Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXVI-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Amos 6,1.4-7
1Timotei 6,11-16
Luca 16,19-31

Luca 16,19-31

Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și mătăsuri fine și petrecea în fiecare zi cu mare fast, iar la poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazăr, plin de bube. El ar fi dorit să-și astâmpere foamea cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Mai mult, veneau și câinii să-i lingă bubele. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Pe când se chinuia în iad, și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Abraham și pe Lazăr în sânul lui și a strigat: «Părinte Abraham, îndură-te de mine și trimite-l pe Lazăr ca să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci sufăr cumplit în flăcările acestea». Însă Abraham i-a spus: «Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune în timpul vieții, iar Lazăr, cele rele; acum însă el este aici fericit, tu însă suferi. Și, pe lângă toate acestea, între noi și voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată și nici de acolo la noi». El a zis: «Atunci te rog, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am cinci frați, ca să-i prevină, nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin. Dar Abraham i-a spus: «Îi au pe Moise și pe Profeți: să asculte de ei!» El însă a zis: «Nu, părinte Abraham, dar dacă unul dintre morți ar veni la ei, s-ar converti». I-a răspuns: «Dacă nu ascultă de Moise și Profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor convinge»”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Cristinel Fodor
Diverși alți autori
pr. Eduard Patrașcu
pr. Șerban Tarciziu
pr. Pietro Righetto
pr. Anton Dancă
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

Dumnezeu este drept

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Lecturile de la Liturgia cuvântului de azi vor să pună în evidență un atribut divin – dreptatea -, pentru a ne da posibilitatea unui mai mare atașament față de Legea Domnului.

De la început trebuie să recunosc următorul lucru: conținutul acestei predici este mai dificil de înțeles; nici nu se poate altfel, fiindcă este vorba despre un atribut esențial al divinității. Cu multă răbdare, atenție și bunăvoință, sper să înțelegeți ceva, cel puțin atât: dreptatea divină diferă de cea umană ca de la cer la pământ; dar, dat fiind faptul că trebuie să ajungem în cer, este necesar să ne obișnuim cu cele cerești; azi, cu dreptatea lui Dumnezeu, care trebuie să fie modelul dreptății noastre prin caritate.

Catehismul ne spune că Dumnezeu este drept, el răsplătește binele și pedepsește răul. Aceasta este o dreptate morală, o acțiune distributivă față de oameni sau alte ființe raționale, dar dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie în primul rând teologică. El este drept în sine, în esența sa divină, așa cum este veșnic, pretutindeni, atotputernic, atotștiutor și sfânt. Orice om credincios mărturisește că se cuvine, pe bună dreptate, ca Dumnezeu să fie sfânt, veșnic, pretutindeni etc. Dreptatea teologică în sine, așa cum este ea în Dumnezeu, strânge ca într-un buchet pe celelalte cinci atribute și le pătrunde pe fiecare dintre ele cu o lumină accesibilă numai ochilor credinței noastre, deoarece este imposibil ca între cele trei persoane divine să nu existe o dreptate perfectă în privința veșniciei, ubicuității, atotputerniciei, atotștiinței și sfințeniei. Lipsa unui singur atribut dintr-o persoană dumnezeiască l-ar face pe Dumnezeu nedrept în totalitate. Numai existența celor cinci atribute în fiecare persoană dă naștere celui de-al șaselea atribut: dreptății divine în sine.

Dreptatea divină față de om, de a-i răsplăti binele și de a-i pedepsi răul, izvorăște din dreptatea divină în sine și se bazează tot pe cele cinci atribute care fac din Dumnezeu un Tată creator, un Fiu mântuitor și un Duh Sfânt sfințitor. Dreptatea celor trei persoane divine față de om este o dreptate caritativă, atât când răsplătește binele, cât și atunci când pedepsește răul, fiindcă atât răsplata cât și pedeapsa sunt date pentru a-l face pe om capabil să primească viața nouă adusă de Cristos în vederea vieții veșnice, să-l facă pe om părtaș la acțiunile sale atotputernice, să-l fericească prin înțelegerea tainelor sale atotștiutoare, pentru a-l elibera de materia care îl împiedică să fie ca îngerii și mai ales pentru a-l aduce pe calea dreptății față de semenii săi, adică pe calea sfințeniei, ferindu-l de osânda veșnică.

Să medităm și apoi să contemplăm dreptatea divină așa cum reiese ea din lecturile de azi!

În lectura I (Am 6,1-4-7) Domnul avertizează, vorbește celor care au deviat de la calea cea dreaptă: Voi care vă dedați fărădelegii veți merge în exil.

Omul, înzestrat cu darul libertății, are posibilitatea alegerii. Domnul, fiind drept, după ce i-a dat darul, îi dă și lumina necesară ca să aleagă ceea ce este bine și să respingă ceea ce este rău. Dacă omul își închide ochii în fața luminii și merge orbește spre rău, Domnul nu-l lipsește de o altă lumină care să-i vină din interior, căreia să nu i se poate împotrivi, îi arată că alegând răul, el singur își făurește pedeapsa, fiindcă renunță la veșnicie, la atotputernicie, la atotștiință etc. Viața legată de plăcerile senzuale, de bogățiile materiale este o viață care singură se face roabă față de cele inferioare și nu se va putea bucura de libertatea care izvorăște din ubicuitatea și implicit din celelalte atribute divine.

Sfântul Paul în Scrisoarea întâi către Timotei (6,11-16) îi dă acestuia un îndemn sfânt: Păstrează nealterată porunca până la arătarea Domnului! De ce? Fiindcă Dumnezeu este drept: el dă viață la toate în baza atotputerniciei; el l-a înscris pe Fiul său în istoria omului, în baza atotștiinței și sfințeniei sale; Fiul lui Dumnezeu a dat mărturie bună în fața lui Pilat din Pont în baza atotputerniciei și a atotștiinței sale; și va veni a doua oară pentru a-și dovedi prezența (ubicuitatea) în fața întregii creații, ca împărăția sa să cuprindă cerul nou și pământul nou.

Isus ne descrie dreptatea divină în parabola bogatului și a lui Lazăr cel sărac. Bogatul ajunge în iad, nu pentru că Dumnezeu l-a trimis acolo, ci pentru că el, pe pământ fiind și cunoscând primejdia bogățiilor, le-a ales pe acestea închizându-și ochii în fața prudenței mântuitoare, făcând dintr-un mijloc un scop în sine, un izvor de fericire din cele inferioare firii sale umane. În dreptatea sa, când Dumnezeu ne-a creat, a întipărit în firea noastră simțul, amprenta dreptății sale, arătând fiecăruia, prin rațiunea luminată de darurile Duhului Sfânt, mai ales darul înțelepciunii, că scop în sine poate fi numai ceea ce este veșnic, pretutindeni, atotputernic, atotștiutor și sfânt. Așa este drept, așa trebuie să cugete fiecare om. Bogatul a făcut din bogăție și plăceri un scop al vieții, al existenței sale; deși atât conștiința, cât și Legea și profeții l-au avertizat mereu că este pe o cale greșită, că acestea nu vor ține veșnic, totuși el a ales nedreptatea și singur și-a creat iadul, renunțând la sfințenie.

Se pune problema: cum se împacă dreptatea cu bunătatea infinită a lui Dumnezeu față de creaturile sale. L-a creat pe om pentru a-l iubi și îl aruncă în iad pentru a-l urî veșnic?

Sfântul Paul ne-a avertizat deja că Dumnezeu locuiește într-o lumină de necuprins (lectura a II-a). Noi încercăm să conciliem dreptatea cu bunătatea nesfârșită în lumina credinței. Cartea Înțelepciunii spune: Dumnezeu, fiind drept, toate le cârmuiește cu dreptate și socotește lucru nepotrivit cu puterea sa ca să osândească pe cel care nu trebuie pedepsit și, fiindcă este stăpân peste toate, se poartă foarte îngăduitor cu toți (12,15-16). Atributele divine se identifică atât de bine unele cu altele în simplitatea lui Dumnezeu încât putem spune că el este drept tocmai pentru că este milostiv, infinit de bun și este milostiv fiindcă este drept; este veșnic, fiindcă este sfânt; și este sfânt, fiindcă este veșnic; etc. Sfânta Tereza a Pruncului Isus spune că Dumnezeu de aceea este drept, fiindcă este plin de milostivire, de caritate. Datorită atotștiinței el cunoaște perfect slăbiciunea omenească și nu pretinde de la nimeni nimic peste puterile rațiunii și voinței cu care l-a înzestrat pe fiecare om. Pentru aceasta el își dirijează dreptatea, nu spre pieirea omului, ci spre salvarea lui, nu atât pentru binele pământesc, cât mai ales pentru cel veșnic. El folosește dreptatea pedepsind păcatul, ca omul să se ferească în mod conștient de tot ce este dăunător adevăratei sale fericiri, care nu poate izvorî din nimic altceva decât din Dumnezeu. Cartea a doua a Macabeilor spune că Domnul nu rabdă multă vreme pe cel păcătos, dar îl pedepsește îndată cu chinuri (sufletești sau trupești), acestea fiind semnul îndurării prin care arată cât de mult îi vrea binele și nu-l lasă să adoarmă în somnul nepăsării (2Mac 6,13). Remușcările de conștiință, rușinea, frica, toate se unesc pentru a forma iadul vremelnic menit să-l înlăture pe cel veșnic.

Atâta timp cât omul este pe pământ, dreptatea divină are ca scop biruința carității, concretizată în milostivirea care așteaptă convertirea fiului risipitor; ba chiar atunci când pedepsește el temperează dreptatea cu milostivirea, pedepsind întotdeauna cu mult mai puțin decât ar merita-o cel păcătos. Din acest motiv spunea cineva că însuși iadul veșnic este un semn al milostivirii divine, fiindcă dacă ar fi opera lui Lucifer, ar fi mult mai îngrozitor. Dar iată ce spune cartea Plângerilor: Dacă (Dumnezeu) pedepsește, are însă și milă după mulțimea îndurărilor sale, fiindcă umilește și pedepsește contra inimii sale pe fiii oamenilor (3,32-33). Se spune că Dumnezeu pedepsește cu strângere de inimă și o face doar atunci când este strict necesar pentru a readuce creaturile sale pe calea binelui și pentru a le asigura fericirea veșnică.

Orice faptă a dreptății divine presupune totodată o faptă a milostivirii și pe ea se bazează, spune sfântul Toma de Aquino (ST 1,21,4).

În urma păcatului, Dumnezeu putea să nimicească toată făptura omenească, dar a voit s-o mântuiască. Pentru a repara daunele pricinuite de păcat și pentru mântuirea lumii era suficientă doar o picătură din sângele preasfânt al lui Isus, dar el a voit să conștientizeze omul de gravitatea păcatului și de nesfârșita milostivire divină printr-o jertfă totală de sine, ca acolo unde s-a înmulțit păcatul să prisosească harul ca, precum a domnit păcatul prin moarte, așa să domnească și harul prin dreptate spre viața veșnică (Rom 5,20-21).

Calitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu prin har poartă amprenta dreptății numai când viața este trăită conștient și responsabil în spirit de credință, speranță și iubire.

Dreptatea cere ca nimeni să nu amâne convertirea. Amânarea convertirii este un act de nedreptate față de milostivirea divină, față de har.

Doamne, tu pururea ești milostiv cu cei greșitori, dă-ne harul să fim drepți față de milostivirea ta. Amin.

 

* * *

 

Nu este interzis să gândim

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Împotriva “celor ușuratici”

Poate este o altă poruncă. Care stă la baza celor cunoscute. “Să nu uiți să gândești”. Tot Amos apare pe scenă, în prima lectură, cu asprul, puțin diplomaticul său cuvânt profetic. Printre invectivele pe care le aruncă împotriva bogătașilor din Samaria, “întinși pe divanurile lor” pe marginea prăpastiei, desprindem două: “ușuratici” și “cheflii”. Dar este probabil că destinatarii nu se considerau ofensați de aceste titluri, mai mult au scos din ele o satisfacție zeflemisitoare. Dacă răsfoim un dicționar, descoperim că “ușuratic” este cineva care “nu se gândește la propriile lucruri, nu este tulburat de preocupări” (F.Palazzi). Sau se arată “vesel cu seninătate” (Devoto-Oli).

Nu acesta este sensul voit de zbârlitul păstor din Tekoa, trimis de Dumnezeu să tulbure liniștita digestie a multor oameni. Și apoi Amos nu avea la dispoziție un dicționar, ci un Cuvânt care îl ardea în interior și dezlănțuia indignarea sa. Protagoniștii acelor orgii nu sunt cu totul “veseli cu seninătate”. Ci cu o atitudine tragic veselă. Și unica preocupare pe care o au este cea de a nu se gândi. Un mojic cântăreț, mai mult mojic decât cântăreț, înălțat de curând pe scenă, și idolatrizat, nu spun de tineri, ci de unii tineri care în acel gol își găsesc locul lor cel mai natural, se laudă că este iubit pentru că ajută pe contemporanii săi să nu gândească. Este vorba, evident, de unul din ajutoarele cele mai urgente destinate celor subdezvoltați cu spiritul…

Dacă creierul nu este dezactivat, dacă nu devine inofensiv, dacă nu încetează să producă acea substanță cu înalt risc toxic care sunt ideile, urmează catastrofa… Adevărata amenințare nu este foamea, lipsa de preocupare, atomul, subțierea stratului de ozon, ci gândul. În aparență “ușuraticii” din Samaria, și acel urmaș al lor care este bogătașul descris impetuos de Isus în parabola sa, cultivă o oarecare gândire. Luxul desfrânat, bunăstarea, plăcerile etalate din toate timpurile, listele de bucate, chefurile, până și muzica… Dar cineva se poate preocupa de casă și de toate comoditățile relative și să nu se gândească să “împodobească” ceea ce este înăuntru, acele mobile – chiar dacă invizibile – care îl fac pe om.

Se poate gândi să se bucure de viață, și să uite să trăiască. Se pot alinia cifre liniștitoare, îngrămădi aventuri, lăsa legănat de bunăstare, amețit de succes, și să cadă zgomotos în acțiunea de reușită a sa. Pot fi devorați de obsesia de a-și face un nume, și să nu știe propriul nume. “Petrecăreții” omoară timpul, sau îl ignoră, îl înșeală, îl risipesc, îl golesc de conținut, dar nu profită de el, nu știu să scoată nimic important din el. În definitiv, nu știu ce să facă cu el, nu sunt interesați de el, și îl lasă să treacă fără a culege propunerile cele mai avantajoase (“A se distra”, în fond, înseamnă a lăsa să treacă toate ocaziile favorabile).

Se pot organiza sărbători și banchete, și să riște să moară de săturare. În anumite situații, Lazăr care este lăsat la ușă este stăpânul casei. În cazul “bogătașului” anonim, de exemplu, adevăratul cerșetor este spiritul său, sufletul său, creierul său, inima sa, demnitatea sa, adică partea sa cea mai bună. Astfel, în ciuda aparențelor, “ușuraticii” se gândesc (superficial) la toate, mai puțin la ei înșiși. Se preocupă de toate lucrurile, mai puțin de propria lor viață. “Petrecăreții” nu au timp pentru ei. Se neglijează, se înșeală, se autoexclud de la sărbătoare. Sufocă (chiar sub grămezile de mâncare sau de comodități sau de distracții asortate) exigențele lor cele mai autentice. “Petrecăreții”, înșelând timpul, se înșeală amarnic pe ei înșiși. Comit o fraudă colosală în privința propriei vieți. Pentru că o pradă, o fac fără valoare (fără valori!). Deci prima adevărată greșeală a “ușuraticilor” este de a nu se gândi la ei înșiși, la adevărata lor existență.

Când este prea târziu pentru a gândi

Parabola omului bogat subliniază o altă tragică lipsă de gândire, cu consecințe ireparabile. Acesta care “benchetuia în lux în fiecare zi”, nu se gândește la cine este exclus de la sărbătoare. Nu observă pe cel sărac. Nu se interesează de aproapele. Este pierdut pentru că exclude pe altul din orizontul preocupărilor sale. Aproapele este văzut ca deranj, plictiseală, obstacol. Cel sărac, victima nedreptății, cel slab, este ținut la distanță de ochii, de inima, ca și cum ar fi un element neplăcut al panoramei. Glasul său este neutralizat de barajul opus de o ureche indiferentă, pentru că reprezintă nota care tulbură programul îngrijit de muzică liniștitoare.

Nici firimiturile de atenție nu sunt rezervate celui care stă dincolo la poarta bunăstării private (sau desfrânate). Când bogatul se decide să se gândească, este prea târziu. De acum viața sa a fost jucată în zadar. Lazăr ar fi putu constitui salvarea sa, dacă l-ar fi observat mai întâi. Sărbătoarea, care pare interminabilă, la un anumit punct încetează. Nu s-ar fi întrerupt în acea manieră tragică, nu ar fi avut acea deșteptare bruscă, dacă l-ar fi introdus în casă pe cel exclus.

Bunurile sale nu ar fi fost transformate în cenușă dacă s-ar fi “gândit” să le împartă. În afară de faptul că gândește în întârziere, bogatul chefliu gândește și într-un mod greșit, când, aruncat în acel “loc de chin”, își amintește de cei cinci frați care au rămas pe pământ să continue banchetul (încă o “amintire” inutilă, în afară de timp: și aici ar fi fost cazul de a-și “aminti” mai înainte, lăsând, în locul acelor bunuri de devorat, un exemplu bun de imitat).

Reține ca indispensabil, pentru a-i salva, să fie trimis Lazăr – chiar travestit ca stafie – să-i avertizeze. Apariția unui mort ar remedia totul, îi va pune pe calea cea bună. Răspunsul este glacial (în ciuda focului): “Dacă nu ascultă de Moise și de Profeți, nici dacă cineva ar învia din morți nu i-ar convinge”. Ca și cum s-ar spune: cuvântul lui Amos, sau Cuvântul lui Dumnezeu, poate și trebuie să fie suficient. Pentru a se decide să gândească nu este nevoie nici de minune nici de fapte extraordinare. Cuvântul lui Dumnezeu care răsună, aici, astăzi, pentru tine, este mai mult decât suficient. Pentru a deschide ochii, nu sunt necesare viziunile. Sunt de ajuns urechile…

Viața veșnică nu ne este oferită

A ne gândi serios la propria viață, a ne gândi în mod responsabil (și la momentul potrivit) la alții. Paul (a doua lectură) adaugă un al treilea element: a ne gândi la viața veșnică. Nu este o gândire în plus. Constituie fondul necesar asupra căruia trebuie să ne gândim și regândim propria existență. Este gândirea asupra semnificației, asupra lui de ce. Este gândirea asupra scopului.

“Caută să ajungi la viața veșnică la care ai fost chemat”. Viața veșnică nu este ceva care ne este oferită în orice chip. Este ceva spre care trebuie să orientăm privirea noastră, cât și gândurile noastre. Nu ne este oferită, dar noi suntem cei care o cucerim. Să răspundem zi de zi la apelul său. Să ascultăm de solicitările sale. Paul sugerează și un element concret pentru buna folosire a timpului (de a evita de a fi “cheflii”): “Luptă-te lupta cea bună a credinței”. Avem cu ce să umplem viața, dacă “ne gândim”. Totuși, pentru a ne feri de nenorocirile răsunătoare, apostolul indică și armele cu care va fi susținută acea luptă: “Dreptatea, evlavia, caritatea, răbdarea”. Acestea și nu altele sunt armele permise. Dacă se adoptă alte arme, aceste nu numai că sunt “nepotrivite”, dar ne fac să luptăm pentru ceva care nu are nimic cu credința.

 

* * *

 

Condamnat pentru nimic

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Imaginați-vă următoarea scenă. Un om moare și ajunge în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Judecătorul divin răsfoiește Cartea Vieții și nu găsește numele omului. Îl anunță atunci că locul lui este în iad. Bărbatul protestează: “Dar ce am făcut eu? Nu am făcut nimic!”, “Întocmai”, îi răspunde Dumnezeu, “tocmai de aceea vei merge în iad.” Omul ar putea să fie la fel de bine bogatul din parabola de astăzi.

Parabola cu omul bogat și cu Lazăr i-a făcut pe unii cititori ai Bibliei să se întrebe de ce bogatul a trebuit să meargă în iad. Nu ni se spune că ar fi ajuns bogat prin mijloace necuvenite. Nu ni se spune că ar fi fost responsabil pentru sărăcia lui Lazăr. De fapt nu ni se spune nici măcar că Lazăr i-a fi cerșit ceva și bogatul să îl fi refuzat. Nu aflăm despre nici un lucru rău comis de el. Tot ce ni se spune este că mânca bine și se îmbrăca bine, la fel ca orice persoană care reușește în viață. Și atunci de ce a mers în iad?

Problema cu motivul pentru care bogatul a mers în iad are mult de-a face cu ideea noastră despre păcat. Credem adesea că păcatul poate fi provocat doar de gânduri, de cuvinte și de fapte. Uităm de a patra cale, foarte importantă, prin care putem păcătui: prin omisiune. La spovadă spunem: “Am păcătuit din vina mea, cu gândul, cu cuvântul, prin ce am făcut și prin ceea ce nu am făcut.” Și totuși cât de ușor sărim peste păcatul omisiunii. Parabola de astăzi ne amintește că păcatul omisiunii ne poate conduce în iad. Așa i s-a întâmplat omului bogat.

Săracul Lazăr stătea la poarta sa. Iar bogatului nici că îi păsa. “Orice se întâmplă dincolo de gard nu mă interesează”, își spunea el probabil. “Eu îmi văd de ale mele. Fiecare trebuie să își vadă de-ale lui.” Apoi probabil bogatul a sunat la poliție să spună că un străin s-a aciuat la poarta lui. Între timp câinii au mers la Lazăr să îi lingă rănile. Iar bietul om a murit. Cei de la primărie au venit și au ridicat trupul lui și l-au înmormântat în cimitirul săracilor, fără vreun nume pe mormânt. Iar bogatul s-a dus și a mai băut o cafea neagră. Desigur, nu făcuse nimic rău împotriva lui Lazăr. Și la fel nu făcuse nimic bine pentru el. Nu i-a trecut prin minte să iasă din casă și să împartă ceva din binecuvântările lui cu cei aflați în nevoie. Păcatul lui a fost cel al omisiunii, iar pentru aceasta a trebuit să meargă în iad.

O altă întrebare ridicată de această parabolă este de ce Lazăr a mers în rai? La urma urmelor nu ni se spune că ar fi fost un om al lui Dumnezeu. Nu ni se spune despre nici o faptă bună a lui. Ba da! În povestirile biblice numele sunt foarte importante deoarece adesea vorbesc despre trăsăturile de caracter sau personalitatea persoanei în cauză. De fapt este singura parabolă a lui Isus unde un personaj are un nume. Este clar atunci că numele este important pentru înțelegerea parabolei.

Numele “Lazăr” este forma elenizată a numelui evreiesc “Eleazar”, care înseamnă “Dumnezeu este ajutorul meu”. Lazăr, de aceea, nu este doar un omul sărac, ci omul sărac care crede în Dumnezeu și se încredințează Lui. De aceea îl găsim în sânul lui Avraam în Paradis – pentru credința și încrederea în Dumnezeu, nu pentru că a fost sărac. Scăpând din vedere importanța numelui lui Lazăr pentru interpretarea parabolei, unii au sugerat că în viața următoare va fi o inversare automată a stării: bogatul devine sărac, iar săracul devine bogat. Dar nu aceasta este ideea parabolei. Oamenii bogați care se folosesc de bogăția lor pentru a-l sluji pe Dumnezeu prezent în semeni vor avea de asemenea asigurată viața veșnică. Săracii care își petrec întreaga viață în amărăciune și invidie, refuzând să creadă și să se încreadă în Dumnezeu, s-ar putea să aibă parte de o continuare a suferinței: doar că va fi acum veșnică.

Vestea bună a acestei parabole este următoarea: dacă te simți acum ca Lazăr, copleșit de boli, sărăcie și durere, uitat de societate și de cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat în această viață, continuă să crezi și să îți pui speranța în Dumnezeu, știind că așa va fi bine pentru sufletul tău în cele din urmă; dacă te numeri între cei binecuvântați de Dumnezeu cu bogății, deschide poarta și privește dacă nu se află cineva acolo. Poate că se află un Lazăr acolo pe care nu l-ai observat până acum.

 

* * *

 

Evanghelia și problema socială

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

Luca este cel mai atent evanghelist în a descrie cotiturile sociale intervenite în propovăduirea lui Isus. Chiar și Evanghelia de astăzi, ca și cea de duminica trecută, atinge această temă, care prezintă, prin patosul și vivacitatea ei, apogeul doctrinei lui Isus cu privire la bogăție și la sărăcie. Pentru a înțelege cum se cuvine parabola bogatului îmbuibat și petrecăreț, cel mai important lucru este a descoperi personajul cheie. Acesta nu este sărmanul Lazăr, după cum nu sunt nici cei cinci frați rămași acasă, ci însuși bogatul.

Dacă personajul principal ar fi săracul, parabola ar însemna un îndemn adresat săracilor, de a îndura cu răbdare și nădejde soarta lor nenorocită, așa cum a făcut Lazăr, văzând ce soartă fericită îi așteaptă dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu, unde se vor bucura împreună cu Avraam în locul de cinste, la banchetul ceresc. Dacă apogeul parabolei ar fi reprezentat de cei cinci frați, atunci ar însemna tema grăbirii escatologice, și s-ar pune accentul mai mult pe riscul de a trăi ca oameni nepricepuți, în vreme ce ceasul ne zorește.

Dar dacă adevăratul personaj-cheie este el, bogatul grăsun și îmbuibat, în cazul acesta nu există nici o îndoială că parabola are un scop foarte precis: folosirea nedreaptă a bogăției; prin urmare, nu atât faptul de a fi bogat, cât mai mult întrebuințarea bogăției. Acest om bogat nu s-a slujit de bogățiile sale spre a-și face prieteni în cer, ci numai spre a-și face dușmani; nu pentru a-i ajuta pe săraci, ci pentru a-i insulta. Prin urmare, parabola nu este un comentariu al acelei Fericiri: “Fericiți cei săraci”, ci un comentariu asupra acelui: “Vai vouă, bogaților, pentru că v-ați primit aici mângâierea! Vai vouă, care sunteți sătui acum, pentru că veți flămânzi”.

Osândirea luxului deșănțat ocupă un loc important în parabolă – bogatul se îmbrăca în porfiră și în vizon, adică în materiale scumpe, pe care le foloseau numai regii; benchetuia în fiecare zi cu lăutari. Atare osândire este evidențiată de liturghia duminicii acesteia, prin prima lectură, în care profetul Amos îi apostrofează pe toți petrecăreții și îmbuibații din vremea sa, atunci când spune: “Vai de cei ce trăiesc fără grijă… Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternutul lor; mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn…”

Putem spune fără a greși că aici ne aflăm în fața uneia dintre cele curajoase și mai lucide denunțări, pentru că aceasta nu este rostită în prezența săracilor, care să aplaude, ci a fariseilor, care erau alipiți de bogății, și care ascultând asemenea cuvinte, își băteau joc de dânsul; prin urmare în prezența acuzaților. Această parabolă se pretează la nenumărate considerații morale, însă eu cred că trebuie să avem curajul de a trece peste aplicațiile de detaliu, și să ne punem încă odată în plus anumite întrebări în legătură cu aceasta, ba chiar și cu alte pagini din Biblie, în care este confruntată problema socială.

Să fie oare acestea mărunte denunțuri care nu atacă câtuși de puțin mecanismele ce produc săraci lipiți pământului ori bogați ce nu-și mai încap în piele de grași ce sunt, și, ca atare, lucrurile rămân tot așa cum au fost? Sau există în cuvântul lui Dumnezeu ceva care, chiar și în acest domeniu, să pună securea la rădăcină? Așa cum se observă, astfel de întrebări circulă printre oamenii din zilele noastre, după ce marxismul i-a făcut atenți asupra acestor probleme. De foarte multe ori unor astfel de întrebări li se dau răspunsuri dintre cele mai diverse și superficiale. Cu foarte mare ușurință, unii spun că creștinismul nostru ignoră programul de transformare a lumii și nu are nici o propunere de prezentat pentru reforma condițiilor politice și sociale (R. Bultmann).

Dar există și dintre aceia care cred că pot scoate din aceste Evanghelii rețete practice și precise pentru toate sectoarele vieții, inclusiv munca, dreptatea socială și politica; iar în cele din urmă, lumea nu a dus lipsă nici de oameni care să-și închipuie că au descoperit în Evanghelii tentativa unei revoluții proletare, strigătul de revoltă al claselor oprimate, împotriva claselor dominante ale vremii. Influența Evangheliei asupra vieții sociale este covârșitoare, însă aceasta nu trebuie căutată atât în diagnozele sociale sau în remediile pe care le propune, cu toate că unele sunt valabile, cât mai mult în unele principii de bază spre a face față cu eficiență realității sociale. Cu alte cuvinte, nu în conținut trebuiesc căutate toate acestea, ci mai degrabă în metodă.

Această metodă constă mai cu seamă în două lucruri; într-o critică radicală a lumii și într-un imperativ tot atât de radical în privința omului, imperativ care sună așa: “Iubește-l pe aproapele ca pe tine însuți”. Critica radicală nu este decât capacitatea pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu de a evidenția marea răutate a lumii; nu a lumii create de Dumnezeu, ci a acelei lumi care este rodul păcatului omenesc. În privința aceasta, avem un progres important în Biblie. Dacă multă vreme a persistat în Vechiul Testament convingerea că bogăția ar fi semnul binecuvântării lui Dumnezeu, și sărăcia nu ar fi decât blestemul cerului, în Evanghelii se ajunge la o concluzie diametral opusă.

Bogăția, apare, cum de fapt și este de cele mai multe ori, ca rodul nedreptății și al opresiunii, și nu al norocului sau al onestității. Multe sisteme și ideologii și-au revendicat meritul de a exercita o funcție critică și cu adevărat științifică în confruntările cu societatea și cu mecanismele economice, însă au făcut aceasta pe baza viziunii omului, care întotdeauna și-a ignorat libertatea și destinul veșnic, din care cauză toate revendicările omului s-au încheiat cu nedreptăți și mai mari decât cele pe care le eliminase. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu critică această lume, o face în numele unuia care poate convinge lumea de păcat, pentru că este fără de păcat, pentru că este “Lumina lumii”.

În confruntările cu nedreptatea, Evanghelia nu se oprește la critica radicală, ci o depășește printr-un imperativ radical: “Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Acesta este adevăratul principiu social al Evangheliei, care dacă ar fi luat în serios, ar fi capabil să elimine sau să împiedice egoismul și nedreptatea și să remedieze toate relele inevitabile ale vieții. În fond, ce i se impută bogatului petrecăreț din parabolă dacă nu tocmai aceasta: că n-a avut nici un pic de înțelegere și de dragoste față de săracul care stătea la poarta lui, și pe care-l vedea în fiecare zi că moare de foame. Ce i se impută dacă nu egoismul și nerozia lui? Prezența săracului Lazăr în parabolă are această unică funcțiune: de a arăta ca într-o oglindă ceea ce este rău și nedrept în comportarea bogatului.

Dragostea față de aproapele, în radicalitatea pe care o înțelege Evanghelia, este într-adevăr cel mai formidabil principiu social, capabil să depășească orice atitudine de închidere și resemnată, care acceptă lumea așa cum este. În toată Evanghelia nu întâlnim nici cea mai mică aluzie care să ne învețe a fi indiferenți față de frați. Indiferența evanghelică (a nu fi îngrijorați de hrană, de îmbrăcăminte, de ziua de mâine) exprimă cât se poate de bine cum trebuie să se poarte omul în confruntările lumii. Însă atunci când este vorba despre aproapele, Evanghelia nici nu vrea să audă vorbindu-se despre indiferență și chiar impune dragostea și mila. Mai mult, Evanghelia consideră ca absolut inseparabile nevoile spirituale și cele temporale ale fraților; între suflet și trup ea nu face nici o deosebire.

O nouă perspectivă se prezintă lumii: până atunci religia ori fusese creată pentru cele pământești, adaptându-se cu ușurință la societate, sau fusese plasată undeva în spațiu, printre nori, în opoziție directă cu toate. Însă acum o nouă obligație ni se impune: de a nu lua în seamă mizeria și toate nevoile vieții noastre pământești, dar nici prosperitățile care ar putea îndepărta grija față de săraci, ci trebuie să ridicăm ochii spre cer, dar în același timp să și muncim cu mâinile și cu toată capacitatea pentru frații noștri, oamenii de pe acest pământ” (A. Harnac). Dacă ne gândim puțin vom vedea că nu există situație care să nu poată fi rezolvată cu dragostea față de aproapele; ea nu exclude lupta împotriva nedreptății: Isus s-a luptat și a iubit! “Iubește și fă ceea ce vrei!” Aceste cuvinte înseamnă că dacă iubești, tu îl poți corecta pe cel ce greșește, pe cel dedat la rele.

Exclusă este numai violența, adică distrugerea răului cu răul. Sfântul Paul spune: “Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul cu binele”. Un lucru apare așadar statornic: decisiva și caracterizanta noutate creștină în domeniul social – dragostea față de aproapele. Pe aceasta se întemeiază actualitatea și universalitatea semnificației sociale a Evangheliei. Prin sine însăși, dragostea nu este legată în mod deosebit de o realizare istorică. Dacă la începutul creștinismului, într-un anumit context social, aceasta s-a tradus în binefaceri și în împărțirea bunurilor, aceasta nu înseamnă că ar fi unica realizare posibilă.

În zilele noastre, de pildă, ea ar putea fi tradusă în diferite forme adecvate noului mecanism socio-economic, atacând însăși rădăcina sărăciei, care este generatoarea nedreptăților, a egoismului, și care aduce cu sine exploatarea și opresiunea celui slab și neajutorat. Tocmai pentru că în sine mișcarea socială a Evangheliei nu este pomana, așa cum este pentru Coran, ci dragostea adevărată, radicală și veșnic actuală.

Un lucru însă trebuie reținut: acest principiu al dragostei față de aproapele rămâne ineficace scopurilor transformării societății dacă o comunitate creștină nu și-l însușește. Pentru ce era atât de admirată comunitatea primară a creștinilor, dacă nu prin faptul că nu se afla nici unul printre ei care să ducă lipsă de ceva din cele materiale? Pentru că se iubeau reciproc, “erau cu toții o inimă și un suflet”, fiindcă exista o adevărată fraternitate prin realizarea acelei împărtășiri care lipsește în parabola bogatului nemilostiv: “Toți cei ce aveau case și ogoare, aduceau prețul celor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie”.

Atunci când se vor înmulți comunitățile creștine, care se înfiripează astăzi în forme noi, când toți oamenii, chiar și cei necredincioși, vor putea să spună: “Iată-i cum se iubesc!”, atunci Evanghelia va apărea convingătoare și credibilă, chiar și din acest punct de vedere. Parabola de astăzi se încheie cu acea înștiințare adresată celor cinci frați ai bogatului rămași acasă, care nu știau nimic despre soarta nefastă în care căzuse fratele lor. Într-un oarecare sens, chiar noi suntem acei frați. Nouă ne-a fost trimis Unul care a înviat din morți, adică Isus în persoană, care nu vine pentru a ne osândi, ci pentru a ne da tăria de a urma întru toate cuvântul Său.

 

* * *

 

Tu ești unul dintre acei cinci frați

Autor: pr. Cristinel Fodor
Copyright: Predici.cnet.ro

Cei cinci frați ai bogatului reprezintă auditorii și cititorii evangheliei de azi cărora le este destinată învățătura. Acestor frați, deci nouă, Isus le spune: “Ați înțeles această parabolă? Ceea ce i s-a întâmplat bogatului și săracului Lazăr vi s-ar putea întâmpla și vouă. Să nu spuneți: dacă așa stau lucrurile, cum o să ne mai mântuim? Citiți Scriptura! Și Moise și Profeții și eu v-am explicat toate acestea”. Dar cine mai citește azi evanghelia, pe Moise sau profeții? Se citește altceva: politică, știri, sport, spectacole, povestiri sentimentale, aventuri de toate felurile, la fel ca acei turiști care în timpul unei călătorii, în loc să fie atenți la istoria și cultura acelui loc, se îngrijesc să cumpere tot felul de mărfuri în bazarele pe care le întâlnesc.

Această a treia parabolă a lui Isus referitor la folosirea bogăției vine după cea a latifundiarului preocupat să-și mărească hambarele și cea a administratorului lipsit de onestitate, pe care le-am auzit în duminicile trecute.

În parabola de azi Isus ne avertizează asupra pericolului împietririi inimii, a insensibilității față de aproapele nostru, îndeosebi a celui marginalizat și nevoiaș. Cine îi uită pe săraci, l-a uitat mai întâi pe Dumnezeu. Un posibil titlu al parabolei ar fi: Judecata lui Dumnezeu asupra distribuirii bogăției în lume.

Dintre personajele acestei parabole, în afara celor cinci frați îi amintim pe săracul Lazăr, bogatul, Abraham care vorbește din cartierul ebraic al Paradisului și Cel care nu este numit, Dumnezeu, cel care face dreptate acolo unde pe acest pământ lucrurile nu au mers bine…

Prima parte a parabolei este dedicată contrastului dintre viața pământească a bogatului și cea a săracului.

Bogatul este descris cu imaginea celui care se bucură de viață, trăiește în abundență dar dintr-ale lui, se îmbracă cu haine de firmă, își folosește în mod egoist bogăția. Trăiește în izolarea pe care și-a construit-o singur cu egoismul său și care nu-i permite nici pe departe să se gândească la aproapele său (Lazăr este aproapele său, dar bogatul nu-și dă seama). În el nu vedem dispreț sau răutate, ci o indiferență totală, păcat poate încă și mai grav: omisiunea. Pentru el Lazăr e ca și cum nu ar exista.. Acesta este probabil efectul cel mai teribil al bogăției.

Nu a făcut nimic rău: nu a furat, a plătit taxele, nu i-a bătut pe servitori, nu a înjurat, nu se spune că nu a fost un credincios practicant, i-a permis lui Lazăr să stea la ușa lui (cine ar face asta?)… Nici Abraham nu-i reproșează nimic din punct de vedere moral. Nu știm nimic, decât că era bogat.

Lazăr (forma greacă a lui Eleazar, înseamnă El azhar: Dumnezeu este ajutorul meu), este descris ca o persoană total marginalizată de către societate. Câinii care trec pe stradă și vin să-i lingă rănile par să fie singurii care au milă de el. Rămâne mereu în umbră, nu scoate un cuvânt, nu mișcă un deget, nu face un pas… Șede mereu, și aici pe pământ, și în sânul lui Abraham. Dar suntem noi siguri că Lazăr era bun? Nu ni se spune că era educat, că mergea sâmbăta la sinagogă, că era un tată de familie bun și muncitor și dintr-o nefericire a ajuns sărac! Dacă era un leneș? Cine știe cum și-a pierdut averea! Iar bubele: cine știe dacă nu erau consecința unei vieți imorale? Nu știm nimic, decât că era sărac.

Interesant este că nicăieri în parabole Isus nu atribuie un nume personajelor. Aici săracul are un nume: Lazăr. Cine are azi “un nume” în afară de politicieni, fotbaliști, patroni, maneliști… adică cei cu bani! Pentru Isus e invers. Pentru el bogatul este un oarecare în timp ce săracul are un nume: Dumnezeu ajută.

În a doua parte a parabolei avem răsturnarea situației, reversul medaliei, care se verifică după moarte. Săracul este primit în sânul lui Abraham, în paradis, iar bogatul ajunge în iad. Acum atenția noastră nu este atrasă de insensibilitatea sa ci de soarta pe care i-a atras-o comportamentul său. Bogatul care-și folosește rău bogăția, care-și închide inima în fața necesităților fraților, se distruge pe sine pentru toată veșnicia.

Deci parabola nu vrea să dea o judecată asupra comportamentului moral al bogatului și al săracului. Nu vrea să spună că cine se comportă bine merge în paradis, iar cine se comportă rău merge în iad, deoarece – este clar – bogatul nu a comis rele, iar Lazăr nu a făcut fapte bune. Atunci? E simplu.

“O, săracilor, viața voastră aici pe pământ este un iad, dar nu vă descurajați, pe lumea cealaltă condițiile se vor răsturna: voi vă veți bucura iar bogații vor suferi!” Înțeleasă astfel, parabola devine “opiu pentru popor”.

Ce vrea să ne învețe Isus? Vrea să ne arate că iubirea față de aproapele ocupă un loc central și că există un raport între iubirea față de aproapele și folosirea bogăției. Pentru Isus aceste două realități sunt inseparabile între ele. Pe aceeași linie sfântul Ioan va scrie: “Dacă cineva are bogățiile lumii și-l vede pe fratele său care este în nevoie, și își închide inima față de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu?” (1In 3,17). Iubirea față de aproapele este calea adevăratei iubiri față de Dumnezeu.

Pentru Isus prima modalitate de a-l iubi pe aproapele nostru este acela de a ne pune talentele primite de la Dumnezeu, materiale sau spirituale, în slujba sa. Fratele, mai ales cel în nevoie, stă la inima lui Isus. Isus i-a căutat mai ales pe cei umili, pe bolnavi, s-a înconjurat de niște pescari sărmani pentru a ne învăța mai bine iubirea față de cei săraci și umili.

Existența în această lume a două clase de persoane – bogații și săracii – este împotriva planului lui Dumnezeu. Bunurile au fost date pentru toți iar cine are mai multe trebuie să le împartă cu cei care au mai puține sau nu au deloc, în așa fel încât să existe egalitate (cf. 2Cor 8,13). De aceea sfântul Ambroziu spunea: “Atunci când dai ceva celui sărac, nu-i dai ceea ce este al tău, ci îi restitui numai ceea ce este deja al său, deoarece pământul și bunurile acestei lumi sunt ale tuturor, nu ale bogaților.”

În 1976, papa Paul VI, într-o enciclică renumită, Populorum progressioProgresul popoarelor, după ce a citat fragmentul acesta din evanghelia lui Luca spunea: “Lumea este bolnavă. Boala ei stă mai puțin în zădărnicirea resurselor sau în acapararea lor de către unii, cât mai ales în lipsa fraternității dintre oameni și popoare”. S-a schimbat cumva situația în bine? Nicidecum. În “epoca de aur” am tot înaintat spre comunism, lumea în care orice om, fără deosebire de rasă, naționalitate, religie sau sex va trăi o viață umană, în libertate, unde săracul Lazăr va sta la masă cu cel bogat. Azi sunt aceiași bogați și aceiași Lazări. Degeaba. Politica nu schimbă inima omului. Dacă nu ascultăm de Dumnezeu, nu se va schimba nimic.

Pentru a înțelege și mai bine această parabolă, este bine să o legăm de judecata universală relatată de Matei 25,31 ș.u. unde ni se spune clar că vom fi judecați după modul în care am știut să-i slujim pe frații noștri, sau mai bine zis după modul în care am știut sau nu să-l recunoaștem pe Isus în frații noștri.

Nu se poate să nu trezească în noi un examen de conștiință și o dată cu ea o convertire referitor la modul în care suntem chemați în mod concret să trăim iubirea față de aproapele. Atât consumismul cât și insensibilitatea și indiferența față de persoanele din jurul nostru cântăresc la fel de greu.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste an. Anul C

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Cu ceva timp în urmă s-a anunțat pe un post Tv topul celor mai bogați oameni din Romania. Mulți au rămas șocați când au putut vedea estimarea averilor acestor oameni, estimări făcute în milioane și miliarde de euro. Din acest sondaj reieșea faptul ca în Romania averea celor mai bogați 300 oameni de afaceri se ridică la aproximativ 22 de miliarde de dolari. O statistică asemănătoare s-a facut și în Rusia. 100 de oameni din Rusia dețin un sfert din averea țării. Cel de pe ultimul loc în clasamentul Forbes are o avere de 200 de milioane de dolari. Pe primul loc se află Mikhail Hodorkovsky – cu peste 15 miliarde de dolari. În Statele Unite ale Americii, țară asupra căreia se preoiectează visul multor oameni, 12,7 %, adică 37 mil. de oameni trăiesc la limita sărăciei în timp ce 5,4% trăiesc sub această limită. Tot îngrijorătoare este o statistică făcută și în Asia unde 1,85 mill. de oameni trăiesc cu mai puțin de 2 $ în timp ce aproximativ 621 de mil. trăiesc cu mai puțin de 1 $ pe zi. Nu are rost să mai aducem în discuție situația din Africa care se află dincolo de ce ne-am putea imagina. De asemenea o statistică făcută recent ne arată că averea pe care o dețin cei mai bogați 100 de oameni ai lumii ar fi suficientă pentru a asigura un trai decent a 1 miliard de persoane.

Dacă aceste date nu v-au impresionat, ceea ce mai puțin știm este că din alte sondaje reiese faptul ca 20% din români trăiesc sub limita sărăciei, că din totalul pensionarilor din România aproximativ 1,6 mil primesc pensii sub 200 de lei fără a mai pune aici la socoteală numărul bătrânilor fără nici un venit care trăiesc din mila copiilor sau a vecinilor. Dacă procentul de 20% nu ne spune nimic, atunci poate ne spune ceva că 1 din 5 oameni au un venit de maxim 1,5 euro pe zi adică undeva pe la 4,6 lei dintre care o parte destul de semnificativă chiar mai puțin de 2,3 lei pe zi de cheltuit. Nu putem să nu observăm această mare discrepanță cre există la limita celor doi poli opuși ai societății.

Dacă vreți să înțelegeți mai bine drama lui Lazăr pe care ne-o prezintă evanghelia, este suficient faptul să mergi într-un oraș și să-i vezi pe acei oameni care răscolesc printre deșeurile aruncate la containere, făcând astfel concurență câinilor și pisicilor, doar doar or găsi ceva de mâncare. Vă invit acum să vă gândiți ce poate fi mai umilitor sau mai defăimător pentru o persoană umană. Ei sunt acei Lazări pe care ni-i prezintă Evanghelia de astăzi, care ar fi bucuroși daca s-ar hrăni cu firimiturile căzute de la masa bogaților, dar de care nu au parte pentru că aceștia socotesc că este mult mai civilizat ca să hrănești un câine de rasă sau o pisică cu rămășițele de carne care rămân la masă decât să hrănești un om flămând, nu de alta, dar ca să nu-i ofensezi demnitatea sau să-i lezezi orgoliul personal. Ceea ce este la fel de trist, reprezintă faptul că în spatele multor cifre de afaceri, care pe unii i-ar entuziasma și pe care le-au reușit “baronii” României de astăzi se află corupția, hoția, înșelăciunea, un salariu mizerabil plătit muncitorilor (de multe ori neacordat la timp) sub pretextul că “dacă nu-ți convine caută-ți de lucru în altă parte”, exploatarea acestora până la epuizare, fără ca să se mai țină cont de programul de lucru, numai pentru a-și umfla conturile personale. Există și alte forme de înrobire a persoanei determinând-o să devină dependentă de alcool, droguri, jocuri de noroc menite să umple buzunare și bugete. În săptămânile trecute o persoană a venit să ceară ajutor Sfântului Anton pentru situația în care a ajuns. Făcuse greșela de a împrumuta o sumă de bani de la un cămătar iar acesta mărind dobânda de la o lună la alta a pus-o pe această femeie în imposibilitatea de a-și plăti datoria. A ajuns astfel ca să fie aruncată cu toată familia în stradă, casa fiindu-i confiscată și mai apoi vândută.

Dată fiind statistica de mai înainte aș putea considera faptul că cei care procedează astfel cu muncitorii ni se prezintă adesea ca persoane mesianice socotind că dacă îi hrănesc totuși pe oameni cu firimiturile care le scapă printre degete fac deja ceva mai mult decât a făcut bogatul din evanghelia de astăzi. Ne întrebăm de ce există prea mulți Lazări în lume. Răspunsul ar putea veni în mod logic în urma celor prezentate: pentru că există prea puțini bogați. De ce acest lucru? Am putea folosi pentru aceasta o imagine. Știți cu toți ce este un baraj și la ce folosește. Făcând abstracție de tot ceea ce știm legat de râuri, izvoare, ploaie, de circuitul apei în natură, de tot ceea ce ține de apă, să ne imaginăm că în lume ar exista un singur râu și viața vegetației ar depinde acesta. Dacă la un moment dat cineva s-ar gândi să construiască un baraj pe acest râu în care ar acumula apa. Ce se va întâmpla atunci cu vegetația aflată în aval de acest baraj? Cu siguranță că fiind lipsită de apă va muri. La fel se întâmplă și cu banii. În momentul în care aceștia sunt acumulați doar de o mână de oameni și folosiți în interesul personal, cei mai mulți le vor duce lipsa iar dacă nu ai bani ai prea puține șanse ca să supraviețuiești.

Unii ar putea spune că sunt invidios pe cei care au bani dar nu cred că același lucru vrea să îl spună și Cristos în Evanghelia de astăzi. În primul rând el vrea să ne spună că viața așa cum este reprezintă o afacere serioasă iar modul în care o trăim va atrage asupra noastră anumite consecințe. În ce anume a constat greșeala bogatului de astăzi? Doar în simplul fapt că era bogat? Dacă ar fi așa atunci înseamnă că și Dumnezeu a greșit deseori în Vechiul Testament când i-a binecuvântat pe principalii protagoniști ai acestuia cu bogății. Să ne gândim nu mai departe la cazul lui Iob, care după ce a pierdut totul și a fost încercat prin suferință, la sfârșit a fost binecuvântat de Dumnezeu dobândind o avere de două ori mai mare decât cea pe care a avut-o la început. Cu siguranță Dumnezeu nu poate fi împotriva bogățiilor dar poate fi împotrivă potrivit modului în care ele sunt folosite. Una dintre calitățile lăudate de autorul sacru în cazul lui Iob este dreptatea sa care o întrecea cu mult pe cea cunoscută la vremea respectivă, prin faptul că el le face partașe la împărțirea averii și pe ficele sale. Privind din acest punct de vedere putem vedea că ceea ce Cristos condamnă în cazul bogatului din Evanhelie este tocmai lipsa virtuții dreptății sau a comuniunii, neglijarea celui nevoiaș. În acest fel putem înțelege și mai bine îndemnul facut în Evanghelia de duminica trecută: “Faceți-vă prieteni cu mamona nedreaptă pentru ca ei să vă primească în corturile veșnice atunci când veți duce lipsă.”

Dacă este să revenim la imaginea barajului el ne ajută să înțelegem și mai mult pericolul celui care are ca obiectiv numai faptul de a aduna indiferent cum și cât. Știm cu toții proverbul “cine are în mână un ciocan vede în jur numai cuie”. Cunoaștem cu toții forța benefică dar și distructivă a apei. Dacă un astfel de baraj ar fi ridicat în calea apei numai cu scopul de a o împiedica să curgă mai departe în cele din urmă ar putea ceda din cauza presiunii cauzate de apa adunată și s-ar rupe. Același lucru s-ar putea spune și despre om. Dacă el ar fi avid după “a strânge”, “a aduna” în cele din urmă trăind sub ipnoza celor agonisite ar putea deveni insensibil la nivelul celorlalți și și-ar putea rata și distruge atât pe sine cât și pe cei din jurul său. Cât de categoric răsună glasul lui Cristos împotriva acestora în Predica de pe Munte: “Vai vouă, bogaților pentru că vă primiți mângâierea. Vai vouă, celor care sunteți acum sătui căci veți suferi de foame” (Lc 6,24-25); pe când în Împărăția lui Dumnezeu vom vedea împlinirea efectivă a cântării Mariei în care Domnul “I-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici și i-a înălțat pe cei umili; i-a umplut de bunuri pe cei flămânzi, iar pe cei bigați i-a lăsat cu mâinile goale” (Lc 1,52-53). Logica unui baraj nu este doar aceea de a opri apa ci de a folosi într-un scop benefic. Apa acumulată poate fi utilizată în scop benefic: forța ei poate fi transformată în energie, iar în timp de secetă poate fi folosită ca rezervă pentru viața plantelor. La fel este și cu forța banului. Cu ajutorul lui ne putem asigura prietenia sfinților din cer mai ales atunci când aceștia aflându-se pe pământ sunt situația de a duce lipsă.

Poate unii ar putea spune. Ce mă privește pe mine că doar nu sunt nici în rândul celor 300 de top mai bogați oameni ai țării nici în rândul celor 100 de top oameni bogați ai lumii. Remarcăm cu amărăciune afirmația unora când se face apel la generozitate pentru cei care se află într-o stare de calamitate sau în diferite încercări: iar (colectă) bani, iar ajutoare.

Ideea din imaginea folosită nu e neapărat de a fi un baraj care reține în spate multă apă, poți fi și un stăvilar pe un râu oarecare dar dacă reții apa efectul este același. Nu este suficient să privim aceste situații scuzându-ne că a fost voia Domnului ca să se întâmple aceste lucruri, pentru că tot Domnul mângâie prin instrumentele sale și nu este instrument mai convingător și mai eficient în mâna Domnului decât omul, iar când acesta își închide mâna un altul va suferi întotdeauna. Sau poate ne-am obișnuit prea mult în ideea că noi “eu” sunt cel care trebuie ajutat uitând ca “a fi ajutat” este un drept dar și o datorie. Dar Dumnezeu nu va suferi din cauza eșecului nostru pentru că el va găsi mereu mijloace de a-l ajuta pe cel sărac însă noi vom fi pierdut șansa de a fi făcut acest lucru.

Ce este de făcut în acest caz? Tot Evanghelia ne luminează în această privință și anume: convertirea. Un nou mod de a înțelege, de a lua în serios cuvântul Sfintei Scripturi și de a-l trăi.

Un tată a câștigat o avere mare prin cămătărie, înșelăciune. Fiind pe patul de moarte, a chemat pe cei trei fii la sine și i-a întrebat ce vor face dacă el moare. Primul a zis: “Tată, eu voi comanda o platformă mare pe care voi pune sicriul, îl voi acoperi cu coroane de flori, te voi duce la cimitir, îți voi face o criptă frumoasă, voi pune la căpătâi o lampă care să-ți vegheze tot timpul”. Tatăl n-a zis nimic. Când a venit al doilea, l-a întrebat și pe el ce-ar face. Acesta a răspuns: “Dacă ai muri, m-aș duce la biserică, te voi pomeni în toate rugăciunile, voi da pomeni la săraci, liturghii pentru sufletul tău”. L-a întrebat și pe al treilea același lucru. Acesta a răspuns: “Să-ți spun drept, eu te sfătuiesc să nu te bazezi pe nimeni, nici pe copii, nici pe prieteni, tu singur să faci totul pentru sufletul tău. Noi promitem că vom face, dar vom uita, sau nu vom avea timp, sau bani, și nu se face nimic. Tu să faci totul pentru sufletul tău, spovedește-te, împărtășește-te, să fii împăcat cu Dumnezeu”. Tatăl a ascultat cuvântul acestuia din urmă, a dat înapoi ceea ce a luat pe nedrept și s-a împăcat cu Dumnezeu.

Poate am crede că dacă Dumnezeu ar face acel lucru cerut de bogatul din Evanghelia de astăzi, dacă ar trimite morții să ne vorbească, lucrurile se vor schimba în bine. Oamenii din Ninive s-au convertit la predica lui Iona fără a aștepta semne extraordinare din partea lui Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei este suficient pentru cel care este dispus și dornic să-l audă, răsunând mereu ca un ecou al cuvântului lui Cristos, de a-l iubi pe Dumnezeu și pe aroapele iar acest lucru ne conduce în starea fericiților din cer: fericiți sunt (vor fi) cei care ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă curată.

Pr. Emanuel Lucaci

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a de peste An (C)

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Am 6,1a.4-7)

Și în această duminică Liturgia ne prezintă marele risc al bogăției, un risc care nu este doar imaginar ci real, pentru că bogăția poate împietri inima.

Reacția lui Amos este împotriva “celor care trăiesc fără griji în Sion” (v. 1). Este o denunțare istorica și etică a unei valori de neegalat cu referință la cei doi munți (muntele Sion la Ierusalim și muntele Garizim în Samaria) care-și “întrec” într-un fel o făgăduință de mântuire. Opt secole mai târziu vom întâlni aceeași “întrecere”: samariteanca îi va cere lui Isus dacă la Ierusalim sau pe muntele Garizim trebuia adorat Dumnezeu (In 4,20 ș.u.). Amos condamnă cu tărie încrederea magică pusă într-un loc – fie el Ierusalim sau Samaria – considerat ca un talisman spre a acoperi dezordinile și nedreptățile de fiecare zi. Luxul exagerat și fără rușine trăit pe spatele poporului este o jicnire adusă săracilor și o provocare mortală adresată aproapelui. Atunci când bogăția ajunge la astfel de dezordini nu este greu de gândit că poate să ducă la “explozie” de la un moment la altul, adică la ruină și la (auto)distrugere. Nici un loc și nici un templu nu vor putea să salveze de la această ruină. Este oare imposibil de revăzut – gândindu-ne la viitor – consumismul nostru absurd care a devenit în zilele noastre un obicei așa de răspândit?

Lectura a II-a (1Tim 6,11-16)

Timotei, ucenicul lui Paul, ha luat deja decizia sa, și asta în mod public, “în fața multor martori” (v. 12), exact așa cum Isus însuși – în fața lui Pilat și a întregului popor – a luat decizia sa și a dat mărturia sa. Este vorba de acum numai de a persevera în decizia implicită luată la botez și astfel să “ajungem la viața veșnică” (v. 12), chiar dacă această perseverență cere o luptă lungă, sau – așa cum scrie Paul – “bătălia cea bună a credinței” (v. 12). Dar acest “a ajunge la viața veșnică” nu este rodul eforturilor omenești, ci numai un dar al lui Dumnezeu. A se decide pentru Dumnezeu, a da mărturie despre El înseamnă a-l mărturisi înaintea multor martori că Dumnezeu ne-a scos și ne-a chemat să luptăm bătălia cea bună a credinței.

Evanghelia (Lc 16,19-31)

Parabola este foarte emoționantă și, în anumite momente, chiar dramatică. Personajele principale sunt două: pe de o parte un bogat care se bucură copios de norocul pe care îl are în viață (nu e important dacă acest noroc este material, intelectual sau religios: foarte probabil sunt toate trei); pe de altă parte un sărac – înfometat, bolnav, abandonat – care “stă în fața ușii” (v. 20). Toată scena se dezvoltă aici. Luca subliniază în mod violent ruptura între viața fără griji a bogatului și mizeria săracului “acoperit de bube” (v. 20), așezat în fața ușii. Între cei doi există un puternic contrast evidențiat în mod clar de porunca iubirii față de aproapele și de cuvintele tari ale lui Isus: “Fericiți cei săraci – Vai vouă bogaților” (6,20-24). La urma urmelor adevăratul sărac este cel bogat: nu a reușit să perceapă misterul profund al inimii lui Isus. Viața sa nu se poate termina decât în întunericul profund al mormântului, adică în iadul insuccesului și în totala neputință. Cerșetorul moare și el, dar în moarte persoana sa se eliberează e suferințe și de lipsuri și e “purtată de către îngeri în sânul lui Abraham” (v. 22), împlinire și realizare a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu.

Pe acest fundal e Abraham și colocviul său cu cel bogat. Ruptura săpată de egoismul nostru între sărăcie și bogăție rămâne în vigoare și “dincolo”: devine o prăpastie de nedepășit. De altfel rugămintea celui bogat adresată lui Abraham pentru ca săracul Lazăr să meargă la frații lui și să-i avertizeze este fără sens. Ei îi au “pe Moise și pe profeți” (v. 29). Cel care a ales o formă de viață contrară Iubirii, rămâne pentru totdeauna lipsit de harul iubirii și de aceea în imposibilitatea de a experimenta întâlnirea de iubire cu frații.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Liturgia Cuvântului din această duminică ne propune lectura unei parabole suficient de bine cunoscute. Pentru a-i descoperi mai bine mesajul ar fi utilă totuși resituarea ei în contextul imediat (16,1-17,10). Duminica trecută Isus ne atrăgea atenția asupra utilizării corecte și totale a inteligenței în favoare Împărăției lui Dumnezeu precum și asupra inteligentei utilizări a mijloacelor materiale, îndeobște a banilor, în scopul accederii la Împărăție. Problema care se pune însă este aceasta: oare fericirea omului pe pământ nu este legată de un confort, de o anumită reușită în afaceri și de bani? Dumnezeu, care îl vrea pe om fericit, nu ar fi oare acela care îi favorizează aceste aspirații? Vechiul Testament s-a preocupat destul de mult și de o altă problemă legată de aceasta: cum ar trebui să-l înțelegem pe săracul de lângă noi, fie el și drept? Starea în care se află nu ar fi oare semnul “dezmoștenirii” lui de către Dumnezeu? Or, printre fariseii contemporani lui Isus erau unii care considerau că reușita socială și financiară ar fi tocmai “semnul” lui Dumnezeu în favoarea acelora care îi respectă Legea. De aici a decurs o adevărată “rearanjare” a Legii lui Dumnezeu. În schimb Isus, prin parabola din această duminică, dezminte într-un mod radical viziunea acestor “campioni” ai cunoașterii și împlinirii Cuvântului lui Dumnezeu.

Parabola este alcătuită din două părți. În prima parte un om bogat este prezentat ca fiind cineva care a reuși în viață și care are dreptul să profite de câștigul său. El însă este atât de absorbit în fericirea sa materială, de ospețele pe care crede că le merită și pe care și le oferă fără nici o rezervă ori economie (permițându-și chiar să folosească bucăți de pâine pe post de șervețele pe care, mai apoi, la aruncă pe jos), încât nu are timp și nici ochi pentru săracul care zace flămând și bolnav la ușa casei lui. Or acest sărac este singurul personaj din parabolă care poartă un nume, cel de Lazăr și de aceea nu putem să nu ne întrebăm ce înseamnă el. Lazăr este prescurtare uzuală a numelui de Eleazar care înseamnă Dumnezeu ajută. Și iată surpriza pe care ne-o rezervă Isus: omul care poartă un astfel de nume moare de foame la ușa bogatului. Nu peste mult timp moare și bogatul, iar dincolo de moarte are loc o răsturnare de situație: Lazăr este primit în sânul lui Abraham, în timp ce bogatul merge în iad. Ar fi naiv să tragem o concluzie prea rapidă referitoare această răsturnare a situației, și anume că, cu cât am fi mai nefericiți aici, cu atât am fi mai fericiți în lumea de dincolo. În realitate bogatul este condamnat și suferă nu din compensație, ci pentru că a încălcat Legea lui Dumnezeu care proclamă cu tărie iubirea față de aproapele. În partea a doua a parabolei, pe lângă descrierea suferințelor trăite de bogatul din iad, autorul ne prezintă preocuparea acestuia de a evita, cel puțin pentru frații săi, a unui destin asemănător. Pentru a-i convinge pe frații săi, bogatul nefericit mizează pe un argument mai “spectaculos”, acela ca un mort – Lazăr – să le apară și să-i prevină. Abraham, însă, care arbitrează situația, îi dă de înțeles că cei care nu l-au descoperit pe Dumnezeu în Lege nu-l vor putea descoperi într-un “semn” pe care inima împietrită îl va nega așa cum noi negăm orice evidență care nu ne convine. De aceea, o dată în plus avem nevoie de acea inteligență care să ne permită un bun discernământ al lucrurilor astfel încât să rămânem ancorați în Împărăția lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica a XXVI-a (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

DUMINICA A XXVI-A

1. Introducere

Un pustnic a intrat să se odihnească într-o peșteră. A găsit acolo un tezaur splendid!

A fugit strigând:

- Am văzut moartea!

Trei bandiți l-au întâlnit și, nevăzând în jur nici un pericol, l-au întrebat:

- Părinte, unde este moartea? Arată-ne-o!

Eremitul i-a condus la peșteră și le-a arătat tezaurul descoperit. La vederea acestuia, cei trei s-au simțit pătrunși de bucurie și i-au spus sfântului:

- Ai dreptate, părinte. Pleacă departe de aici.

Au rămas singuri cu acel tezaur imens. Însă aurul era mult: cum să-l transporte?

S-au hotărât să-l trimită pe unul dintre ei în oraș pentru provizii abundente; ceilalți doi trebuiau să rămână de pază la acea avere nesperată. Dar…

Dar cel care a coborât în oraș, amețit de splendoarea aurului, s-a gândit:

- Eu, în oraș, voi mânca și voi bea; apoi voi cumpăra hrană, dar o voi otrăvi; astfel, cei doi prieteni ai mei vor muri și eu voi fi stăpânul întregului tezaur.

Dar cei doi rămași de pază s-au gândit:

- Tezaurul, împărțit la doi, are părți mai mari. La întoarcere îl vom ucide pe colegul nostru.

Și așa au făcut: l-au omorât pe prietenul lor și au mâncat alimentele otrăvite. Au murit toți trei, înșelați de fascinația bogățiilor (Din Il Novellino, secolul al XIII-lea).

2. Tema

Fericiți cei săraci cu duhul, căci vor moșteni împărăția lui Dumnezeu; dar vai vouă, bogaților, pentru că aveți tot ce aveți (cf. Lc 6,20-26)

3. Mesajul zilei

Cine poate să-mi rezume parabola citită în Evanghelie? Ce face Lazăr? Ce face bogatul?

- Lazăr (“Mă încred în Dumnezeu!”) suferă de foame, boală și singurătate. Numai câinii sunt aproape de el… Îl iubește pe Domnul. Îi iubește pe frați.

- În schimb, bogatul trăiește minunat, mâncând și bând foarte bine cu prietenii săi: nu-i lipsește nimic, nu se gândește la Domnul. Nu-i ajută pe frați.

- La sfârșit, însă, Lazăr merge în paradis; bogatul în iad.

De ce merge săracul în paradis?

- Pentru multe motive, mai ales pentru că i-a fost credincios Domnului, dar și pentru acest motiv: Dumnezeu, fiind Tată, îi iubește mai mult pe cei care au suferit ca fii ai săi.

- Sfânta Fecioară cântă: Dumnezeu îi satură pe cei flămânzi, îi trimite pe cei bogați cu mâinile goale!

De ce merge bogatul în iad? Pentru multe motive, dar, mai ales, pentru două:

- a trăit uitând de raportul său cu Dumnezeu;

- l-a lăsat pe Lazăr să moară de foame, un “frate al său”!

Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, dar “îi are la inimă”, mai ales, pe cei săraci, disprețuiți.

Bogăția împietrește deseori inima, astfel încât bogaților le vine greu să asculte de Dumnezeu și plângerile aproapelui; produce egoism; stinge Duhul și dorința vieții veșnice.

- Cel mai rău lucru este să crezi că, o dată cu banii, ai totul.

- “Cu toate bogățiile, omul nu înțelege că este asemenea animalelor duse la tăiat” (Ps 49,21).

- Convertirea este urgență, pentru că este mai ușor ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu!

Explicați valoarea bunurilor pământești și modul lor de folosire.

Dumnezeu vrea ca fiii săi să se iubească, împărțind ca frații bunurile lor; Dumnezeu vrea ca nimeni dintre fiii săi să nu uite de viața veșnică. De aceea a murit și a înviat Isus!

Alte texte biblice?

- Ar fi suficiente fericirile (cf. Lc 6,20-26) și mărturia “negativă” a tânărului bogat (cf. Lc 18,18-30).

Aplicații practice:

- Fii isteț! Nu asculta reclamele, publicitatea continuă și zdrobitoare; creează în tine o mie de nevoi inutile de înghețată, biscuiți, haine etc. Te fac atât de “gras”, încât nu te mai gândești nici la alții care suferă, nici la Isus.

- Nu spune niciodată: “Nu-mi pasă de ceilalți… Să se descurce; e de ajuns ca eu să mă simt bine!

- Repetă mereu: “I care” (îmi stă la inimă) cel care suferă: vreau să-l ajut!

4. Exemple

Cel care se închide în egoismul propriu este ca acea fetiță despre care au vorbit ziarele cu câtva timp în urmă: se juca în curte printre multe lucruri inutile; a vrut să se ascundă într-un frigider vechi. A fost găsită moartă înăuntru!

 

* * *

 

Aici el este alinat, iar tu suferi

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Liturgia cuvântului de azi ne prezintă o dublă primejdie a bogățiilor: înstrăinează pe om de Dumnezeu și de ceilalți oameni. Un autor scrie: Omul nu numai că nu este singur pe rotocolul pământului, dar este strâns legat de ceilalți oameni și, în mod liber, trebuie să se unească cu ei în iubire. Numai sfântul este un om desăvârșit care s-a eliberat total de el însuși pentru a primi “în el” în întregime pe Dumnezeu și omenirea, fiindcă Măreția unui om se măsoară prin puterea sa de comuniune (Michel Quoist, A reuși, Ed. Ars Longa, pag. 18 și 21).

Avram, din parabola lui Lazăr cel sărac, spune bogatului care îi ceruse să-l trimită la cei cinci frați ai săi pentru a-i avertiza cum trebuie să folosească bogățiile spre a nu ajunge în iad: “Au pe Moise și pe profeți. Să asculte de ei!” (Lc 16,19-31). Printre acești profeți se numără și Amos care i-a avertizat cu severitate pe bogații din Sion și din Samaria cu acel Vai de cei care trăiesc fără a se îngriji de alții, ci numai de ei înșiși, făcându-și paturi de fildeș pentru plăceri și leneviri prelungite, fotolii luxoase pe care stau și mănâncă ceea ce-i mai bun și se îmbată cu băuturile cele mai alese, își ung trupurile cu uleiuri parfumate și ascultă muzică, în timp ce alții gem sub biciul zbirilor ca ei să aibă de toate (Lec. I: Am 6,1a. 4-7).

Bogatul din evanghelie cere învierea unui mort pentru a-i convinge pe frații săi bogați să revină la comuniune cu cei săraci. Isus a înviat. Au revenit cei bogați la sentimente sfinte? Pe lângă paturi, fotolii, mâncăruri alese și băuturi tari au adăugat țigări, droguri și filme pornografice. Cel plin de bogății nu mai are loc în sufletul său nici pentru Dumnezeu și nici pentru ceilalți oameni! Pentru aceasta a exclamat Isus cu atâta durere: Vai vouă, bogaților! (Lc 6,24), fiindcă vedea în bogăție pericolul cel mai mare de autosuficiență: îndepărtare de Dumnezeu și insensibilitate față de aproapele. În contrast cu vai vouă, bogaților, stă: Fericiți cei săraci (Mt 5,3), fiindcă săracul are loc în sufletul său pentru orice veste bună, pentru Dumnezeu și împărăția sa, pentru fericirea tuturor oamenilor.

Dar cine-i adevăratul sărac? Numai acela care îl are pe Cristos drept maximă bogăție, îl are pe acela care “s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui să ne îmbogățim noi” (2Cor 8,9).

Lacomi după bogățiile lumești, unii au numit evanghelia drept opiul care adoarme și-i ține buni pe cei săraci. Nu, ci evanghelia este denunțarea profetică a oricărei orientări nedrepte și descoperirea cauzelor profunde ale nedreptăților umane. Chiar și săracul poate să fie un bogat potențial și să lupte, nu pentru dreptate, ci pentru a lua locul celui bogat. Evanghelia este o chemare la convertire radicală pentru toți, săraci și bogați, convertire care trebuie realizată chiar acum (cf. MAC pag. 1172-1173).

Evanghelia de azi denunță scuza bogatului ca nefondată. El susține că soarta sa nefericită din iadul în care a ajuns se datorează ignoranței: omul de pe pământ nu cunoaște cum merg treburile în realitate față de bogăție și sărăcie. Ca și el, tot așa cei cinci frați de pe pământ, susține mai departe bogatul, nu cunosc adevărul vieții; învierea unui mort însă le-ar da adevărata știință despre viață. Dar, cine nu cunoaște adevărul că Dumnezeu este Creatorul și dătătorul vieții? Cine nu știe că omul nu și-a dat singur viața și prin urmare nu-i stăpânul, ci beneficiarul ei? Viața în sine este un dar, cel mai mare dar din partea lui Dumnezeu. De aceea în slujba vieții trebuie să fie puse toate celelalte bogății. Bogăția în sine nu-i un păcat, dar devine păcat acea bogăție care permite celui sărac să moară, este păcat lipsa de solidaritate care divizează pe oameni și care consimte ca unii să se lăfăiască în toate și alții să se stingă în mizerie blestemându-și zilele și proferând blasfemii la adresa lui Dumnezeu, pe care îl socotesc nedrept, fiindcă celor răi le merge bine și celor buni le merge rău. Bogatul este condamnat fiindcă cu știință și voință deplină a ales o formă de viață care este contrară misterului lui Dumnezeu. Viața, fiind un dar al lui Dumnezeu, este rodul iubirii, fiindcă numai cine iubește dăruiește. Prin urmare: iubirea față de semeni este cuprinsă în viața însăși. Acela care elimină iubirea din propria viață se sinucide și însăși bogățiile în care se închide îi devin cameră de gazare, își pierde adevărata libertate, devine robul acelor lucruri care îi macină viața.

Sărăcia lui Lazăr nu-i prezentată ca un ideal al vieții de pe pământ, ci, nenorocit fiind de lăcomia celor bogați, el s-a încrezut în Dumnezeu, și-a încredințat viața în mâinile îngerilor lui Dumnezeu. Îngerii sunt semnul iubirii divine din viața noastră: ei ne inspiră gândurile cele bune și sfinte și ne trezesc mereu conștiința asupra adevărului cuprins în scrierile lui Moise și ale profeților. Îngerii l-au dus pe Lazăr în sânul lui Avram, adică până la locul împlinirii tuturor promisiunilor făcute de Iahve lui Israel, până la banchetul împărăției și al harului. Săracul nu se mântuiește pentru simplul motiv de a fi năpăstuit în această lume, ci pentru că este deschis față de Dumnezeu și se lasă călăuzit de puterea iubirii și a harului său.

Omul poate ajunge în sânul lui Avram încă din această lume, dacă pătrunde în inima credinței care bate în ritmul carității. Un om bogat asculta o predică despre fericirea paradisului. După Liturghie s-a dus să-l felicite pe predicator și să-i facă o observație: nu a menționat unde este paradisul. Știindu-l bogat, predicatorul i-a arătat o căsuță în care era o văduvă de război, bolnavă, cu patru copii sărmani și i-a zis: Du-i medicamente bolnavei, hăinuțe și hrană copiilor ei și apoi vino să-ți spun unde este paradisul! Omul a ascultat: le-a dus de toate. Cum a intrat în casă și a început să împartă darurile, mama și copiii au început să plângă de bucurie. Îmbrățișându-l, copiii i-au spus: Tu ești tăticul nostru. Mămica ne spunea mereu că te vei întoarce și ne vei aduce de toate. Rămâi cu noi! Bogatul, plin de emoție, le-a spus: Nu sunt tăticul vostru, dar vă făgăduiesc: voi veni mereu la voi. Întorcându-se la predicator i-a spus: Părinte, nu trebuie să-mi mai spuneți unde este paradisul, îl știu, este în inima mea. Aici, în inimă, este alinarea. Iată ceea ce spuneam la început: Omul nu numai că nu este singur pe rotocolul pământului, dar este strâns legat de ceilalți oameni și, în mod liber, trebuie să se unească cu ei în iubire, fiindcă numai așa se poate ajunge în sânul lui Avram. Pe drept: Măreția omului se măsoară prin puterea lui de comuniune.

În toată parabola săracului Lazăr și a bogatului găsim o escatologie individuală. Se pare că nu-i necesar să așteptăm sfârșitul lumii ca să primim răsplata sau pedeapsa pentru faptele noastre. Moartea individuală, inclusă în contextul împărăției lui Dumnezeu, dezvăluie misterele cele mai profunde ale omului (cf. CBL pag. 1249-1251).

În lectura a II-a (1Tim 6,11-16) sfântul apostol Paul îl sfătuiește pe ucenicul său Timotei să păstreze adevărata față a bunului păstor, așa cum a promis în mod solemn în ziua consacrării sale ministeriale. Acesta este punctul de plecare pentru a fi crezut atunci când propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Păstorul cel bun, prin corectitudinea vieții sale, îi face fără scuză pe cei răi în ziua judecății; pe cei buni îi îmbogățește cu sărăcia lui Isus, făcându-i părtași de slava lui cea veșnică.

Vrem fericirea din sânul lui Avram? Să ne lăsăm călăuziți de îngerii lui Dumnezeu!

Aproape ca de obicei, voi încheia cu rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii, înălțând-o spre ceruri în numele tuturor: Dumnezeule, care îți dezvălui atotputernicia mai ales prin milă și iertare, te rugăm, revarsă necontenit harul tău asupra noastră, pentru ca, grăbindu-ne în întâmpinarea făgăduințelor tale, să ne facem părtași de bunurile cerești (LR). Amin.

 

* * *

 

Păzește poruncile până la venirea Domnului

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Profetul Amos este impresionat și tulburat de prăpastia care exista între bogații și săracii din capitala Regatului Israel, sau de Nord, Samaria, pe vremea regelui Ieroboam al II-lea (783-743 î.C.). O mână de bogați trăiau într-un lux, într-un huzur de nedescris, în orgii, petreceri și chefuri neîntrerupte: bucate și vinuri alese, muzică și parfumuri rafinate, paturi de fildeș. În ultimii ani, arheologii, făcând săpături pe locul fostului oraș Samaria, au găsit într-adevăr un asemenea pat de fildeș, în care se lăfăiau, dormeau bogații de pe vremea profetului Amos. În timp ce restul, majoritatea populației, se zbăteau în cea mai neagră sărăcie și mizerie. Profetul prevestește pedeapsa care va veni asupra lor: vor fi duși în robie. Ceea ce s-a și întâmplat. În anul 722 î.C., asirienii, conduși de regele Sargon al II-lea, au ocupat Samaria, au distrus-o și au dus în robie pătura cea mai înstărită a populației, în frunte cu bogații care își trăiau viața în orgii și petreceri.

Aceeași temă o reia Isus în Evanghelia Liturghiei de azi. Era un bogat care se îmbrăca în purpură – în purpură se îmbrăcau, pe vremea aceea, numai împărații – și chefuia nu din când în când, ci în fiecare zi. Isus nu ne spune cum se chema bogatul, căci la evrei numele indica întotdeauna ceva pozitiv, o intervenție, o binecuvântare, un dar, un favor al lui Dumnezeu. Or, bogatul din parabola lui Isus era un blestemat, un condamnat de Dumnezeu, iar pedeapsa e mult mai cumplită decât cea prezisă de profetul Amos pentru bogații din vremea sa. A murit bogatul, a fost înmormântat cu același fast cu care a trăit, și a ajuns în iad, în flăcări, în chinuri. Trăia și un sărac. Isus ne spune că era drept. Ne dă și numele lui: Lazăr, prescurtarea de la Eleazar, care, tradus, înseamnă “Dumnezeu ajută”. Dumnezeu l-a ajutat să-și suporte sărăcia și boala cu demnitate și resemnare, fără să se revolte, cu speranța că îi va face dreptate și îl va răsplăti după moarte. Zăcea afară, la ușa bogatului; trupul îi era acoperit de răni – era bolnav de lepră -, câinii care așteptau resturile de la masa bogatului îi lingeau puroiul. Ar fi voit să-și potolească foamea cu resturile de la masa bogatului, dar nu i se dădeau.

Despre ce este vorba? În antichitate nu se foloseau la masă linguri și furculițe. Se mânca cu mâna, direct. Mâncărurile lichide, sosurile, se serveau întingând bucăți de pâine în ele. De unde cuvântul lui Isus la Cina cea de Taină: “Cel care întinge cu mine pâinea în blid, acela mă va vinde”. Și cum se murdăreau pe degete de mâncare, iar șervețele nu existau, la urmă, mesenii luau bucățelele de pâine, își curățau degetele și le aruncau sub masă, împreună cu oasele. Acestea erau resturile pe care ar fi voit să le mănânce Lazăr. La sfârșitul mesei, erau lăsați în casă câinii și mâncau ce se arunca sub masă. Bogatul din parabola lui Isus iubea mai mult câinii lui decât pe săracul care zăcea flămând pe pragul casei lui. E o imagine pe care o avem și astăzi sub ochi. Bogații, mai ales cei din Occident, iubesc mai mult câinii decât săracii, cheltuiesc fantastic de mult pentru câini: mâncăruri speciale, magazine, clinici, spitale, frizerii, saloane de coafură, parfumerii pentru câini, cimitire luxoase, cu monumente de marmură pentru câini, în timp ce în lume mor anual cel puțin 50 de milioane de persoane și cel puțin un milion de copii de foame și lipsă de medicamente.

A murit și Lazăr, dar nu ne spune Isus că a fost înmormântat: a fost aruncat la groapa comună, unde erau aruncați săracii cărora nu avea cine să le facă înmormântare, și sufletul lui a fost purtat pe brațe de înger în paradis. Despre bogat nu ne spune Isus că era ateu, că și-a adunat bogățiile în mod necinstit: că a furat, a înșelat, a nedreptățit, că se îmbăta când făcea mesele sale copioase sau că făceau alte păcate; a fost suficient egoismul său, insensibilitatea, lipsa de milă, închiderea inimii la vederea săracului flămând, ca să fie condamnat și aruncat în iad. Era un om care nu se gândea nici la Dumnezeu, nici la aproapele, nici la viața de dincolo; singura lui preocupare era să se bucure de viață aici, pe pământ, să-i smulgă vieții toate plăcerile posibile.

Se apropie luna noiembrie, dedicată pomenirii morților și, cu Evanghelia pe care ne-o propune, Biserica ne pregătește sufletele, ne îndreaptă mintea spre lucruri serioase, spre lucrurile de pe urmă – novissima: moartea, judecata, cerul, iadul. A murit Abraham, a murit bogatul, a murit Lazăr, au murit cei cinci frați ai bogatului, vom muri și noi cu toții; nu ne facem iluzii, oricât ni s-ar părea moartea de departe. Iadul este o realitate înspăimântătoare, care nu trebuie să se transforme în obsesie, ci trebuie să ne preocupe, să ne dea de gândit, căci “frica de Dumnezeu”, am putea zice, frica de Iad, “e începutul înțelepciunii”.

Pentru mulți creștini de azi, iadul este o poveste, nu mai trebuie rostit acest cuvânt, ca să nu traumatizăm, să nu speriem lumea. Pentru unii, toți osândiții din iad și toți diavolii, la sfârșitul lumii, vor fi iertați și reabilitați. E apocatastaza, vechea erezie a lui Origene. Pentru alții, de exemplu, pentru ortodocși, care nu cred în purgator, se poate trece din iad în cer; invers, nu. Între iad și cer ar fi un fel de zid perforat, găurit, și prin aceste găuri păcătoșii mai mici pot să treacă din iad în cer. În sfârșit, pentru alții, iadul există, e adevăr de credință, dar e gol, nu e nimeni în el. Scria teologul elvețian Hans Urs von Balthasar: “Iadul există, dar nimeni nu poate să spună câte persoane adăpostește. S-ar putea să fie și gol. Eu prefer să las loc speranței”. S-ar putea să fie gol, dar s-ar putea să fie și plin, așa cum îl descriu vizionarii de la Fatima, care au văzut sufletele căzând în iad, așa cum cad iarna, când ninge, fulgii de zăpadă pe pământ. Sau, urmând logica Evangheliei de azi, care ne spune că bogații egoiști merg în iad, putem presupune că o treime dintre oameni se osândesc, având în vedere că 30% din populația globului sunt bogați, care au acaparat 70% din bogățiile pământului și trăiesc într-un huzur și o risipă fără margini, lăsând două treimi din populația globului să rabde și să moară de foame.

Țările bogate cheltuiesc în fiecare an 1000 de miliarde de dolari pentru armament. Dacă numai o parte din acești bani ar fi dați popoarelor sărace, n-ar mai muri nimeni pe pământ de foame, mizerie sau lipsă de medicamente. S-a calculat că numai cu prețul a două submarine nucleare s-ar putea reduce de trei ori prețul la mâncare în țările sărace ale Africii.

Când bogatul îl ajută pe sărac își face lui cel mai mare serviciu. Pomana pe care o face săracul bogatului e mai mare decât pomana pe care o face bogatul săracului.

“Purtați-vă poverii unii altora” (Gal 5,26), spune sfântul Pavel. Explică sfântul Augustin: “Tu ești bogat; celălalt e sărac. Cu toate acestea amândoi ave-ți povara voastră. Fratele tău poartă în spate povara sărăciei, tu porți povara și mai mare a bogăției. Ajută-l să poarte povara lui, și el te va ajuta să o porți pe a ta. Povara sărăciei constă în a nu avea, povara bogăției constă în a avea mai mult decât este necesar. Imaginează-ți că sunteți doi călători: tu porți prea mulți bani și celălalt nu poartă nimic. El s-a apropiata de tine ca să fie însoțitorul tău: nu-l alunga, nu-l părăsi. Dă acestui însoțitor al tău, vei face două lucruri bune în același timp, îl vei ajuta pe el și te vei despovăra pe tine însuți”.

Frații bogatului osândit nu ar fi crezut și nu s-ar fi convertit, chiar dacă ar fi mers la ei unul care a înviat din morți. Acum, la noi, în sfânta Euharistie, vine unul care a înviat din morți: e Cristos. Lui să-i cerem puterea de a-i iubi și a-i ajuta pe toți Lazării pe care îi întâlnim în cale.