Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 8,23-9,3
1Corinteni 1,10-13.17
Matei 4,12-23

Matei 4,12-23

Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea păgânilor! Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ținutul întunecos al morții, le-a răsărit o lumină. De atunci a început Isus să predice și să spună: “Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor”. Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi frați: pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari, și le-a spus: “Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!” Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. Plecând de acolo, a văzut alți doi frați, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-și năvoadele, și i-a chemat. Iar ei, părăsind îndată barca și pe tatăl lor, l-au urmat. El străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC 2
volum colectiv ITRC
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ștefan Ciubotaru
pr. Ernest Munachi Ezeogu

 

* * *

 

Mărturia lui Isus

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În noaptea sfântă de Crăciun am ascultat cu inima plină de bucurie mărturia îngerilor: Bucurie mare vă vestesc pentru tot poporul: vi s-a născut Mântuitorul (Lc 2,10-11). La scurt timp după aceea vin magii de la Răsărit și mărturisesc: Am văzut steaua lui din Răsărit și am venit să ne închinăm lui (Mt 2,2). Plină de bucurie și de mângâiere este mărturia bătrânului Simeon: Acum, Stăpâne, după cuvântul tău, îi poți da drumul servitorului tău cu pace, fiindcă ochii mei au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o în fața tuturor popoarelor: lumină revelatoare pentru păgâni și faimă a lui Israel, poporul tău (Lc 2,29-32). Înălțătoare este mărturia Tatălui ceresc la botezul lui Isus din Iordan: Acesta este Fiul meu iubit întru care am binevoit (Mt 3,17); la fel și mărturia de pe Tabor (cf. Mt 17,5). În duminica trecută am expus mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus: Este Fiul lui Dumnezeu (In 1,34), ca și a lui Petru: Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu (Mt 16,16) și a lui Paul: Isus este Domnul (Rom 10,9). Nu trebuie să excludem din mărturiile de excepție nici pe cea a unui păgân, a soldatului roman care i-a străpuns coasta pe cruce: Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era acesta (Mt 27,54). Toți s-au bucurat de mărturia dată.

Noi suntem chemați azi să ne bucurăm de primele cuvinte ale lui Isus, care ne sunt adresate în chip special: Convertiți-vă, fiindcă împărăția lui Dumnezeu este aproape!

Cât de mult se bucură tata și mama când pruncul lor le zâmbește și le spune pentru prima dată mamă și tată. Gângăvind aceste două cuvinte miraculoase, care îi dau bucurie în inimă, zâmbet pe buze și atâta lumină în privire, părinții se simt în culmea fericirii că rodul iubirii lor trăiește din fericirea lor de a-l avea. Un scriitor povestește cum a observat odată o tânără mamă cu pruncul în brațe, îngenunchind, privind cerul și sărutându-l, a spus: Îți mulțumesc, Doamne! Întrebată despre gestul și fericirea ei, a răspuns: Azi mi-a zâmbit pentru prima dată. Este semnul prin care m-a recunoscut de mamă.

Primele cuvinte adresate de Isus, Fiul lui Dumnezeu, nouă, în semn că ne-a recunoscut de frați ai săi, sunt cele spuse mai sus: Convertiți-vă, fiindcă s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele lui Isus sunt totodată zâmbetul lui Dumnezeu Tatăl, care ne recunoaște de fii în Cristos.

Stagiritul (Aristotel din Stagira) spune că acela care cunoaște înțelesul profund al cuvintelor este cel mai aproape de adevăr și se poate bucura mai mult de ceea ce descoperă. Să căutăm înțelesul profund al cuvintelor lui Isus, ca să ne găsim bucuria inimii!

Convertiți-vă! Suntem chemați să dăm mărturia bucuriei prin convertire. Ce este convertirea?

La prima vedere nu ne prea încântă, deoarece credem că ea înseamnă: post, înfrânare, renunțare, mortificare, abstinență, biciuire etc. Convertiți-vă, în realitate, este un îndemn la bucurie prin schimbarea felului nostru de a gândi despre Dumnezeu, despre aproapele, despre noi înșine, despre moarte și viața veșnică. Isus ne-a dat exemplul cel mai frumos de convertire în parabola Tatălui milostiv, sau, așa cum este mai cunoscută, a Fiului risipitor (cf. Lc 15,11-32). Fiul cel mic, atâta timp cât a stat lângă tatăl său, se obișnuise să-l critice, se gândea că bătrânul este un zgârcit, că îl exploatează, că este o frână în calea libertății lui etc. Acest fel de a gândi l-a determinat ca într-o bună zi să-i ceară partea de avere care i se cuvine, pentru a o administra așa cum gândește el, cât mai departe de ochii tatălui. Abia când ajunge păzitor de porci și muritor de foame își dă seama că tatăl este altfel de cum l-a văzut el; că în casa lui și cei din urmă slujitori sunt mai fericiți decât el, fiindcă prudența și iubirea tatălui îi hrănește, îi adăpostește, îi apără etc. Schimbându-și felul de a gândi, se convertește și își zice în sine: Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: “Am greșit împotriva cerului și a ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, dar primește-mă în rândul slujitorilor tăi”. S-a sculat și s-a dus. Ajungând la tatăl, nu i se cere cont de averea risipită, nu este judecat și condamnat să fie rob pentru toată viața, nu este pus la rugăciuni, biciuiri, posturi lungi etc. ci este îmbrățișat, sărutat, îmbrăcat ca un prinț, încălțat, înzestrat cu inelul de moștenitor și invitat la cel mai bun ospăț din toată viața lui, însoțit de cântece și voie bună. Cine i-ar putea descrie bucuria? La această bucurie ne cheamă Isus și pe noi prin cuvintele: Convertiți-vă!

La 25 ianuarie sărbătorim Convertirea lui Saul din Tars în Paul ca apostol al neamurilor. Înainte gândea despre Isus că este un pericol pentru neamul său, pentru Legea lui Moise, pentru Iahve însuși. După convertire, Isus este desăvârșirea Legii și susține că trebuie să fie anatemă acela care ar îndrăzni să învețe altceva decât ceea ce ne-a învățat el; creștinul devine inimă din inima poporului ales; despre sine are toată convingerea că este cel mai mic dintre apostoli și printre primii mari păcătoși pentru care a murit Cristos pe lemnul de ocară. Altădată căuta pe creștini pentru a-i nimici, acum dorește să moară el însuși și să fie cu Cristos în care însuși Tatăl ceresc își află toată bucuria. La o astfel de convertire suntem chemați și noi.

Cine ar putea să descrie bucuria femeii samaritene de la fântâna lui Iacob, pe care Isus a determinat-o să-și recunoască păcatele, ca apoi să-i descopere că el este Mesia care trebuia să vină? Ea îi lasă urciorul, uită de sete, de foame, de apă; aleargă fericită în cetate să cheme pe oameni ca să-l vadă pe Mesia, să-l asculte și să se bucure de prezența lui (In 4,9-40).

Întorși la Dumnezeu, vom continua să gustăm din paharul amar al acestei vieți: necazuri, boli, ispite, teamă, moarte etc., dar în toate acestea ne va rămâne bucuria sufletească legată de credința și speranța anunțate de Isus: Mai mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care n-au trebuință de convertire (Lc 15,7). Cerul este în sufletul fiecărui convertit, fiindcă devine lăcașul Preasfintei Treimi, așa cum ne-a descoperit Isus (In 14,23).

Al doilea cuvânt pe care ni-l adresează Isus este: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerului sunt tot una cu împărăția mesianică, promisă de atâtea ori de Dumnezeu și așteptată cu atâta dor de poporul ales. Adevăratul înțeles al expresiei de regnum Dei din limba latină, basileia din limba greacă, nu înseamnă un loc de pe pământ sau din cer, ci o demnitate regească, o putere împărătească unică în manifestarea ei miraculoasă, cum este aceea de a învia morții (la învierea lui Lazăr), de a învia el însuși din morți datorită sfințeniei, desăvârșirii, dumnezeirii și dreptului de domnie obținut prin victorie asupra păcatului și a morții. Isus se identifică el însuși cu această împărăție, fiindcă, nu numai că prin el și pentru el au fost create toate, dar și pentru faptul că de la nașterea sa pe pământ și până la înălțarea la cer, a uimit lumea și toți se întrebau: Oare nu este el fiul lui Iosif (Lc 4,22), De unde are această înțelepciune și aceste puteri? Oare nu este el fiul tâmplarului? (Mt 13,54); Niciodată n-a vorbit om ca acest om (In 7,46). Despre nevinovăția și sfințenia lui dau mărturie nu numai ucenicii, ci chiar dușmanii. Iuda trădătorul recunoaște că a vândut sânge nevinovat (Mt 27,4); tâlharul de pe cruce: Acesta n-a făcut nici un rău (Lc 23,41); posedatul din sinagoga din Cafarnaum: Știu cine ești: sfântul lui Dumnezeu (Mc 1,24); mulțimile se mirau văzând pe muți vorbind, pe șchiopi umblând, pe orbi văzând și slăveau pe Dumnezeul lui Israel (Mt 15,31).

Isus ne-a asigurat: Împărăția lui Dumnezeu nu vine pe văzute cu ochii și nici nu se zice: Iat-o aici sau acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru (Lc 17,20-21) și, așa cum spune sfântul Paul, ea nu este mâncare și băutură, ci bucurie, pace, dreptate și fericire în Duhul Sfânt (cf. Rom 14,17). Pentru aceasta, cine nu găsește împărăția lui Dumnezeu în inima sa, nu o poate găsi nicăieri, nici pe lumea cealaltă. Nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu, dacă mai întâi nu intră ea în noi prin convertire, printr-o întoarcere totală la Tatăl, la Fiul și la Duhul Sfânt.

Rămâi cu noi, Doamne! Amin.

 

* * *

 

Duminica a III-a de peste an (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

După cum înainte vreme s-a acoperit de ocară pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali, în vremurile de pe urmă se va acoperi de slavă calea mării, ținutul de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare și celor ce locuiau în ținutul umbrei morții lumină le-a răsărit… Fiindcă jugul care îl apăsa și toiagul ce-i lovea spinarea și varga celui care-l asuprea, Tu le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. (Is 9,14)

În contextul în care profetul Isaia comentează, prin intermediul mai multor episoade, nașterea unui copil al cărui nume simbolic Emanuel (Dumnezeu cu noi) dezvăluie rolul său miraculos (mântuirea adusă din partea lui Dumnezeu), un loc important este ocupat de oracolul citit în această a III-a duminică de peste an. În acest oracol Isaia face referință la o serie de încercări prin care au trecut locuitorii părții de nord a Israelului, locuită de membrii vechilor triburi ale lui Zabulon și Neftali. În urma invaziei și a jafurilor conduse de Teglatfalasar locuitorii acestui ținut au fost nu doar sărăciți ci mai ales profund umiliți (2Regi 15,29). Or, tocmai în acest context profetul anunță și cultivă o așteptare, aceea a repunerii în demnitate. Această repunere în demnitate va fi opera celui al cărui nume anunță grija atentă și mai ales prezența salvatoare a lui Dumnezeu, mai precis a lui Emanuel.

Auzind Isus că Ioan a fost întemnițat, s-a întors în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, la hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească cele spuse prin Isaia profetul care zice: “Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim… Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare…”. De atunci a început Isus să vestească și să spună: “Convertiți-vă, căci este aproape Împărăția cerurilor!” (Mt 4,12-23)

Cu ocazia botezului primit la râul Iordan, Isus a fost a primit investitura mesianică de Fiu preaiubit al Tatălui pentru a împlini mai apoi toată dreptatea (Mt 3,15). Or, episodul citit în această a III duminică de peste an ne relatează primele gesturi și cuvinte ale lui Isus, gesturi și cuvinte de o importanță fundamentală. Într-adevăr, episodul nostru este marcat de dorința lui Isus de a merge către Națiunile păgâne, mai precis, de a părăsi deșertul în care s-a constituit poporul lui Israel pentru a se îndrepta către țărmul lacului, către Galileea Neamurilor. Această Galilee, locul în care coabitează evreii și păgânii, apare aici ca simbol al reunirii universale: este Pământul Făgăduinței noului Israel. Mulțimile se pun în mișcare pentru a-l urma pe Isus și îi aduc la El pe bolnavi și pe dezmoșteniți (4,24). Acolo unde apare Isus (iar prezența sa actualizează întotdeauna Împărăția lui Dumnezeu) se naște comunitatea deja universală.

În momentul în care ajungem să recunoaștem în omul Isus pe Fiul preaiubit al Tatălui, Împărăția lui Dumnezeu începe să devină preocuparea noastră primordială și esențială. Împărăția este o persoană care poate să ne ceară totul pentru că Ea este totul și umple întreagă existență a omului. În acest sens Împărăția cerurilor realizează în noi o eliberare interioară oferindu-ne posibilitatea de a privi întreaga noastră viață cotidiană cu o privire reînnoită, aceea de fiu.

A-l urma pe Isus înseamnă a începe să-i prezentăm bolile noastre, tulburările noastre, alienările noastre, paraliziile noastre pentru ca El să le vindece. Dar celebrarea euharistică duminicală nu înfăptuiește ea, oare, tocmai astfel de vindecări și reconstruiri? Cine poate spune că nu a simțit încă această lucrare restauratoare?

 

* * *

 

Lumina lumii

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Fragmentul evanghelic, pe care l-am ascultat, cuprinde trei părți distincte: a) alegerea ascultătorilor, b) primele cuvinte ale lui Isus și c) chemarea primilor ucenici.

În prima parte, sfântul Matei ni-l prezintă pe Isus în ținutul Zabulonului și al lui Neftali, la Cafarnaum, ca o împlinire a profeției lui Isaia, delimitându-i, nu atât teritoriul, cât mai ales ascultătorii care intră în perspectivă profetică, pe cei din Galileea neamurilor, popor scufundat în întuneric și în umbra morții, adică a venit să caute ce era pierdut, aici fiind o regiune semi-păgână, urâtă de iudei, care, în ura lor, au mers până acolo că s-au bucurat de devastarea ei în anul 734 de către împăratul asirian Teglad-Falasar III. Nu-i de mirare că Isus, începându-și activitatea publică dintr-o astfel de regiune și cu niște ucenici galileeni, își va atrage disprețul arhiereilor, cărturarilor și fariseilor.

A doua parte a lecturii evanghelice constă într-un îndemn la convertire. Motivul? “Împărăția cerului este aproape”.

Cerul s-a deschis și lumina a strălucit. Taina cea din veci ascunsă în Dumnezeu ni s-a revelat: păgânii au parte ca și iudeii de mântuire (Col 1,26-27), Galileea neamurilor, locul în care iudeii și păgânii conviețuiau pașnic, considerați de “cei care se credeau drepți” (Lc 18,9) drept osândiți și scârba lui Dumnezeu, scufundați în întuneric și în umbra morții, au văzut “lumină”; sunt primii chemați să vadă lumina lumii, împărăția lui Dumnezeu, pe Cristos despre care bătrânul Simeon spusese cu 30 de ani mai înainte: “Ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și spre slava poporului tău, Israel” (Lc 2,30-32).

Oracolul lui Isaia strălucește în aurora mântuirii. Versetul 23 din capitolul precedent spune cu emfază: “nu va mai fi întuneric”. Profetul multiplică imaginile, spre a mări bucuria, cu amintirea acelora care se întorc fericiți cu snopii de la seceriș sau de la împărțirea prăzilor de război. Se pare că a ajuns acea perioadă de pace în care încălțămintea de războinic și mantia de soldat stropită cu sânge, ultimele rămășițe ale blestematului de război, au fost arse spre a dispare pentru totdeauna. Pacea a fost aspirația principală a acestui popor iudaic atât de strâmtorat de lupte continui, încât pacea a căpătat o trăsătură mesianică de primă mărime. Isaia vedea realizându-se această epocă de aur prin nașterea unui copil misterios, din viță regală. Acesta este oare? Ce vrea să spună cu “împărăția cerurilor” mai mult decât noua împărăție a lui David?

A treia parte a Evangheliei prezintă acțiunea unică și specifică lui Isus de a-și alege ucenicii, care să primească apoi partea lui Isus: continuarea misiunii sale de a oferi oamenilor lumina, “cuvântul vieții“, cuvântul care zidește împărăția lui Dumnezeu.

Cuvintele lui Isus adresate lor: “Urmați-mă!” – I-a chemat. Sunt cuvinte tehnice, folosite pentru a defini ucenicia lor în sens strict. Chiar și la iudei adevăratul ucenic se forma prin urmarea maestrului său și viața sa se plămădea acceptând sarcina pe care i-o impunea. Există totuși o deosebire între ucenicia iudaică și cea creștină: de a intra la școala unui maestru, de a trăi alături de el, de a accepta învățăturile lui și de a renunța la multe lucruri. Știm că unii ucenici iudei renunțau chiar la căsătorie, ca să se poată dedica studiului legii, ca cei de la Qumran, de exemplu. În ucenicia iudaică inițiativa aparținea novicelui de a-și alege maestrul, pe când în ucenicia creștină inițiativa aparține mereu lui Cristos care cheamă. Ucenicii din școlile iudaice trăiau cu speranța că va veni cât mai curând ziua în care din ucenic va deveni maestru, pe când ucenicia la școala lui Isus este permanentă, niciodată ucenicul nu va ajunge mai mare ca maestrul său, ci trebuie să tindă la împărtășirea soartei lui tragice: de a bea paharul pe care el l-a băut…

Fraza cheie, prin care Isus vrea să le arate ce vor reuși să învețe de la el, stă în aceste cuvinte: “Vă voi face pescari de oameni”. Fraza nu are ceva similar în nici o altă parte a literaturii iudaice, este original creștină și arată misiunea lor viitoare de a predica cuvântul lui Dumnezeu.

Datorită acestui procedeu, Isus apare superior oricărui rabi și egal cu Iahve, care își alegea și chema profeții în Vechiul Testament pentru aceeași misiune a cuvântului.

Apostolul Paul semnalează diviziuni printre credincioșii din Corint. Unul spune: “Eu sunt al lui Paul”, altul: “Ba eu sunt al lui Apolo”, un altul, ca să arate că e mai presus de ceilalți, spune: “Ba eu sunt al lui Chefa”…

Desigur, nu Paul, Apolo sau Chefa își căutau ucenici și nici nu erau de acord cu astfel de alegeri și gâlcevi, dar există acea neghină, pe care o seamănă “cel viclean” în sufletele celor slabi în credință și care caută să-și bazeze propria slăbiciune plină de mândrie pe autoritatea unuia sau altuia dintre apostoli. “Al meu este mai bun“, zice unul, dar în realitate nu vrea să spună decât că: “Eu sunt mai bun ca tine”. Egoismul religios, frate cu superstiția, cu magia și cu fundamentalismul habotnic și intolerant, a stat mereu la baza rupturilor și schismelor din sânul Bisericii… Dorința omului de a fi mai bun, dar fără cruce, duce la acea căutare a unei comunități ideale, în care intrând, să te poarte automat din extaz în extaz, din minune în minune, din fericire în fericire și în adevăratul paradis pământesc, fiindcă de cel ceresc, de “împărăția cerurilor” nu prea au habar ce ar vrea să spună în realitate. Clasic este exemplul acelui tânăr care, nemulțumit de viața parohienilor în care se născuse, s-a dus la un pustnic și i-a spus: “Sunt tare dezamăgit de oamenii din parohia mea și aș vrea să întâlnesc o comunitate desăvârșită… “. Bătrânul i-a arătat zidurile capelei împovărate de ani și l-a întrebat: “Tinere, ce vezi pe aceste ziduri vechi?” “Mușchi și mai ales buruieni”, a răspuns tânărul. “Ei vezi, a urmat pustnicul, și totuși Dumnezeu locuiește în acest edificiu străvechi. La fel e și cu parohia ta! Nu poate fi nici pură, nici desăvârșită, căci este alcătuită din oameni. Și tu ești om și, chiar dacă într-o zi ai să întâlnești o comunitate desăvârșită, va înceta să mai fie astfel din clipa când tu vei intra într-însa” (Jean Vernette, Parabole pentru azi, Ed. ARC București 1994, p. 63)

După motivele care trebuie să ne țină uniți la școala lui Isus, pe lângă cele expuse în duminica trecută, apostolul Paul enumeră: botezul și Evanghelia. Botezul, care stă la temelia oricărei comunități, are un singur autor: pe Isus. Evanghelia – cuvântul lui Dumnezeu – pe care o predică fiecare apostol, este rânduită spre mântuirea tuturor oamenilor și ar fi o nebunie ca cineva să o folosească spre a-și crea propria coroană de mărire, când pentru ea Isus s-a încoronat cu moartea cea mai rușinoasă. Cei botezați sunt botezați în moartea lui Isus și au viață prin cuvântul lui.

Ce concluzie putem trage pentru noi cei de azi?

Că Isus a venit să caute și să mântuiască pe cei mai păcătoși dintre păcătoși și primul sun eu. Trebuie să mă convertesc zilnic.

Zilnic am trebuință de lumină pentru viață, zilnic am trebuință de cuvântul lui Dumnezeu pentru viața veșnică.

Fie, cine o vrea, al cui o vrea: Paul, Apolo, Chefa, dar eu vreau să fiu al lui Cristos, pentru că Isus Cristos este al lui Dumnezeu (1Cor 3,23) și Dumnezeu este indivizibil.

 

* * *

 

Duminica a III-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

În lumea noastră, în fiecare zi se întâmplă ceva nou. Dar este tot atât de adevărat că fiecare nouă zi poartă cu sine moștenirea zilelor precedente (și tot așa se poate spune despre luni și ani).

Există noutăți care trec rapid: în următoarea zi nu mai prezintă nici un interes. În schimb sunt altele care lasă o urmă adâncă asupra zilelor și anilor următori. Uneori chiar pentru multe secole…

De exemplu: dacă noi astăzi suntem aici prezenți la Sfânta Liturghie, aceasta se datorează faptului că cu douăzeci de secole mai înainte, în Galileea, în părțile Cafarnaumului, un anumit Isus “a început să predice”, invitând poporul la convertire pentru că – spunea el – “împărăția cerurilor este aproape”.

În acel timp, Isus era un necunoscut care venea din Nazaret. Dar foarte curând va face să se vorbească despre el, datorită a ceea ce spunea și ceea ce făcea; mai întâi în Galileea, și apoi până la Ierusalim. Aici va fi arestat, judecat, condamnat. Dar după moartea sa în loc de a sfârși uitat ca mulți alții, va continua să facă să se vorbească despre el. Mult mai mult ca înainte. Pentru că ucenicii săi Petru, Andrei, Iacob, Ioan și ceilalți pe care Isus i-a chemat să-l urmeze – la puține zile după moartea lui Isus au început să proclame în cele patru vânturi: “Dumnezeu l-a înviat iar noi toți suntem martorii acestui fapt” (Acte 2,32).

Astfel s-a născut creștinismul. Astfel a început Biserica. Iar noi, aici, astăzi – la douăzeci de secole distanță – suntem de asemenea adunați în numele lui Isus Cristos pentru a-i asculta cuvântul și a ne aminti de el, pentru că suntem creștini și facem parte din Biserică.

“De atunci Isus a început să predice…”. Iar astăzi de asemenea continuă aceeași istorie, realitate care a început atunci și care nu va avea sfârșit până la sfârșitul lumii. Este istoria, realitatea “Evangheliei”: mai întâi cuvântul, mesajul, învățătura lui Isus însuși; apoi cuvântul, mesajul, învățătura ucenicilor săi.

Acea Evanghelie care înseamnă “vestea cea bună” pentru oameni: Dumnezeu este prietenul nostru, Dumnezeu este Tatăl nostru, Dumnezeu ne cheamă să trăim împreună cu el dincolo de moarte. Isus răstignit și înviat este “semnul” și garanția a toate acestea.

Acea Evanghelie care este apel pentru oameni de a-și schimba propriile criterii de viață și de comportament, amintind că referirea la Dumnezeu trebuie să aibă primul loc în toate, dacă nu vrem să greșim plasarea, situarea ansamblului existenței noastre.

Acea Evanghelie care dintotdeauna suscită entuziasmul unora – care sunt asemenea cu acei pescari din Galileea care încă de la început l-au urmat pe Isus – dar lasă indiferenți pe mulți alții, și uneori întâmpină opoziție, chiar violentă, din partea altora.

Acea Evanghelie care este fundamentul unic și toată rațiunea de a fi a credinței pe care o profesăm întrucât suntem “creștini”; dar pe care poate că mulți dintre noi creștinii o cunoaștem așa de puțin…

Mesajul Evangheliei este conținut esențial în patru mici cărțulii care la rândul lor se numesc “Evanghelii”. Este vorba despre aceeași veste bună și despre același apel, adresate omenirii de patru voci diferite și unanime: este aceeași “Evanghelie a lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu” (Mc 1,1) în cele patru versiuni: “după Matei”, “după Marcu”, “după Luca” și “după Ioan”.

Ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie auzim citindu-ni-se câte o bucățică din ea. Puținul acesta dar adăugat la puținul de mai multe ori (dacă ascultăm cu atenție…) poate constitui pentru noi “ceva” – care apoi adăugat la “ceva” de mai multe ori – constituie pentru noi ceea ce ne spune Evanghelia. Dar nu ar trebui să ne mulțumim să învățăm să cunoaștem Evanghelia în felul acesta. Ca și creștini – și mai ales în lumea modernă – ar trebui să simțim datoria cu toții să cunoaștem Evanghelia personal, și să o cunoaștem bine.

Oare câți dintre noi cei prezenți aici, nu am citit niciodată personal o Evanghelie întreagă? V-aș putea da o idee: dar fiind faptul că în acest an la Liturghia de duminică se citește aproape totdeauna Evanghelia după Matei, de ce oare să nu ne angajăm cu toții la o lectură personală și continuă a acestei Evanghelii?

Ar fi modul cel mai bun de a dedica, poate chiar sacrifica, puțin din timpul nostru pentru rugăciune și cultivarea în felul acesta a credinței noastre: ascultând și meditând cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a adresat prin Isus Cristos.

Închei cu urarea ca să se realizeze în fiecare dintre noi cuvântul profetului, citat în Evanghelia de astăzi: Evanghelia lui Cristos să devină într-adevăr pentru noi “lumină” care luminează și călăuză pentru pașii noștri pe căile vieții.

 

* * *

 

Duminica a III-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Cuvântul lui Dumnezeu propus spre meditație în această duminică este un adio definitiv spus timpului Crăciunului, și în același timp o invitație de a ne elibera de sentimentalismele care l-au însoțit. Este emoționant să-l contempli pe Dumnezeu care s-a făcut copil; este frumos, dar nu este suficient. Trebuie să scoatem din acest eveniment divin concluziile care implică mai mult curajul decât tandrețea. Copilul din Betleem a crescut, iar astăzi ni se prezintă ca unicul Învățător care poate lumina și salva umanitatea.

Prima lectură de astăzi ne prezintă o promisiune făcută de Dumnezeu poporului său. În anul 732 a.C., evreii din partea de nord a Palestinei, care aparțineau triburilor lui Zabulon și Neftali, au căzut sub stăpânirea asirienilor și au fost în mare parte deportați. Pământurile lor au fost invadate de popoare păgâne, fapt pentru care aceștia trăiau așa cum ne spune și Isaia, “în întunericul greșelii”. Dar chiar aici, profetul prevestește sosirea unei lumini mari, a unui Mesia Eliberator, motiv de bucurie pentru tot poporul.

La această profeție se referă și evanghelistul Matei, pentru a explica predica lui Isus în Galileea. Matei cunoștea foarte bine acest text profetic, iar când a început să descrie viața publică a lui Isus, amintește cuvintele lui Isaia. El ne spune că Isus “a venit și s-a stabilit la Cafarnaum… în ținuturile lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia”. Așadar, pentru a da început misiunii sale, Isus a ales tocmai aceste ținuturi, numite pe atunci Galileea păgânilor pentru că era un teritoriu unde israeliții și păgânii trăiau de mai multe secole amestecați, practicând o religie alterată, datorită elementelor noi preluate de la aceștia. Alegând aceste teritorii, Isus pare să evite Iudeea, unde Ioan Botezătorul fusese deja arestat, însă mai probabil că intenționa să amintească realitatea că el a venit nu numai pentru poporul ales, dar și pentru păgâni, pentru cei care trăiau “în întunericul greșelii”. Prezența lui Isus în Galileea păgânilor este acel da al lui Dumnezeu față de promisiunea veche. Lumina întrezărită de profetul Isaia este un simbol clar al lui Isus, Mesia care vine să risipească întunericul. De altfel însuși Isus și-a însușit acest simbol al luminii considerându-l drept ceva ce-i aparține. El a spus ucenicilor săi: “Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu va umbla în întuneric, dar va avea lumina vieții” (In 8,12).

Și, de ce acea mare bucurie despre care vorbea Isaia? Nu este greu de înțeles. Lumina adusă de Isus este adevărul despre om și despre Dumnezeu, care alimentează credința și lărgește viața creștinului. Faptul de a te ști iubit de Dumnezeu și invitat să colaborezi la un plan de mântuire, care cuprinde întreaga lume, este ceva minunat care nu se poate să nu umple viața de bucurie. Maica Tereza de Calcutta dădea surorilor sale aceste instrucțiuni: “Bucuria noastră este modul cel mai bun de predicare a creștinismului”. “Cel care este plin de bucurie, predică fără să predice”. Dar, poate că noi creștinii ne gândim prea puțin la bucurie, ca fiind consecință a faptului că suntem creștini, ca fiind o caracteristică a stilului de viață inaugurat de Isus. Și totuși nu așa ar trebui să fie. Planul lui Dumnezeu față de noi ne conduce la o viziune optimistă asupra existenței. Creștinul este un optimist. Optimismul său se naște din credința și speranța lui. Pentru mulți, optimismul și pesimismul sunt considerate ca sentimente, ca ceva ce aparține dispoziției sau stării de spirit. “Pesimistul – spunea un comic – este acela care având posibilitatea de a alege între două rele, le alege pe amândouă” (Jno Garland Pollard). Trebuie să recunoaștem că mulți se comportă chiar așa, însă deja bunul simț ne spune că greșim dacă ne punem ochelari fumurii pentru a vedea totul în negru. Creștinul nu se încrede în stările de spirit, nu-și bazează seninătatea sau tristețea pe stările și dispozițiile de moment. Nu este un naiv care închide ochii în fața nedreptății, suferinței, bolii ori morții. Știe că în viață aspectele negative apar, există, dar plasează orice considerație a sa în cadrul planului lui Dumnezeu. Optimismul său este fără iluzii naive, pentru că el știe că trebuie să se măsoare cu răul, fiind în același timp bine înrădăcinat pe Cuvântul Domnului, și pe speranța în Isus Cristos care ne-a promis “Merg să vă pregătesc un loc” (In 14,2).

Relatarea pe care Matei o face în a doua parte a textului evanghelic din această duminică, reprezintă pentru noi un model deosebit de trăire a bucuriei adusă de Cristos. Câțiva pescari își exercitau pur și simplu meseria: dintr-o dată părăsesc totul – mreje, barcă, familie – și încep o experiență deosebită, aparte. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că a ajuns până la ei lumina care i-a rupt de toate obișnuințele și siguranțele vieții și i-a aruncat într-o trăire nouă. Venirea lui Dumnezeu ca Mesia este lumină, este bucurie, este eliberare; lumină, pentru că viața omului este luminată și primește claritatea orientării; bucurie, pentru că golul din sufletul omului este umplut cu plinătatea vieții divine; eliberare, pentru că suveranitatea lui Dumnezeu eliberează de orice altă subjugare și sclavie.

Ne vine în minte istoria cvasicomică a celor trei orbi care voiau să știe ce este un elefant. Au fost duși la o grădină zoologică. Primul orb se apropie de animal, îi palpează piciorul și spune: “Elefantul este un trunchi de copac”. Al doilea orb îi atinge vârful trompei și declară sentențios: “Elefantul este un aspirator”. Cel de-al treilea îl apucă de coadă și decide: “Elefantul este un bătător de covoare”. În realitate, nu de puține ori creștinii îl refuză pe Isus, lumina lumii și bâjbâie în întuneric. Și astăzi există creștini incapabili să-și deschidă ochii la lumea spiritului: au ochi dar nu văd și continuă să-l refuze pe Cristos Domnul. Mulți, care deși văd bine lucrurile ce-i înconjoară, rămân totuși în întuneric, înaintează pe bâjbâite, au o cunoaștere eronată în lumea spiritului și greșesc grav referitor la adevărurile fundamentale.

Apostolul Paul, în lectura a doua, sesizează în cadrul comunității din Corint un motiv de discordie care umbrește bucuria caracteristică celor luminați de Cristos. Unii se simt legați de Paul, fondatorul comunității; alții sunt fascinați de Apolo, un predicator cu multă elocință; alții îl preferă pe Petru, simbol al iudaismului originar, alții, în sfârșit, par să se proclame liberi de toate acestea, pe motiv al aderării lor la Cristos. Este o situație gravă, care poate aduce fracturi nevindecabile. Creștinismul, spune Paul, este lucrarea lui Cristos și a răscumpărării sale, nu a predicatorilor și a științei lor. A merge după predicatori înseamnă a considera răscumpărarea lui Cristos insuficientă; înseamnă a-i echivala pe predicatori lui Cristos, considerându-i lideri, în timp ce de fapt, ei sunt simple instrumente ale acțiunii lui Cristos. Singurul cap al tuturor este Cristos și dacă Cristos nu poate fi divizat, nici comunitatea lui Cristos nu poate fi divizată. Așadar diviziunile, diferitele ascultări, contrastele care se referă la lideri sunt atitudini care distrug logica comunității creștine. O transformă din trupul lui Cristos într-o sectă care aderă la unul sau la altul; o distrug în adevărata ei identitate.

Situația descrisă de sfântul Paul, tradusă în viața noastră, am putea-o numi incoerența în alegerile vieții. A existat întâlnirea cu Cristos, ochii au fost deschiși la adevărurile credinței, dar apoi nu există puterea de a duce o viață coerentă cu propriile valori. S-a trecut de la întuneric la lumină, dar faptic, se preferă mersul în întuneric și săvârșirea faptelor întunericului.

De aceea, iată-ne invitați la o reconsiderare matură și responsabilă a atitudinii noastre de fii ai luminii. Ignoranța este acea condiție care îi împiedică pe oameni să observe iubirea lui Dumnezeu și să trăiască în lumina acestei iubiri. Ignorând iubirea lui Dumnezeu, omul trăiește ca după niște storuri grele, care nu-i permit să zărească lumina și să se orienteze corect. Fidelitatea față de Dumnezeu este grea, uneori nu reușim să o trăim și apoi intrăm în criză. Dacă vrem să fim într-adevăr ucenicii Domnului, trebuie să venim la lumină. Acesta trebuie să fie programul nostru de viață. Să lăsăm lumina să i-a locul întunericului iar dezorientarea să cedeze clarității. Domnul care este lumina lumii să ne lumineze pentru a putea fi mesageri ai luminii sale.

Iosif DEMETERCĂ

 

* * *

 

Duminica a III-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Isus Cristos, după ce și-a petrecut 30 de ani în mijlocul familiei de la Nazaret, crescând în înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, și-a început plin de bucurie și entuziasm activitatea sa publică. Acești primi pași ai vieți sale publice sunt caracterizați de un anunț deosebit de îmbucurător pentru cei săraci și umili, dar în același timp provocator pentru majoritatea oamenilor: împărăția cerurilor este aproape, iar convertirea este absolut necesară pentru mântuire.

Duminica trecută am ascultat cu toții mesajul iertării păcatelor, Isus fiind Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Astăzi retrăim marele mesaj pe care Cristos lumina lumii, îl aducea lumii întregi.

În prima lectură profetul Isaia se îndreaptă spre poporul evreu, umilit și asuprit, folosind imagini cutremurătoare. Flămânzi, evreii sunt puși în lanțuri, bătuți și considerați ca niște animale. Acestora Isaia le vorbește de parcă ar fi sosit deja mântuirea, le vestește o lumină neașteptată, adică sfârșitul robiei și reîntoarcerea în patrie. Aceasta este și făgăduința pentru întreg neamul omenesc care geme și suspină în propria condiție dominată de experiența răului și a sclaviei. Trecutul despre care vorbește Isaia este mereu pentru omenire prezentul unei vieți fără Dumnezeu, fără credință și fără speranță. Această omenire însă va vedea într-o zi o mare lumină și toți se vor bucura așa cum se bucură la vremea secerișului sau atunci când împart prăzile de război.

Textul din Isaia, dacă ne amintim a fost deja citit în mod parțial în liturgia din noaptea de Crăciun. Se poate deci înțelege cum Biserica chiar și azi vrea să ne conducă la așteptare, eliberare, bucurie și lumină. Promisiunea profetului este împlinită în realitate, ca și în Evanghelia de azi, de bunătatea lui Dumnezeu care ni l-a dăruit pe Isus Cristos. Evanghelistul Matei scoate foarte bine în evidență faptul că Isus Cristos duce la îndeplinire promisiunile lui Dumnezeu. Isus este “viitorul lui Dumnezeu” adică eliberare, lumină și bucurie. Isus este lumina promisă de Dumnezeu, vestită de profeți de-a lungul veacurilor și venită în lume la împlinirea timpurilor.

Limbajul luminii în Sfânta Scriptură este fundamental. În Cartea Genezei Dumnezeu este cel care a creat lumina (1,1. 3). Psalmul de azi pe care l-am cântat împreună ne spune clar că Dumnezeu este lumină: “Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme?” Deasemenea ultimul cuvânt pe care Dumnezeu îl va pronunța în favoarea aleșilor săi va fi o revărsare infinită de lumină: “Și noapte nu va mai fi; nu mai au nevoie de lumina lămpii sau de lumina soarelui pentru că Dumnezeu le va fi lumină și vor domni în vecii vecilor” (Ap 22,5). Mai mult, neînțelegerea radicală dintre Dumnezeu și diavol, dintre bine și rău, dintre omul mântuit și omul sieși suficient, este simbolizată în Scriptură prin opoziția dintre întuneric și lumină (In 3, 19; 12,35).

Isus Cristos însă este lumina adevărată: “Cuvântul este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume” (In 1,9). El împlinește promisiunile lui Dumnezeu: el dă omului prin cuvântul său plin de viață cunoașterea adevărată despre Dumnezeu și despre sine însuși. Cristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, revelează omului originea și destinul său; îi arată prin cuvintele și faptele sale drumul vieții și al mântuirii.

În întunericul confuziei atât de dominant în zilele noastre, omul are nevoie de un ghid sigur pentru a putea merge pe drumul cel bun. Acesta nu poate fi o carte sau o doctrină, ci Cristos. Numai Cristos este în măsură să spună omului din toate timpurile: “Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu umblă în întuneric dar va avea lumina vieții” (In 8,12). Biserica se îndreaptă spre Cristos care este unica rezolvare a tuturor lucrurilor. Privind spre Cristos, plini de credință în el și susținuți de rugăciune și dragoste noi putem privi senini spre viitor, care este un viitor al eliberării al lumini și bucuriei.

Misiunea lui Cristos eliberatorul, al lui Cristos lumina, pe care Evanghelistul Matei o afirmă cu solemnitate, a început cu proclamarea fundamentală a Evangheliei: “Convertiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape!”. Ce înseamnă însă pentru noi această invitație a lui Cristos la convertire? A ne converti înseamnă a ne schimba mentalitatea și modul propriu de a trăi, pentru a ne asuma mentalitatea și modul de a trăi al fiilor lui Dumnezeu, așadar o viață demnă de botezul nostru. Convertirea este o acțiune continuă de conformare față de cuvântul lui Dumnezeu, față de comunitatea eclezială și față de condiția noastră de sărmani păcătoși, pentru a ajunge la o comuniune mai intensă cu Dumnezeu și cu frații noștri. Lupta cu sine însuși și cu propriul egoism este crucea pe are fiecare trebuie să o poarte cu sine în fiecare zi.

Victoria lui Cristos asupra păcatului, a întunericului, a fost confirmată în mod definitiv din momentul în care el a acceptat să fie victimă de ispășire pentru păcatele noastre. Menirea lui Cristos a fost ca un răsărit de soare, ca o mare lumină. El a revelat oamenilor pe Tatăl, a demonstrat sensul lumii și al vieții, a dat un răspuns acelor veșnice întrebări pe care omul și le pune dintotdeauna: Cine suntem, unde mergem, și de unde venim?

Tot în acest sens nu putem să omitem importanța învățăturii pe care Sf. Paul ne-o împărtășește în prima sa Scrisoare către Corinteni. Creștinul nu poate deveni lumină într-o lume bolnavă de egoism și de violență, dacă nu devine lumina dragostei și a comuniunii. Ignoranța de care dăm dovadă cu privire la semnificația vieții umane, a valorii sale, a originii sale și a destinului său, trebuie să ne facă să simțim tot mai mult necesitatea luminii care este numai Cristos. Ca și apostolii, noi avem datoria de a răspunde continuu la această chemare din partea lui Cristos și atunci răsplata sigur ne va fi bucuria pe care profetul Isaia a promis-o acelora care vor primi lumina lui Cristos. Amin.

Neculai Stote

 

* * *

 

Mereu este cineva care reîncepe…

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Momentul “greșit” pentru a semăna

Totul începe când părea că problema ar fi fost de acum închisă odată pentru totdeauna. “Ioan fusese arestat.” Capii credeau că au reglat conturile neutralizând acea persoană exaltată. Acel glas supărător, cuvântul impertinent, au fost puse la tăcere. Prezența insuportabilă pusă într-un colț întunecos al închisorii, de unde nu ar mai fi avut puterea să dăuneze.

Totul revenea la normalitate. În schimb există cineva care reîncepe. “De atunci Isus a început să predice…” Unul a fost redus la tăcere. Și este îndată Altul care vorbește și mai tare. Discipolii lui Ioan aveau motiv să se gândească că aventura a fost încheiată cu maestrul lor aruncat în închisoare. În schimb un Altul iese pe străzi să reia firul predicii întrerupte (ba mai mult, să înceapă discursul adevărat, pentru că cel al lui Ioan era numai pregătitor). Chiar atunci când păreau că se sting motivele speranței, este momentul de a spera. Atunci când pare că nu mai este nimic de făcut, totul a reintrat în ordine, s-a liniștit, s-a resemnat, este cineva care se ridică în picioare. Puterea, închizând gura lui Ioan, lansează un semnal precis: este periculos de a se expune.

Din fericire, imitând pe Cristos, sunt totdeauna persoane care, în ciuda tentativelor de descurajare a tuturor inițiativelor, nu se lasă intimidate, nu aceptă normalizarea, și iese afară pentru “a predica”, deși știu că îi va paște aceeași soartă a Botezătorului, sau a Celuilalt care va fi condus direct la locul de osândă fără a trece cel puțin prin închisoare. Timpul deloc favorabil, clima dominată de frică, impresia că totul este inutil: iată momentul potrivit pentru a semăna.

Se începe din locul “greșit”

Și Isus, în loc să înceapă într-un moment mai potrivit, începe în locul cel mai puțin potrivit (cineva ar spune de-a dreptul în locul greșit). Predica sa, într-adevăr, nu pornește de la Ierusalim, din centrul religios, cu garanțiile oficialității. Cuvântul răsună într-o zonă periferică, suspectă, disprețuită. “Galileea neamurilor” era considerată de autoritățile religioase o “regiune de risc”, din cauza contaminărilor păgâne.

Cafarnaum, unde Isus a fixat cartierul său general (dar el nu se instalează aici pentru a elabora planuri strategice, să pună la punct programe pastorale, este mereu în mișcare…), nu se bucură de o faimă bună. Matei, în tentativa de a justifica aceste alegeri care scandalizau pe “cei prudenți”, trebuie să încerce să demonstreze continuitatea cu linia profetică a Vechiului Testament. Este constrâns să aducă dovezi că țara lui Zabulon și a lui Neftali – despre care nu se mai vorbește în timpul său – coincid mai mult sau mai puțin cu granițele Galileii.

Totuși rămâne faptul că Isus începe să vorbească în acest loc de frontieră, în acest loc de trecere unde se întâlnesc oamenii cei mai diferiți prin rasă, cultură, religie. Isus nu s-a stabilit acolo unde strălucește deja lumina, ci acolo unde este întuneric, confuzie, umbra morții. Isus învață rar în sinagogi. Se oprește oriunde este cineva care trebuie să fie eliberat de o greutate (boală, nedreptate, păcat, ură, violență).

Lumina nu caută lumina, ci întunericul. Gloria intră acolo unde este umilire. Prezența (Emanuel) frecventează locurile absenței, ale părăsirii. Viața sfidează moartea, bolile, diferitele infirmități. “Vetea cea bună” a Împărăției nu este o știre rezervată, dar este comunicată tuturor celor lipsiți de speranță. Celor care așteaptă, dar și acelora care poate că nu mai așteaptă nimic și nu au nici puterea de a cere. De acum înainte nu se va mai pune problema geografiei. Orice loc poate fi potrivit pentru a primi suflul care face să se nască o omenire nouă. Împărăția nu urmează semnele hărților geografice (nici chiar ale celor religioase). Unde este un om, acolo este o posibilitate pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și numai ieșind peste granițele restrânse ale națiunilor, raselor, claselor, oamenii, implicați în aceeași mișcare de fraternitate, merg spre Împărăția lui Dumnezeu.

Se începe de la oamenii “greșiți”

Isus începe și de la oamenii pe care noi i-am înlăturat. Voind să adune oameni care să colaboreze la actualizarea planului lui Dumnezeu (“Împărăția” nu este altceva decât planul lui Dumnezeu asupra lumii și asupra istoriei oamenilor), nu se formează în academii, în școlile cărturarilor, în laboratoarele care formează “experți”. Se adresează pescarilor, pe care îi cheamă în timp ce erau ocupați cu meseria lor. Oameni de nimic. Analfabeți sau aproape. Petru mai întâi nu va învăța niciodată limbile. La Roma va avea nevoie de un interpret. Învățătorul nu le va oferi un text, ci se va oferi pe sine însuși ca model de urmat. Nu le prezintă o doctrină de învățat, și nici un program precis de care să se țină, ci o cale.

Îi smulge din barcă, de la mare, pentru a-i îndrepta pe căile oamenilor (“vă voi face pescari de oameni”). Trebuie să lase totul pentru a merge după El. Pe de altă parte, El însuși s-a făcut călător, a părăsit Nazaretul (unde Iosif s-a stabilit la indicația îngerului), s-a despărțit de familia sa. Nesiguranța este singura condiție… sigură că Isus are multe de oferit.

Și mai sunt acei “trimiși” ca să rămână la locul lor

Sunt consemnate numele: Simon, Andrei, Iacob și Ioan. Trebuie să enumerăm însă atâția anonimi care sunt desemnați nu numai să predice, dar și să-l urmeze. Este o urmare care se realizează chiar rămânând la locul lor, continuând să facă meseria obișnuită, fără să părăsească familia, fără să se rupă de ocupațiile obișnuite. Detașarea are loc pe un alt plan.

Astfel fiecare rămâne unde se află, dar se lărgesc perspectivele. Face lucrurile din totdeauna, și totuși se dedică unui lucru diferit. Lucrează în barcă, sau la un birou, la bucătărie, în fabrică, la computer, la tabloul de comandă, la volan, și acolo construiește Împărăția lui Dumnezeu. Toți sunt incluși în misiune, când răsună acea invitație (“Veniți!…”).

Dar pentru mulți există posibilitatea de a ajunge departe, de a răspândi vestea cea bună, cu toate că continuă să parcurgă calea obișnuită a ocupațiilor zilnice. Cadrul poate să rămână același. Însă se schimbă sensul, perspectiva. Totuși nimeni nu este scutit de călătoria esențială, drumul la care nu avem voie să renunțăm: acela al convertirii. Întoarcere, părăsirea căilor rătăcite, schimbare de mentalitate, întoarcerea roții, transformare profundă, inimă nouă, adoptarea unei orientări diferite în viața proprie: toate sunt imagini care exprimă această exigență fundamentală a convertirii.

A lucra pentru Împărăție nu înseamnă atât a face convertiri, ci a fi convertiți. Calea adevărată care implică este cea care săvârșește în interiorul său o răsturnare, o schimbare totală a pozițiilor, gândurilor, atitudinilor. În mod paradoxal, tocmai prin schimbările decisive se ajunge la profunzimea ființei se face vizibilă noutatea Împărăției. Cristos, trecând, poate permite cuiva (multora) să rămână la locul său. Dar, dacă primesc cu adevărat chemarea sa, nimic din interiorul nostru nu rămâne la locul său, nimic nu mai este ca înainte. Se produce o răscolire. Toate echilibrele sunt răvășite, pozițiile precedente sunt părăsite, orice lucru este pus în ordine în chip diferit, în vederea unei răsturnări inevitabile. Echilibrul se află numai acceptând, zilnic, ca totul să fie pus în legătură cu Cuvântul său, cu privirea sa, cu trecerea sa în viața noastră.

Și noi, pentru a deveni disponibili pentru convertire, trebuie să cultivăm o neliniște, o insatisfacție mântuitoare. Parafrazând o frază celebră a lui Julien Green (“Dacă cineva este neliniștit poate să stea liniștit”), putem să spunem: trebuie să ne îngrijorăm când suntem liniștiți, riscăm mult atunci când suntem satisfăcuți. Cristos oferă pacea sa celor care, mai întâi, au acceptat s-o piardă, s-au lăsat “neliniștiți”.

Ce păcat…

Paul (a doua lectură), după ce a așezat, la începutul scrisorii, comunitatea din Corint în contextul Bisericii universale, pentru care Biserica particulară este o întrupare, înfruntă adevărata problemă: diviziunile din interiorul comunității. Se pare că acei creștini au o chemare irezistibilă spre divizare. Particularismele, personalismele, antagonismele, rivalitățile, sectarismele, excluzivismele, sunt negarea unui adevărat spirit ecclezial. Printre rândurile expresiilor folosite de Paul, se poate citi un simțământ de amărăciune, aproape de necaz. Ca și cum ar fi spus: ce păcat…

Toate acele bogății, toate acele daruri, toate acele energii, în loc să devină un patrimoniu comun împărțit cu prietenie, alimentat de fraternitate, primit cu bucurie, sunt folosite în mod individualist, exploatate în scopul unei competiții neroade. Câte ocazii pierdute, câte posibilități nefolosite (sau folosite pentru scopuri greșite), câte resurse delapidate pentru scopuri ușuratice… Fracțiunile care se înfruntă, fiecare cu propriul învățător indiscutabil, cu propria călăuză carismatică, cu prpriul guru aclamat, indică pur și simplu că centralitatea lui Cristos a fost întunecată, cauza Împărăției este în subordine față de alte interese. Diviziunile, pe lângă faptul că descoperă o lipsă de iubire, creează opoziții paralizante. Da, este cazul să repetăm: ce păcat…

Cu toate acestea ce este de făcut, cu așteptările care ar fi trebuit să fie satisfăcute, se întârzie în dispute și competiții nebunești. Este natural să fie șefi, guru, învățați cu o fascinație deosebită, fondatori creativi. Dar aceștia, deși desfășoară un rol util, trebuie să-și amintească (și să amintească!) faptul că sunt numai oameni. Mai ales trebuie să evite ca prezența lor să curme calea spre Cristos și să favorizeze facțiunile, clicile. Nu este vorba de a chinui viața, spontaneitatea, diversitatea. Unitatea poate și trebuie să se realizeze sub semnul vieții și nu al plictiselii, al varietății și nu al uniformității cenușii.

Paul are curajul de a pune o întrebare decisivă: – Oare eu am fost răstignit pentru voi? Un mod provocator pentru a conduce discursul la miezul fundamental: nu este atât problema de a se referi la cuvintele și formulele învățătorilor proprii, în special când creează fisuri, ci de a privi în direcția Unicului care ne-a spus lucrul cel mai important cu limbajul tăcut al crucii.

 

* * *

 

Oare Cristos este împărțit?

Autor: pr. Ștefan Ciubotaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Pregătirea activității publice - așa se numesc cele două capitole din care am citit astăzi la evanghelie (cap. 3-4). După ele urmează Predica de pe munte. Duminica trecută am ascultat mărturia lui Ioan Botezătorul. Duminica aceasta ne batem capul să răspundem la această întrebare: “Oare Cristos este împărțit?”. Mă refer la faptul că fiecare/mulți dintre voi, asemenea corintenilor, spun (fac, cred, gândesc, speră, iubesc) altceva.

Suferim cu toții, mai mult sau mai puțin de fragmentism. Trăim o viață fragmentată. Existența noastră este compusă din fragmente, bucle de timp, de viața pură, de clipe – unele mai diferite (pestrițe) decât altele. “Dar ce: Oare Cristos este împărțit?”

În ceea ce privește fragmentismul vieții de credință evidențiez doar trei situații:

Prima. Fragmentismul cauzat de o persoană. Când spun persoană mă gândesc la totalitatea însușirilor ce derivă de aici. Mă opresc spre exemplificare doar la una dintre ele: a gândi (și cu voce tare). Persoana “foarfecă” este cea care, chiar și în gândul rostit (sau mai ales în el), alege să placă mai mult prin cuvinte decât prin fapte și consideră că, în ultimă instanță, nu gândurile slujesc gânditorului, ci gânditorul slujește gândurilor. Și taie, și taie, și taie pe toți și de toate care nu înțeleg să pună punct și s-o ia de la capăt. “Dar ce: Oare Cristos este împărțit?”

A doua. Fragmentismul ca o terapie șoc. Scopul principal: agravarea (acutizarea) unui anumit derapaj, cu sau fără intenție. Seamănă cu un buton pe care se apasă și se întrerupe sau, dacă vreți, se taie filmul. “Apeși, deci exiști!” Spre binele pacientului… român, de data asta. “Dar ce: Oare Cristos este împărțit?”

A treia. Poate cea mai tulburătoare. Fragmentismul ca o “valoare izbăvitoare”. Însuși discursul despre valoare presupune o fragmentare între legi, principii, reguli pe de o parte și “valori” pe de altă parte. Marele rău al acestei situații este culmea fragmentării care constă în a reduce (totul) la o singură valoare: eu. Mai precis, eu și plăcerile mele, eu și confortul meu, eu și fericirea mea.

Consecințe. Simplific puțin pentru că mi-am amintit cu drag de profesoara de matematică din liceu. Avea o vorbă: “de ce simplu, când se poate complicat?”. O spunea ori de câte ori umpleam tabla de calcule inutile. Așa eram noi atunci. Mai complicați.

Așadar, simplificând. Tot trei sunt și consecințele:

Prima. Nu orice context vital (sau mod de viață dacă vreți) se potrivește cu chemarea, urmarea și vestirea lui Isus Cristos. Oricât am încerca noi să fragmentăm lucrurile: nu Matei este cel care aude “vino după mine și te voi face vameș de suflete”; nici tânărul bogat “vino după mine și te voi face Fond Monetar Internațional”. Exagerez. O fac pentru că aș vrea să ne întrebăm în mod serios și noi: “Dar ce: Oare Cristos este împărțit?” Nicidecum, el i-a spus doar lui Petru și lui Andrei să vină ca să fie făcuți pescari de oameni.

A doua. O educatoare îi observa pe copiii din grupă în timp ce desenau. Se plimba prin sala de clasă ca să vadă lucrarea fiecăruia. Când ajunse la o fetiță care lucra de zor, o întrebă ce desenează. Fetița îi răspunse:

-«Îl desenez pe Dumnezeu.»

Educatoarea se opri și spuse:

-«Dar nimeni nu știe cum arată Dumnezeu.»

Fără măcar să clipească și fără să ridice privirea de la desenul său, fetița răspunse:

-«Păi, de-acum o să știe.»

Micuța avea ideea sa și socotea că Dumnezeu este așa cum credea ea. Ceva asemănător, însă, ni se întâmplă multora dintre noi.

Ideea corectă de Dumnezeu este aceea pe care Isus ne-a revelat-o. Primul lucru pe care trebuie să-l știm despre Dumnezeu este că el este mult mai mult decât pot eu gândi sau înțelege și, din același motiv, este mai mult decât mă poate Isus învăța. Nu pentru că Isus nu l-ar cunoaște în totalitate pe Tatăl (Mt 11,27), ci pentru că eu nu am capacitatea de a înțelege tot ceea ce Isus cunoaște.

Doar în Cer îl putem vedea și cunoaște: “vom fi asemănători lui, pentru că îl vom vedea așa cum este” (1In 3,2). Pe pământ, calea pentru a avea o idee corectă, chiar dacă nu completă, de Dumnezeu, nu este desenul fetiței și nici al meu. Calea este Evanghelia.

“Magii au întrebat despre Salvator la palatul lui Irod. Noul Rege era foarte diferit față de cum se așteptau. Trebuiau, deci, să învețe că Dumnezeu este diferit de cum obișnuim să ni-l imaginăm… Iar aceasta înseamnă că acum ei trebuie să fie diferiți, trebuie să învețe stilul lui Dumnezeu” (Benedict al XVI-lea, către tineri la Köln, la ZMT, 20-08-2005).

A Treia. Omul ce suferă de fragmentism ar vrea ca fiul cel mic să nu mai plece de-acasă… ce moștenire?… ce împărțire a averii? Eu te-am făcut, eu te omor!!! El nu vrea să fie diferit, nu vrea să învețe stilul lui Dumnezeu. Și așa își imaginează că ar putea convinge pe cât mai mulți să nu-și mai ia lumea-n cap, să nu mai ceară împărțirea averii, să viseze pentru totdeauna la iedul de mâncat cu pritenii etc. Sărmanul de el…

Faimosul Luis Pasteur se afla într-o dimineață cu mâinile pe masa de studiu, cu degetele apropiate, în formă de pâlnie și capul înclinat la mică distanță deasupra mesei. Când termină, își ridică capul și, îndepărtând mâinile, se putu vedea un microscop mic. Un student care îl observase în timp ce stătuse nemișcat atâta timp, îi spuse:

-«Mă gândeam că vă rugați.»

-«Așa-i!» replică omul de știință. «Îi spuneam lui Dumnezeu lucruri frumoase, deși nu chiar atât de frumoase cum sunt cele pe care el mi le spune prin intermediul lucrărilor sale.»

Pasteur a fost un om foarte pios. El obișnuia să spună că deoarece avea ceva cunoștințe științifice, credea ca un breton (la noi moldovean) și că, dacă ar cunoaște mai mult, ar crede ca o bretonă (moldoveancă).

Dacă privim fără prejudecăți, ne vine ușor să-l descoperim pe Dumnezeu în lucrurile minunate pe care le-a creat. Microscopul și telescopul ne ajută să vedem. Cu toate acestea, este nevoie să avem ochii limpezi, pentru a vedea clar, neîmpărțit, nefragmentat. Doamne, limpezește ochii Bisericii tale și vindecă fragmentarea privirii ei!!!

 

* * *

 

Timpul potrivit pentru a începe

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Copyright: Predici.cnet.ro

Matty este convins că trebuie să câștige suflete pentru Cristos. La orele de biblic din parohie a învățat cum să împărtășească credința sa cu alți oameni și să îi conducă la Cristos. Dar nu a făcut niciodată acest lucru. Se roagă la Dumnezeu să îi dea un semn ca să știe exact când să înceapă. Într-o zi Matty călătorește cu metroul pentru a merge să se întâlnească cu prietenii lui de la studiu biblic. Are în geantă Biblia. Un tânăr cam de vârsta lui intră în metrou și se așează lângă Matty. Matty spune în gând o scurtă rugăciune: “Doamne, dă-mi un semn când să încep”. Mobilul tânărului sună: un prieten vrea ca el să vină să se întâlnească. După ce se ceartă ceva timp cu prietenul lui, tânărul spune: “În regulă, voi veni să te iau de la biserică, dar nu voi intra. Mă găsești în parcare”, și închide. Matty se roagă din nou: “Doamne, aștept semnul!” În cele din urmă, tânărul se întoarce către Matty și spune: “Știi, am un prieten ciudat care nu merge la muncă duminica pentru a merge la biserică. Nu îl înțeleg”. Matty zâmbește și spune din nou: “Doamne, semnul, semnul!” Finalul poveștii.

Evanghelia de astăzi este despre începutul lucrării publice a lui Isus. După o viață privată de peste treizeci de ani, cum a știut Isus exact când să își încheie viața ascunsă și să își înceapă activitatea publică? Primul gând care ne vine este acela de a presupune că, desigur, Dumnezeu Tatăl i-a vorbit și i-a comunicat exact când să înceapă. A primit o luminiță verde specială de la Dumnezeu. Dar Evanghelia de astăzi sugerează că Isus a ajuns probabil la această decizie în modul în care ajung majoritatea oamenilor, adică prin a deduce din lucrurile care se întâmplă în viețile lor ce anume încearcă Dumnezeu să le spună.

Lectura evanghelică începe: “Auzind că Ioan a fost închis, Isus s-a retras în Galileea. Și părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării” (Matei 4,12-13). Isus aude că Ioan a fost arestat. El se gândește că mișcarea de reînnoire începută de Ioan ar avea nevoie de un nou lider. Privește în jur și vede că nu este nimeni altcineva mai potrivit decât El să își asume conducerea mișcării. Acesta este semnul de care are nevoie. Își ia rămas bun de la familie și pornește spre provocările chemării sale publice. Spre deosebire de Matty din povestea noastră, Isus nu stă să aștepte un semn special supranatural din cer. Mai degrabă, El învață să citească “semnele timpurilor”, adică să deducă din ceea ce se întâmplă în lume ceea ce i-ar putea spune Dumnezeu.

Ce nevoi vedem în lumea din jurul nostru? Vedem, de exemplu, nevoia de mai mulți mesageri ai iubirii și păcii lui Dumnezeu în lumea de astăzi? Ce putem să facem personal în legătură cu aceasta, ținând cont de circumstanțele personale ale vieții noastre? Când vom începe cu adevărat să facem ceva în această privință, sau așteptăm oare, ca și Matty, un semn special de la Dumnezeu? Ei bine, acel semn ar putea să nu vină niciodată. Asemenea lui Isus, trebuie să învățăm să citim “semnele timpurilor” în care trăim.

Să remarcăm că Isus nu a început să predice imediat. Dacă ar fi început să predice de îndată din orașul său, Nazaret, ar fi fost redus probabil pe loc la tăcere. Primul lucru pe care îl face este să caute un loc și o comunitate care să sprijine vocația Lui. O găsește în Capernaum, unde atrage repede un grup de prieteni și discipoli. Chiar dacă este Fiul lui Dumnezeu, Isus nu lucrează de unul singur. El le împărtășește și altor oameni viziunea și slujirea Lui. De aceea, chiar dacă a fost oprit și ucis doar trei ani mai târziu, nu a putut fi oprită lucrarea Lui și viziunea Lui privind o lume nouă de frați și surori. În Isus vedem nu doar ce înseamnă a face lucrarea lui Dumnezeu ci și cum să facem lucrarea lui Dumnezeu.

Să îi cerem astăzi lui Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a citi “semnele” timpurilor noastre pentru a putea înțelege corect din evenimentele din lumea din jurul nostru ceea ce cere Dumnezeu de la noi, ca indivizi și ca și comunitate. Și să cerem curajul de a începe să facem acel lucru, nu doar să ne rugăm pentru el.