Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a din Post
Anul C (A, B)

Lecturi:
Deuteronom 26,4-10
Romani 10,8-13
Luca 4,1-13

Luca 4,1-13

Plin de Duhul Sfânt, Isus s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duh în pustiu timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavol. Nu a mâncat în zilele acelea și, când ele s-au sfârșit, i-a fost foame. Atunci diavolul i-a zis: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să devină pâine”. Însă Isus i-a răspuns: “Este scris: Nu numai cu pâine va trăi omul”. Ducându-l mai sus, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a spus: “Îți voi da toată puterea și măreția lor, pentru că mie mi-a fost dată și o dau cui vreau. Deci, dacă tu te vei închina înaintea mea, a ta va fi toată”. Și, răspunzând, Isus i-a spus: “Este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei sluji”. L-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe coama templului și i-a spus: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris: Le va porunci îngerilor săi în privința ta ca să te păzească și: Te vor ține pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră”. Însă Isus, răspunzându-i, i-a zis: “S-a spus: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău”. Și, după ce a terminat toată ispitirea, diavolul s-a îndepărtat de la el pentru un anumit timp.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Jacques Sylvestre, O.P.
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Mihai Blaj
pr. Alessandro Pronzato
pr. Daniel Iacobuț
FSC
Diverși alți autori
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Claudiu Dumea
pr. Pietro Righetto
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Drum inedit

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Singurătatea pustiului a fost locul de refugiu al marilor spirite creatoare în toate timpurile. Aici omul poate sta de vorbă cu el însuși; își poate auzi glasul conștiinței și îndemnurile inimii, se analizează și se cântărește; își descoperă chemarea, o evaluează și o reevaluează; își pansează rănile sufletului, își spală conștiința în lacrimi și își readună forțele; în liniștea pustiului își iau avânt gândurile nobile, se conturează și înflorește idealul, se făuresc planuri îndrăznețe, se plămădesc marile creații și se iau cele mai importante hotărâri etc. Dar, ceea ce este cel mai important, e faptul că aici, în liniștea de mormânt a pustiului, înflorește iubirea cea mai nobilă și cea mai sfântă, atât față de Dumnezeu cât și față de aproapele. Moise a stat patruzeci de zile și nopți pe muntele Sinai, înainte de a primi tablele Legii, Decalogul. Și cine l-a iubit mai mult pe Dumnezeu și pe poporul ales decât el? Prefera să fie nimicit el însuși, numai să fie salvat poporul. Ilie a fost în singurătate patruzeci de zile până să ajungă la Horeb, muntele lui Dumnezeu. A postit patruzeci de zile pentru a obține ploaia pentru poporul înfometat și însetat din cauza secetei care bântuia de trei ani și jumătate. Oare nu aceste posturi

le-a atras cinstea de a sta alături de Isus, unul la dreapta și altul la stânga, pe muntele Tabor, în ziua schimbării la față? Saul, după ce a stat câteva zile în singurătatea cămăruței în casa lui Iuda din Damasc (cf. Fap 9,11) postind și rugându-se, se retrage în pustiul Arabiei (cf. Gal 1,17) pentru câțiva ani. Și cine i-a iubit mai mult pe oameni decât el, care dorea să fie anatemă (cf. Rom 9,3), numai să-i ducă pe frații săi, pe toți evreii, la mântuire?

Misiunea mesianică a lui Isus a fost de a înscăuna în lume o nouă ordine spirituală, o viață nouă, în care raportul Dumnezeu-om să fie iubirea vrednică de a-i aduce Creatorului cultul plin de adorație – în spirit și adevăr -, aducător de mântuire.

Pentru ca firea omenească să se înflăcăreze într-un chip special din iubirea firii sale dumnezeiești, ca firea sa omenească să poată inaugura împărăția mesianică cu o totală încredere și filială încredințare în Tatăl ceresc (cf. Mt 4,1-4), Isus se retrage în pustiu pentru patruzeci de zile și nopți, pentru a posti, a se ruga, a se jertfi și a se dărui tăcerii.

Răzvrătirea Satanei față de această atitudine a lui Isus a fost fină, subtilă, dar plină de perfidie: voia ca Isus să-și așeze temelia împărăției sale mesianice pe bunăstarea materială a lumii, pe bogăție, pe puterea clarvăzătoare care ține masele în frâu și pe înțelepciunea omenească dornică de onoruri. Se pare că strălucirea aurului, pofta de onoruri, dorința de a fi mare și tare, dorința de a fi înțelept și important, sunt chiar mai puternice decât imperativul biologic al sexualității și al conservării. Din acest motiv Satana nu vine nici cu ispite necurate, nici cu ispite de lăcomie când îi cere lui Isus să schimbe pietrele în pâini, ci vrea să trezească în el sentimentul de milă față de viața pământească a oamenilor, care, în majoritate, suferă de foame. După înmulțirea pâinilor, oamenii voiau să-l facă pe Isus rege (cf. In 6,14). Satana nu se înșelase, omenirea este dornică de dătători de pâine și de jocuri; numai că Isus are alt plan, mult mai măreț: să dea oamenilor o pâine coborâtă din cer pentru o viață nouă. În a doua ispitire, diavolul încearcă să-l determine pe Isus pentru un act de milă față de popoarele lumii, care sunt ca o turmă fără păstor și au trebuință de o mână forte pentru a împărți dreptatea pe pământ; ar trece drept cel mai mare binefăcător, dacă ar accepta să fie rege, să ia în mână frâiele politice ale imperiilor pentru a împărți dreptatea. Isus a venit să-i învețe pe oameni ca singuri să-i dea lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și cezarului ceea ce este a cezarului (Mt 22,21), din convingere, din iubire și nu din constrângere. În a treia ispită, diavolul vrea să trezească în Isus un sentiment de milă față de sărmana omenire ignorantă și ar trece drept cel mai mare binefăcător al omenirii, dacă ar scoate-o din ignoranță prin demonstrații miraculoase, prin care să-și dovedească superioritatea prin înțelepciune, prin care să aducă în fruntea tuturor oamenilor pe cei mai înțelepți și pe cei mai destoinici oameni de știință, pe marii făcători de minuni tehnice, ca să schimbe pământul într-un colț de rai, ca operă a omului. Se pare că Iuda Iscarioteanul s-a infiltrat între apostoli cu acest gând: de a-l determina pe Isus să-și pună știința în slujba poporului ales. Îngerii sunt și ei, pentru noi, simbolul înțelepciunii. Ispititorul voia ca înțelepciunea să-l țină pe Isus pe brațe ca să nu-și lovească omenescul din sine de nici un obstacol. Ceea ce nu înțelegea Satana, sau poate tocmai de aceea se temea fiindcă înțelegea, era faptul că Isus a venit în lume pentru a fi fratele nostru, pentru a lua asupra sa povara pe care diavolul a pus-o pe umerii noștri, păcatul, pentru a ne reda chipul și asemănarea cu Dumnezeu, pentru a ne aduce bucuria libertății fiilor lui Dumnezeu. Tocmai din acest motiv Isus a trăit în întregime destinul omului lovit de nefericitul păcat. Nouă ne place să ajutăm pe săraci, bolnavi, ignoranți etc., dar nu ne place să ne identificăm cu ei. Ca să ne ajute cu adevărat, Isus a voit să se identifice cu noi, să intre în pielea noastră pentru a ne înțelege din interior, să învețe ascultarea din pătimire (Evr 5,8): de a face bine când toți îți fac numai rău.

Isus a voit să se coboare în însăși tragedia existenței umane periclitate de păcat, gata să fie compromisă pentru totdeauna prin victoria Celui Rău, de a ne da speranță acolo unde, omenește judecând, nu mai era nici o speranță. Numai acela care s-a împotrivit fascinației bogăției, puterii și înțelepciunii lumești poate deveni fratele celor oprimați și nedreptățiți. Rari sunt oamenii care să nu creadă că salvarea omenirii de orice fel de lipsuri se poate realiza prin bogăție, putere și știință – prin: a avea, a putea și a ști. Dar nici sărăcia, nici neputința, nici ignoranța nu stau la baza decăderii umane, ci lipsa de iubire. Săracii care se iubesc formează un paradis; neputincioșii care se iubesc formează un paradis; ignoranții care se iubesc formează un paradis. Bogații, puternicii și înțelepții care se urăsc, se gelozesc, se subminează, se calcă în picioare etc. formează un iad. Isus a venit, nu ca să schimbe pietrele în pâini, ci inimile; a venit nu ca să-și caute slujitori, ci ca să slujească (Mt 20,28); nu ca să se impună prin știință, ci prin smerenie și blândețe: Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna sufletelor voastre (Mt 11,29).

Ispitirea lui Isus reprezintă istoria Bisericii sale, a trupului mistic. În prima etapă a existenței sale, Biserica a fost ispitită de a schimba fața lumii prin pâine. Primii creștini chiar își împărțeau bunurile lor cu convingerea că dacă toți oamenii vor avea pâine, toate vor fi bune. Pomenile și colectele erau cerute și făcute intens. În etapa a doua Biserica a fost ispitită de mirajul puterii. Dacă Biserica va avea în mână destinele vremelnice ale omenirii, va împărți dreptatea în conștiință, se va schimba fața lumii. Grea a fost perioada evului mediu și urmările dureroase.

Greu, dar Biserica a învins prin Cristos. În prima perioadă li s-a cerut creștinilor, nu bunurile vremelnice ca dovadă a credinței, speranței și iubirii lor, ci viața, ca să primească o viață nouă. În etapa a doua Biserica, învinsă de puterea lumească în puterea lumească pe care o acaparase, se dedică slujirii în spiritul lui Cristos. A trebuit să se lovească cu capul de pervazul de sus, ca să vadă cum să calce pe urmele lui Cristos. Azi se confruntă cu ispita științei. Garanția victoriei stă în Capul ei, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei (Col 2,3). Capul a învins, va învinge și trupul.

 

* * *

 

Despre ispitiri și încercări

Autor: pr. Jacques Sylvestre, O.P.
Traducere: sr. Agnes
Copyright: Predici.cnet.ro

Ce cuprinde de fapt episodul ispitirilor lui Isus în pustiu? Un eveniment istoric, o meditație a evanghelistului, ori vreo glosă a unuia ori altuia dintre primii creștini? Martori ai evenimentului nu există. Cine a văzut, cine a auzit ce s-a petrecut realmente în singurătatea pustiului? Dacă știm câte ceva despre cele ce s-au petrecut, despre atacul îndreptat de diavol împotriva lui Isus și despre victoria Domnului, nu este oare pentru că El însuși le-a povestit ucenicilor lui? Cine ar fi putut inventa o asemenea scenă…?

După cei treizeci de ani petrecuți în anonimat la Nazaret, Isus este pe punctul să-și înceapă misiunea. E normal să se gândească la ce va urma, să ia în considerare toate greutățile. Două căi i se deschid înainte: una ușoară, alta implicând renunțarea și suferința. Isus va opta în mod deliberat pentru cea de-a doua, cea a ascultării de voința Tatălui, căreia îi rămâne neabătut credincios. Se poate vedea aici de o învățătură prezentată de Isus discipolilor săi, într-un limbaj figurat și concret, încărcat de reminiscențe biblice. Nimeni nu poate pune la îndoială realitatea ispitirilor din viața lui Isus, dar fiecare este liber să și le reprezinte, găsind o semnificație adaptată vremii sale. Chestiunea esențială nu este de fapt adevărul istoric, ci semnificația doctrinală a povestirii, pentru sfântul Luca, și pentru lumea de azi.

Prima chestiune de elucidat privește sensul pericopei pentru evanghelistul Luca. Înainte de a încerca să vedem cum s-au petrecut de fapt lucrurile, trebuie să iscodim semnificația povestirii. O cheie ne stă la dispoziție recitind pasajele din cartea Deuteronomului (8,3; 6,13 si 16) la care se face referire Isus în răspunsurile sale. Citatele trimit la evenimente din timpul șederii israeliților în pustiu, după ieșirea din Egipt, în care sunt cuprinse trei lecșii despre încercări și ispite.

Cea dintâi ispitire – prin foame – îl face pe Isus să retrăiască încercarea la care a fost supus Israel atunci când Dumnezeu a făcut să plouă din cer mana. Prin felul în care-și manifestase dezgustul, murmurând și neascultând, poporul lui Israel nu se arătase la înălțimea încercării. Dimpotrivă, Isus o străbate victorios. În versetul citat după a doua ispitire este vorba de încercarea prin sete, când Israel, la Masa, l-a ispitit pe Dumnezeu, cerând un semn al prezenței lui, și obligându-l întrucâtva să intervină. Acolo unde neamul său a păcătuit, Isus refuză să ceară un miracol. Cea de-a treia încercare, poporul ales a străbătut-o în pragul Canaanului, atunci când a căzut ispitei închinării înaintea unor zei străini, uitând de făgăduința din Sinai a lui Dumnezeu. În cea de-a treia ispitire de către diavol, Isus reușește acolo unde strămoșii neamului lui au eșuat.

Este incontestabil așadar faptul că relatarea ispitirilor lui Isus recapitulează evenimente din trecutul poporului lui Dumnezeu care a petrecut 40 de ani străbătând pustiul, înainte de a putea intra în Țara Făgăduinței. Ispitirea rămâne un fapt de actualitate. Nu suntem nici noi cu nimic mai buni! Cădem ușor pradă tentațiilor de a alege ce e ușor, de a alege succesul și onorurile pe care ni le pune înainte lumea în care trăim, inclusiv în diferitele situații ale angajamentului nostru creștin. De unde actualitatea avertismentelor sf. Paul: De fapt acestea (cele petrecute în pustiu) au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, așa cum au dorit ei. Nici să nu fiți idolatri așa cum au fost unii din ei… Nici să nu ispitim pe Domnul, așa cum l-au ispitit unii dintre ei și au pierit de șerpi. Nici să nu murmurați așa cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți… Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depășească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va îngădui să fiți ispitiți peste ce puteți, însă o dată cu ispita vă va da și o ieșire ca să o puteți îndura. (1 Cor 10,7…13)

Ispitirile lui Isus, cele din pustiu și cele din grădina Măslinilor, ne spun că viața omenească este pretutindeni grea și periculoasă, că avem mereu de luptat cu puterile întunericului (Ef 6,12), dar și că victoria ne este asigurată. Dacă Isus este pus la încercare așa cum a fost pus Israel la încercare, diavolul încearcă și să-l împingă la rău. Punerea la încercare se dublează cu îndemnul la păcat. Ce trebuie să deosebim când este vorba de încercare și de ispitire?

Încercările și-au pus pecetea pe întreaga viață a Domnului. Autorul Epistolei către Evrei recunoaște în Isus «marele preot îndurător si credincios», «care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat» (Evr 4,14-15). În viziunea apostolilor, încercările de acest gen trebuie privite pozitiv, chiar cu bucurie, de către creștinii care le străbat: Să considerați ca o mare bucurie, frații mei, când treceți prin diferite încercări, știind că încercarea credinței voastre produce răbdarea, iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârșirea faptei ca să fiți desăvârșiti și integri… îndeamnă în Epistola sa sf. Iacob (1,2).

Necesară și folositoare, pentru că duce la întărirea credinței, la perseverență, încercarea nu e însă deloc lipsită de pericole. Se poate preface într-o tentație lăuntrică de a face răul și de se face unealta lui Satan. Alegerea între bine și rău ne stă mereu înainte, pentru că ispititorul e veșnic prezent, iar lupta pe care o avem de dus nu este împotriva sângelui și trupului, ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului... (Ef 6,11).

Să nu uităm însă că Dumnezeu este credincios: el nu va îngădui să fim ispitiți peste ce putem, însă o dată cu ispita ne va da și o ieșire ca să o putem îndura, așa cum ne asigură, în pasajul mai sus citat din Epistola 1 către Corinteni, sfântul Paul. Victoria dobândită de Fiului Omului în lupta cu ispitele garantează propria noastră izbândă.

 

* * *

 

Ispita

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

În contextul scandalului în care au fost implicați Bill Clinton și Monica Lewinsky, șefa unui grup feminist a fost intervievată de CNN. Ea a declarat atunci: “Monica Lewinsky nu a greșit cu nimic. Într-o lume a corporațiilor și a birocrației de la Casa Albă, pentru a avansa femeile trebuie să se folosească de tot ce au la dispoziție: putere, legături și sex. Dacă așa a procedat, atunci nu vedem nimic greșit în ce a făcut.” Știm această filosofie de viață: folosește-te de tot ce ai pentru a obține ceea ce vrei. Evanghelia de astăzi ni-l prezintă pe Isus care nu alege să se folosească de tot ce poate. Atunci când Dumnezeu este scos din ecuație, filosofia lumească este filosofia diavolului, o filosofie pe care Isus a respins-o categoric.

Evanghelia de astăzi este despre ispitirea lui Isus în deșert. Trei ispite sunt amintite: să transforme piatra în pâine; să se închine diavolului și să se arunce de pe coama templului. În fiecare dintre cele trei ispite, diavolul îi spune lui Isus: “vino, folosește-te de ceea ce ai pentru a obține ceea ce vrei”. Și în fiecare caz Isus depășește ispita răspunzându-i: “Nu, noi ne putem folosi doar de mijloace dumnezeiești pentru a ne satisface nevoile de Dumnezeu date sau pentru a ne împlini scopurile în viață”.

În prima ispitire, Isus postise patruzeci de zile în deșert iar la sfârșit îi era foarte foame. Diavolul i-a sugerat în minte ideea: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să devină pâine” (Luca 4,3). Să observăm că primul lucru pe care diavolul îl face este să îi semene în minte îndoiala: “dacă ești Fiul lui Dumnezeu”. Adică: “Ești sigur că Dumnezeu este cu tine?” La fel s-a întâmplat în grădina Edenului. Primul lucru pe care ispititorul l-a spus Evei a fost: “Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncați roade din orice pom din rai?” (Facerea 3,1). Ispita începe mereu cu un gând de îndoială. A spus oare cu adevărat Dumnezeu aceasta? Nu cumva sunt basme cele ce ne învață Biserica? Isus învinge ispitele refuzând să accepte aceste îndoieli și bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu.

Să observăm apoi că oamenii sunt ispitiți doar cu ceea ce au nevoie sau doresc. După ce Isus a postit, avea nevoie de mâncare, așa că diavolul l-a ispitit cu mâncare. Nu era un păcat pentru Isus să mănânce. Păcatul ar fi fost în metoda în care ar fi obținut mâncarea. Ar fi trebuit El să urmeze calea obișnuită pentru a avea pâine sau trebuia să folosească “scurtătura” sugerată de diavol pentru a avea pâine instantaneu? Isus refuză calea scurtă indicată de diavol. Aceasta înseamnă că atunci când căutăm să ne satisfacem niște nevoi trebuie să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu este în ultimă instanță mai importantă decât pâinea. “Este scris: Nu numai cu pâine va trăi omul” (v. 4).

În a doua ispitire, diavolul îi arată lui Isus întreaga împărăție a lumii și îi promite să îi dea autoritate peste ea dacă i se va închina. Să ne amintim că Isus era în pragul începerii vieții sale publice și căuta un mod de a se face cunoscut lumii, un mod de a-și face mesajul acceptat. Din nou diavolul îl tentează cu ceea ce El (inima Sa, sufletul Său) dorea (loialitatea lumii). Și din nou Isus spune nu. Scopul nu scuză mijloacele. “Este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei sluji” (v. 8).

În a treia ispitire, diavolul îi cere lui Isus să se arunce de pe templu ca mod de a dovedi că este Fiul lui Dumnezeu. Să ne amintim că și oamenii i-au cerut lui Isus un semn să dovedească faptul că e Mesia. Isus dorea să îi convingă că El este acela. Dar cum să o facă? Diavolul i-a sugerat să facă o senzațională săritură de pe templu, fără parașută. Din nou, folosește ceea ce ai pentru a obține ceea ce vrei. Folosește-ți puterile supranaturale pentru ca oamenii să te recunoască pe Tine ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Mesia. Și din nou Isus spune nu. Dumnezeul lui Isus Cristos nu este Dumnezeul senzaționalului ci un Dumnezeu care lucrează prin lucrurile ordinare și cotidiene ale vieții. “S-a spus: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău” (v. 12).

Vedeți voi, spre deosebire de acei prieteni ai lui Monica, ce credeau că poți să îți vinzi orice, și trupul, pentru a obține ceea ce vrei, Isus ne spune că nu trebuie să ne vindem credința în Dumnezeu sau principiile noastre morale pentru a obține ceva, orice, din această lume, deoarece fidelitatea față de Dumnezeu este mai valoroasă decât orice din această lume.

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Dt 26,4-10)

Acest text, între cele mai importante din V.T., conține profesiunea de credință făcută de orice evreu atunci când se ducea la Templu pentru celebrarea anuală a recoltei și oferirea lui Dumnezeu a primelor roade ale câmpului. Trebuie observat însă că prezentarea acestor roade, la popoarele păgâne, era însoțită de recitarea unui mit al fecundității; evreul însă reamintea, actualizând, istoria intervențiilor mântuitoare ale Dumnezeului Părinților în favoarea poporului.

Acest crez al lui Israel s-a conturat pe baza evenimentelor istoriei, istorie marcată de suferințe și bucurii-mântuire: Arameul pribeag, adică abandonat și în pericol constant (pericol concretizat de pustiul subînțeles), a devenit prin intervenția lui Dumnezeu un popor numeros (v. 5), conform promisiunii făcute lui Avram. Acest popor mare și puternic a cunoscut asuprirea și umilirea, dar Domnul a văzut, a ascultat rugăciunea și a intervenit cu putere eliberându-l pe Israel din Egipt și conducându-l într-o țară rodnică și plăcută, “unde curge lapte și miere“, simbol al abundenței de pășuni (deci de turme – simbol al bunăstării) și de flori pentru albine.

Cuvântul-cheie în acest text conduce la rădăcina “a intra” sau a “a ajunge”. Frecvența utilizării termenului vrea să sublinieze că intrarea istorică în Țara Promisă este actualizată în fiecare an prin “intrarea” roadelor câmpului în hambare: prin intermediul recoltării, omul “intră” din nou în posesia țării. În liturgie se repetă, în mod sacral, evenimentul istoric: poporul a intrat cândva în Țara Promisă, acum intră în Templu. Omul răspunde lui Dumnezeu prin mărturisirea de credință, prin oferirea unei părți din ceea ce a primit de la El, prin aducerea de mulțumire, prin adorație, cult și ascultare – acestea din urmă exprimate de gestul închinării, al prostrării în fața Domnului.

Lectura a II-a (Rm 10,8-13)

Omul care îl caută cu sinceritate pe Dumnezeu simte întreaga greutate și limitele propriei condiții umane de păcătos. Legea dată prin Moise “ascute” conștiința și ajută să devenim mereu mai conformi cu planul lui Dumnezeu; însă împlinirea scrupuloasă a normelor și a poruncilor nu este suficientă pentru a-l face pe om drept, sfânt.

Există o dreptate conotată de tensiune (de la “a tinde”), autoforțare a omului care vrea să acumuleze merite în fața lui Dumnezeu riscând să “obțină” numai mândrie sau să ajungă la disperare. Există însă o dreptate care vine de la har, de la darul pe care Dumnezeu îl face oamenilor prin Cristos: acest har trebuie primit prin credință (v. 4), acea credință care se concretizează (nu rămâne teorie, idee) prin/în iubire (Gal 5,4-6). Acceptarea deschisă a predicii apostolice și mai ales acceptarea revelației comportă o adevărată schimbare a mentalității (metanoia), un nou mod de a vedea viața, persoanele, lucrurile, deci o profundă convertire; toate acestea pe baza certitudinii că “oricine crede în El nu va rămâne de rușine“: mântuirea este dată tuturor acelora care îl invocă pe Domnul, indiferent de națiunea din care provin.

Evanghelia (Lc 4,1-13)

Luca pune înaintea narațiunii ispitirii genealogia lui Isus care ajunge până la Adam: Isus deci este prezentat ca un “nou început al omenirii”. La fel ca și primul om, așa ca și orice om, Isus experimentează ispita. Cele 40 de zile petrecute în pustiu sunt un număr simbolic: amintesc de cele 40 de zile din pustiul Exodului; amintesc apoi de cele 40 de zile de post ale lui Moise pe muntele Sinai precum și de “călătoria” lui Ilie spre Horeb. În pustiu Isus este ispitit de diavol – “cel care divide” – să primească o înțelepciune alternativă la voința lui Dumnezeu, de a-și realiza misiunea conform așteptărilor lumii.

Ispitirea lui Isus intervine într-un moment de slăbiciune umană (v. 2b-3a): Isus este întărâtat să demonstreze adevărul vocii venite din cer pe care a auzit-o la botez (3,22) făcând o minune care să elimine, împreună cu foamea, slăbiciunea propriei condiții trupești și să fie, în același timp, preludiul unui mesianism care garantează bunăstarea în mod miraculos (v. 3). Isus refuză această logică citând Dt 8,3.

A doua ispită este aceea a puterii: Satana plagiază promisiunea pe care Dumnezeu o face Mescei în Ps 2, însă Isus nu încearcă să supună pe nimeni, ci să fie El supus lui Dumnezeu printr-o iubire exclusivă față de el (v. 6-8).

În fine, diavolul îl conduce pe Isus pe coama Templului din Ierusalim și-l invită să inaugureze împărăția mesianică printr-un semn ieșit din comun: este ispita succesului, pe care Satana o prezintă ca și convalidată – în aparență – de Cuvântul însuși al lui Dumnezeu. Însă Isus ripostează cu un alt citat din Sfânta Scriptură (Dt 6,16) prin care exprimă completa sa abandonare față de ceea ce Tatăl dispune (v. 9-12).

Aceste ispite sunt modelul oricărei ispite: de aceea diavolul, după ce a terminat toate încercările sale de a-l seduce pe Isus, se îndepărtează de Isus “până la timpul stabilit” (v. 13): va fi timpul fixat al pătimirii, al puterii întunericului, ceasul ultimei și decisivei încercări.

 

* * *

 

Securea la rădăcină

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

În decursul anului liturgic, aceasta este una dintre duminicile cele mai importante: începe Postul Mare, și concomitent începe și urcarea noastră către Ierusalim, împreună cu Isus, pentru sărbătoarea Paștelui. În atenția Liturghiei de astăzi se plasează episodul ispitirilor lui Isus în pustie. Evanghelistul Luca ne prezintă un model pentru Biserică. “După ce a terminat toată ispitirea – spune evanghelistul – diavolul s-a îndepărtat de la El pentru un anumit timp”. Care să fie oare acel timp? Mai întâi de toate timpul Patimii lui Isus: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce!”, dar mai apoi este și timpul Bisericii. Ca întotdeauna, evenimentul lui Isus se prelungește în acela al trupului său.

Satana, după ce în zadar a ispitit capul, acum încearcă să ispitească trupul Său. Este impresionant de notat cu câtă exactitate descrie Apocalipsul această situație: “Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să nască pentru a înghiți copilul când va fi născut”, dar nu a putut pentru că copilul a fost luat la cer. Atunci Satana a încercat să răpească pe femeia care l-a născut (Biserica), urmând-o în pustie unde se retrăsese… Prin urmare Biserica mai trăiește încă în pustie, într-un regim de ispitiri și de lupte. De aceea învățătorul ei a învățat-o să se roage: “Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău”.

Postul Mare este așadar mai mult decât o perioadă a anului liturgic, un ciclu oarecare asemenea celorlalte. Este un simbol al condiției actuale în care se află Biserica, în vreme ce așteaptă aici pe pământ Paștele veșnic. Din fericire, Evanghelia de astăzi nu se limitează numai la a ne aminti că în această viață suntem într-o continuă primejdie de a fi ispitiți, ci ne sugerează și cum trebuie să învingem ispita și cum trebuie să ieșim biruitori din încercări: imitându-l pe Isus, care a învins ispita mai ales cu două arme: Postul (nu a mâncat nimic în zilele acelea), și recurgerea la Cuvântul lui Dumnezeu (“Este scris…”).

Să aprofundăm astăzi aceste două teme atât de importante pentru a folosi bine acest post. În prefața Liturghiei din Miercurea Cenușii, aflăm acest elogiu adus postului: “Cu Postul Mare, tu învingi patimile noastre, înalți sufletul, dai puterea și răsplata”. Ce fel de post poate obține efecte atât de extraordinare și neobișnuite? Cu siguranță nu numai simplul post trupesc, acela care constă a ne abține de la mâncare și altele… Cu atât mai puțin atunci când acesta este însoțit, așa cum se întâmplă de multe ori, de îngâmfarea că am fi făcut cine știe ce lucru mare, care să ne dea dreptul să îi spunem lui Dumnezeu: “La ce ne folosește să postim, dacă Tu nu vezi? Pentru ce să ne chinuim sufletul dacă Tu nu ții seama de lucrul acesta?”

Dumnezeu spune: “Este oare acesta un post care Îmi place, o zi în care omul își smerește sufletul său? Să-și plece capul ca trestie, să se culce pe sac și în cenușă, oare acesta se cheamă post, zi plăcută Domnului?” Desigur, nu orice post trupesc este de felul acesta. Există și un post bun, cunoscut și apreciat de întreaga tradiție biblică și creștină, și care a contribuit la formarea multor sfinți. Există anumite situații din care nu se poate ieși – spune Isus – decât prin post și rugăciune. Însă chiar și acest post, oricât de util și de necesar ar fi, singur el nu este suficient, deoarece un astfel de post nu este decât unul pregătitor, în sensul că trebuie să slujească la a pregăti și a face loc unui altfel de post.

Există un al doilea post, care este deja mult mai bun și mai spiritual, pe care Clement Alexandrinul îl numește “postirea de lume”, și care constă în aceea că omul nu se conformează mentalității lumii acesteia, se ferește nu numai de la lucrurile rele, ci se abține și de la acele lucruri inutile și superflue, care îl amăgesc pe om, atașând sufletul de trup și trupul de pământ. Astăzi ar putea fi actualizate acele cuvinte ale lui Paul, cu o mică adăugire: “Nu vă conformați lumii acesteia consumiste!”.

Dar și acest post este tot un post pregătitor, fiindcă nu pune încă securea la rădăcină. Adevăratul și radicalul post, acela pe care nici un profet nu l-a suspectat, este acela pe care ni l-a revelat Isus: postul de sine însuși: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine”. “La sine”: aceasta este rădăcina la care trebuie pusă securea, dacă vrei să iei în serios cuvintele lui Isus.

Îmi vine în minte o întâmplare de pe când eram copil. Într-o zi am mers cu tatăl meu pe malul râului să săpăm niște cioturi de plop; am săpat de jur împrejur, și, una câte una am tăiat toate rădăcinile laterale și superficiale, după care, eu, cum nu eram expert, am început să împing ciotul care nu era prea gros, crezând că trebuia să cedeze neapărat la prima forțare, însă acesta nici gând nu avea să se miște câtuși de puțin. Plopul, ca de altfel o serie întreagă de copaci, au rădăcina pivotantă, sau cum i se mai spune rădăcina-mamă, care este înfiptă perpendicular în pământ și este nemișcată; atâta vreme cât nu se taie aceasta, nu se poate obține nimic.

Același lucru se petrece și cu noi: pot fi tăiate toate legăturile, ne putem lipsi de atâtea și atâtea lucruri, chiar și de hrană, însă atâta vreme cât nu se pune securea la rădăcina “eu-lui” nostru vechi, încăpățânat și egoist, nu se avansează nici un centimetru pe calea Evangheliei, pentru că rădăcina pivotantă, care alimentează tot trunchiul, va face să crească toate celelalte rădăcini lăturalnice de care fusese văduvită. Să ne gândim la cazul unui ascet, fără nici o avere, numai piele și oase din cauza posturilor îndelungate și a pocăinței, însă plin de el însuși și de asceza lui; unul ca acesta este un om încă neconvertit. În fiecare an, în timpul acestui sfânt Post Mare, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la această grea și dificilă operație care este convertirea.

Dar este bine oare să punem securea la acea rădăcină precisă? Pentru ce trebuie să intrăm în conflict cu noi înșine? Pentru că acel loc este al lui Dumnezeu! Eu-l nostru l-a ocupat ca un uzurpator. Omul, în urma păcatului, este ca o citadelă fortificată trecută în mâinile dușmanului: oricât l-ar fi costat pe cel ce a construit-o, acum trebuie să o distrugă, dacă vrea ca dușmanul să nu-i mai poată face vreun rău. De acel loc depinde a ști precis pe ce anume suntem înrădăcinați, care este temelia vieții noastre: dacă este Dumnezeu sau noi înșine. Paul spune că noi trebuie să fim înrădăcinați și zidiți în Cristos Isus.

Să ne coborâm la concret: când sugem noi seva și ne alimentăm din acea rădăcină veche, atunci îi permitem “eu-lui” nostru cel vechi și păcătos să vorbească în noi, să își exprime liber aprecierile sau refuzul, cedăm mâniei, geloziei, autocompătimirii. Adesea, în astfel de cazuri, avem impresia că sugem otravă din acea rădăcină, mintea ni se întunecă și respirăm aerul pestilențial dinăuntrul nostru. Când observăm că ne aflăm în această stare, trebuie să rupem imediat acel fir al gândirii, dezaprobând totul, oferind minții gânduri contrare: de dragoste, de iertare, de curăție, de milostivire, pentru că numai așa vom pune securea la rădăcină: “Dacă, prin Duh, faceți să moară poftele trupului, veți trăi”.

Acesta este adevăratul post spiritual, postul de noi înșine; roadele sale sunt pacea, bucuria, armonia, comunitatea, într-un cuvânt “viața cea nouă”. La aceasta se referă o altă prefață din Post, care adresându-se lui Dumnezeu spune: “Pentru fiii tăi Tu ai orânduit o vreme de reînnoire spirituală, pentru ca liberi de ademenirile păcatului, să trăiască evenimentele acestei lumi cu privirile îndreptate totdeauna către bunurile cerești”.

Până aici am vorbit numai despre rădăcină, dar nu am spus încă nimic despre “secure”. Ce este securea, care trebuie să facă în noi această defrișare, această curățenie radicală? Este cuvântul lui Dumnezeu, este sabia ascuțită cu două tăișuri, care iese din gura Fiului omului, sau “sabia Duhului”. Și pe drept i se spune astfel, pentru că unde pătrunde Cuvântul Domnului, își face loc și lumina, ca o coasă în junglă. Cuvântul lui Dumnezeu este sufletul asceticii creștine; el face să cadă lucrurile inutile, retează rădăcinile omului vechi; într-un cuvânt, așa cum spune Isus, curăță (“voi sunteți deja curați, datorită cuvântului pe care vi l-am spus”).

Din fericire, cuvântul lui Dumnezeu este o componentă esențială a acestui Post Mare. Aici se adeverește oarecum imprevizibil făgăduința lui Dumnezeu care vorbește despre o foame și despre o sete în țară, dar nu foame de pâine și nici sete de apă, ci de a asculta Cuvântul Domnului. Trebuie să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de Cuvântul Domnului și să-l primim cu aviditate. Paul, în lectura a doua, ne spune: “Cuvântul este aproape de tine, este în gura și în inima ta”. “Cuvântul lui Dumnezeu este substanța vitală a sufletului nostru; el îl hrănește, îl îndrumă, și nu există nimic, exceptând cuvântul lui Dumnezeu, care să susțină viața sufletului omului” (Sf. Ambroziu).

Când ascultăm cuvântul Domnului în adunarea liturgică sau îl citim acasă (Biblia nu ar trebui să lipsească nici dintr-o casă creștină), este bine să ne concentrăm asupra acelui cuvânt care ne-a impresionat mai mult, sau pe care l-am reținut din alte lecturi, deoarece este un semn că tocmai acesta ne este destinat nouă într-un mod cu tot special. Trebuie să ne lăsăm judecați liber de către Cuvântul lui Dumnezeu, și să nu-l aplicăm altora, pentru că în felul acesta nu vom avea nici un folos. De la ascultarea cuvântului trebuie să trecem imediat la punerea lui în practică, întrebându-ne: Cum aș putea eu astăzi să traduc în fapte și în gesturi concrete acest cuvânt? De pildă, cuvântul din această duminică ne spune: “Nu numai cu pâine trăiește omul…”

De obicei Dumnezeu răspunde cu o punctualitate tulburătoare, atunci când îi cerem cu sinceritate să ne descopere voința Sa. Nu trebuie să fim dintre aceia pe care Sf. Iacob îi numește ascultători grăbiți, din aceia care trec prin fața oglinzii fără a se opri să-și vadă petele. Noi, preoții, trebuie să fim foarte atenți să fim și ascultători, nu numai distribuitori ai cuvântului lui Dumnezeu – medicamentul îl vindecă pe cel care îl ia, nu pe cel care îl pregătește sau îl vinde.

Postirea de noi înșine și Cuvântul lui Dumnezeu, iată programul Postului Mare din anul acesta! Un program auster, dar nu sumbru, ci frumos și fascinant. Postul nu este un dar pe care-l facem lui Dumnezeu, ci un dar (și încă ce dar!), pe care Dumnezeu ni-l face nouă. De aceea “când postiți nu fiți triști ca ipocriții, căci ei își strâmbă fețele, ca să arate oamenilor că postesc”.

Pe când se mai aflau încă în Egipt, evreii i-au cerut lui Faraon: “Lasă-ne să mergem în pustie… ca să aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru”. Acum și noi dorim să mergem în pustie pentru a sărbători Sărbătoarea eliberării noastre, pentru că prin pustie se mai află încă urmele Învățătorului. El ne așteaptă la cealaltă margine a pustiei, pentru a-și sărbători Învierea împreună cu noi. Acesta este timpul în care se recrutează adevărații ucenici ai Domnului.

 

* * *

 

Ispitirile lui Isus – o lecție de șiretenie

Autor: pr. Mihai Blaj
Copyright: Predici.cnet.ro

Baudelaire spunea că cea mai mare șiretenie a Diavolului e să ne facă să credem că nu există. Să ne facă să credem că suntem întotdeauna liberi, că nicio forță nu ne influențează, iar el să lucreze discret, în liniște, din spate. Și de multe ori cădem în capcana aceasta. Credem că gândul și dorința noastră sunt cele mai bune și că ne aparțin în totalitate, când, de fapt, sunt inspirate de el. Sau ne face să credem că cele spuse sau povestite despre el sunt imaginații ieftine, că ar ține de o mentalitate arhaică care nu ar avea nicio acoperire în realitate. Evanghelia de astăzi este pusă intenționat la începutul Postului Mare pentru a ne reaminti nouă, creștinilor, că pe tărâmul invizibil al lumii spirituale se dă o luptă crâncenă între om și Diavol. O luptă care nu trebuie neglijată și un adversar care nu trebuie subestimat.

Se spune că secretul unei victorii stă într-o proporție foarte mare în buna cunoaștere a inamicului. De aceea, aș vrea ca astăzi, sărind puțin peste încărcătura teologică a acestui fragment evanghelic, să învățăm din evenimentul trăit de Isus câteva lucruri despre Dușmanul nostru.

Un prim lucru pe care aș vrea să-l învățăm astăzi e o altă greșeală pe care o facem cu privire la Diavol, și anume: îl facem prea des responsabil de îndeletniciri simpliste și ieftine, neglijându-i strategiile subtile și sofisticate. Dau un singur exemplu. Din experiența de preot ce o am până acum pot spune că marea majoritate a creștinilor, atunci când se referă la ispitele ce vin din partea Diavolului, au în vedere “ispitele” legate de faptele trupești, cu precădere cele care țin de sexualitate, de unde și expresia consacrată: “Am avut ispite necurate”. “M-a ispitit Diavolul să mănânc carne vinerea”, sau “să mă duc cu colegii la un pahar”, sau “Îmi trec prin minte închipuiri, dorințe și gânduri de tot felul”, ne plângem adesea. Eu cred că abia asta e o ispită: să credem că cel mai larg domeniu de activitate a Diavolului îl reprezintă stimularea și declanșarea acestor dorințe trupești pe care le simțim cu toții și să-l confundăm pe Diavol cu un fel de revistă pornografică care ne flutură prin minte tot felul de imagini indecente. Diavolul e spirit pur, e inteligență neîntrupată, e înger, chiar dacă decăzut. Gândiți-vă la cel mai inteligent om care v-a fascinat vreodată, înmulțiți cu 100 și s-ar putea să nu atingeți încă nici pe departe IQ-ul său. Chiar credem că el s-ar ocupa cu lucruri atât de ieftine și de simpliste? Nimic mai fals. Așa numitele “ispite necurate” cu care se luptă orice om trecut de vârsta copilăriei, nu provin în marea lor majoritate de la Diavol, ci de la noi înșine, din natura noastră coruptă. Sunt parte din rana păcatului originar care transformă orice dorință în poftă.

Diavolul se ocupă cu altceva mult mai subtil: cu distrugerea sistemului imunitar, cu demontarea motivației, cu demolarea sistemului tău de convingeri. Nu-ți introduce în minte pofte, dar încearcă să te convingă să lași garda jos, să nu mai lupți, căci nu se merită, se poate și altfel, că nu trebuie să fii așa scrupulos, că ceea ce spune Dumnezeu poate fi interpretat. Orice creștin care are ceva experiență în lupta cu păcatul poate da mărturie că nicio “ispită” nu are efect atâta vreme cât motivația, convingerile tale stau în picioare. Dar că odată ce acestea sunt la pământ, ești inundat de ele. Sau – ca să mă folosesc de o imagine – cei care citiți aceste rânduri sunteți conectați obligatoriu la internet și știți probabil că orice computer care utilizează internetul are nevoie de un scut protector care împiedică să pătrundă în el tot felul de lucruri ori persoane nedorite. Există însă viruși care sparg acest scut și, din acel moment, calculatorul tău e invadat de o sumedenie de lucruri dăunătoare. Cu asta se ocupă Diavolul. Nu-l confundați cu puhoiul de imagini și înclinații pe care le simțim adesea în noi. El este în altă parte. E în gândul care vrea să te convingă să deschizi poarta, astfel încât acestea să intre singure. În gândul care te convinge să lași din mâini frâiele prin care îți stăpânești natura umană, pentru ca aceasta să se poată desfășura în voie.

Asta face și în pustiu cu Isus. Nu-l atacă cu “ispite” ieftine. Vede că-i flămând și vine cu o pizza XXL la el. E mult mai subtil. Vine și-i spune: “De ce te chinui să alegi o cale așa de grea? Să predici în neștire atâta, să suferi, să mori ca un infractor? Pentru ce? Doar ca să asculți ca un scrupulos de Tatăl? Știi prea bine că puțini vor înțelege gestul tău. Alege o cale mai ușoară! Fă o minune și dă-le la toți de mâncare! Satură-i pe toți! Șterge sărăcia din lume, fă-o pe-a bucătarul și te vor urma cu toții în genunchi. Fă niște artificii, fă puțin show, fă-o pe-a magicianul și te vor aplauda cu toții. Arată-ți puterea, distruge-i pe cei răi, înlătură nedreptatea, fă-o pe-a politicianul și generalul și te vor asculta cu toții. Alege calea mai ușoară! Nu asculta de Tatăl!”

Înțelegeți șiretenia Diavolului? Scopul său direct nu e să ne convingă să facem fapte josnice, ci să nu ascultăm de Dumnezeu. Să nu ne supunem. Să fim independenți. “Ce tot te chinui să duci viața asta grea de creștin? Nu te mai ruga; nu vezi că te rogi degeaba? Nu te mai duce la biserică; nu vezi că oricum te plictisești de moarte acolo și că o faci doar din obligație și inerție? De ce te chinui să duci o viață de înfrânare? Bucură-te și tu ca toți cei din jur! O viață ai. Tu nu vezi că tu, care te chinui toată viața cu poruncile astea absurde, ai aceeași soartă cu cel ce-a făcut toată viața ce-a vrut, iar în ultimele două săptămâni din viață a făcut o spovadă bună?” Acesta-i Diavolul: “Renunță! Lasă garda jos! Nu mai lupta! Alege calea mai ușoară!” Și din momentul în care te-a convins, pleacă. Pentru că nu mai are ce face. Tu cazi de la sine.

Un al doilea lucru pe care-l învățăm despre strategia sa: îți prezintă în culori frumoase lucruri care în esență nu sunt bune. Haideți să analizăm prima ispită cu care vine la Isus, ispita materialismului. Diavolul îi propune lui Isus următoarea strategie: “Dacă vrei ca oamenii să creadă în tine, dă-le de mâncare. Fă o minune, satură-i pe toți și scoate-i din mizerie. Și atunci nu vor mai avea altă grijă decât să-ți cânte psalmi”. E strategia pe care i-o propune mereu și Bisericii prin gura celor care în cadrul ei sunt responsabili cu critica. De ce Biserica nu are drept primă preocupare ajutorarea săracilor? De ce s-au construit și se construiesc peste tot biserici exagerat de impunătoare, când, cu banii care se dau pe ele, s-ar putea rezolva problema multora care mor de foame? De ce nu dă Biserica mai întâi pâine la oameni și apoi să vină să le predice, căci cine are chef să o asculte cu stomacul gol? E o strategie bună? Adesea ni se pare că da. Ne învață însă experiența lumii în care trăim că credința e direct proporțională cu stomacul și frigiderul? Nu! Dimpotrivă. Privind la “lumea bună”, putem spune că credința este invers proporțională cu bunăstarea materială. Cu cât aceasta din urmă crește, cu atât scade prima. Ne-o demonstrează zilnic bisericile olandeze transformate în baruri, școlile desacralizate din Franța și constituția a-tee a Europei. De aceea răspunde Isus sec: “nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”. “Misiunea mea nu e să dau de mâncare la oameni. O voi face și pe asta. Voi hrăni 5.000 de oameni cu doar 5 pâini. Dar nu acesta e scopul meu. Menirea mea e să hrănesc sufletele. Să-i învăț pe oameni calea Tatălui. Să-i învăț pe oameni o cale pe care ei să poată merge indiferent dacă au stomacul plin ori gol”. Asta face Diavolul: propune o cale care, în aparență, pare frumoasă, dar, în esență, duce la moarte. Și e valabil în orice tip de ispită care vine de la el.

Și un al treilea lucru pe care-l învățăm despre șiretenia sa. Notează evanghelistul Luca: “… i s-a făcut foame. Atunci Diavolul a zis…”. Nu e întâmplător acest amănunt. Diavolul nu vine niciodată când omul e în formă, când e fresh, când e plin de entuziasm, ci atunci când e slăbit și cu garda jos. Când ai, de exemplu, o decepție în viață, când te-a trădat un prieten, cânt te-au supărat unii, când pur și simplu ai o zi proastă, adică atunci când, spiritual vorbind, ești la pământ. Atunci vine. Sau când ai o stare de amorțeală, de lene, de moleșeală, când nu ai chef de nimic, când ești sătul de toți și de toate, adică atunci când nu ești vigilent. Atunci vine. Și-ți picură în minte tot felul de planuri, inițiative, gânduri, profitând de faptul că nu ești limpede. E șiret Diavolul. N-avem noi imaginație câtă șiretenie are el.

Pe tărâmul invizibil al lumii spirituale, lupta continuă în fiecare zi. E o luptă crâncenă. Aproape că îngheț de frică când mă gândesc ce slab sunt eu și ce puternic este el. Mă mângâie un singur gând. În această luptă a mea nu sunt singur. Îi am alături pe Cristos, pe îngeri și pe sfinți, adică pe cei care, cu toții, l-au învins. Iar Diavolul e singur. Deci poate fi învins. Amin.

 

* * *

 

Fructele cresc în cenușă

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Ultima ispită nu mai este ultima

Trebuie să alegem între coșul care conține “trufandalele roadelor pământului” și cenușă? Între descrierea “țării unde curge lapte și miere” și deșertul uscat unde pietrele refuză să devină pâine? Între minunile săvârșite de Domnul pentru poporul său și postul apăsător, interminabil și insuportabil?

Eu nu aș ezita să pornesc de la “amintirea pulberei” (Adu-ți aminte, omule…”). Și, cu prețul de a scandaliza pe cineva, fac aluzie la un film care șochează: “Ultima ispitire a lui Cristos” (Luca ne avertizează: diavolul nu a dispărut definitiv de pe scenă. Se va întoarce “la timpul fixat”. Ultima ispitire nu mai este ultima). S-o facem liniștiți, lăsând să fie polemici, fanatisme din sensul opus, invective despre capodopera sau opera “nedemnă”, judecăți despre oportunitatea cu privire la anumite scene și anumite alegeri, dezlănțuite de pelicula semnată de Scorsese și inspirată de romanul lui Nikos Kazantzakis. Să urmărim, mai degrabă, motivul dominant și hotărâtor: “Dacă nu este sacrificiu nu este mântuire”. Este afirmația de fond: “nu este o altă cale” (clar diferită de cea care duce pe Calvar).

Este inutil să ne facem iluzii. Nu există o altă cale. Chiar dacă Satana (cu lovituri de citații punctuale biblice) “încearcă” să demonstreze contrariul, și propune unele mai degrabă fascinante (dintre care, cel puțin două nu sunt în mod necesar rele). Ispita, orice ispită, constă în înșelarea că poate să existe o altă cale în afara celei, extrem de dificile, trasată de proiectul lui Dumnezeu. Ispita, orice ispită, este seducția scurtăturii, a căii ușoare, a criteriului normalității (“toți fac așa”). Ispită sunt pietrele care se transformă direct în pâine fără a trece prin oboseala omului, exigența dreptății și practica împărțirii. Mijloacele care devin scopuri. Ispită este miraculosul ca “producător” automatic de credință.Ispită sunt sugestiile spectacolului sacru care dispensează de o confruntare zilnică și angajatoare cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Ispită este recurgerea la forță, la constrângere, la condiționări de orice fel pentru a aduce pe cât mai mulți la Dumnezeu. Recent am auzit un maestru al “gândirii demodate” – care are pretenția de a te conduce, a rebours (invers), în țara promisă unde curge mirosul de ceapă provenind din Egipt – justificând colonialismul cel mai crud, (acela care pretindea să unească într-o căsătorie ceea ce Cristos separase definitiv: cruce și spadă, afaceri și Împărăție), care element “providențial” pentru cucerirea, nu a unor drapele gălbejite, cum se întâmplă când se recurge la mijloace “slabe” indicate și adoptate de Isus, ci de mase impunătoare! Ispită este propunerea unei alte căi, care, să admitem că există, nu este practicabilă de creștinul care intenționează să meargă pe urmele Maestrului.

Vrem să vorbim despre pocăință?

Și atunci, să vorbim totuși, pe cât posibil fără rușine, despre pocăință și mortificație, din moment ce începe Postul. Sunt cuvinte, în vocabularul creștin, care apar uzate, devalorizate prin abuz. Altele, dimpotrivă, riscă să dispară, să fie considerate ca “voci ieșite din uz”, în afara cursului, pentru că nimeni nu le mai folosește, în timp ce, cel puțin în gramatica evangheliei, păstrează intactă valoarea lor pentru construirea unui limbaj și a unei vieți creștine. Mortificația, jertfa, penitența, renunțarea, aparțin de această a doua categorie.

Dacă cineva, astăzi, în anumite ambiente, se hazardează să le pronunțe, îndată este cineva care rămâne uimit (“Cum?! Dar Evul Mediu nu s-a terminat de mult?”), și aleargă la adăpost. Dispus la unele concesii, numai să nu fie vorba de privațiuni (sau la o oarecare privațiune, numai să nu implice renunțarea la ceva). În orice caz, vai dacă te atingi de portofel – cel mult, de borseta cu mărunțiș… -, pachetul de țigarete, televizorul, de alcoolul preferat, distracțiile obișnuite, discoteca, restaurantul… Nu trebuie atins nimic! Pentru restul, se poate vedea… Durerea este că, dacă totul pare de neatins, nu mai este “restul”.

Totuși, oricum s-ar prezenta, deși cu toate ajustările și adaptările necesare, mortificația rămâne mereu o operație dureroasă de pierdere. Fie că vrem sau nu, pentru a avea trebuie să dăm. Pentru “a fi” trebuie să sustragem. Pentru a lumina este necesar să ne ascundem. Pentru ca prezența noastră să fie utilă la creșterea altuia, este indispensabil să dispărem. Pentru a câștiga nu este altceva de făcut decât “să aruncăm”. Pentru a ne reduce la esențial trebuie să ne despuiem.

Cristos, în Predica de pe Munte, nu a declarat că postul și pomana trebuie să fie considerate lucruri depășite în perspectiva “noii dreptăți” a fiilor Împărăției. Simplu a recomandat să nu ne adunăm spectatori pentru acțiunile noastre virtuoase, să nu arătăm altora un chip melancolic ca semn al asprimilor noastre ascetice, să nu facem reclamă cu faptele noastre bune. Dacă practicile penitențiale se traduc printr-o dispoziție rea, irascibilitate, asprimi, nervozitate, lipsă de omenie, atunci înseamnă că aproapele trebuie să plătească prețul sacrificiilor noastre. În acest caz, nu este vorba de a renunța la vegheri și posturi, ci de a ne orienta spre… parfumul, adică spre un chip vesel, un surâs spontan, pace, răbdare, tandrețe. Da, pentru că este o penitență posomorâtă, tristă, apăsătoare. Dar este și o penitență bucuroasă, eliberatoare, luminoasă. Asta nu înseamnă că a doua este mai ușoară.

În primul caz, ni se impune să facem “lucruri penibile” (și de atâtea ori discutabile) pentru Dumnezeu. În al doilea caz, se pleacă de la minunile pe care iubirea lui Dumnezeu le-a făcut pentru noi (“Crezul istoric al lui Israel”, la care se referă prima lectură, nu este altceva decât relatarea minunilor săvârșite de Dumnezeu pentru poporul său). Și atunci penitența devine un act de “recunoștință”: se recunosc inițiativele, acțiunile, “invențiile” lui Dumnezeu și se răspunde oferind trufandalele, semnul plinătății, al eliberării, al unei vieți în bucurie, pentru că a fost sustrasă din toate sclaviile.

Nu suntem credincioși pentru că facem sacrificii, ci pentru că credem și experimentăm iubirea lui Dumnezeu. Penitența, înainte de a fi o privare, trebuie să exprime o preferință acordată Cuiva. Mai putem spune: nu sunt mortificațiile cele care produc și dovedesc iubirea. Ci iubirea sugerează și justifică mortificațiile. Bucuria lui Dumnezeu nu depinde de ceea ce facem noi pentru El. Ci de ceea ce îi permitem să împlinească în noi. Trufandalele nu sunt roade acre, dar coapte. Anumite penitențe, dimpotrivă, au un gust aspru, neplăcut, pentru că au suferit un proces de creștere forțată, impusă, în loc să se coacă spontan și liber în iubire.

Libertate de fantezie

Rămâne de precizat că sacrificiile nu sunt “fixe”, adaptate în același mod pentru toți. Și pentru penitență, ca și pentru iubire, trebuie să funcționeze fantezia. A inventa, a schimba, a ține cont de situații. De exemplu, să luăm indicația lui Paul (a doua lectură): “Cu inima se crede, și cu gura se face profesiunea de credință”. Pentru cineva, o practică penitențială ar fi aceea de a-și stăpâni puțin gura chiar și în relativ la propria credință. Mă refer la a-și impune un stil de credincios învăluit într-o mai mare modestie, discreție, respect al adversarilor, renunțând la unele atitudini de îngâmfare, aroganță, superioritate, pedanterie…

Pentru alții, în schimb, ar fi cazul să fie mai puțin timizi, nesiguri, fricoși, atunci când este vorba de “a da socoteală” de propria credință. Pentru unii, pocăința ar fi “să iasă afară” din confort și din cercul egoist al casei. Pentru alții, dimpotrivă, problema este de a dedica mai mult timp și atenție familiei. Pentru unele persoane prea pioase, o mortificare din Post ar putea să fie în renunțarea la un devoționalism superficial, zgomotos, emotiv, sentimental, și angajarea de a medita jumătate de oră din Biblie, sau dintr-o carte serioasă. Pentru anumiți intelectuali severi, în schimb, ar fi oportun să renunțe la o carte și să investească puțin timp în frecventarea unui azil de bătrâni.

Un activist frenetic ar face bine să se oprească pentru a medita, a contempla. Un personaj serios va putea cu folos să piardă un pic din solemnitatea sa, și să încerce să dobândească un minim de spontaneitate, umanitate, capacitate de a râde de sine însuși. Unui individ veșnic întunecat i se propune oportunitatea foarte simplă: să fie un pic mai vesel ca ieri. Un “binefăcător” va trebui să se convingă că este cazul de a renunța la pomană și să practice mai mult dreptatea. Pentru o persoană obișnuită să frecventeze misticisme pline de fumuri, ar fi o importantă (și salutară) pocăință de a încerca să facă câțiva pași cu picioarele pe pământ și cu ochii deschiși asupra persoanelor care trăiesc alături…

Ar putea fi de ajuns aceste sugestii. Așa cum se vede, formele de pocăință sunt foarte variate. Nu este vorba de a alege cea mai dificilă, dar cea mai “justă”, mai folositoare pentru a îmbunătăți propriul chip (“parfumați capul și ridicați-vă capul”, Mt 6,18) și mai avantajos pentru alții. Mai ales, va fi oportun să ne dăm seama că, și atunci când ne prezentăm la Dumnezeu cu coșul de trufandale, nu mergem să dăm ci să primim.

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare

Autor: pr. Daniel Iacobuț
Copyright: Predici.cnet.ro

În această primă duminică a Postului Mare îl contemplăm pe Domnul Isus care este ispitit de diavol în pustiu timp de patruzeci de zile. Pustiul, deșertul este în Biblie locul întâlnirii cu Dumnezeu, dar și cel al ispitirii, iar patruzeci de zile este un număr care în mod simbolic indică spațiul unei vieți. E posibil ca evanghelistul Luca să sintetizeze în acest episod o realitate pe care Isus a trăit-o pe parcursul întregii sale vieți pământești, fapt care ne arată încă o dată cum într-adevăr Cristos “s-a făcut întru totul asemenea nouă afară de păcat”. Acolo în pustiu, locul tăcerii și al purificării, Isus refuză tentațiile diavolului, alegând să rămână fidel voinței Tatălui său ceresc.

Cele patruzeci de zile ale Postului mare pe care abia l-am început stau în fața noastră ca un timp în care și noi suntem provocați să respingem tentațiile Celui Rău și să alegem să îl urmăm pe Isus pe calea iubirii ce conduce spre Ierusalim, pe Golgota sub cruce, dar, mai ales, în grădina Învierii, a mormântului gol. Sunt patruzeci de zile în care e necesar un efort de purificare și de eliberare, iar pustiul simbolizează perfect acest efort: orice formă de vegetație dispare și nimic nu ne împiedică privirea. La fel și postul pe care l-am început are rostul de a ne elibera de multele accesorii ale vieții noastre pentru a ajunge la esențialul ei și de a da jos măștile (nu numai cele folosite în timpul carnavalului) propuse de Ispititor sau alese de noi înșine, măști care ne împiedică să privim în adâncul inimii și să înțelegem înspre ce direcție ne îndreptăm. Un timp așadar de autenticitate în care, alături de Maestru și cu ajutorul lui, ne debarasăm de toate lucrurile false acumulate în timp și mai ales ne întrebăm: “De fapt cine sunt? Ce fel de om, ce fel de creștin aleg să fiu? Ce fel de tată sau mamă, ce fel de tânăr, de preot, de prieten sau coleg aleg să fiu?” În fața acestor întrebări intră în scenă diavolul cu răspunsurile sale ispititoare, ce garantează un succes imediat dar aparent și care, mai grav, vor să ne îndepărteze de încrederea în Tatăl ceresc.

Astfel a fost ispitit și Mântuitorul. Ne spune evanghelistul că la sfârșitul celor patruzeci de zile de post, când Isus era la capătul puterilor și i se făcuse foame, atunci diavolul l-a ispitit în toate felurile. Iar ispitirile sale folosesc drept momeală cele trei tipuri de “foame” (dorință) de bază în viața fiecărui om: foamea de lucruri, de persoane și de Dumnezeu. Viclenia diavolului stă în a sugera că omul își poate astâmpăra această multiplă foame posedându-le: lucrurile prin avere, persoanele prin putere iar pe Dumnezeu, prin voință. Iată-l așadar pe “tatăl minciunii”, cum îl denumește Scriptura, cum îi propune lui Isus soluțiile sale: Vrei să demonstrezi că ești Fiul lui Dumnezeu? Atunci transformă piatra în pâine, adică hrănește-te, îndestulează-te, folosește-ți puterea pentru a-ți satisface necesitățile fără să mai depinzi de Dumnezeu, de intervenția providenței sale…Vrei să fii Mesia? Atunci trebuie să ai putere, să stăpânești lumea din jurul tău, să devii un puternic al pământului, unul care contează cu adevărat și care trage sforile…Ești într-adevăr Fiul lui Dumnezeu? Atunci folosește-ți puterea pentru a face minuni năucitoare, spectaculoase, aruncă-te, iar dacă Dumnezeu e de partea ta vei deveni un adevărat erou…

Dar Isus îl demască imediat pe Ispititor și îi răspunde, demonstrându-i cu ajutorul Scripturii că omul nu trebuie să absolutizeze lucrurile lumești, căci are o hrană vie în Cuvântul lui Dumnezeu; că puterea lumească impune și subjugă, în schimb iubirea sa lasă persoanele libere și autentice; că Dumnezeu nu este o marionetă, folosită de om atunci când vrea miracole.

Cele trei ispite ale diavolului prezentate de evanghelistul Luca sunt emblematice pentru că însumează toate tentațiile cu care este încercat fiecare om pe parcursul vieții sale. Prima ispită este de a trăi numai cu pâine, înțelegând prin pâine lucrurile materiale, bani, case, mașini, haine, televizor, adică a umple burta și portofelul. A doua ispită este cea a puterii: a domina pe ceilalți cu orice mijloace, a urmări numai cariera, onorurile, gloria umană. A treia ispită constă în a face din Dumnezeu un idol, care este scos la iveală atunci când lucrurile nu merg bine sau se întâlnește vreo necesitate urgentă, cu alte cuvinte Dumnezeu pe post de poliță de asigurare împotriva riscurilor. Trebuie să recunoaștem că zilnic aceste ispite ne încearcă adoptând diferite tehnici, sau ascunzându-se în spatele unor măști inocente.

Vestea cea bună a primei duminici din Postul mare e că toate aceste ispite au fost învinse de Isus. Și de aceea noi creștinii știm că Mântuitorul ne este alături în ispitele de orice fel, și mai ales, ne învață să îl rugăm pe Tatăl: “și nu ne duce pe noi în ispită”, adică nu ne lăsa să cădem în ispita de a te trăda, de a pierde credința în Tine. În fond aceasta este ispita prin excelență atât pentru Isus cât și pentru noi: a renunța la încrederea totală în Dumnezeu, a nu ne mai considera fii ai Tatălui ceresc, a ne îndoi de paternitatea și de iubirea sa. Aceasta este ispita încercată de Isus în Grădina Măslinilor, o ispită învinsă prin abandonarea în mâinile lui Dumnezeu: “dar nu voința mea, ci a ta să se facă!”

Cum a fost învins Ispititorul de către Domnul Isus? Făcând apel de fiecare dată la Cuvântul lui Dumnezeu. Cele trei răspunsuri ale Mântuitorului devin și ele emblematice: Cuvântul lui Dumnezeu este forța noastră; din slabi și neajutorați devenim învingători ai Celui Rău. Trebuie să recunoaștem că deseori ispitele diavolului devin atât de puternice încât avem senzația de a fi copleșiți, de a nu face față. Ne simițim parcă asemenea micului David ce trebuia să îl înfrunte pe uriașul Goliat. Dar la fel cum David a avut nevoie de o singură piatră pentru a-și învinge monstruosul adversar, la fel și noi avem nevoie numai de o armă: de Cuvântul lui Dumnezeu, căci într-adevăr “nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”. Astfel timpul Postului Mare este momentul potrivit pentru a redescoperi puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a-l demasca pe ispititor și de a ne face să trăim ca adevărați fii ai lui Dumnezeu. Este timpul oportun pentru a lua mai în serios mesajul Evangheliei, pentru a o citi, medita și pune în practică.

De aceea un cadou prețios pe care am putea să ni-l facem în timpul Postului Mare ar fi ca în fiecare zi să dedicăm 10 minute citirii și meditării Cuvântului lui Dumnezeu. Poate fi vorba despre episoade evanghelice care știm că ne-au provocat întotdeauna, sau putem urma șirul lecturilor propuse în fiecare zi la Sfânta Liturghie. Sunt 10 minute pentru ca armele noastre împotriva Ispititorului să fie într-adevăr în stare de funcționare. Ce frumos ar fi ca atunci când simțim că ne dă târcoale ispita – fie că e vorba de cea a averii, a puterii, sau a instrumentalizării lui Dumnezeu – imediat să lăsăm să răsune în noi un Cuvânt de-al lui Dumnezeu pentru ca astfel să găsim forța de a-i rezista și de a ne uni cu El, singurul Domn ce trebuie adorat și slujit! Punând în practică acest exercițiu vom putea descoperi și noi, asemenea sf. Paul în a doua lectură de azi, cum “Cuvântul este aproape de tine: în gura ta și în inima ta”. Cristos, Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, va intra atunci în inima noastră și ne va deschide ochii pentru a înțelge misterul de necuprins al dragostei sale pe care îl retrăim de fiecare dată când celebrăm Paștele Morții și Învierii sale! Vom putea și noi mărturisi semnele și minunile prin care Domnul ne-a scos din sclavia păcatului și a morții așa cum o făceau și evreii de fiecare dată când prezentau cele dintâi roade ale pământului: “Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri, iar Domnul ne-a auzit glasul… și ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț puternic, cu fapte înfricoșătoare, cu semne și minuni”.

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 4,1-13

Isus îl învinge pe diavol

1 Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu

2 și timp de patruzeci de zile a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic1 în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame.

3 Atunci i-a zis diavolul:

- Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se prefacă în pâine.

4 Isus i-a răspuns:

- Scris este: “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”.

5 Apoi diavolul l-a dus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii 6 și i-a zis:

- Îți voi da toată puterea și slava acestei împărății, căci sunt ale mele și le dau cui vreau eu.

7 Dacă, așadar, te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale.

8 Isus i-a răspuns:

- Scris este: “Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești”.

9 Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a așezat pe aripa templului și i-a zis:

- Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, 10 căci scris este:

“Va porunci îngerilor săi

ca să te păzească”,

11 și iarăși: “Ei te vor purta pe mâini,

ca să nu-ți lovești piciorul

de vreo piatră”.

12 Isus i-a răspuns:

- S-a spus: “Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!”.

13 După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul s-a îndepărtat de Isus pentru un anumit timp.

_________________________________________________________________________________

1 4,2 N-a mâncat nimic: În anumite ocazii speciale, iudeii nu mâncau ca să arate iubirea lor și slujirea lor față de Dumnezeu.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Prima duminică din timpul Postului Mare este dedicată pentru a contempla misterul “ispitirilor” lui Isus. Relatarea apare în Mt, Mc și Lc. Anul acesta, în ciclul C, se proclamă textul din Luca.

Este interesant de observat, începând de la primul verset, că Duhul este cel care-i dă putere lui Isus și tot Duhul îl duce în pustiu, în locul ispitirilor. Domnul stă patruzeci de zile fără să mănânce și i se face foame. Pornind de la această necesitate naturală, diavolul începe să-l ispitească încercând să-l convingă să prefacă niște pietre în pâine. Isus răspunde la această cursă cu însuși Cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronom 8,3. În al doilea rând, satana îl ispitește pe Domnul cu puterea: dacă se prosternă în fața lui va fi stăpân peste toate împărățiile din lume. Isus răspunde din nou cu Scriptura, în acest caz citează Deuteronom 6,13. În al treilea rând diavolul va încerca să-l ispitească pe Învățător în însăși sfera lui religioasă. Îi propune să se arunce de la înălțimea cea mai mare a templului din Ierusalim, dat fiind faptul că este scris în Biblie că Dumnezeu va porunci îngerilor săi ca să-l păzească (Ps 90,11-12). Este incredibil că însuși satana folosește Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l îndepărta pe Isus de la drumul său! Domnul, și în acest caz, răspunde cu Scriptura citând Deuteronom 6,16. După asta, diavolul se îndepărtează pentru un anumit timp dat fiind faptul că în mod constant, de-a lungul vieții lui Isus, a încercat să-l îndepărteze de la drumul său.

În lumina relatării este important să ținem cont de câteva criterii “catehetice” în privința ispitelor:

1. Ispita nu este un păcat. Isus este Dumnezeu și prin urmare el nu are păcat; experimentează ispita însă nu cedează în fața ei. Există oameni care confundă ispita cu păcatul. Asta este o greșeală. Ispita înseamnă a percepe acțiunea satanei care vrea să abată de la calea lui Dumnezeu, a binelui și a adevărului. Păcatul înseamnă a con-simți, a ceda în fața ispitei…

2. Nu Dumnezeu ispitește ci satana, diavolul, “tatăl minciunii”. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni dat fiind faptul că ispita înseamnă a provoca îndepărtarea de Dumnezeu și de planurile lui. Pentru aceasta nimeni să nu confunde și să creadă sau să spună că este ispitit de Dumnezeu… Ceea ce este adevărat e că Dumnezeu permite “încercarea” sau “crucea” în viața noastră. Acest lucru este foarte misterios și de multe ori nu se găsește o explicație “rațională” pentru realitatea bolii, a catastrofelor, a morții și a suferințelor în general. Însă dacă Dumnezeu permite încercarea nu este pentru a ne îndepărta de El și de căile lui. Dimpotrivă, Dumnezeu permite încercarea în viața noastră pentru ca să fim întăriți în drumul nostru de credință…

3. Isus nu a fost ispitit numai cu această ocazie deosebită care ni se relatează. Acest text este un moment prototipic al ispitirilor lui Isus care folosesc ca model pentru realitatea întregii sale vieți. Isus a fost ispitit de satana de-a lungul vieții sale pământești de multe ori și în diferite forme. Câteva dintre ispitirile Domnului nu le cunoaștem dat fiind faptul că evangheliștii n-au putut să relateze toate evenimentele din viața lui Cristos, ci numai unele. Alte ispitiri apar în textele evanghelice în mai multe ocazii: de exemplu atunci când doresc să-l proclame rege dintr-o perspectivă pământească, socială și politică; când doresc ca el să facă “minuni” după gustul și necesitatea punctuală a fiecărui grup și/sau persoane; când doresc ca el să coboare de pe cruce și să demonstreze că realmente este Dumnezeu, etc.

Pentru a ține cont: Pustiul are, în VT și în literatura extrabiblică a poporului din Vechea Alianță, o simbologie multilaterală. Pe de o parte este semn al non-ospitalității, al dificultății, al “aridului” asociat cu lipsa de apă și de viață. Pe de altă parte este locul întâlnirii cu Dumnezeu, prin care implică o căutare a esențialului, a ceea ce este mai important. Este spațiul necesității de purificare și de întoarcere la esențial care provoacă în inimă un loc cu aceste caracteristici…

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Dt 8,1-2; In 13,2.27; Lc 22,3.53.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar cuvântul “Ispită”.

Întrebări pentru lectură

- Cum începe relatarea?

- Cine îl conduce pe Isus?

- Unde îl conduce?

- Cât timp stă Isus în pustiu?

- Ce vrea să facă satana?

- Sunt descrise “cursele satanei”?

- Care sunt aceste “curse”?

- Cum răspunde și cum reacționează Domnul în fața ispitirilor diavolului?

- Ce are special a treia ispitire? Ce folosește satana pentru a-l convinge pe Domnul?

- Ce face Isus?

- Cum se termină relatarea?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Mă las condus de Duhul lui Dumnezeu?

- Unde mă duce astăzi Duhul lui Dumnezeu?

- Ce implică pentru mine pustiul?

- Ce tipuri de “pustiu” experimentez astăzi în viața mea? Ce pustiuri am trăit în trecut? Ce pustiuri pot prevedea în viitorul meu?

- Cum reacționez în fața realității pustiului?

- Care sunt ispitele mele astăzi? Care sunt cursele satanei pentru a mă abate de la drum?

- Pornind de la care “necesități vitale fundamentale” poate să mă ispitească astăzi diavolul?

- În ce situații de putere experimentez cursele ispititorului?

- În viața mea religioasă și spirituală poate să fie de asemenea vreun tip de ispită asemănătoare cu aceea pe care o experimentează Domnul?

- Confund eu ispita cu păcatul? În ce constă deosebirea?

- Confund eu ispitele satanei și încercările lui Dumnezeu? Care este diferența?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a ne ruga cu acest text poate fi foarte iluminant un verset din Prima Scrisoare către Corinteni:

1Cor 10,13

13 Încă nu v-a încercat o ispită care să depășească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiți ispitiți peste ceea ce puteți, însă o dată cu ispita vă va da și o ieșire ca să o puteți îndura.

Este interesant ceea ce Paul le spune corintenilor. Astăzi ne repetă asta fiecăruia dintre noi. Fie ca să putem să-l ascultăm pentru a da răspunsul nostru în rugăciune.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație vă propun folosirea cererii din Tatăl Nostru: Și nu ne duce pe noi în ispită…

O putem repeta de mai multe ori în timp ce ne gândim la situațiile din viață în care ne vedem supuși ispitei.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Alege o ispită mai mult sau mai puțin obișnuită în propria viață pentru a fi deosebit de atent, cu puterea lui Dumnezeu, pentru a rezista și a învinge împreună cu Domnul.

Propunere comunitară

- Dialoghează în mijlocul tinerilor pentru a detecta “ispitele” mai obișnuite ale tinerilor în cadrul “necesităților vitale fundamentale”. Încercați să detectați cauzele și să vă gândiți la posibilele căi de soluție pentru a le depăși.

 

* * *

 

Duminica întâi din Postul Mare – pentru copii

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Greva foamei

Miercurea trecută am inaugurat un timp deosebit în anul bisericesc. Cu Miercurea Cenușii am intrat în Postul Mare.

“Plenus venter non studet liebenter”, un proverb latinesc puțin cunoscut omului din secolul al XXI-lea. Cu burta plină nu prea ai chef într-o muncă spirituală. După o mâncare copioasă se recurge la siestă fără a te putea concentra și învăța ca lumea. Saturația trupească stânjenește puterile sufletești.

În acest săptămâni și zile înainte de Paști mulți creștini individual sau organizați în grupe vor să facă contrariul: printr-un post conștient vor să activeze spiritul uman obosit și comod. Unii renunță în toată perioada Postului mare la alcool, la fumat sau dulciuri, alții postesc o zi pe săptămână. Toți o fac având motiv să micșoreze “îngrășarea” sufletului.

Prin această grevă a foamei ei protestează contra egoismului propriu, împotriva mentalității de a avea cât mai mult. Ei vor să simtă foamea pe propriul trup în semn de solidaritate cu cei săraci și flămânzi. Ei vor să fie mai atenți și mai sensibili față de cei neajutorați.

Prin această grevă a foamei, provoacă o luptă împotriva superficialității și lipsei de speranță. Ei vor să trezească foamea și dorul după o viață împlinită și reușită.

În Portugalia există o mănăstire cu multe uși și portaluri – numai o singură ușă este foarte mică și anume cea de la sufragerie. Un călugăr care nu poate intra pe ușă e conștient că trebuie să se roage și să postească pentru a putea trece pragul acelei uși.

Nu trebuie să fim drastici. Dar dacă sfântul Vasile cel Mare prin afirmația sa are dreptate, că “postul ne-ar învăța pe toți să renunțăm la iubirea excesivă a banului și la eliminarea dușmăniei”, înseamnă că merită să încercăm această grevă a foamei.

Spălați ferestrele

(Nu împiedicați intrarea luminii lui Dumnezeu în lume)

Există detergenți care asigură intrarea luminii prin fereastră. Curățenie pentru toată viața sa își dorește Edith Stein, care a fost ucisă în anul 1942 de naziști și care a fost declarată sfântă în anul 1998: “Tu trebuie să fii ca o fereastră prin care străbate dragostea lui Dumnezeu în lume. Nu e voie ca geamul să fie murdar, altfel împiedici intrarea luminii în lume”.

Prin nimeni nu a putut pătrunde iubirea lui Dumnezeu așa de bine ca prin Isus din Nazaret. El a fost fereastra decisivă prin care a intrat iubirea de oameni a lui Dumnezeu în viața acelora care au fost deschiși în fața lui. După cum spune Edith Stein azi suntem noi ferestre care face posibilă intrarea luminii lui Dumnezeu în lume.

Pentru curățirea ferestrei vieții noastre biserica ne oferă de mult trei detergenți activi: Postul – Pomana – Rugăciunea și acestea în mod deosebit înainte de Paști.

Postul – cel mai activ detergent pentru trup și pentru suflet. Când mâncăm și bem, în activitățile noastre, în gândurile și faptele noastre când ne concentrăm asupra celor esențiale și importante, viața noastră primește contururi clare, un profil inconfundabil. Noi descoperim puterile și talentele noastre și simțim cum vrea Dumnezeu să vină prin noi în lume. Când ne eliberăm de straturile de grăsime care nu sunt necesare își pot dea seama și alții ce posibilități le oferă Dumnezeu.

Al doilea detergent: Pomana – cel mai bun mijloc de curățit împotriva egoismului cras și a tendinței de a avea mereu cât mai mult. Când suntem pregătiți să deschidem și să permitem ca să împărțim cu alții ce avem în plus, dobândim libertatea interioară. Ne descătușăm de legături ce ne țin legați de pământ și ne dăm seama cât de mult au nevoie alții de solidaritatea și atenția noastră. In același timp intră Dumnezeu prin noi în lume.

Al treilea detergent: Rugăciunea – cea mai bună pază împotriva hecticii și a superficialității. Când în mod conștient ne luăm timp pentru rugăciune și meditație ajungem la scopul vieții noastre. Când prin rugăciunea noastră lustruim ferestrele vieții noastre, cuvântul lui Dumnezeu poate fi activ în lume.

Postul – Pomana – Rugăciunea: acestea sunt cele trei mijloace pentru curățenia de primăvară în casa vieții noastre. Prin ele pătrunde iubirea lui Dumnezeu mai eficient in această lume.

 

* * *

 

Isus, plin de Duhul Sfânt, a fost condus de Duh în pustiu

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Prima duminică din Post începe cu o promisiune de slavă și de viață din partea lui Dumnezeu: “Pe cel care mă cheamă în ajutor îl ascult; îl izbăvesc și îl umplu de slavă, cu belșug de zile îl voi îndestula” (Ps 90,15-16).

Sfânta Biserică știe că slava și viața divină se oferă acelora care se roagă și se străduiesc să pătrundă în misterul lui Isus, de aceea își înalță mintea spre cer zicând: Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca prin celebrarea acestui sfânt post să înaintăm în înțelegerea misterului lui Cristos și să dobândim roadele sale printr-o adevărată viață de credință (LR).

Misterul lui Cristos, așa cum ni-l prezintă evanghelia zilei (Lc 4,1-13), ne apare ca spațiul indefinit al celor patru zări în care fiecare parte poate fi subiectul unei predici și al unei contemplații: 1) Isus apare în plinătatea darurilor Duhului Sfânt; 2) se lasă ispitit de diavol; 3) suportă foamea peste limita posibilului și 4) învinge pe ispititor prin puterea Sfintelor Scripturi.

De înțelegerea acestui mister depinde dezvoltarea vieții noastre spirituale printr-o integrare profundă în planul mântuirii.

Lectura I (Dt 26,4-10) ne prezintă felul în care Israelul a înțeles să se integreze într-o nouă situație existențială pe baza atuurilor din trecut acumulate prin fidelitate față de Iahve. La inițiativa lui Dumnezeu, Israelul a fost eliberat din Egipt fiindcă a crezut și a ascultat; a trecut Marea Roșie fiindcă a crezut și a ascultat; a străbătut pustiul și a ajuns la capăt pentru că a crezut (a mai căzut, dar s-a ridicat) și a ascultat. Acum, la începutul unei noi etape istorice și existențiale, legată de țara în care curge lapte și miere, se pune problema unei noi atitudini față de Dumnezeu, față de sine și față de noul ambient. Desigur primează recunoștința plină de iubire într-un extaz de fericire care invită la ieșire din sine și la o dăruire totală celui iubit, lui Dumnezeu.

Moise, prin prescrierea “primițiilor”, adică a primelor roade ale câmpului care să fie oferite Domnului în semn de recunoștință, a intenționat să perpetueze acest extaz fericit. Dar, din păcate, primițiile Israelului se vor schimba în acel fariseism condamnat de Cristos: “Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă și chimion, dar ați lăsat părțile mai importante ale legii: judecata, mila și credința” (Mt 23,23). Ei dădeau primițiile și din cele mai mici produse ca să facă din Dumnezeu un partener de afaceri: Do ut des – “Îți dau ca să-mi dai”.

Nu de primițiile câmpului are Dumnezeu nevoie pentru slava sa, ci de primițiile spirituale ale judecății (adevărului), milei (iubirii) și credinței în cuvântul său, absolut necesare pentru integrarea în adevărata spiritualitate, pentru a moșteni țara în care curge lapte și miere: împărăția cerurilor.

Isus a venit în lume pentru a inaugura această împărăție. Lupta dintre Mântuitorul și diavol este inevitabilă. Din sensul acestei lupte își are originea textul evanghelic de la Liturgia cuvântului de azi care pune în evidență o componentă esențială a postului, așa cum ne-a arătat-o Isus că trebuie să fie: înfrânarea trupească și sufletească de la tot ceea ce este rău; înălțarea spre cer prin rugăciune și practicarea carității față de cei nevoiași (cf. Mt 6,1-9). Evanghelia zilei ne arată cum a practicat Isus în totalitate prima componentă a postului în pustiu sub trei aspecte: economic, politic și religios.

La început apare necesitatea pâinii (pentru viața lui Isus rupt de foame). Prin ea se încearcă transformarea lui Dumnezeu într-o simplă garanție de prosperitate și de siguranță economică. Vine apoi ispita politică, care se concretizează în dorința de a conduce, comanda și de a orândui structurile acestei lumi, folosind pentru aceasta puterile satanice, care sunt începutul oricărei puteri care produce sclavi. Și, în sfârșit, mai există și o înfrânare religioasă care evită riscul încrederii fanatice în miracol, supunerea față de un fenomen spectaculos și extern, menit să ne elibereze de efortul credinței de fiecare zi.

Vom înțelege valoarea de primiție spirituală a întreitei victorii a lui Isus, oferită Tatălui, dacă vom medita chiar asupra raționamentelor pe care cu atâta subtilitate diavolul i le aduce Mântuitorului! Astfel: într-o lume în care milioane de persoane mor de foame, nu are dreptate Satana când îl roagă simplu pe Isus ca să devină cel mai mare filantrop al lumii și să-și pună toate puterile în a asigura pâinea și viața oamenilor de pe acest sărman pământ? Într-o lume în care tiranii îi oprimă în fel și chip pe cei mulți, săraci și nevinovați, nu-i logic să aibă și ei un eliberator? Nu ar fi mai bine ca Isus să se transforme într-o putere unică pentru a garanta o împărăție a păcii și a încrederii? Pe un pământ în care milioane de persoane se simt incapabile de a ajunge la adevăr, n-ar fi mai logic pentru Isus să se folosească de minuni ca să-i determine pe toți să creadă?

Cred că și azi mulți creștini ar fi de acord cu rezolvarea problemelor în felul propus de diavol! Mulți cer Bisericii lui Cristos să se implice total în rezolvarea problemei pâinii pentru cei înfometați; să pună mâna pe putere ca să elibereze de tiranie pe toți cei oprimați și să facă dreptate pe pământ; și mai ales, să ceară lui Isus să coboare foc din cer și astfel cei care nu cred să creadă și să se termine o dată cu ateii, cu ereticii, sectanții și schismaticii!

În fața tuturor prevalează răspunsurile lui Isus:

1) Adevărata pâine necesară pentru existența omului este mult mai mult decât un simplu aliment material: viața n-a apărut din pâine și nici nu-i destinată pâinii materiale, ci din cuvântul lui Dumnezeu și destinată cuvântului său: pâinea vieții (cf. In 6,26-71). Aceasta pentru că ființa umană este ceva mult mai mult decât un simplu obiect al prevederilor economice. Din acest motiv este necesar ca inima omului să fie hrănită cu cuvântul vieții, cu vestea cea bună, în așa fel ca toți oamenii, plini de iubirea acestui cuvânt al vieții, să împartă între ei ceea ce au, ca să ajungă la o cât mai mare asemănare cu Cuvântul Tatălui.

2) Puterea evangheliei nu-i numai un simplu domeniu politic pentru puterile lumii. Este adevărat, nimeni nu are putere, dacă nu îi este dată de sus (cf. In 19,11), dar folosirea puterii pentru a oprima libertatea omului devine dictatură și orice dictatură este un dar al Satanei. Isus se arată disponibil în ascultare față de Dumnezeu și-i oferă ca primiție slujirea fraților săi. Acela va avea mai multă putere asupra libertății umane, care va ști să slujească pe alții până la jertfirea totală de sine.

3) Credința nu-i un produs de bâlci, rod al unui spectacol extraordinar, ci este darul lui Dumnezeu, un dar al iubirii. Numai acela care trăiește darul credinței poate simți bucuria iubirii, fiindcă numai aceasta îl poate sătura pe om de tot binele. (cf. CBL pag. 1145-1146).

Lectura a II-a (Rom 10,8-13) constituie un îndemn al sfântului Paul adresat nu numai credincioșilor din Roma, ci și nouă, ca să ne însușim cunoașterea lui Isus, să-l acceptăm ca Domn și prin el să devenim primiții spirituale oferite Tatălui ceresc. Adevărata cauză a mântuirii noastre este evenimentul pascal realizat în Cristos și ne cheamă să nu mai repetăm păcatul comis de Israelul care l-a respins pe Isus: el voia o dreptate a lui care să provină din faptele lui și nu din evenimentul-Cristos. Faptele au valoare numai în puterea unirii cu Cristos. Dacă lipsește această unire prin iubire, nu pot fi fapte care să asigure învierea și viața.

Să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, să ne lăsăm pătrunși de darul tăriei sale în acest pustiu – postul de 40 de zile – ca să ieșim biruitori cu Cristos și să avem parte de primiția învierii sale. Amin.

 

* * *

 

Pocăința luată ca nostalgie

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“Acum iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului, pe care mi le-ai dat Tu, Doamne…” (Deut. 26, 4-10)

“Dacă mărturisești deci, cu gura ta că Isus este Domn, și dacă crezi în inima ta că Isus te-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Rom. 10, 8-13)

“Isus…, a fost dus de duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavol timp de patruzeci de zile.” (Lc. 4, 1-13)

Lecturile de astăzi ne oferă trei elemente caracteristice pentru trăirea Postului Mare: Aduceri de mulțumiri; Mărturisirea credinței; Curățirea prin Cuvânt.

Aduceri de mulțumiri

Citirea din Cartea Deuteronomului este un text liturgic adaptat “sărbătorii trufandalelor”. “Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău…” Acesta nu trebuie să fie un dar prea consistent, ci o mică parte din recoltă, un coș cu primele roade ale pământului. Ceea ce contează nu este cantitatea ci semnificația. Aici este vorba despre un gest “euharistic”. Un gest de recunoaștere că totul vine de la Dumnezeu, și toate se reîntorc la El în aduceri de mulțumiri și laude (euharistia).

Recolta ogoarelor, mai înainte de a fi rodul muncii oamenilor, ea este darul, binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, jertfa culturală, nu este atât numai o inițiativă omenească, ci un răspuns la acțiunea binecuvântată a lui Dumnezeu. În acest context se înscrie minunatul fragment, care se numește “Crezul istoric al lui Israel”. Trebuie subliniat acest aspect peculiar al religiei iudaice. Credinciosul nu-L află pe Dumnezeu la sfârșitul unei gândiri filozofice, ci în acțiunea unei istorii, realizată de Dumnezeu împreună cu poporul său.

Catehismul lui Israel, deși conține o serie de formule abstracte, este o povestire a faptelor săvârșite de Dumnezeu. Evreul nu se întreabă: “Cine este Dumnezeu?”, ci “Ce a fost, ce a însemnat Dumnezeu pentru noi?” Pe el nu-l interesează cine anume este Dumnezeu, ci numai ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Lui. Cu alte cuvinte, credința lui Israel se naște din viața lui Dumnezeu, care poate fi documentată istoric, înțeleasă ca prezență eficace și operantă, prin evenimente. Nu “Acela care este”, ci “Acela care se află de față aici, intervine și lucrează”. Acela nu trăiește numai pentru El, ci Acela care se interesează și de alții.

În fragmentul “Crezului istoric” al lui Israel, pe care-l citim astăzi, se evidențiază trei gesturi, trei acțiuni ale lui Dumnezeu: Alegerea, începutul Patriarhilor. O alegere gratuită ce cade asupra unei realități mizerabile: Tatăl meu era un pribeag…”. Eliberarea: “Egiptenii ne-au asuprit, ne-au chinuit și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul, Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și ne-a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni.” Darul pământului: “El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere.”

Drept încheiere, iată și gestul euharistic: “Acum, iată aduc cele dintâi roade din roadele pământului, pe care mi le-ai dat Tu, Doamne”. Oferta repetată în fiecare an, actualizează pentru fiecare membru al poporului lui Dumnezeu, instalarea și luarea în primire a pământului, așa cum s-au petrecut ele în vremurile de demult. Nu trebuie uitat că lauda, adică recunoașterea a tot ceea ce a făcut Dumnezeu din dragoste față de noi, și mai face încă, reprezintă o obligație principală pentru fiecare creștin. Dacă nu vrem să ne transformăm în niște posesori abuzivi și nerecunoscători ai darurilor lui Dumnezeu, atunci trebuie ca în fiecare zi să devenim euharistie, adică aduceri de mulțumiri.

Mărturisirea credinței

Sfântul Paul, în scrisoarea către Romani, ne repune în centrul credinței creștine, recunoașterea că “Isus este Domnul”. Prin urmare, o credință recondusă la evenimentul fundamental care este Înălțarea – Preamărirea lui Cristos, pe care “Dumnezeu l-a înviat din morți”. Credința noastră trebuie mărturisită atât cu inima cât și cu limba, cu gura, pentru că ea implică o adeziune totală a omului. Se cere o mărturisire publică, exterioară, în fața tuturor “cu gura”, ceea ce vrea să spună nu numai cu cuvintele, ci chiar cu mărturia vieții de toate zilele, prin care toți cei ce ne văd să se convingă că “Cristos este Domnul”.

Curățirea prin cuvânt

Evanghelia de astăzi ne prezintă povestirea ispitirilor lui Isus în pustiu. Diavolul încearcă să-L abată pe Isus de la calea Sa cea dreaptă, de la planul Tatălui ceresc. În locul umilirii, al înjosirii, a dragostei, al crucii, diavolul îi prezintă o cale mai scurtă, mai de-a dreptul, o cale mai comodă pentru a ajunge la popularitate: calea gesturilor spectaculoase, a puterii, a liberării parțiale a omului de a se limita numai la problemele economice, fără a se mai gândi la mântuirea totală. Isus respinge toate aceste propuneri ale satanei, citind cuvintele Scripturii, pentru că El trebuie să ducă la îndeplinire întreaga misiune ce i-a fost încredințată de Tatăl ceresc.

Deci, și pentru noi, timpul Postului Mare este o ocazie de a verifica dacă întreaga noastră comportare corespunde cu planul lui Dumnezeu. Pentru a curăți creștinismul nostru de toate sosurile, mai mult sau mai puțin picante, de superstiție, de ușurătate, de aparență și exterioritate. Pentru a ne împotrivi compromisurilor, moleșelii și trădării Mesajului. Pentru a redescoperi cerințele cele mai de căpetenie ale lui Isus Cristos. Pentru a nu trăi o religiozitate croită după măsura noastră, ci numai așa cum o vrea Dumnezeu. Pentru a îndepărta orice echivoc și de a lua hotărâri precise, chiar și mai anevoioase, care să ne îndrepte pe calea statorniciei, a coerenței.

Evident, aceste verificări esențiale sunt posibile numai în cazul când avem curajul de a ne confrunta cu Cuvântul Domnului. Cu acel cuvânt, care trebuie să-și afle locul în viața noastră de toate zilele, reducând la tăcere prea multele cuvinte, care ne absorb tot timpul. Acesta este adevăratul Post. Prin urmare, puțin pustiu, puțin curaj pentru sondarea adâncurilor inimii, puțină tăcere, și ceva mai mult gust pentru viața lăuntrică. Pocăința și convertirea la care suntem chemați, nu este altceva, decât a renunța la mizerabilele și confuzele noastre planuri, pentru a ne gândi și orienta numai după planul original al lui Dumnezeu. În realitate, pocăința nu este altceva decât nostalgia măreției noastre autentice.

 

* * *

 

Nu numai cu pâine trăiește omul

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

“Scris este: nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Ceea ce am auzit astăzi la sfânta Evanghelie cu greu ne vine a crede urechilor: Cristos, Dumnezeu însuși, ispitit la păcat de către Satana! “Da”, zice sfântul Bonaventura, “după cum Cristos a voit să se nască și să moară pentru noi, la fel, a voit să fie ispitit pentru noi, ca să ne dea nouă exemplu și învățătură cum trebuie să învingem ispitele Diavolului”.

După ce Cristos, mai înainte de a-și începe viața publică, a postit 40 de zile, iată că a flămânzit. Nu e de mirare, el era nu numai Dumnezeu, ci și om, și ca orice om, după ce atâtea zile nu luase nimic în gură, era normal să simtă foamea. Și iată că Satana, care de mult îi dădea târcoale, a găsit momentul cel mai potrivit să-i întindă o capcană. Aceeași ispită spre lăcomie, aceeași capcană le-o întinsese și celor dintâi oameni în Paradisul pământesc, și îi reușise. Oare n-avea să-i meargă și acum cu Cristos? Se apropie cu îndrăzneală de Cristos și îi spune: “Ascultă, n-ai mâncat de atâta vreme, ești lihnit de foame și aici, în pustiu, n-ai cum să găsești o firimitură de pâine; ești Fiul lui Dumnezeu și ai puterea de a face minuni; poruncește unui pietroi de aici, de la poalele muntelui, să se prefacă în pâine, ca să ai cu ce-ți potoli foamea”. Dar, poate, fraților, ne întrebăm: “Ce ar fi fost rău în asta? Ce păcat ar fi făcut Cristos dacă ar fi prefăcut în pâine un pietroi, așa cum l-a îndemnat Satana?” Iată care ar fi fost păcatul: Cristos a primit de la Tatăl său ceresc puterea de a face minuni, dar a primit această putere pentru ca, prin minuni, să-și dovedească dumnezeirea, deci să fie de folos sufletelor, și nu ca să prefacă pietrele în pâine spre folosul său personal. Dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi încălcat voința Tatălui său ceresc, ar fi preferat voinței și poruncii lui Dumnezeu pâinea cu care să-și umple stomacul. De aceea, îi răspunde hotărât Diavolului: “Scris este: nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”, adică mai necesar este cuvântul, porunca lui Dumnezeu în viața omului, decât pâinea cu care îți umpli stomacul, și mai degrabă să rămâi flămând, decât să încalci cuvântul, voința lui Dumnezeu.

Această capcană, această ispită spre lăcomie, pe care i-a întins-o Satana lui Cristos, și nu i-a mers, le-o întinde Satana celorlalți oameni, și-i merge. Îi face Satana să se gândească și să trăiască numai pentru mâncare, numai pentru pâinea cu care își umplu stomacul, și îi face să uite de hrana cealaltă, mult mai necesară, care este Cuvântul și voința lui Dumnezeu. Pentru mâncare sunt gata să încalce toate poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii. Sunt acei creștini pe care nu-i vezi niciodată la biserică, dar care muncesc din greu, muncesc și duminica și în sărbători, ca să-și agonisească mâncarea, iar dacă le spui că-i păcat să muncească duminica, îți mai răspund și obraznic: “Dar să mănânci duminica nu-i păcat?” Sunt acei creștini care duminica se află pe la târguri, vând și cumpără, dar de Liturghie nu le pasă. Sunt acei creștini care se cred scutiți de Liturghie duminica, fiindcă au de făcut mâncare, au de fiert la porci, au de hrănit vitele și păsările, sunt acei părinți care trimit vara copiii cu vitele la păscut și nu-i trimit la Liturghie; vând sufletele copiilor lor pentru o lingură cu lapte. Toți aceștia, absolut toți, sunt prinși de Satana în capcana pe care i-a întins-o lui Cristos în pustiu, căci ei își pun stomacul mai presus de Dumnezeu; pentru ei, numai pâinea trupului contează, Cuvântul, voința lui Dumnezeu, nu contează nimic.

Spune un proverb că gura este călăul pântecelui, adică din cauza lăcomiei gurii primim cele mai multe boli ale pântecelui, dar la fel de bine s-ar putea spune că gura e călăul sufletului; din cauza lăcomiei atâția își osândesc sufletul.

Pe pietrele funerare ale romanilor dinainte de Cristos, pe mormintele acestor oameni fără nici o speranță, cum îi numește sfântul Pavel, s-au găsit inscripții de felul acesta: “Tu, care citești aceste cuvinte, bucură-te de viață, căci după moarte nu e nici râs, nici distracție, nici vreo altă desfătare”. Sau: “Prietene, toarnă-ți vin în pahar și bea și încoronează-ți capul cu flori. Căci după moarte, pământul înghite totul”. Sunt atâția creștini, care nu trăiesc decât pentru stomac și pentru trupul lor, pentru care cuvântul lui Dumnezeu nu valorează nimic; sunt totuși puse pe crucile lor inscripții creștine: “Aici zace în Domnul cutare”, “Aici așteaptă învierea cutare”; nu e drept, mai potrivite ar fi pentru ei inscripțiile ce se găseau pe mormintele romanilor care n-aveau nici o speranță după moarte.

Citim în Sfânta Carte cum Dumnezeu a scos din robie poporul ales și l-a condus spre Țara Făgăduită, unde curge lapte și miere, promițându-i că va face din el un popor mare și puternic. Dar iată că acest popor, mergând prin pustiu, a uitat de țara aceea frumoasă, pe care i-a făgăduit-o Dumnezeu. Lacomi, pofticioși, au început să se gândească la mâncărurile din Egipt, să tânjească după robia din acea țară și să cârtească, să se tânguiască: “Cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de oalele cu carne și de peștii pe care îi mâncam în Egipt, și care nu costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi”. Și le-a dat Dumnezeu carne. Le-a trimis prepelițe. Și pe când mâncau, s-a aprins mânia lui Dumnezeu și i-a lovit în timp ce mestecau carnea.

O bună parte din popor n-a mai ajuns în Țara Făgăduită, au fost îngropați acolo, și nisipul pustiului s-a așezat peste mormintele lor, și până azi se numește acel loc “Mormintele lăcomiei” (Chibrot – Hataava), pentru că acolo a fost îngropat poporul cuprins de poftă. Aceeași este soarta multor oameni. Dumnezeu ne-a chemat pe toți în împărăția sa, în țara sa făgăduită. Dar mulți nu ajung în ea din cauza lăcomiei, pentru că, gândindu-se numai la mâncare, uită să se hrănească și cu cuvântul lui Dumnezeu.

Omul care trăiește numai pentru stomac își vinde dreptul de moștenitor al împărăției cerului, cum a făcut Esau din Vechiul Testament. Cunoașteți povestirea din Sfânta Scriptură. Esau s-a întors odată de la câmp, rupt de foame, pe când Iacob fierbea o ciorbă. “Dă-mi și mie să mănânc din ciorbă”. “Da, dar dacă îmi dai dreptul tău de întâi născut, adică de moștenitor” – i-a răspuns fratele său. Și i l-a vândut. Și i-a dat Iacob câteva felii de pâine și un castron cu ciorbă de linte. Și a mâncat acesta cu poftă, dar când s-a văzut cu stomacul plin, s-a văzut și dezmoștenit pentru lăcomia sa.

Desigur că a ne îngriji de hrană, de mâncare, nu este un păcat, ci o datorie, dar este păcat când ne facem din mâncare scopul vieții și uităm de sufletul nostru, facem totul pentru trup și nimic pentru suflet. Trupul este, ca să spun așa, un ambalaj pentru sufletul nostru, de aceea, trebuie să ne îngrijim de el, dar nu mai mult decât de un ambalaj care într-o bună zi se va arunca. “Priviți la un vultur”, zice un Părinte al Bisericii. “Vulturul apără cu cea mai mare strășnicie oul depus în cuib. De ce îl apără? Pentru coaja lui? Nu. Coaja acoperă viitorul pui ce va veni pe lume. Când coaja a crăpat, puiul a ieșit din ea și și-a luat zborul. Vulturul nu se mai uită la coajă, o aruncă din cuib, nu mai este de nici o trebuință”. Așa este trupul nostru, este coaja care acoperă și apără sufletul nostru nemuritor. Într-o zi, sufletul nostru va ieși din trup și își va lua zborul spre Dumnezeu, iar trupul se va arunca în pământ și va putrezi. De aceea, este o mare nesocotință a ne îngriji o viață întreagă de această coajă, de acest ambalaj, care se va arunca odată, adică de trupul nostru, și să nu ne îngrijim de sufletul nostru, care este mult mai prețios.

Este o legendă orientală, numită “Omul din Siria”, nespus de frumoasă, care ne descrie tragedia și lipsa de judecată a omului care trăiește numai pentru stomacul său, pentru mâncare, în această viață, fără să-i pese de pericolul osândei veșnice, care îl așteaptă. Un om, zice legenda, mergea prin pustiu călare pe o cămilă, strunind-o bine cu frâul. Dar la un moment dat, cămila se smucește, își zvârle jos stăpânul și, furioasă, se repede asupra lui, să-l rupă. În apropiere era o fântână părăsită. Omul, ca să scape cu viață, se ascunde repede, se bagă în fântână. Dar în fundul fântânii vede un balaur care îl aștepta cu gura căscată, gata să-l înghită. Atunci, observă în peretele fântânii, pe la mijloc, o tufă de mure care crescuse acolo. S-a prins de acea tufă stând atârnat acolo. Doi șoareci, unul alb și altul negru, rodeau mereu firele de mure la rădăcină. Deasupra, cămila furioasă să repezea cu gura să-l rupă, jos, balaurul cu ochii de foc stătea cu gura deschisă gata să-l înghită, șoarecii tăiau necontenit firele de mure la rădăcină, astfel încât omul se putea prăbuși în orice clipă. În timpul acesta, el ce făcea? Văzuse niște boabe de mure și mânca liniștit, își umplea stomacul cu ele, fără să-i pese de pericolele care îl amenințau.

Aceasta este situația omului care, în puținii ani pe care-i trăiește pe pământ, nu se îngrijește decât de mâncare și de băutură, nu-i pasă de pericolele care îl amenință. Cămila furioasă de sus îl reprezentă pe Dumnezeu cel mâniat, balaurul de jos e Diavolul care îl așteaptă în iad; omul stă atârnat între cer și iad, prins de viață ca de niște fire de mure. Timpul – ziua și noaptea, cei doi șoareci, unul alb și altul negru – roade mereu firul vieții; omul oricând se poate prăbuși, poate muri, și totuși, nu-i pasă. Mănâncă, bea, se distrează liniștit și nici nu-și dă seama când se va prăbuși.

Să avem grijă ca Satana să nu ne prindă în capcana în care a voit să-l prindă pe Cristos. Să ne ferească Dumnezeu să fim din numărul acelora despre care sfântul Pavel, cu lacrimi în ochi, spunea că n-au alt Dumnezeu decât pântecele lor și că trăiesc ca niște dușmani ai crucii lui Cristos. Să nu uităm cuvântul lui Cristos: “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci, în primul rând, cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu”.

 

* * *

 

Prima duminică din Post – C (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

“Veniți să îl adorăm pe Cristos Domnul care a îndurat pentru noi ispitire și moarte”.

Împreună cu Isus, întotdeauna ascultători față de Tatăl.

Diavolul i-a sugerat unui călugăr din deșert:

- Astăzi odihnește-te; mâine vei face pocăința!

El i-a răspuns ispititorului cu hotărâre:

- Pleacă, Satană! Astăzi voi face pocăință: mâine, dacă este cazul, mă voi odihni” (cf. Jesus Abbas, 6).

2. Tema

Fiul îl ascultă pe Tatăl. Isus îl ascultă pe Dumnezeu Tatăl. Asemenea lui Isus, noi, deveniți fiii lui Dumnezeu prin Botez, trebuie să-l ascultăm pe Tatăl.

3. Mesajul zilei

Postul Mare ne invită:

- să ne luăm în serios viața noastră creștină;

- să învingem ispitele diavolului;

- să ne amintim și să ne trăim Botezul.

Cum își petrece Isus Postul său Mare?

- La aproximativ 30 de ani, Isus a părăsit satul, familia, munca, gata să-și înceapă activitatea publică… Din umilință, a fost botezat de Ioan Botezătorul. El, care era fără păcat, a venit printre păcătoși și, pentru a ne deschide calea vieții, a îmbrăcat în toate condiția noastră omenească…

- După botez, Duhul l-a condus pe Isus în singurătatea pustiului. Ca la niște exerciții spirituale dinaintea marilor alegeri, el a petrecut patruzeci de zile în dialog cu Tatăl.

- Cuvântul lui Dumnezeu era viața sa! În acest “post mare” al său, Isus s-a aflat în fața drumului pe care îl avea de parcurs pentru a fi fidel planului Tatălui.

- Alegerea sa a fost ca o luptă cu adversarul, Satana, care căuta să blocheze planul lui Dumnezeu.

- Isus avea în față viața ușoară: să-i mulțumească pe oameni, să se limiteze la a arăta doar calea binelui; să facă lucruri surprinzătoare primind aplauze pentru ele; să se pună în condiția celor puternici… Această cale putea să conducă la succes, dar nu era cea a împărtășirii depline a slăbiciunii umane, așa cum voia Tatăl.

- Isus a ales calea care duce la mântuirea tuturor. Este o cale grea, fără egoism, până la moartea pe cruce, o cale care exprimă iubirea curată a lui Dumnezeu față de noi și susținere în viața noastră de zi cu zi.

Isus a învins ispitele pentru că s-a abandonat în mâinile voinței lui Dumnezeu Tatăl, din iubire veșnică față de tine. Un exemplu pentru noi.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să aibă grijă de noi.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne suporte.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne ajute.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne mângâie.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne ierte.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne iubească.

- Din moment ce Dumnezeu este Tată, trebuie să ne mântuiască.

- Din moment ce Dumnezeu ne iubește cu adevărat, este o greșeală enormă să nu-i împlinim voința!

Cum să ne petrecem Postul Mare? Imitându-l pe Isus! Deveniți fii ai lui Dumnezeu prin Botez, trebuie să trăim ca fii.

- Fiul îl cunoaște pe Tatăl: cât de solidă este pregătirea ta religioasă?

- Fiul îl iubește pe Tatăl: dar eu cum mă comport?

- Fiul îi mulțumește Tatălui: cum particip la sfânta Liturghie?

- Fiul îl sărbătorește pe Tatăl: cum îmi petrec ziua Domnului?

- Fiul muncește pentru Tatăl: ce fac pentru împărăția lui Dumnezeu?

- Fiul are încredere în Tatăl: crezi în iubirea sa părintească și infinită, te abandonezi lui?

4. Exemple

Stabiliți cu copiii două sau trei puncte de program pentru acest Post Mare: catehism, celebrare euharistică, citirea Evangheliei, curăția inimii, fapte de iubire fraternă, jertfe.

Iată câteva exemple utile pentru a asculta tot mai bine de Domnul.

a) Să ne imaginăm că îl vedem pe principele răului, așezat pe un tron de o splendoare funestă, în marea câmpie a Babilonului. Îi cheamă la adunare pe supușii săi, îi trimite în lumea întreagă să-i distrugă pe oameni prin lăcomia pentru avere, abuz de putere și fascinația plăcerii. În fața lui, să ne imaginăm că îl vedem pe Isus așezat pe o colină aproape de Ierusalim. Îi cheamă la sine pe ucenici și pe săraci și îi trimite pretutindeni să-i mântuiască pe oameni prin iubirea fraternă, prin împărțirea bunurilor și slujirea reciprocă. Sub care dintre cele două stindarde vrei să trăiești? (cf. IGNAȚIU DE LOYOLA, Exerciții spirituale).

b) Un creștin egoist, în timp ce dormea, l-a văzut pe Isus obosit sub povara crucii. Deodată a spus:

- Doamne, îmi dai voie să te ajut să îți duci crucea?

- Cum mă poți ajuta să îmi duc această cruce grea dacă nu poți suporta nici cea mai mică jertfă pentru frații tăi?

Și Isus și-a continuat, singur, drumul spre Calvar.

c) Mihăiță avea o colecție însemnată de marionete, jucării, “actori”… Într-o zi, trecând prin fața unui magazin, îndrăgește un căluț alb și insistă imediat la mama, plângând și tropăind din picioare, ca să i-l cumpere. Doamna Pro, care nu voia sub nici o formă să cedeze în fața capriciului copilului ei, a făcut eforturi să-l ducă mai departe cu promisiunea de a i-l dărui o altă dată; dar ajunși acasă, prin cuvinte pe care numai mamele creștine știu să le pronunțe, i-a propus lui Mihăiță să renunțe la căluț pentru a-i face o mare plăcere lui Isus.

“Mâine, adaugă, voi vedea dacă vei reuși să te învingi pe tine însuți”.

A doua zi, patroana magazinului abia a văzut-o pe doamna Pro cu copilul ei apropiindu-se de magazin, că s-a și gândit în sine: “Iată micul capricios de ieri”. Dar a trebuit imediat să-și schimbe gândul, pentru că Mihăiță, agățându-se de fusta mamei, nu a vrut să-l primească nici măcar în dar. “Totuși, doamnă, luați-l, a spus patroana; îi va aminti copilului de victoria lui splendidă” Micuțul a devenit părintele Miguel Pro, iezuit, împușcat în Mexic pentru credință. În viețile sfinților întâlnim deseori o victorie asupra lor înșiși, un act de generozitate, care le-a deschis drumul spre sfințenie, chiar până la martiriu (LUMI, Apostolatul rugăciunii).

 

* * *

 

Duminica a I-a Postul Mare (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu și timp de patruzeci de zile, și a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame. Atunci a zis diavolul: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se prefacă în pâine”. Isus i-a răspuns: “Scris este: «Nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu»”. Apoi diavolul l-a dus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și i-a zis: “Îți voi da toată puterea și slava acestei împărății, căci sunt ale mele și le dau cui vreau eu. Dacă, așadar, te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale”. Isus i-a răspuns: “Scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești»”. Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a așezat pe aripa templului și i-a zis: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci scris este: «Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească», și iarăși: «Ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră»”. Isus i-a răspuns: “S-a spus: «Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!»” După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul s-a îndepărtat de Isus pentru un anumit timp. (Luca 4,1-13)

Cu sufletele cernite am început Postul Mare al acestui an, post de-a lungul căruia sfântul Luca ne va servi drept călăuză. Fiecare duminica a acestui timp se voiește a fi câte o etapă în drumul nostru de cunoaștere și de participare la misterul Morții și al Învierii glorioase a lui Isus Cristos.

În prima duminica a acestui post suntem invitați să-l însoțim pe Mântuitorul în pustiul în care va avea de înfruntat ispitele diavolului, ispite pe care atât poporul lui Israel cât și fiecare dintre noi avem să le înfruntăm nu de puține ori. Într-adevăr, pustiul a simbolizat întotdeauna acel loc misterios al despoierii totale, al luptelor interioare, dar mai ales el a fost locul în care poporul Legământului a fost nevoit, vreme de patruzeci de ani, să treacă de la o mentalitate de sclav la cea de libertate responsabilă. Isus vrea să retrăiască încercările din pustiu ale poporului după ieșirea sa din Egipt. Așadar, Fiul lui Dumnezeu are de înfruntat, în mod deosebit, trei ispite în care poporul a căzut. Cu Isus, însă, istoria se va inversa. El va rezista.

Amintirea îndelungatei încercări a evreilor din pustiu este pusă în evidență de triplul răspuns al lui Isus împrumutat din cartea Deuteronomului. Episodul reprezintă un moment unic în evanghelie: Isus nu spune nimic de la El însuși, ci se mulțumește să răspundă prin intermediul a trei citate ale Cuvântului divin pe care nu doar că le cunoaște ci le și împlinește.

Ce aspect al misiunii lui Isus Cristos este, în fond, angajat în această luptă? Unul fundamental: Isus își conturează “stilul” misiunii sale. Toate propunerile diavolului sunt o “condensare” a ispitelor pe care Mântuitorul le va întâlni și anume cele ale unui mesianism glorios (v. supunerea lumii), magic (v. transformarea pietrei în pâine) și care exclude orice risc.

Or, Isus nu vrea să-și împlinească misiunea aidoma unui erou salvator în felul lumii, chiar dacă are puterea de a înmulți pâinile pentru hrăni mulțimi mari de oameni și nicidecum în folos propriu (Lc 9,12), de a chema în ajutor legiuni de îngeri care să Îl apere sau de a obține slava și domnia asupra întregii lumi, odată cu Învierea. Succesul său va fi asigurat nu de vreo prosternare de tipul celei propuse de diavol, ci de o supunere: aceea a întregii sale persoane și a întregii sale vieți Tatălui.