un Fiu, vei naște… Domnul, Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său… și Împărăția Sa nu va avea sfârșit” (Lc 1, 31-33).

Pentru Maria și pentru Avraam, promisiunea Domnului vine pe neașteptate. Dumnezeu schimbă cursul normal al vieții lor. Pentru cei doi promisiunea apare imposibilă. Soția lui Avraam, Sara era sterilă iar Maria încă nu era căsătorită. “Cum este posibil?”, îl întreabă Maria pe Înger. “Nu cunosc bărbat” Lc (1, 34).

Ca și lui Avraam și Mariei i se cere să spună “da” unui fapt care nu s-a mai petrecut. Sara este cea dintâi femeie din Biblie care a zămislit cu ajutorul puterii lui Dumnezeu, la fel cum Elisabeta va fi cea din urmă.

La fel ca Avraam și Maria trebuie să călătorească prin “întuneric”, încrezându-se în Cel care a chemat-o. Dar întrebarea sa “Cum este posibil?” arată că ea este gata să răspundă “da”, în ciuda fricii și a nesiguranței. Maria nu întreabă dacă promisiunea este realizabilă, ci numai cum se va împlini. Nu ne miră că Maria a spus fiat (Lc 1, 38). Prin cuvintele sale, ea se arată adevărată fiică a lui Avraam și devine Maica lui Cristos și maica tuturor creștinilor.

Papa observă că Avraam a primit promisiunea, în momentul în care i-a găzduit în casa sa pe cei trei oaspeți misterioși (cfr. Gen 18, 1-15) dăruindu-le lor, cinstea cuvenită lui Dumnezeu. Acea întâlnire prefigurează Bunavestire, în care Maria este atrasă cu putere în comuniunea Sfintei Treimi. Prin fiat-ul său, Întruparea a constituit apogeul întâlnirii lui Avraam cu Dumnezeu.

Și după părerea lui Nicolae Cabasila, la împlinirea vremii, Maica Sfântă a luat parte activă la planul lui Dumnezeu de mântuire al lumii, pentru că a crezut cuvintelor pe care i le-a spus Îngerul Gavril și pentru că a acceptat să slujească, precum Dumnezeu i-a cerut. Dacă ea ar fi refuzat, dacă ea nu ar fi crezut și nu ar fi acceptat să slujească, nu s-ar fi putut realiza voința lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Acceptând, Maria a devenit Maica Creatorului. În acest fel, întruparea este lucrarea nu numai a Sfintei Treimi, ci și a voinței și a credinței Fecioarei Maria.

Isus a dorit în mod liber să se întrupeze, Maria a dorit în mod liber să-L primească, iată adevărata relație om-Dumnezeu!!! Cum Isus s-a dăruit pe Sine, tot astfel Maria s-a dăruit pe Sine, devenind colaboratoarea lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a lumii pentru ca, împreună cu El, să fie părtașă la gloria care provine din această iubire.

Îngerul o numește “fericită” deoarece ea a acceptat vestea sa și s-a încrezut în cuvintele sale. Acest lucru este întărit de cuvintele pe care Elisabeta i le spune Mariei “Fericită cea care s-a încrezut în cuvintele Îngerului”.

Sărbătoarea de astăzi este Bunavestire, nu a Mariei, ci a Domnului, pentru că astăzi Domnul este zămislit. Peste nouă luni vom sărbători Nașterea Sa.

Autorul principal al acțiunii acestui mister este Spiritul Sfânt, care dă viața lui Isus în Maria: “Spiritul Sfânt se va coborî peste tine”. El este dătătorul vieții ca și pe timpul creației, când “Spiritul Domnului plutea peste ape” (Gen 1, 2). Este o nouă creație care acum începe, timpul nou al realizării voinței lui Dumnezeu: acela de a stabili cu lumea, nu doar relații formale (conform legii), ci relații de iubire și de dăruire (prin mijlocirea dăruirii trupului lui Isus). Din iubire și din dar se naște viața nouă care trebuie să conducă toată istoria cosmică și umană, pentru ca istoria lumii să aibă o împlinire fericită.

Spiritul află în Maria un interlocutor disponibil care să primească viața nouă cu deplină conștiinciozitate: “Cum este posibil?… Sunt slujitoarea Domnului”. Ea, o fată oarecare din Ierusalim, care s-a mutat la Nazaret cu logodnicul ei Iosif, constituie împlinirea vechilor profeții (Isaia a trăit cu aproape 750 de ani mai înainte): “Va naște un fiu, căruia îi va da numele Emanuel: Dumnezeu cu noi”. Și Elisabeta cea stearpă va naște un fiu. În acest caz nu este vorba de o intervenție fecundatoare a Spiritului Sfânt, deoarece adevăratul tată al lui Ioan este Zaharia, dar este în orice caz, o abundență de har vital, datorită vârstei celor doi părinți. Bunavestire a Domnului se propune ca o adevărată sărbătoare a vieții.

Astăzi avem multe motive pentru a-L invoca pe Spiritul Sfânt, dătătorul de viață. Fiind creștini, nu dorim ca viața pe pământ să slăbească, ci să se dezvolte tot mai mult, după voința Tatălui: viața spirituală, viața biologică. Spiritul ne invită să luptăm împotriva dezamăgirilor, a depresiilor, împotriva poluării, a războaielor, împotriva distrugerii resurselor energetice și minerale.

Munca, truda creștinului nu trebuie să fie stimulată doar de dorința de succes imediat, ci de încrederea în fidelitatea Spiritului. “Da”-ul Mariei nu i-a ușurat viața, ci i-a făcut-o și mai nesigură. “Da”-urile noastre nu ne dau mereu certitudine și satisfacția rezultatului, dar rezultatele le “contabilizează” Dumnezeu, noi trebuie să ne consolăm cu păstrarea sănătoasă a credinței în El. Toți trebuie să învățăm câte ceva de la Maria. Credința ei este o invitație pentru noi să privim dincolo de aparențe: o invitație să credem cu putere, că problemele vieții ne pregătesc pentru participarea la viața lui Isus înviat.

În ultima parte a predicii noastre ne vom opri asupra unor gânduri ale Excelenței sale, Cardinalul Angelo Comastri, legate de Evanghelia de astăzi.

După părerea sa, pagina Buneivestiri este o povestire vocațională care ne privește. Toți oamenii avem o vocație, o chemare de împlinit. În chip diferit și nouă ne-a trimis Domnul un înger pentru a ne aduce un mesaj, iar viața noastră nu este nimic altceva decât răspunsul la această chemare a Domnului. Trebuie să ne prezentăm la școala Mariei pentru ca să învățăm să spunem: “Da! Iată-mă”!

Evanghelistul notează că în luna a șasea, înainte de chemarea Mariei, a avut loc chemarea lui Ioan, a Elisabetei, a lui Zaharia. Pornind de la acest fapt, excelența sa constată cum vocația Mariei, nu este izolată, solitară. Totul se mișcă în interiorul unei comunități, iar vocațiile converg, deoarece doar în comuniune cu aproapele se descoperă și se vede identitatea Dumnezeului-iubire.

Prin faptul că Dumnezeu este cel care a trimis pe Îngerul Său Mariei, rezultă că El este Creatorul Mariei, Cel ce se mișcă prin istorie și care bate la poarta libertății umane. Domnul nu trece peste libertatea umană.

Fraților! Cum de Domnul bate la ușă? (cfr. Apoc 3). Nu este El, Stăpânul tuturor? Într-adevăr, este Stăpânul tuturor, dar este un Dumnezeu-Iubire, iar iubirea nu poate să constrângă. Iubirea poate doar să bată la ușă: “Iată, Eu stau la ușă și bat… dacă cineva ascultând glasul Meu îmi va deschide, Eu voi intra, voi cina cu el și el cu Mine”. Câte cine nu s-au ținut pentru că multe uși nu s-au deschis? Este riscul libertății. Riscul de a găsi uși deschise și uși închise. Iar porțile închise împiedică extinderea bucuriei și a mântuirii care a venit în lume.

Excelența sa se întreabă cu privire la locul în care s-a născut vocația, chemarea Mariei, și observă că Îngerul a fost trimis la Maria în ținutul Galileei păgânilor: ținut disprețuit, care și-a pierdut identitatea. La Ierusalim erau cei perfecți, apărătorii adevăratei tradiții. În Galileea erau cei disprețuiți. Lui Nicodim, care încerca să-L apere pe Isus, cărturarii i-au răspuns să cerceteze Scripturile și să vadă că nici un profet nu poate veni din Galileea. La fel, Natanael se întreabă, dacă ceva bun poate să vină din Nazaret. Prin urmare, Îngerul este trimis la Nazaret, în ținutul umilinței. Aici înmugurește vocația Mariei.

Măreția Mariei constă în umilința sa. Pentru că nu era stăpânită de orgoliu, libertatea ei acceptă în chip spontan, voia Domnului. Mândria noastră ne împiedică să răspundem imediat, spontan, voinței și chemării lui Dumnezeu.

Cuvintele pe care Îngerul i le adresează Mariei sunt greu de tradus: Chaire, Bucură-te! O invitație care în Vechiul Testament este aproape mereu legată de anunțurile mesianice: “Bucură-te, tresaltă Ierusalime! Bucură-te, tresaltă Fiica Sionului!”. Maria știe că acest cuvânt are o semnificație bogată, profundă. “Bucură-te, tresaltă! Kecharitomene!»… Tu, care ai fost umplută de frumusețe! Tu care ai fost umplută de har! Domnul este cu Tine, adică este clipa în care tu primești o mare misiune!

Noi ne-am fi așteptat din partea Mariei la o mare bucurie. În schimb, spune evanghelistul, Maria “s-a tulburat” epi to Logo, la auzul acestor vorbe. Verbul, în greacă, are un sens aparte, profund, înseamnă: “a rămas dezorientată, impresionată, tulburată de aceste cuvinte”. Din care motiv? Oare nu erau cuvinte care trebuiau să-i stârnească bucuria? “Bucură-te, Tu care ai fost umplută de frumusețe! Bucură-te, Tu care ai fost umplută de har!”. Tulburarea Mariei este tulburarea celor umili. Tulburarea mirării. Cutremurul persoanelor care se simt prea mici față de planul lui Dumnezeu. Paradoxal! Datorită faptului că Maria se simțea nevrednică, a fost cea mai potrivită pentru împlinirea planului lui Dumnezeu, pentru că simțindu-se mică, ea se abandonează Domnului și nu se bazează pe sine, nu se încrede exclusiv în sine, ci în ajutorul și în puterea Domnului.

Astfel, ea a putut să spună: “Iată, slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul Tău!” Și cuvintele ei au fost pline de sinceritate. Și noi spunem de multe ori: “Iată-mă”, dar nu suntem sinceri. Noi declaram, “Iată-mă”, dar punem condiții. Imediat ce Maria spune “Iată-mă”, simte nevoia de a sluji. Ea a afirmat: “Sunt slujitoarea Ta”. Cine-l primește pe Dumnezeu în inima sa, se deschide imediat slujirii fraților săi. Maria, repede s-a dus la Elisabeta.

Fraților! Imediat ce Îngerul a primit “da”-ul Mariei, a plecat de la ea. Maria a rămas în casa sa, în sărăcia sa, în umilința sa. În această clipă ea urmează calea slujirii și-și redescoperă vocația. Acum Elisabeta poate să-i spună: “Abia am auzit glasul tău, copilul a tresărit în pântecele meu și fericită tu…” nu pentru că ai fost aleasă de Domnul, ci: “Fericită tu, deoarece ai crezut“. Datorită acestei credințe, Domnul construiește maternitatea mesianică, prezența Fiului Său în istoria lumii.

Astăzi, această Evanghelie ne este încredințată, dăruită. Această pagină suntem chemați să o trăim fiecare din noi. Fiecare cu particularitatea și cu vocația sa. Și pe noi, Dumnezeu ne vizitează și bate la ușa libertății noastre. Să facă Dumnezeu, ca al nostru “iată-mă” să fie cât mai asemănător cu cel al Mariei. Amin.

 

* * *

 

Bunavestire a Preasfintei de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Din revelația lui Dumnezeu cunoaștem că Preasfânta Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu – Născătoarea de Dumnezeu. Creștinii au crezut în acest adevăr încă din primele secole ale Bisericii.

Călugăr și preot din Antiochia, Nestor a fost un mare predicator. În anul 428 patriarhul bizantin Nestorie declară război ereticilor din Biserică. Nestorie a atacat și expresia de pietate dragă poporului: Maria este Născătoare de Dumnezeu. Această expresie ar fi neglijat faptul că Dumnezeu nu are o mamă și aspectul omenesc al lui Isus. A afirma că Maria este Născătoarea Omului Isus, dădea naștere altei interpretări eretice, adopționismul, fapt pentru care propune numirea Mariei Născătoare de Hristos. Poporul și călugării, susținători ai pietății populare, se opun lui Nestorie, apărând o controversă ce va fi rezolvată în anul 431 la Conciliul din Efes. Mii de oameni aflați pe terenul din fața bazilicii unde se desfășura Conciliul așteptau decizia finală a participanților. Părinții Conciliului l-au condamnat pe Nestorie, afirmându-se maternitatea Mariei, care l-a născut pe Isus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Când s-au deschis ușile bisericii și s-a rostit că Preacurata Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu – Născătoare de Dumnezeu – Theotokos, mii de oameni au început să strige cu voce puternică: “Maria – Mama lui Dumnezeu”. Credincioșii purtau torțe în mâini, aruncau flori și turnau ulei înmiresmat peste locul pe unde aveau să treacă episcopii. Toată noaptea au putut fi auzite strigăte de bucurie: “Maria, Mama lui Dumnezeu! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi!” Aceasta a fost cu adevărat Ziua Mamei!

Preacurata Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu, ea a conceput și L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. În ziua Buneivestiri, Arhanghelul Gabriel, s-a adresat Preacuratei Fecioare: «Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei… Ai aflat har de la Dumnezeu. Iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema.» (Luca 1, 28-32). La întrebarea Preacuratei Fecioare Maria: «Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?», îngerul i-a răspuns: «Spiritul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema» (Luca 1, 34-35). Dacă Fiul Preacuratei Fecioare Maria este Fiul lui Dumnezeu, atunci și Maria este Mama lui Dumnezeu.

Isus Hristos este Dumnezeu și Om. Fiind Dumnezeu, Hristos este veșnic, ca Om, Isus s-a născut în urmă cu mai mult de două milenii din Maria Fecioară. Dar în Isus Hristos se află numai o singură persoană! În timpul întromenirii, Cuvântul lui Dumnezeu a primit în pântecele Mariei natura umană, care s-a exprimat în unica persoană a lui Hristos-Dumnezeu.

Sfânta Elisabeta, plină de Spirit Sfânt, a salutat-o pe Fecioara Maria cu bucurie spunându-i: «De unde mie aceasta, ca să vină la mine, Mama Domnului meu?» (Luca 1, 43). Demnitatea Preacuratei Fecioare Maria este nemărginită. Ea este “mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii”.

Cât de mângâietor este acest mister al credinței noastre! Atotputernicul Creator a devenit copil. Preasfânta Maria devine Mamă și rămâne pururi Fecioară. Steaua Dimineții naște pe Soarele Dreptății, creația adăpostește în sine pe Cel, pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Datorită Mamei lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a devenit fratele nostru. Toate privilegiile Preacuratei Fecioare Maria se datorează faptului că ea este Mama Fiului lui Dumnezeu. Bunavestire nu era posibilă fără răspunsul liber dat de Maria: “Fie mie după cuvântul tău!” Maria acceptă deplin misiunea de Mamă și corăscumpărătoare a neamului omenesc, fiind plină de har, de sfințenie.

În rugăciunile noastre glorificăm zilnic maternitatea Divină a Preacuratei Fecioare Maria. În rugăciunea Născătoare de Dumnezeu, mărturisim de două ori adevărul despre credința creștină, prin care se spune că Preacurata Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu. În scurta rugăciune “Cuvine-se cu adevărat”, este menționat de patru ori acest adevăr. “Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și preanevinovată și Mama Dumnezeului nostru, ceea, ce ești mai onorată decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea întru adevăr, Născătoare de Dumnezeu te mărim”. Să rostim în rugăciunile noastre și cuvintele pe care Biserica noastră, le rostește în fiecare zi la Ora I canonică: “Cum te vom numi? Ceea ce ești cu dar dăruită! Cer? Că ai răsărit pe Soarele dreptății? Rai? Că ai conceput floarea nestricăciunii? Fecioară? Că ai rămas nestricată. Mamă curată? Că ai avut în sfintele tale brațe Fiu, pe Dumnezeul tuturor. Pe acela roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.

Rugăciune

O, Marie, vas al umilinței, care cuprinzi lumina cunoștinței adevărate, ce se revarsă asupra noastră, datorită căreia te-ai ridicat mai presus de sine și prin care te-ai făcut plăcută Veșnicului Părinte, pentru care El, s-a aplecat spre Tine atrăgându-te la El, iubindu-te cu iubirea Sa nespusă. Lumina și focul iubirii tale alimentat de uleiul umilinței care te însoțea a atras și a făcut ca Dumnezeu să vină la Tine.

O, Marie, iubirea mea cea dulce, în tine a fost întipărit Cuvântul, care ne-a învățat cum să trăim… Privesc la acest Cuvânt întipărit în Tine, însuflețit de dorința sfântă a Crucii. Din clipa în care L-ai conceput, ai fost destinată pentru El, iar El a voit moartea pentru mântuirea întregii omeniri, pentru care a și primit corpul omenesc.

O, Marie, astăzi pământul Tău ne-a oferit pe Mântuitorul nostru… O, Marie, fi binecuvântată între femei… Căci astăzi, ne-ai oferit Fructul pântecelui Tău. Astăzi Dumnezeirea s-a unit și a pătruns în omenirea noastră atât de puternic, încât niciodată, nimic, nu va mai putea să rupă această unire, nici moartea și nici nerecunoștința noastră. Fii binecuvântată de-a pururi Marie, Regina lumii întregi! Amin. (După Sfânta Ecaterina de Siena)