Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XVIII-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Exod 16,2-4.12-15
Efeseni 4,17.20-24
Ioan 6,24-35

Ioan 6,24-35

Așadar, când a văzut mulțimea că nici Isus, nici discipolii lui nu sunt acolo, s-au urcat și ei în bărci și au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus. Găsindu-l pe țărmul celălalt al mării, i-au spus: “Rabbi, când ai ajuns aici?” Isus a răspuns și le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viața veșnică, pe care v-o va da Fiul Omului; căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său. Atunci i-au zis: “Ce să facem ca să săvârșim faptele lui Dumnezeu?” Isus a răspuns și le-a zis: “Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu ca să credeți în cel pe care l-a trimis el”. Iar ei i-au spus: “Ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce înfăptuiești? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris: Le-a dat să mănânce pâine din cer”. Atunci Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă pâinea din cer, cea adevărată. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii”. Ei i-au zis: “Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta!” Isus le-a spus: “Eu sunt pâinea vieții. Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame și celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodată.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
FSC
pr. Virgil Blaj, OFMConv

 

* * *

 

Credința, semnul îndurării

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Providența este semnul iubirii lui Dumnezeu ca Tată; ea ne face fii, cooperatori providențiali. Îndurarea este semnul bunătății lui Dumnezeu ca ființă existențială prin excelență – Eu sunt cel ce sunt (Ex 3,14) -, fiindcă Omne ens est bonum – Tot ce există este bun. Cu atât mai mult este bun acela de la care vine orice bine. Când Dumnezeu tace, nu ia în seamă și nu pedepsește răutatea oamenilor, spunem că este îndelung răbdător. Răbdarea este o virtute destul de rar întâlnită pe pământ, dar unde o găsim, putem fi siguri și de existența unei minuni care s-a făcut sau se va face în acel loc. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu constituie un șir nesfârșit de minuni care înveselesc cerul și dau speranță pământului. Dar mai presus de îndelunga răbdare este îndurarea, adică Dumnezeu, nu numai că nu pedepsește și așteaptă, dar chiar face bine acelora care îl supără, pentru a-i menține în existență. Ne vom opri câteva clipe ca să medităm mai profund asupra îndurării divine, asupra carității lui Dumnezeu.

Dumnezeu este atât de bun încât ascultă nu numai rugăciunile celor buni și sfinți, dar chiar și murmurul celor răi și netoți. Așa ni-l prezintă prima lectură pe Iahve în Vechiul Testament (lectura I-a), așa se reflectă în lumea păgână de azi.

Dar cu noi, care suntem creștini?

Faptele păgânești ale creștinilor, izvorâte din mândrie, care se transformă în murmurări evreiești de tip vetero-testamentar, nu numai că nu le mai ascultă, dar le și pedepsește cu toată asprimea, fiindcă Isus ne-a învățat să ne lepădăm de omul cel vechi, de omul păcatului, și să ne îmbrăcăm în omul cel nou al învierii, pe care nici cei din Vechiul Testament și nici păgânii nu l-au cunoscut. Noi îl cunoaștem. Martoră ne stă lectura a II-a.

Evanghelia zilei ne luminează și mai bine. Poporul îl căuta pe Isus pentru pâinea minunată, ca viața de fiecare zi să fie mai ușoară. Isus i-a îndemnat pe ascultătorii săi, dar ne îndeamnă și pe noi, să-l caute ca viața să le fie mai ușoară, dar nu atât prin pâinea materială, cât mai ales prin pâinea spirituală, pentru cuvântul său, care le-o poate ușura cum nici nu pot visa.

Care este această pâine spirituală?

Cuvântul care poartă în sine credința, virtutea teologală, care leagă direct de Dumnezeu.

După cum ne dă Isus de înțeles, credința este semnul îndurării divine.

Cu ce ne poate ușura viața noastră pământească această credință în cuvântul Domnului, care ne este oferită ca pâine spirituală?

Credința este o povară, o greutate, un întuneric pentru rațiune, o noapte, așa cum o numește sfântul Ioan al Crucii. Dar Isus a spus: Luați jugul meu asupra voastră… și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre (Mt 11,29), o ușurare a vieții. Credința, este drept, este un jug, o greutate. Cu toate că Isus a făcut minuni în fața ucenicilor și i-a făcut părtași ai misterelor împărăției (cf. Mt 13,11), ei au simțit totuși atât de greu jugul credinței încât au fost deseori dojeniți (Mc 16,14), iar Petru chiar cu asprime (Mt 16,21-25). Credința, care înlătură orice preocupare și teamă (cf. Lc 12,22-32), nu le intrase în sânge (cf. Mc 4,35-41). Din această cauză încercarea grea a Calvarului (cf. Mt 26,41) devine pentru ei un scandal (Mt 26,33). Au murmurat; Iuda l-a vândut; Petru s-a lepădat de trei ori și l-au părăsit toți (cf. Mt 26,25-75; Mc 14,50). Este un paradox: numai cei care acceptă jugul găsesc odihnă.

Dacă pătrundem în sensul Scripturii, jugul credinței devine odihnă spirituală. Biblia ne prezintă credința ca pe un izvor și ca pe un centru de viață religioasă. Planului divin, care se realizează în timp, omul trebuie să-i răspundă prompt cu credința sa. Mergând pe urmele lui Abraham – părintele tuturor celor care cred (Rom 4,11) – personajele de seamă ale Vechiului Testament au trăit și au murit fericite (cf. Evr 11). Isus, desăvârșind credința (cf. Evr 12,2), dă posibilitate credincioșilor Noului Testament să trăiască și să moară și mai fericiți, fiindcă participă la învățătura, la spiritul, la liturgia Bisericii sale (Fap 2,41-46), ajungând la mântuire (Fap 2,47; 1Cor 1,18), la odihna desăvârșită, la ușurarea deplină a vieții.

Credința, fiind un dar suprafiresc, o virtute teologală infuză la Botez, constituie o bogăție spirituală, un motiv de bucurie sufletească. Dezvoltarea credinței în suflet devine anevoioasă, un jug, fiindcă puterile umane sunt limitate. Omul poate schimba doar binele în rău, nu și invers. Isus ne vine în ajutor ușurându-ne jugul credinței prin atotputernicia sa divină. Numai el singur poate schimba răul în bine.

Credința devine ușoară când suntem atenți la minunile zilnice ale Creatorului, atât la cele din cosmos, din microcosmos, cât și la cele din pâinea de pe masă, care, deși nu o merităm, este darul lui Dumnezeu, fiindcă este legată de pământul pe care nu noi l-am făcut, de soarele pe care nu noi îl facem să răsară și de ploaia pe care nu noi o facem să cadă la timpul potrivit, ci Tatăl ceresc (cf. Mt 5,45).

Pentru cel care se bazează pe înțelepciunea proprie, pe bani, plăceri, onoruri etc. credința este grea fiindcă minunile naturale și chiar cele supranaturale sunt insuficiente pentru a-i deschide ochii. Fariseii, cărturarii și arhiereii de sub crucea lui Isus îi cereau să coboare, ca să vadă și să creadă (Mc 15,32). Dar de ce, când au auzit că a înviat, că a săvârșit o minune mult mai mare decât coborârea de pe cruce, nu aleargă să vadă și să creadă? Din contra, dau bani grei paznicilor de la mormânt (Mt 28,12), ca să-și apere deșteptăciunea minții lor. În acest caz nu credința este grea, ci capul, egoismul, mândria. Isus a zdrobit, așa cum a fost profețit (Gen 3,15), capul Șarpelui viclean, făcându-se ascultător față de voința Tatălui ceresc până la moartea pe cruce (Fil 2,8), îndemnându-ne să fim asemenea lui în blândețe și smerenie (Mt 11,29), pentru a transforma jugul în odihnă, pentru a schimba lăncile și sulițele în seceri și pluguri (Is 2,4)

Uneori jugul credinței este foarte greu, dar nu din cauza adevărurilor supranaturale care ne sunt propuse și nu le putem pricepe cu mintea noastră, ci din cauza adevărurilor foarte naturale ale firii noastre denaturate de păcat, fiindcă avem gusturi ca evreii, nu ne lipsește necesarul pentru viață, ci delectarea continuă și variată a simțurilor, a poftelor necontrolate. Isus ni se oferă ca pâinea care are în sine orice plăcere spirituală, el fiind plin de toate comorile înțelepciunii și ale științei (Col 2,3), având în sine toată plinătatea dumnezeirii (Col 2,9), dar ne place mai mult oțetul egoismului, fiindcă este produsul nostru autentic.

Alteori povara credinței este foarte grea fiindcă, pentru a o duce, nu ne bazăm pe har, ci pe forțele proprii sau ale altor persoane, ca acei evrei de pe timpul lui Isus care credeau în Moise mai mult decât în Dumnezeu. Cine se bazează pe har se roagă ca apostolii: Doamne, mărește în noi credința! (Lc 17,5).

Maria, mama lui Isus, era sub crucea Fiului în momentele cele mai tragice. Cine i-a dat tăria de a rămâne mai neclintită decât stâncile care s-au cutremurat și au crăpat? Credința, numai ea îl poate întări pe om și-l poate face chiar fericit în necazurile vieții. Pentru aceasta a felicitat-o verișoara sa Elisabeta: Fericită ești pentru că ai crezut (Lc 1,45).

Credința ne poate face și pe noi fericiți. Ea este semnul îndurării divine. Primind-o, apărând-o, dezvoltând-o și trăind-o ca pe o cruce, într-o zi vom auzi glasul Mântuitorului: Credința ta te-a mântuit (Mt 15,28).

Dă, Doamne! Amin.

 

* * *

 

“Ce-i aceasta?” – adică, legea incompetenței

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Când Dumnezeu răstoarnă oala…

Murmurarea este un termen care apare de multe ori între paginile Bibliei, în special în cartea Exodului. În textul de astăzi, țintele imediate sunt Moise și Aron. Dar este Dumnezeu în persoană, din reflex, care este pus sub acuzare. Din ce cauză se plâng Evreii? În esență de două fapte: în general, că au pierdut siguranțele precedente, chiar dacă erau legate de condiția sclaviei; în particular, de a nu mai fi sătui.

Tipice cele două expresii: “Eram așezați în jurul oalelor cu carne”; “Mâncam pâine pe săturate”. Sedentarismul și a fi sătui sunt deci obiectul plângerii. În schimb Dumnezeu, cu complicitatea lui Moise și Aron, i-a “făcut să iasă în deșert”, determinând trecerea de la siguranțe la situația provizorie. În locul săturării, foamea. Asiguratoarea, oală familiară cu carne a dispărut și hrana – fie prepelițele, sau mana – devine imprevizibilă și ne acumulabilă (“Poporul va ieși să strângă zilnic porția pentru o zi”).

Drumul aventuros al Israeliților în deșert devine paradigma “probei” la care este supus orice credincios. Fiecare dintre noi ține la inimă propria “oală cu carne”, lângă care îi place să stea. Comoditate, obiceiuri liniștite, o iei de la început. Când Dumnezeu intră în acțiune în viața ta, răstoarnă negreșit “oala cu carne”.

Trebuie, înainte de toate, să experimentezi golul. Nu este adevărat că Dumnezeu îți dă ceva. Înainte de toate ia, te lasă lipsit… Nu trebuie să crezi nici pe aceia care te asigură triumfător că “au găsit”. Avram, dacă știm să citim atent situația sa, nu este desigur unul care să poată spune că l-a găsit. Este, mai degrabă, unul care a fost găsit pe stradă, lipsit de orice sprijin (ar fi cazul de spus, lipsit de… orice bun de Dumnezeu), de orice ancorare.

Domnul i-a luat totul, i-a luat de-a dreptul cetățenia, și el nu știa unde și când va ajunge, și ce va găsi. Credinciosul este un cerșetor, nu unul care posedă. Este unul care caută ceea ce nu a găsit încă. Dumnezeu însuși se lasă găsit dispărând în mod continuu.

O cale însemnată cu puncte de întrebare

Și nu trebuie să-i credem nici pe aceia care ne asigură că “trăiesc în plinătate”. Dumnezeu ne face să trăim în lipsă, strâmtorări, nevoie continuă. Nu este numai oala cu carne care este răsturnată. Ești tu însuți care ești golit, despuiat, redus la nimic. Dumnezeu, în loc să te umple, să dilate spațiile tale (și este o operație, foarte dureroasă, care poate fi făcută numai evacuând toate obstacolele). Dacă Dumnezeu te umple, înseamnă că I-ai spus destul, ai încheiat.

Isus va certa pe oamenii care, după întâlnirea cu El, se consideră satisfăcuți: “Voi mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din acele pâini și v-ați săturat”. Dumnezeu nu creează satisfăcuți, ci nesatisfăcuți, de nesăturat. Isus indică drumul însemnându-l cu semne de întrebare, care sunt unicele săgeți de direcție de luat în considerare. “Ați văzut semne…” Nu posedarea, nu debarcarea. Dar numai semnale, adică ceva care te avertizează că nu trebuie să te oprești acolo. Ceea ce ai, ceea ce vezi, ceea ce descoperi este pur și simplu un semn, adică ceva care te trimite la o realitate ulterioară, mai profundă, inimaginabilă.

Orice dar este numai o promisiune. Orice posedare, o anticipație. Orice întâlnire nu este altceva decât pregătirea. Ceea ce apare este destinat să dispară. Ceea ce ai sub ochi te solicită în direcția invizibilului. Terenul pe care pășești este terenul pe care trebuie să-l părăsești. “Pleacă din țara ta… Lasă… Du-te… Jertfește-l pe fiul tău…” Avram este constrâns să “abandoneze” nu numai în faza plecării, ci în timpul întregului itinerariu. Sosirea este mereu în vederea plecării. Fiecare auroră nu-l găsește unde l-a lăsat apusul. Orice cucerire, orice dar este în funcția unei pierderi. Orice descoperire te introduce în teritoriul necunoscutului.

Mana: nimeni nu știe nimic

“Man hu: ce-i asta?… pentru că nu știau ce este”. Orice experiență a lui Dumnezeu te poartă să descoperi mana, adică ceva ce nu știi ce este. Darurile lui Dumnezeu nu sunt catalogabile după lista produselor care se află în magazinul nostru mintal sau spiritual. El te așează mereu în fața a ceva ce nu știi ce este. Ceva care nu aparține bagajului cunoștințelor tale și al experiențelor precedente. Poți să citești toate textele de mistică. Dar atunci când, într-o dimineață, ca Israeliții, ieși afară din tabără și descoperi acel lucru “mărunt și granulos”, trebuie să recunoști că nu știi nimic , și nimeni înainte de tine nu va putea avea vreo noțiune despre el.

Ceea ce textele spirituale descriu nu au nimic comun cu ceea ce te așteaptă, este rezervat ție. Ei vorbesc, în mod paradoxal, despre ceea ce nu te privește, de ceea ce nu trebuie să te aștepți. Până în fața unei cruci, vei fi condus să te întrebi: “Ce este aceasta?…” Da, pentru că și crucea este mană, adică manifestarea neașteptată a lui Dumnezeu. Și oricare întâlnire, orice circumstanță, orice episod, în viața ta, poate fi experiența manei. Important este de a nu te opri cu prezumția aceluia care știe deja ceea ce îl așteaptă, ceea ce este de descoperit, sau, mai rău, în atitudinea vătămătoare a aceluia care a stabilit deja că nu este de așteptat nimic bun sau nou.

Îți trebuie, în schimb, uimirea care te conduce să te întrebi: “Ce-i aceasta?”

Omul nou: ce-i aceasta?

Nu este numai o hrană care piere”. Este omul însuși “care se corupe”, cum ne avertizează Paul scriind comunității din Efes (lectura a doua). “Omul nou”, care trebuie să îmbrace, depunând “omul vechi”, este echivalentul lui “ce-i aceasta?” despre care am vorbit în legătură cu mana descoperită de Evrei în deșert. Până acum ceea ce cunoaștem este “purtarea de mai înainte” sunt “pasiunile înșelătoare”, sunt comportamentele de origine păgână pe care pretindem să le amestecăm împreună cu noutatea Evangheliei, închipuindu-ne că nu se observă incompatibilitatea cu cele două produse. Câți creștini, printre care mă pun și eu, trăiesc sub semnul incompatibilității, pentru care “omul nou” nu funcționează, nu reușește să se afirme.

“Ce este?”, apoi, omul nou? Blasfemiind, aș îndrăzni să spun că nici Dumnezeu nu o știe încă. Pentru acum, El cunoaște numai comportamentele mele care se repetă, mă recunoaște în haina veche, uzată din belșug, depășită în raport cu noutatea mesajului său, pe care eu mă încăpățânez s-o îmbrac. Cine știe dacă într-o zi Domnul, întâlnindu-mă “de nerecunoscut” față de imaginile precedente, va fi constrâns să se întrebe, cu uimire: “Și aceasta, ce este?” Cine știe dacă într-o zi cei care acum mă cunosc, descoperindu-mă diferit, aproape să nu le vină să creadă ochilor, se vor întreba uluiți: “Ce-i aceasta?”

 

* * *

 

Eu sunt pâinea vieții

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Cine este Isus și ce vrea de la noi? În lecturile din duminicile trecute Isus ni s-a prezentat ca fiind mai mult decât profet, mai mult decât păstor, iar în ultima duminică l-am văzut în postura de taumaturg – mare făcător de minuni – prin înmulțirea pâinilor; azi Isus însuși se recomandă: Eu sunt pâinea vieții. De fapt Învierea glorioasă îi va da dreptate, iar nouă ne cere să-i credem cuvântul.

Lecturile de azi caută să ne dispună pentru a crede, pentru a-l primi în Euharistie și astfel să-i oferim posibilitatea ca el să reînnoiască și să păstreze în noi harul său, spre a fi plăcuți Tatălui, dispunându-l să ne primească în împărăția sa (cf. Colecta LR), după ce și noi vom învia prin Pâinea vieții.

În prima lectură (Ex 16, 2-4. 12-15) întâlnim pedagogia divină pentru redresarea conceptului despre viață și hrană: valori inversate, hrana trecea drept scop și viața drept mijloc. Poporul numește viață starea de sclavie în care se pare că pâinea și carnea îi erau drept scop: Când ședeam lângă oalele cu carne și mâncam pâine pe săturate; numește moarte călătoria presărată cu necazuri și lipsuri.

Este greu pentru Moise să redreseze scara valorilor într-un popor cu o mentalitate destul de primitivă! Este necesară o intervenție divină și ea se face simțită: Iată eu voi ploua peste voi pâine din cer. Seara veți mânca carne și dimineața vă veți sătura cu pâine.

Apariția prepelițelor care, venind din nord și s-au așezat în preajma muntelui Sinai, în emigrația lor spre sud poate fi cu totul naturală, dar în acel moment critic pentru Israel a căpătat o semnificație providențială. Același lucru se poate spune și despre mană, care, conform unor comentatori, ar fi fost un rod al arborelui de tamarisc, un fel de rășină cu semințe de o valoare nutritivă ridicată (cf. MAC p. 919). Denumirea că este pâine din cer, se datorează faptului că primirea ei este nesperată și gratuită, este un dar; însă și o încercare, o acțiune din partea lui Dumnezeu pentru verificarea cunoștințelor lor religioase: hrana este dată omului ca să cunoască sensul vieții: Veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Lecția se va repeta zilnic: vor strânge mană în fiecare zi, numai pentru o singură zi și numai într-o singură zi o vor strânge pentru două zile, spre a observa legea sabatului: spre a vedea dacă umblă conform legii mele sau nu; Iahve le va confirma în fapt că Domnul este în mijlocul lor, iar ei vor trebui să confirme în fapt credința lor prin păzirea legii spre a căpăta sensul vieții care vine din cer și duce la Cer prin acea «hrană misterioasă» care este cuvântul lui Dumnezeu (Dt 8, 25).

Profeții au învățat poporul să citească într-un fenomen natural, dar realizat într-o formă excepțională, un semn al prezenței divine (Dt 8, 3. 16).

Cristos confirmă și subliniază lecția prezentată de Vechiul Testament în pustiu și anume că: Nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu (Mt 4, 1-4) și o întărește prin hrănirea poporului cu pâinea miraculoasă, pe care o putem numi într-adevăr Pâinea vieții, fiindcă este înmulțită de Cristos care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ca pe vremea lui Moise, așa și pe vremea lui Isus, așa și azi: oamenii prețuiesc mâncarea și băutura ca pe un scop al vieții: Mă căutați, nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din acele pâini și v-ați săturat, iar viața ca pe un mijloc de procurare a plăcerilor, conform sintagmei materialiste Trăiește-ți viața!.

Ca să înțelegem mai bine faptul redresării valorilor, trebuie să ne transpunem în mentalitatea timpului de atunci la care se referă evanghelistul Ioan. Pâinea vieții în acel timp avea referință la «pomul vieții» din Paradisul pământesc, simbol al nemuririi de care omul a fost lipsit din cauza păcatului (cf. MAC p. 920). Isus trebuie să confirme că Pâinea vieții, pe care el a venit să o dea omenirii, este cu adevărat ruptă din «pomul vieții» din mijlocul Paradisului. Dovada pe care Isus o propune este aceasta: Cei care au mâncat mană în pustiu au murit, dar cine va mânca Pâinea vieții oferită de Isus va trăi în veci. În acea vreme erau unele speculații iudaice referitoare la o mană de tip sapiențial, care Este pregătită pentru vremurile viitoare. Numai cine crede este vrednic să o mănânce. Această mană era legată de sărbătoarea Paștelui, Mesia va veni pentru sărbătoarea Paștelui și atunci va începe să cadă mană din cer.

Toate aceste speculații și speranțe mesianice vânturare în acea vreme ne luminează destul de bine scena așa cum ne-o prezintă Ioan. Fiindcă Isus se prezenta poporului ca Mesia, poporul aștepta să vadă coborând mana din cer, fiindcă era în preajma Paștelui.

Replica lui Isus față de pretențiile poporului este axată pe acest punct: speranțele voastre sunt împlinite deja: Eu sunt pâinea după care ați suspinat. Dar, înainte de a vă oferi rezolvarea definitivă, este necesar de reținut un lucru destul de important: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl, dar în realitate ea putea satisface numai foamea sau trebuința fizică, biologică, naturală.

Dacă Isus n-ar fi făcut un lucru deosebit decât înmulțirea pâinilor, așa după cum a înțeles-o poporul, pâinea sa ar fi rămas ca și mana, la nivelul pâinii «pieritoare» care satisface doar o cerință naturală, însă, așa cum israeliții în pustiu pentru a beneficia de mană trebuiau să se scoale dis-de-dimineață și s-o culeagă, tot așa Isus le cere auditorilor săi să creadă în cuvântul său (cf. CBL p. 1343-1344). Acesta este înțelesul cuvântului Procurați-vă de mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care vă v-a da-o Fiul omului, căci pe el l-a pecetluit Tatăl, adică Dumnezeu.

Fiul omului este Pâinea vieții fiindcă el însuși a căutat această hrană în voința Tatălui (In 4, 34), a găsit-o și a împlinit-o, așa cum a declarat la Cina de taină (In 17, 4), a mâncat această Pâine euharistică conform voinței Tatălui care l-a pecetluit devenind Pâinea vieții prin învierea din morți, adeverind cuvântul său: Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii.

Dacă am ști să căutăm și să mâncăm această Pâine, așa cum a căutat-o și a mâncat-o Fiul omului, am învia din morți, adică ne-am detașa de omul cel vechi, de omul păcatului, era mort și a înviat (Lc 15, 23) și despre care vorbește sf. Paul în lectura a II-a (Ef 4, 17. 20-24).

Am fi profund materialiști, dacă am crede că Duhul Sfânt, care la- înviat pe Cristos din morți (Rom 8, 11) ne va învia întocmai cum suntem (cf. CBL p. 1679). Suntem atât de legați de omul cel vechi încât pe acesta vrem să-l perpetuăm, pentru acesta ne zbatem zi și noapte, pentru acesta visăm plinătatea plăcerilor sensibile… Isus vrea să ne îmbrace în omul cel nou, pe care trebuie să-l acceptăm mai întâi prin credință în Misterul credinței, care este Jertfa euharistică, prin care se revarsă în noi toată dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt (Rom 5,5) și care ne duce la armonia unității, premiză absolut necesară pentru învierea de apoi… Mana din pustiu nu era în stare să-i dea omului această nemurire, dar Isus o dă în schimbul credinței. În Pâinea vieții aflăm, deci, o referire escatologică: Isus este adevărata viață a nemuririi pe care omul și-a dorit-o chiar din Raiul pământesc și datorită căreia a fost dus în eroare: Nicidecum nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu (Gen 2, 4-5).

Isus este «pâinea care dă viață» mai întâi prin cuvântul său care deschide poarta vieții veșnice acelora care cred (In 6, 26-51a), apoi prin Trupul și Sângele său date ca mâncare și băutură (In 6, 51b-58).

Învățându-ne rugăciunea «Tatăl nostru», Isus vrea ca chiar sub chipul pâinii de fiecare zi, a pâinii naturale, să vedem acțiunea cuvântului divin care ne dă viață pentru viața veșnică, fiindcă trebuie s-o bazăm pe rugăciune și rugăciunea trebuie să pornească din credință, altfel rămânem materialiști orbi, limitați la specia animală condusă doar de instincte și incapabilă de o alegere conștientă, responsabilă, de ordin superior prin care să se dispună pentru o viață nepieritoare, care, fiind susținută de o pâine «din cer» nu poate avea altă menire decât să ducă la cer, la ospățul veșnic. Fără această credință rămânem în pustiu.

Numai cine primește «darul» cu iubire poate înțelege superioritatea iubirii celui care dăruiește. Credința care lucrează prin caritate (Gal 5, 6) dispune la caritate pentru credință în Dumnezeu și în acest fel Isus s-a dovedit «Începătorul și desăvârșitorul credinței noastre» (Evr 12, 2) prin iubire, dovedind-o prin semnele carității.

Poporul care n-a înțeles înmulțirea pâinilor ca pe un act de iubire din partea lui Isus, nu s-a putut ridica la nivelul credinței care angajează pentru caritate, ci a continuat să ceară pentru sine pâinea care menține ființa umană în starea biologică naturală, de animalitate.

Comuniunea vitală începe din iubire, trece în credință și se amplifică prin speranță. Nu poți crede în acela pe care nu-l iubești.

Semnele săvârșite de Isus au avut și au menirea să trezească iubirea, de la care se poate trece la încredere, de la încredere se trece la verosimilul extraordinarului și de aici se ajunge la iubirea obiectului credinței pe care îl înțelege ca pe un dar al lui Dumnezeu.

Suntem capabili să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul credinței?.. Dacă da, atunci înseamnă că am înțeles că Isus este pâinea vieții veșnice, «pâinea coborâtă din cer», Darul lui Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru noi și pentru întreaga Biserică: Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi și arată celor care te imploră bunătatea ta nemărginită; toți sunt mândri să te recunoască drept Creator și Cârmuitor: reînnoiește și păstrează în toți harul tău, ca să-ți fie plăcuți pururi (LR). Amin.

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Avertisment:

În această duminică și în cele patru care urmează mesajul evanghelic se concentrează pe discursul “euharistic” din capitolul al VI-lea al Evangheliei după sfântul Ioan.

Vom profita pentru a le prezenta copiilor diferitele părți ale Liturghiei, pentru a-i educa la o participare mai activă și rodnică.

S-ar putea introduce această schemă sub forma unei povestiri, normal, imaginară.

Fiul lui Dumnezeu, înainte de a se întrupa, le-a spus îngerilor:

- Vreau să stau într-un mod mai aparte cu oamenii, făcându-mă ca și ei, și să le duc daruri. Mergeți, așadar, în lume și priviți cu atenție de ce au nevoie mai mare.

Îngerii au plecat; au bătut lumea în lung și în lat; apoi s-au întors ca să îi transmită Domnului. I-au spus Fiului lui Dumnezeu:

- Dintre multele nevoi ale oamenilor, iată-le pe cele principale:

- Oamenii au nevoie de iertare, pentru că sunt păcătoși.

- Voi fi Iertarea lor (Liturgia penitențială).

- Oamenii au nevoie de adevăr pentru a descoperi misterul vieții și al voinței Domnului.

- Voi fi pentru ei Adevărul (Liturgia cuvântului).

- Oamenii au nevoie de iubire.

- Voi fi pentru ei Iubirea (Liturgia euharistică).

Și îngerii au încheiat:

- Oamenii au nevoie de viață.

- Eu voi fi viața lor pentru totdeauna sprijinul lor, pregustarea vieții veșnice (Împărtășania).

2. Tema

O singură temă în trei afirmații:

- Isus este “Mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii!”

- Liturghia este cel mai bun medicament împotriva păcatului, cauză de dezbinări.

- Pentru a ne împărtăși, trebuie să fim în “împărtășire” de iubire între noi și cu Dumnezeu.

3. Mesajul zilei

Introducere.

- Prea des suntem răi… Nu ne iubim… Uneori chiar și în familie… Suntem dezbinați, ținem între noi ranchiună, poate chiar ură; ne vorbim de rău unii pe alții… Murmurăm ca evreii în deșert (cf. prima lectură).

- Și totuși, suntem creștini, al căror semn distinctiv ar trebui să fie iubirea reciprocă. Avem nevoie de un medic care să ne vindece, un antrenor care să ne educe la iubire (cf. Evanghelia).

Mesaj:

- Cine este acest medic, antrenor de iubire? Isus! Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii!

- Cum ne educă Domnul la iubire? Mai ales prin Liturgia penitențială (Spovadă și Liturgia iertării de la Liturghie).

Exemplificare liturgică.

- Tocmai despre liturgia penitențială a Liturghiei vreau să vă vorbesc astăzi, pentru a vă ajuta să gustați darurile lui Dumnezeu conținute în ea și pe care putem să ni le însușim în fiecare duminică și de fiecare dată când venim la Liturghie.

- Aici suntem invitați să comentăm liturgia penitențială:

$diferitele ei părți: Invitația, Invocația, Dezlegarea, “Mărire”, Colecta;

$diferitele rugăciuni: Mărturisesc; Doamne, îndură-te;

$gestul: baterea pieptului…

- Învățați să le facă bine. Subliniați mai ales importanța:

$modului comunitar de a face “pocăință”: de la preot până la cel mai mic din cadrul adunării;

$timpului de tăcere, atât de prețios pentru copii, dacă sunt bine instruiți, pentru a-i cere personal și sincer iertare lui Dumnezeu și pentru a se ierta reciproc;

$și dezlegarea dată de preot, care eliberează de păcatele zilnice și ne unește pe toți într-o adevărată comunitate de iubire. Ne permite să ne împărtășim, chiar și fără a ne spovedi de fiecare dată, dacă nu avem păcate de moarte. Devenim mai puțin nedemni de a ne împărtăși. Prin iertarea reciprocă și a lui Dumnezeu, trăim într-o comuniune mai intimă de iubire.

5. Exemple

a) O analogie pentru a înțelege mai bine cuvintele lui Isus: “Dacă îți aduci darul tău la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, du-te mai întâi și te împacă cu fratele tău, apoi întoarce-te și adu-ți darul”.

Sfântul Doroteu îi învăța pe călugării săi: “Iată o imagine a vieții creștine. Ea este ca un cerc. Dumnezeu stă în mijloc, în centru; noi, oamenii, în jur, pe circumferință. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât ne apropiem mai mult unul de altul în iubire”.

b) Tânărul novice s-a dus la un bătrân eremit. În acea zi era foarte descurajat: toate eforturile pentru a crește în bine i se păreau inutile.

- Părinte, a spus plângându-se, părăsesc totul și mă întorc în lume. Viața mea spirituală este ca un coș de nuiele: apa cuvântului și a iubirii lui Dumnezeu se scurge toată!

Cu amabilitate, bătrânul eremit a răspuns:

- Frate, tu nu înțelegi tot adevărul. Apa harului lui Dumnezeu, în coșul inimii tale, înfăptuiește cel puțin două minuni: îl spală, și un coș curat este bun pentru multe lucruri; și face mai rezistente tinerele nuiele, ca să poată dura mai mult în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor.

c) Putem termina repetând rugăciunea sfântului Francisc: “Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale. Unde e ofensă, să aduc iertare!”

d) Sfat practic

După cum vedeți, astăzi predica se axează pe liturgia penitențială. Soluția cea mai bună este să urmăriți cu atenție, înainte sau după, cu învățăturile necesare, această parte importantă a Liturghiei, trezind participarea conștientă a copiilor.

 

* * *

 

Duminica a 18-a de peste an (B) – lectio divina

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Ioan 6,24-35

24 Când mulțimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, au intrat și ei în bărcile cele mici și au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus.

25 Și găsindu-l dincolo de mare, i-au zis:

- Învățătorule, când ai venit aici?

26 Isus le-a răspuns:

- Adevăr, adevăr vă zic: mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâine și v-ați săturat. 27 Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului, el pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl.

28 Atunci au zis:

- Ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?

29 Isus a răspuns:

- Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în acela pe care l-a trimis el.

30 Atunci l-au întrebat:

- Ce semn faci tu, ca să vedem și să credem în tine? Ce vei face? 31 Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, precum este scris: “Pâine din cer le-a dat lor să mănânce”.

32 Isus le-a zis:

- Adevăr, adevăr vă spun, nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer. 33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii.

34 Au spus către el:

- Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta.

35 Și Isus le-a zis:

- Eu sunt pâinea vieții: cel care vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În duminica aceasta continuăm să citim capitolul 6 din Evanghelia după sfântul Ioan. Amintim schematic structura acestui capitol pentru a putea să găsim bine caracteristicile textelor care-l compun:

- Versetele 1 la 15: Semnul înmulțirii pâinilor și peștilor.

- Versetele 16 la 21: Isus merge pe ape.

- Versetele 22 la 59: Discursul despre Pâinea Vieții în sine.

- Versetele 60 la 71: Reflecții despre atitudinea ucenicilor în fața urmării Domnului.

Astăzi luăm o primă parte din așa-numitul Discurs despre Pâinea Vieții, de la versetul 24 la 35. Mulțimea, care a rămas surprinsă datorită înmulțirii pâinilor și peștilor săvârșită de Domnul, caută cu ardoare să-l întâlnească pe Domnul și continuă să-l caute pe celălalt mal al lacului. În momentul în care se întâlnesc, cuvintele Învățătorului revelează cu claritate atitudinea superficială a celor care-l caută. Domnul le reproșează că-l caută pentru că s-au săturat cu ceea ce au mâncat și nu pentru că au înțeles semnul înmulțirii pâinilor și peștilor. De aceea, îi sfătuiește să nu se preocupe atât pentru mâncarea cea pieritoare ci pentru mâncarea ce rămâne și dă viață veșnică. Această “mâncare” o dă Isus. S-ar părea că mulțimea este interesată de ceea ce spune Domnul și pentru aceasta îl întreabă ce trebuie să facă. Isus le va răspunde în mod decis că Dumnezeu vrea ca ei să creadă în El, Fiul pe care l-a trimis Tatăl din ceruri.

Însă poporul îi cere un semn care să ateste că așa este… Încă o dată iese în evidență că nu au înțeles semnul înmulțirii pâinilor și peștilor. Continuă să dialogheze și după câteva întrebări și răspunsuri, Domnul va încheia revelându-se ca pâine care dă viață. Cel care se încrede în Isus nu va flămânzi și nici nu va înseta.

Pedagogia Domnului a ridicat mulțimea de la necesitatea pâinii materiale de toate zilele la capacitatea de a-și ridica ochii și a putea descoperi o “pâine spirituală” care satură dorințele cele mai profunde ale inimii.

Chiar dacă deja se pot contura aspecte euharistice în această parte a discursului despre Pâinea Vieții, totuși nu se ajunge la plinătate așa cum se va face în versetele următoare. Aici accentul este pus pe Isus ca Pâine pentru toți cei care cred, cei care au credință în puterea lui ca Fiu al lui Dumnezeu între oameni.

Pentru a ține cont: În Vechiul Testament se relatează că, atunci când poporul lui Dumnezeu a ieșit din Egipt și era în pustiu, au experimentat foamea și Dumnezeu i-a hrănit cu mană. Evanghelia după Ioan reia toate aceste relatări și le prezintă ca o anticipare a ceea ce se întâmplă cu Domnul care dă poporului său o hrană care să sature foamea sa veșnic.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Ps 78,34; Mt 16,1-4; Lc 11,29-32; Mc 10,17.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea într-un dicționar biblic cuvântul “Pâine”.

Întrebări pentru lectură

- Cum începe relatarea?

- Ce face mulțimea?

- Ce face Isus?

- Ce-l întreabă oamenii pe Isus atunci când îl întâlnesc?

- Ce reproșează Isus mulțimii care-l căuta?

- Ce le propune Isus?

- Ce anume cere mulțimea de la Domnul după aceea?

- Ce va argumenta Învățătorul în fața acestor cereri?

- Cum se revelează Isus? Cum se definește el?

- Ce anume cere mulțimea de la Domnul la sfârșit?

- Ce ultimă certitudine le dă Învățătorul pentru ca realmente să aibă încredere în El?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ies ca să-l caut pe Domnul?

- Unde îl întâlnesc pe Isus astăzi?

- Cu ce atitudine îl caut pe Domnul? Seninătate, încredere, siguranță… sau îl caut cu disperare, cu ardoare?

- Ce lucruri îmi poate “reproșa” astăzi Isus? În ce anume “greșesc” astăzi față de el?

- Am ispita de a-l căuta pe Domnul numai atunci când “mi-a umplut stomacul”; adică atunci când mi-a dat ceva precis și punctual ce i-am cerut?

- Mă preocup numai de lucrurile de pe acest pământ sau sunt realmente capabil să-mi ridic privirea spre lucrurile lui Dumnezeu și ale Împărăției sale?

- Ce lucruri ocupă mai mult timpul meu și viața mea astăzi?

- Descopăr “autoritatea” lui Isus? În ce lucruri? Dau crezare în viața puterii sale mesianice?

- Accept invitația lui Isus de a crede în El?

- Îi “cer dovezi” Domnului pentru a crede și a avea încredere încredințându-i viața mea?

- Mă însuflețesc să spun împreună cu mulțimea: “Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta”?

- Cred și am încredere în Isus, care astăzi mi se revelează ca Pâine a Vieții pentru ca să nu flămânzesc și să nu însetez niciodată?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune vom folosi prima lectură din această duminică: Ex 16,2-4.12-15

16

Dumnezeu îi hrănește pe fiii lui Israel

1 La o lună și jumătate după ce au ieșit din Egipt, fiii lui Israel au plecat de la Elim și au ajuns în pustiul Sin, care se află între Elim și muntele Sinai. 2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise și a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le-au zis: «Mai bine am fi murit de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele cu carne și când mâncam pâine pe săturate. Voi ne-ați scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toți care suntem adunați aici».

4-5 Domnul i-a zis lui Moise: «Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să-și adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea».

12 «Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune-le: “După asfințitul soarelui veți avea carne din belșug și dimineața veți mânca pâine pe săturate. Veți recunoaște atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru».

13-14 În aceeași seară a venit un stol de prepelițe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineață era un strat de rouă în jurul taberei. Când stratul de rouă s-a ridicat, a rămas pe suprafața pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel și-au zis unul către altul: “Manhu?”, ceea ce înseamnă: “Ce-i aceasta?”, căci nu știau ce era. Moise le-a zis: “Aceasta este pâinea pe care Domnul v-o dă să o mâncați”.

Să ținem cont de modul în care Domnul hrănește poporul său în VT. Acest episod este semn a ceea ce prezintă acum Isus în In 6.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație vom folosi fraza interlocutorilor lui Isus:

- Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta…

- Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta…

O repetăm în mod ritmic și senin.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să-l redescopăr pe Isus în fiecare zi ca Dumnezeu și Domn care hrănește sufletul meu și spiritul meu.

Propunere comunitară

- Stabiliți un dialog cu ceilalți tineri referitor la “identitatea” lui Isus: Cine este Isus pentru fiecare?

 

* * *

 

Nu ajunge pâinea trupului…

Autor: pr. Virgil Blaj, OFMConv

Problema cea mai evidentă care apare în lecturile de astăzi, și anume cea a “pâinii”, nu este nicidecum nouă, pentru că ea l-a însoțit pe om încă de la pierderea fericirii paradisului. După ce, în urma neascultării, a încălcat porunca lui Dumnezeu și a părăsit paradisul, omul a primit poruncă să-și câștige pâinea din “sudoarea frunții”. Și poate că dificultatea cea mai mare nu este atât truda, efortul sau munca, ci mai ales ostilitatea naturii și a pământului care nu oferă roade pe măsura muncii, nedreptatea celorlalți care vor să câștige “pâinea” fără o muncă cinstită, lipsa unui salariu decent, sau lipsa unui loc de muncă, atât de necesar pentru câștigarea “pâinii”.
Dacă vă aduceți aminte, în evanghelia de acum două duminici, evanghelistul Marcu, sublinia un detaliu foarte important pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu. Spunea că Isus “ridicând ochii și văzând mulțimea de oameni, i s-a făcut milă”. Dumnezeu nu este indiferent față de nevoile noastre. Isus simte milă pentru că privește omul cu ochii inimii și astfel înțelege care sunt nevoile și dorințele sale cele mai profunde. Și în timp ce apostolii își fac calcule cum să rezolve problema foamei mulțimii (evanghelia din duminica trecuta), Isus satură lumea, folosindu-se de generozitatea unui tânăr, care îi oferă traista sa cu 5 pâini și 2 pești.
Lumea continuă să-l caute pe Isus considerând că el este capabil să rezolve una din cele mai mari probleme ale omenirii: problema pâinii. Și vor să-l facă rege. Isus însă se retrage pe munte, el singur, probabil dezamăgit pentru că semnul făcut de el nu a fost înțeles. De fapt, în evanghelia de astăzi, le spune clar oamenilor: “Adevăr, adevăr vă zic: mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat”. Iată așadar o greșeală care se ridică deseori în calea credinței noastre și pe care ne-o semnalează Isus astăzi: să vezi și totuși să nu crezi.
Evanghelistul Ioan nu folosește în evanghelia sa cuvântul miracol sau minune ci semn. Semnul este un indicator. El nu poate deveni scop sau țintă de atins. El indică scopul, trimite la ceva ce încă nu se vede. Oprirea la semn este de scurtă durată, nu este definitivă. Pentru Sf. Ioan, toate minunile săvârșite de Isus sunt “semne”, sau, pentru a mă folosi de un cuvânt mai comun, sunt “indicatori”. Așa cum sunt, de exemplu, semnele de circulație, sau indicatoarele de pe șosele. Dacă îți propui să mergi la București cu mașina, sau cu trenul, de-a lungul drumului poți observa multe indicatoare spre această localitate. Dar nu te oprești la ele, ci doar le privești, și vezi dacă ești pe drumul cel bun. Semnul, indicatorul, confirmă sau îndreaptă ceea ce deja se crede. Tot astfel Isus prin semnul “înmulțirii pâinilor” ne indică o realitate care se află dincolo de hrana materială. Este un indicator al hranei care este însuși Isus Cristos, Pâinea vieții. Dar poate vă veți întreba: De ce nu le-a spus Isus apostolilor direct acest adevăr? Tocmai a încercat să le spună în Evanghelia de astăzi, și am auzit care a fost reacția lor: mai vor un semn. Minunea nu naște credința, ci credința naște minunea. De fapt, în tot acest discurs euharistic, pe care-l vom asculta și în duminicile următoare, apare constant, pe de o parte invitația lui Isus de a privi dincolo de materie, și incapacitatea mulțimii de a trece pragul acesteia. Problema așadar nu este una de pâine sau de hrană, cât mai ales una de credință.
Primul semn al unei credințe slabe, șovăielnice, sau de-a dreptul al lipsei ei, este “cârteala”. Am auzit cum în prima lectură poporul ales, aflându-se în pustiu spre țara promisă, începe să regrete “oalele cu carne” lăsate în Egipt. Trăiesc cu nostalgie perioada sclaviei și suferă de libertate. Își pierd încrederea în Dumnezeu și în slujitorii săi, cârtind împotriva lor, pentru că nu au cu ce să-și astâmpere foamea.
Ce înseamnă a cârti? Conform DEX-ului “a cârti” înseamnă a-și exprima (mereu) nemulțumirea prin murmure sau critici, a se plânge, a protesta (mereu), a bombăni, a bodogăni. Cel care cârtește nu este mulțumit. Păcatul cârtelii exprimă în primul rând o “memorie scurtă”. Poporul uită de binecuvântările lui Dumnezeu (cum a fost scos din sclavia Egiptului, cum a trecut Marea Roșie ca pe uscat, cum a fost condus de Dumnezeu printr-un nor de lumină) și se plânge. Cârteala naște în inima celui care consideră că merită mai mult decât a primit. O astfel de persoană, dacă ar fi sinceră, ar recunoaște că, de fapt, nu este mulțumită în primul rând de sine, pentru că inima sa caută doar “hrana care trece”. Nu a gustat din Pâinea vieții. Cel care murmură, nu face acest lucru pentru că trece printr-o situație grea, ci pentru că-i lipsește credința. Păcatul cârtelii este deseori pedepsit de Dumnezeu în Biblie, pentru că el este rodul unei inimi împietrite, care nu vede harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. De asemenea, acest păcat exprimă o excesivă orientare a omului spre bunurile acestei lumi. Evreii murmurau împotriva lui Dumnezeu pentru că nu erau sătui. E adevărat că pentru a trăi, trebuie să ne hrănim. Ori, noi știm că hrana materială oricât de multă și de bună ar fi nu reușește niciodată să astâmpere pe deplin foamea omului. Tot ce mâncăm nu ne satură niciodată definitiv. Deși am mâncat foarte bine astăzi, mâine vom avea din nou nevoie de hrană. Iată așadar cum evreii caută ceva definitiv acolo unde nu poate fi găsit.
În Evanghelie Isus se prezintă pe sine ca pâinea care poate astâmpăra definitiv foamea omului: “Eu sunt pâinea vieții: cel care vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată”. Înseamnă atunci că cine se hrănește cu această pâine nu mai are nevoie de pâine și de apă? Dumnezeu a dat unor sfinți și acest dar, trăind mulți ani doar cu Sfânta Împărtășanie, însă sensul cuvintelor sale este altul: Cine crede în el, oricât de multe lipsuri și încercări va întâmpina în această viață, oricât îi va lipsi hrana materială, nu se va descuraja căci va vedea binecuvântarea lui Dumnezeu, acolo unde ochii trupului văd doar lipsă.
Isus nu se propune mulțimii ca o soluție la problemele sale. Ne-a învățat duminica trecută, că pentru a rezolva problema foamei din lume, este necesară puțină bunăvoință, generozitate și dreptate. (E scandalos ca in 2009 sa existe încă atâția oameni care să moară de foame. Cf. Fondului Alimentar Mondial aprox. 25.000 de persoane mor in fiecare zi datorită lipsei hranei. Zilnic la 6 secunde moare un copil datorită subnutriției. În timp ce în Anglia în 2005 s-au cheltuit peste 120 mil. euro pe cadouri pt. animalele de companie. Zilnic sunt aruncate tone de alimente ca sa nu fie scăzute prețurile. Îl putem noi acuza pe Dumnezeu de toate aceste rele!)
Isus însă ne face o invitație: “Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care v-o va da Fiul Omului, el, pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl”. Cristos a venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu spunându-ne sau amintindu-ne că “nu numai cu pâine trăiește omul”, ori dacă cel trimis de Tatăl s-a făcut purtătorul unui astfel de cuvânt înseamnă că pentru cel care crede el nu poate fi indiferent. Omul are sădită în el, adică o dorință profundă de “altceva” pe care, în această lume, mulți sunt interesați să o acopere cu “pâine”, “putere”, “bani”. Cu toate acestea sunt lucruri pe care orice om își dă seama că nu le poate avea oricum, că nu le poate cumpăra și nu le găsește în supermarketuri.
Puterile acestei lumi se folosesc deseori de o înșelătorie care în lumea antică era exprimată prin cunoscuta expresie “panes et circenses” (pâine și circ). Pentru a-i controla pe subalterni e de ajuns să le oferi “pâine”, adică hrană, și “circ” adică distracții. Însă și în acea perioadă, ca și în zilele noastre au fost și sunt oameni care iau în serios cuvintele lui Isus: “Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare”. Dumnezeu ne vrea liberi, pentru că suntem fii săi! Iată de ce nu ajung nici pâinea și nici circul. Ele răspund doar parțial nevoilor omului, care este capabil, ca în numele conștiinței și credinței sale, să refuze sau să se opună unor nevoi imediate pentru a pătrunde într-o dimensiune inaccesibilă celor “sătui și ghiftuiți”.
Cunoscutul scriitor rus Dostoievski, într-una din operele intitulate Frații Karamazov, descrie un dialog între Isus venit pe pământ și Marele Inchizitor, care la un moment dat i se adresează astfel Mântuitorului: “Dă-i pâine și omul ți se va supune fără greș, e cea mai sigură chezășie; dar dacă în același timp cineva – nu Tu, altcineva – s-ar întâmpla să-i prindă în mreajă conștiința, atunci să știi, e-n stare să se lipsească până și de pâinea cu care îl îmbii, și să-l urmeze pe acela care va fi izbutit să-i subjuge cugetul…”
Conștiința omului se află într-o luptă continuă cu “stomacul” său care deseori îi închide orizontul nemuririi, făcându-l să creadă că este mult mai important să trăiești clipa decât să te preocupi de sensul vieții sau de veșnicie. Până la urmă Dostoievski a intuit bine că “taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești”, adică să te preocupi de rostul tău în această lume. Fără această lămurire nu putem fi mulțumiți chiar dacă în jurul nostru s-ar afla grămezi de pâine. Poate de aceea, în pedagogia divină, pustiul, ca loc al lipsei hranei materiale, dar al prezenței harului, este atât de necesar în drumul credinței. Vorba lui A. Pronzato: “Când Dumnezeu intră în acțiune în viața ta, răstoarnă negreșit ‘oala cu carne’”.
Concluzia? Să ne însușim cu credință cuvintele Sf. Paul din a doua lectură, pe care să le repetăm cât mai des în această săptămână, până vor fi îndrăgite de inima noastră: “Înnoiți-vă duhul și felul vostru de a gândi. Însușiți-vă purtarea omului nou, care a fost creat într-adevăr drept și sfânt după chipul lui Dumnezeu”.