Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XIII-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 21,33-44
Apostolul: 1Corinteni 16,13-24

Matei 21,33-44

Ascultați altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moștenitorul; veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe acești răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. Zis-a lor Isus: Au n-ați citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri”? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
IPS Andrei Rymarenko
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Duminica a XIII-a după Rusalii

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Este un adevăr de credință – întemeiat deci pe Sfânta Scriptură și pe Sfânta Tradiție – că omul poate cunoaște existența lui Dumnezeu și atributele Sale, desăvârșirea Sa unică, chiar și numai cu lumina naturală a minții, prin considerarea admirabilei ordini și finalități din universul mic și din universul mare. Aceasta ne-o spune limpede Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani, unde le reproșează păgânilor vina de a nu-L cinsti pe Dumnezeu, deși L-au cunoscut, “căci” – spune el – “ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este arătat întru ei, pentru că le-a arătat Dumnezeu. Pentru că cele nevăzute ale Lui (adică însușirile Lui, n. n.) de la facerea lumii s-au făcut cunoscute din făpturi și se văd precum și veșnica lui putere și înțelepciune, ca ei să nu poată avea cu ce să se apere” (Romani I, 19-20). Omul poate cunoaște, de asemenea, și numai cu mintea, și alte adevăruri de credință necesare pentru mântuire – de exemplu nemurirea sufletului și existența răsplatei și pedepsei în cealaltă viață. Dar el nu poate cunoaște și pătrunde numai cu mintea misterele, de pildă Sfânta Treime, Întruparea și transsubstanțierea, precum și alte adevăruri ce privesc modul cum trebuie să-L slujim pe Dumnezeu pentru a ne atinge scopul: mântuirea veșnică.

Toate acestea ni le-a descoperit Dumnezeu prin trimișii și profeții Săi, iar mai pe urmă prin însuși Fiul Său întrupat care a spus despre Sine: “Cel ce Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel ce M-a trimis” (Ioan XII, 45). El ni L-a descoperit pe Tatăl și ne-a arătat calea spre Dumnezeu și mijloacele prin care ajungem să ne unim cu El.

Poporul ales de Dumnezeu ca să i Se descopere și să beneficieze primul de mântuirea adusă de Fiul Său a fost poporul evreu. În sânul lui a luat trup omenesc și de la el trebuia să treacă Evanghelia la celelalte popoare. Cum a răspuns el acestei chemări ne-o ilustrează Parabola lui Isus consemnată de Sfântul Matei în evanghelia duminicii de azi.

Stăpânul viei din parabolă este Dumnezeu. El a făcut tot ce se putea face ca via Sa, adică poporul ales, să-I aducă roadele ce I se cuveneau. Îngrăditura, teascul, turnul construit în vie, înseamnă grija și predilecția cu care Dumnezeu a ocrotit dintru început, de-a lungul istoriei, acest popor. L-a scos din robia egipteană, l-a condus prin deșert spre Pământul făgăduinței, procurându-i în mod miraculos cele necesare existenței și scoțându-l biruitor din luptele cu neamurile păgâne. În schimbul grijii Sale părintești nu îi cerea decât să rămână credincios legământului încheiat cu Avraam, strămoșul lui.

Cum a răspuns acest popor la tot ce a făcut Dumnezeu pentru el, ne-o spune în continuare Evanghelia. Când a sosit vremea recoltei, Stăpânul viei Și-a trimis slujitorii să-I aducă rod din vie. Dar lucrătorii pe unul l-au omorât, pe altul l-au bătut, iar pe celălalt l-au ucis cu pietre. Alte sluji au avut aceeași soartă. E vorba de trimișii din Vechiul Testament. Profetul Ilie a fost persecutat și silit să se refugieze în pustiu din cauza regelui Ahab și a reginei Idolatre Izabela care instaurase cultul zeilor Baal și Astarta; profetul Ieremia a fost nevoit să ia calea exilului; profetul Isaia a fost tăiat în două cu ferăstrăul din ordinul regelui Manase; Zaharia, ultimul profet al Vechiului Testament, a fost omorât în templu. Regii au trăit toată gama dezordinii morale.

În cele din urmă, Însuși Fiul Stăpânului divin al viei, trimis la poporul ales ca să-l mântuiască, a fost răstignit ca cel mai mare răufăcător, astfel că pe drept întreabă Dumnezeu prin Isaia profetul: “Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut struguri sălbatici când Eu mă așteptam să facă struguri buni?” (Isaia V, 4).

Soarta ce îi va fi rezervată acestui popor după atâta infidelitate, nerecunoștință și împietrire față de bunătatea și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, o prevestește cu amărăciune Mântuitorul cu prilejul intrării triumfale în Ierusalim în Duminica Floriilor, când, privind orașul, “a plâns pentru el, zicând: «De ai fi priceput și tu în această zi a ta cele ce sunt pentru pacea ta! Iar acum s-au ascuns de la ochii tăi. Pentru că vor veni zile asupra ta și vor pune vrăjmașii tăi scut împrejurul tău și te vor înconjura și îmbulzi din toate părțile și te vor face asemenea cu pământul și nu vor lăsa în tine nici piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale»” (Luca XIX, 41-49). Aceeași soartă dramatică i-o prevestește Isus și în Evanghelia după Matei: “Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi precum își adună găina puii sub aripi, și nu ai vrut. Iată vi se va lăsa casa pustie” (Matei XXIII, 27-28). Da, pustie, și nu a rămas piatră pe piatră când orașul a fost asediat și templul distrus de generalul Titus, fiul Împăratului roman Vespasian, în anul 70 după Cristos.

Dumnezeu este primul care iubește și ultimul care își îndreaptă iubirea în altă parte, atunci când chemările, îndemnurile harurilor Sale sunt respinse cu îndărătnicie de către păcătos. Dar nici atunci nu-l părăsește, ci așteaptă cu îndelungă răbdare întoarcerea păcătosului. El își va încredința via altor lucrători, care își vor aduce roadele așteptate. Își va forma un nou popor ales din toate neamurile pământului. Acest popor este Biserica Sa, făgăduită lui Avraam, întemeiată pe Petru și propovăduită de cei doisprezece galileeni și de urmașii lor, Trupul Tainic al lui Cristos, Împărăția spirituală ce începe aici și se desăvârșește în Cer, și în care, în cele din urmă, vor intra și cei care au încetat de a fi poporul ales.

Iubiți credincioși, acum, așadar, din mila lui Dumnezeu, noi suntem poporul ales; fiecare din noi am devenit o viță din via Lui, pe care suntem chemați s-o cultivăm și să-I aducem roadele așteptate de El. Prin Sfântul Botez, în ființa noastră s-a vărsat viața divină a lui Cristos, harul sfințitor; pentru sporirea și rodirea acestei vieți divine ni se pun la dispoziție Sfintele Taine, mai ales Sfânta Pocăință și Sfânta Euharistie care ne asigură harurile necesare pentru o viață curată și suportarea crucii de fiecare zi. Din partea lui Dumnezeu nu mi-a lipsit nici o lumină, nici un har pentru a putea înainta în virtute, în unirea cu El. Sfântul Ioan Evanghelistul în prologul Evangheliei Sale ne spune despre Isus: “Și Cuvântul trup S-a făcut și S-a sălășluit întru noi și am văzut mărirea Lui, mărire ca a unuia născut din Tatăl, plin de dar și de adevăr (…). Că din plinătatea Lui noi toți am luat și dar peste dar” (Ioan I, 14, 16). Am primit deci prisos de haruri.

Cum am răspuns acestei iubiri infinite? Ce am făcut cu darurile oferite cu atâta generozitate? Cum am primit cuvântul Evangheliei Sale? Ce roade am adus până acum și ce trebuie să fac, începând chiar de azi, pentru ca vița care sunt eu să-I aducă Stăpânului meu ceresc struguri în loc de aguridă?

Înainte de a răspunde, trebuie să facem câteva precizări. În primul rând, să nu pierd din vedere nici o clipă că principiul din care izvorăște viața mea de creștin este harul sfințitor care îmi transmite viața divină, viața Sfintei Treimi. Fără acest har sufletul este mort pentru Cer, precum trupul este mort fără suflet, astfel că orice gând bun, orice dorință, orice faptă, oricât de bună ar fi ea din punct de vedere natural, omenesc, nu are nici o valoare, nici un merit înaintea lui Dumnezeu dacă nu izvorăște din harul sfințitor. “Fără harul lui Dumnezeu nu sunt nimic”, spune Sfântul Pavel. Urmează, de aci, că trebuie să depun toată strădania ca să-mi păstrez cu orice preț acest har și să-l sporesc prin conlucrarea cu harurile ajutătoare, îndeplinindu-mi îndatoririle impuse de iubirea față de Dumnezeu, față de aproapele și față de mine însumi. În toate să am intenția curată, căutând în toate împrejurările voința lui Dumnezeu, în comportarea în familie, pe stradă, la școală, la birou, în întreprindere. Astfel vom deveni viță roditoare, realizând îndemnul Sfântului Pavel: “Ori de mâncați, ori de beți, orice altceva faceți, toate spre mai mare mărirea lui Dumnezeu să le faceți” (I Corinteni X, 31 ). Amin.

 

* * *

 

Despre preoție și pastorație

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Era un om oarecare, stăpîn al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor… (Matei 21, 33)

Iubiți credincioși,

În mai multe locuri din Sfînta Scriptură, lumea pe care a zidit-o Dumnezeu este asemănată cu via. Cel mai clar spune însăși Evanghelia de astăzi: “Era un om oarecare, stăpîn al casei sale, care a sădit vie”. Acesta este Însuși Dumnezeu, Stăpînul cerului și al pămîntului, Care a creat toate cele văzute și nevăzute și a zidit lumea ca pe o vie a casei Sale! În alt loc spune Mîntuitorul: Eu sînt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul… Eu sînt vița, voi mlădițele (Ioan 15, 1-5). Proorocul David aseamănă și el lumea cu via și se roagă pentru desăvîrșirea ei, zicînd: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvîrșește pe ea (Psalm 79, 15-16).

Oare de ce aseamănă Dumnezeu lumea cu via sau cu grîul gata de seceriș și nu cu altceva? Pentru că atît via cît și grîul sînt cele două roade de frunte ale pămîntului care țin viața trupească a oamenilor. Apoi, pentru că pîinea și vinul, prin Sfînta Liturghie, se prefac în Trupul și Sîngele lui Hristos care mențin viața duhovnicească a sufletelor noastre. Că precum pîinea și vinul “întăresc inima omului” așa Sfînta Împărtășanie întărește credința, iartă păcatele și mîntuiește sufletul omului credincios. Pîinea și vinul, la care adesea este pomenit și untdelemnul, sînt alimente de bază ale omenirii care au un dublu caracter sacru, căci hrănesc atît trupul cît și sufletul prin jertfa liturgică.

Dar via, adică lumea sădită de Dumnezeu, nu a fost lăsată la întîmplare, nu a fost părăsită de El. Dimpotrivă, de la început lumea a fost ținută sub pronia divină; căci după ce a sădit-o Dumnezeu, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor iar el s-a dus departe (Matei 21, 33). Vedeți grija lui Dumnezeu pentru lume? A sădit-o cu propriile Sale mîini, făcînd pe om după chipul și asemănarea Sa; a îngrădit-o cu gard împotriva hoților, adică a îngrădit lumea cu poruncile și învățăturile celor două Legi a Vechiului și a Noului Testament, cu canoane și Sinoade ecumenice care apară unitatea și adevărul dreptei credințe. Apoi, în mijlocul viei, Domnul “a săpat teasc”, adică a făcut altarul de jertfă, pe care se aduce, prin Hristos, jertfa liturghică pentru mîntuirea întregii lumi. Ba, mai mult, Dumnezeu “a clădit un turn de pază și a dat via lucrătorilor, iar El S-a dus departe”. Turnul de pază este Biserica întemeiată de Iisus Hristos ca un turn de veghe și apărare împotriva diavolilor, a sectelor și a tuturor smintelilor și păcatelor care ucid sufletele noastre.

Deci, cînd toate acestea au fost săvîrșite, adică lumea a fost răscumpărată și Biserica întemeiată, Domnul nostru Iisus Hristos a încredințat via Sa, adică lumea, Bisericii și Evanghelia “lucrătorilor”, adică Apostolilor, episcopilor și preoților. Ei sînt lucrătorii viei lui Hristos. Lor li s-a încredințat întreaga operă de propovăduire a Evangheliei, de slujire a Bisericii, săvîrșirea Sfintei Liturghii, învățătura și apărarea credinței ortodoxe, sfințirea oamenilor prin harul Duhului Sfînt, revărsat prin lucrarea celor șapte Sfinte Taine, paza viei prin împlinirea poruncilor evanghelice și aducerea roadelor la vreme. Iar roadele viei sînt sufletele mîntuite prin lucrarea faptelor bune. Slujitorii Bisericii sînt lucrătorii Evangheliei, adică împreună lucrători cu Hristos, cu îngerii, cu Apostolii și cu toți sfinții la mîntuirea și înnoirea lumii.

Vedeți ce mare este misiunea apostolică și harul preoției? Slujitorii Bisericii conlucrează cu Însuși Dumnezeu, cu cele trei persoane ale Preasfintei Treimi și cu toate puterile cerești. Prin jertfa liturgică ei unesc cerul cu pămîntul, coboară pe Hristos pe sfintele altare și în inimile oamenilor. Prin cuvintele lor leagă și dezleagă păcatele lumii, scot sufletele din iad și demonii din oameni. Prin harul dumnezeiesc pe care îl au de la Hristos, împart Duhul Sfînt credincioșilor prin cele șapte Sfinte Taine, sfințesc, dezleagă, binecuvîntează, călăuzesc pe calea mîntuirii, învață, mîngîie sufletele iubitoare de Dumnezeu. Ce cinste mai de preț căutăm? Sau ce har dat oamenilor este mai mare ca acela al preoției? Episcopii și preoții sînt urmașii direcți ai Sfinților Apostoli. Ei sînt datori să lucreze cu timp și fără timp via lumii creștine și să adune cît mai multe roade, adică fapte bune și suflete curate, vrednice de Împărăția lui Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

Prima datorie a preotului în parohie este să săvîrșească sfintele slujbe cu toată evlavia, începînd cu Sfînta Liturghie. Altarul bisericii din fiecare sat este simbolizat de “teascul” pe care l-a săpat Dumnezeu în via Sa, cum ne spune Sfînta Evanghelie de astăzi. Că precum în teasc se prefac strugurii în vin, așa pe Sfînta Masă din altar pîinea și vinul se prefac în Trupul și Sîngele lui Hristos în timpul Sfintei Liturghii. Cu cît va sluji cu mai multă evlavie și vrednicie sufletească, cu atît va dobîndi mai mult dar de la Dumnezeu, va umple biserica de credincioși și va aduce mai multe suflete pe calea mîntuirii.

A doua datorie a preotului este să învețe pe credincioși dreapta credință, adică să-i catehizeze cu timp, și fără timp, prin predici bune, practice, izvorîte din inimă; prin explicarea Sfintei Scripturi în duh ortodox, prin citirea în biserică și acasă de texte patristice, cărți de călăuză duhovnicească, învățături morale necesare tuturor și mai ales copiilor și tinerilor. Aceste învățături formează “gardul” Bisericii, cu care a îngrădit Dumnezeu via Sa. Precum orice vie fără gard este furată și stricată de străini, de vierul cel sălbatic, adică de diavolul, cum spune psalmistul, tot așa și credincioșii din parohie, dacă nu sînt educați religios și deprinși cu iertarea, cu rugăciuni, cu postul și cu citirea cărților sfinte, se răcesc în credință, sînt indiferenți față de Biserică, devin îndoielnici, necredincioși, bețivi, imorali și unii sînt amăgiți și atrași de secte.

A treia datorie de mare răspundere a preotului în parohie este să păzească via lui Hristos. Turnul de pază zidit de Dumnezeu “în via Sa” simbolizează Biserica, această corabie a mîntuirii lumii, care ne duce spre cele veșnice, ne scapă de duhurile rele cu care ne luptăm pînă la moarte, ne izbăvește de înecare în marea vieții și ne sfințește prin cele șapte Sfinte Taine, mai ales prin Botez, Mirungere, Spovedanie și Sfînta Împărtășanie. Biserica, prin preoți, apără dreapta credință și ajută la ridicarea sufletelor din iad și a celor căzute în robia patimilor și a păcatelor, înălțîndu-le spre Hristos și Împărăția Cerurilor.

Iată, pe scurt, marea datorie evanghelică a preoților și păstorilor (episcopilor) Bisericii lui Hristos. Ei sînt grădinarii creștinilor. De felul cum își împlinesc ei misiunea depinde realizarea roadelor cerute, adică mîntuirea lor și a sufletelor încredințate lor de Mîntuitorul Hristos. Pentru aceasta însă preoții și păstorii trebuie să fie de mici chemați și aleși de Hristos la slujirea Evangheliei Sale. Cei nechemați și nesfințiți prin hirotonie, adică prin punerea mîinilor episcopilor, nu au ce căuta în cler, căci preoția este slujire și har, iar nu funcție cu scop de “cîștig urît” și mîndrie. Apoi slujitorii trebuie să provină din familii sănătoase, ortodoxe, devotate Bisericii. La seminarii este bine să se aleagă tineri din familii model în toate, cu atestarea scrisă a duhovnicului respectiv. La studii, viitorii candidați la preoție să iubească mai mult ca orice rugăciunea, biserica, slujbele, studiul, viața morală, practica liturgică, spovedania deasă la două-trei săptămîni și practica duhovnicească în vacanțe pe la mînăstiri. Pentru căsnicie li se cere să caute soții bune, evlavioase, milostive, mame model în toate. Familia preotului trebuie să fie un exemplu viu pentru enoriași, adică să fie o casă cu mulți copii, modestă, binecuvîntată, legată permanent de Hristos, de enoriași și de biserică.

Evlavia, moralitatea, rugăciunea, cultura teologică, slujbele regulate la biserică, milostenia și rîvna pentru Hristos sînt virtuți de bază ale preoților, fără de care nu se pot mîntui nici slujitorii, nici credincioșii. “Preotul, spune Sfîntul Ioan Gură de Aur, trebuie să se jertfească, nu numai să jertfească”, adică să se ostenească a spovedi pe toți enoriașii regulat în cele patru sfinte posturi, să se jertfească ziua și noaptea a menține sfintele slujbe după rînduială, a cerceta pe toți în casele lor, a împăca pe toți cei certați, a mîngîia pe cei întristați, a ajuta pe cei săraci și bolnavi, a hrăni pe toți fiii săi sufletești cu predici bune, pline de căldură părintească și cu cărți sfinte de rugăciune și învățătură.

Spune Mîntuitorul nostru Iisus Hristos în Sfînta Evanghelie: Eu sînt vița, voi sînteți mlădițele. Cel ce rămîne în Mine și Eu în el, acesta aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic (Ioan 15, 5). Hristos este vița, “tulpina viei”, iar mlădițele care ies din tulpină sînt Apostolii, episcopii și preoții. Acei așa-ziși păstori de suflete, care au rupt legătura cu Biserica lui Hristos, nu mai au harul mîntuirii, căci s-au rupt de trupul Bisericii ca și mlădițele de viță și se usucă spre veșnica lor osîndă, că nu mai au legătură cu Hristos, cu Harul Duhului Sfînt, cu Tainele Bisericii, cu Sfînta Liturghie, cu Crucea, cu sfinții din cer și cu toți drepții. Iar păstorii adevărați sînt preoții care sfințesc slujba în sfintele biserici, care au grijă de turma încredințată lor de Hristos, care se roagă cu credință și trăiesc în bucuria Duhului Sfînt, care se luptă pentru Evanghelie, pentru credință, pentru mîntuirea credincioșilor lor. Fericiți sînt slujitorii pe care îi va afla Hristos făcînd așa și vai celor ce-i va afla dormind sau lenevindu-se!

Dar care sînt roadele pe care le cere Hristos de la slujitorii Bisericii? Precum roadele mlădițelor de vie sînt strugurii, tot așa roadele mlădițelor lui Hristos, adică ale păstorilor sînt sufletele mîntuite. Acestea sînt creștinii pe care preoții îi cîștigă prin pocăință și îi aduc la Hristos din cîrciumi, de la judecăți, de la desfrîu, de la secte, din robia păcatelor și a morții. Creștinii care ascultă de păstori, de Hristos ascultă, că zice Domnul: Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă; iar cel ce se leapădă de voi, de Mine se leapădă (Luca 19, 16). Dacă preotul slujește cu evlavie, învață pe toți, se roagă și face tot ce poate, dar credincioșii nu-l urmează, el va lua plata lucrătorului credincios, iar ei, neascultătorii, vor lua osîndă. Aceștia sînt ca via neroditoare, ca frunzele viei lovite de brumă care cad și se aruncă în foc.

Vai de credincioșii care nu merg la biserică din lenevire sau necredință! Vai de cei ce se rup de trupul Bisericii lui Hristos și cad în secte, că sectele nu duc la mîntuire, fiind rupte de vița vieții care este Hristos! Vai și de păstorii care nu se ostenesc să aducă roade la vreme din via încredințată lor! Adică smintesc turma, pierd sufletele și lasă să intre lupii în piei de oaie, adică sectanții în parohiile lor. Căci va veni Hristos, stăpînul viei, și pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor (Matei 21, 40-41).

Iubiți credincioși,

Vedeți ce mare este răspunderea preoților pentru sufletele voastre? Vedeți cît trebuie să se jertfească ei pentru mîntuirea credincioșilor? Mulți însă îi judecă și îi osîndesc, uitînd că și ei sînt oameni, că au familie și trebuie să se îngrijească atît de enoriași și de casa lui Dumnezeu, cît și de casele lor. Să știți că preoții ar putea fi mult mai devotați, mai buni, dacă ar fi alături de ei toți credincioșii satelor și orașelor noastre. Căci dacă preoții văd bisericile pline de credincioși, mai ales în sărbători, credința lor sporește, harul lucrează mai mult prin ei, predicile lor devin mai vii și pătrund în inima fiecăruia.

Iar cînd preoții văd mai mulți săteni la cîrciumi, la tîrguri și judecăți, decît la biserică în timpul Sfintei Liturghii din Duminici și sărbători, ei se întristează și slăbesc duhovnicește. Credem că preoții buni se datorează și credincioșilor buni, rîvnitori pentru Hristos; iar cei mai puțini buni se datorează și enoriașilor slabi în credință și indiferenți de mîntuirea lor. Dar fiecare va fi judecat după faptele sale de Dumnezeu, știutorul inimilor noastre.

De aceea, frații mei, vă îndemn să iubiți pe Dumnezeu și Biserica Lui. Iubiți pe păstorii Bisericii, ascultați de ei și vă rugați pentru ei, ca niște fii sufletești, că ei priveghează pentru sufletele voastre, ca cei ce vor da seamă (Evrei 13, 17). Vă mai îndemn să nu lipsiți în sărbători de la biserică, și să ascultați cu evlavie sfintele slujbe, mai ales Sfînta Liturghie. Hristos este de față în Sfîntul Altar și noi să lipsim? Maica Domnului cu toți îngerii și sfinții sînt în biserică și slăvesc pe Dumnezeu împreună cu preotul și noi ne ducem atunci la plăceri și la beții? Nu uitați să pomeniți pe preoți la rugăciunile voastre, din dragoste și din datorie, că sînt sfințiți de Hristos și poartă în ei Harul Duhului Sfînt.

Să rugăm pe marele Arhiereu Iisus Hristos, Păstorul și Mîntuitorul sufletelor noastre, să rînduiască păstori și preoți cît mai buni Bisericii Sale, iar nouă să ne dea mai multă credință și fapte bune spre dobîndirea cereștilor bunătăți. Amin.

 

* * *

 

Lucrătorii din vie

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor”, le-a spus Cristos discipolilor Săi. Dacă vă amintiți, duminica trecută aceste cuvinte au apărut la sfârșitul lecturii evanghelice. Un tânăr s-a apropiat de Cristos și a întrebat: Ce să fac ca să am viața veșnică? Atunci Domnul i-a răspuns: Păzește poruncile. Și când tânărul i-a spus că a făcut deja acest lucru, Domnul, văzând inima lui, a spus: Renunță la tot ceea ce ai. Dar tânărul era bogat, și pentru el bogățiile lui erau puterea care îi dădea statutul în societate, așa că și-a plecat capul și s-a îndepărtat. Atunci Cristos le-a spus discipolilor Săi: “Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor” (Matei 19,16-23).

Cum așa? De ce? Dacă luăm lectura evanghelică de astăzi, vedem de ce. Parabola de astăzi ne spune că Domnul a plantat o vie și i-a trimis pe lucrătorii lui să lucreze în această vie (Matei 21,33-42). Și le-a dat tot ceea ce aveau nevoie pentru viețile lor. Dar lucrătorilor le-a plăcut atât de mult să trăiască și să muncească în această vie încât au început să simtă că locul le aparține. Tot mai mult au început să considere ca fiind a lor toată prosperitatea pe care puteau să o obțină din strugurii care creșteau din belșug în via care nu le aparținea; și treptat au început să îl uite pe stăpânul viei. Domnul le-a dat tot ceea ce era necesar pentru traiul lor, pentru viața lor, dar ei au început să considere că toate acestea li se cuvin de drept. Ei înțelegeau altfel lucrurile: au avut posibilitatea de a folosi via și toată frumusețea acestor bunuri pământești pe care Dumnezeu le-a dat omului. Acest lucru i-a captivat atât de mult încât au uitat complet, sau mai bine spus nu s-au gândit deloc la faptul că toate acestea erau temporare; și că anii vor trece, și va veni ora în care vor trebui să plece; și totul din vie va rămâne aici, dar ei vor pleca. Vedeți, li s-a cerut ceva diferit: în timp ce cultivau via, ar fi trebuit să cultive și ceea ce i s-a dat omului.

Și ce i s-a dat de fapt omului? O ființă umană are un trup căruia îi trebuie mâncare, băutură, mișcare, odihnă – lucrurile pe care le numim viața trupului. Dar omul are și un spirit care năzuiește întotdeauna spre ideal. Și indiferent cât de bună ar fi viața noastră pământească, într-o inimă umană se va agita întotdeauna ceea ce nu poate fi satisfăcut de lucrurile care ne înconjoară. Și va apărea tristețea, și conștiința ne va spune că nu am făcut ceea ce trebuie, deoarece imaginea lui Dumnezeu este în fiecare ființă umană, în spiritul său; și spiritul are de asemenea nevoie de viață.

Din punct de vedere trupesc, lucrătorii din vie erau în regulă, dar ei au distorsionat viața spirituală și au trăit-o după trup. Și astfel conștiința a fost suprimată. Ea exista, dar era acoperită. Și astfel se dovedește ceea ce s-a spus despre tânărul bogat: este greu pentru cineva care își pune încrederea în bogății să intre în Împărăția Cerurilor. Ochii sunt închiși, conștiința este întunecată. În exterior, el pare a fi într-o stare bună, dar în lăuntrul său conștiința îl chinuie neîncetat. Nici o speranță, nici o mângâiere. Și astfel ființa umană încearcă totul. Își spune: voi merge într-o stațiune, voi călători, îmi voi asigura tot confortul. Îmi voi aranja viața de familie, voi avea copii. Mă voi distra. Dar aici, în cel mai bun caz, va veni bătrânețea; în cel mai rău caz însă – boala. Când vin aceste zile critice, nimic nu poate aduce liniștea. Indiferent cât de multă frumusețe pământească sau cât de multe bunuri pământești avem – conștiința ne va chinui. Acest lucru îl exprimă parabola de astăzi. Lucrătorii l-au ucis chiar pe moștenitor pentru ca să nu renunțe la bucuriile viei. Dar tot au fost alungați din vie. Cum? Aceasta este ceea ce numim suferința conștiinței, pe care nimic nu o poate potoli. Suferință – suferință fără cale de ieșire.

Așadar Evanghelia de astăzi completează într-un fel Evanghelia de săptămâna trecută și ne spune: Fraților, aveți grijă ca acest lucru să nu se întâmple cu voi, ca frumusețea pământească în care trăim să nu se schimbe în această vie din parabolă! Pentru ce avem nevoie de această vie, de aceste vile, automobile, dacă inima noastră este sfâșiată? Să începem să trăim în conformitate cu Fericirile, și atunci inima noastră se va umple de pace, de iubire, de adierea paradisului. Și cu această plinătate a inimii, vom intra în viața veșnică. Dar dacă nu ne înțelegem pe noi înșine, vom fi asemenea evreilor. Evreii l-au așteptat pe Mesia care, potrivit înțelegerii Talmudului, trebuia să fie conducătorul lumii și să îi supună pe toți evreilor. Și au așteptat un astfel de Mesia. Și când a apărut Cristos – care avea toate puterile: a liniștit marea, a săturat cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești, și a vindecat boli – în înțelegerea lor, a acelor vremuri, ar fi fost imposibil să găsească un comandant mai bun pentru armata evreiască. Nu ar mai fi fost nevoie de provizii de hrană, de prim ajutor sau de spitale. Cristos putea să le facă pe toate. Și au așteptat… să vadă ce se va întâmpla mai departe.

Cristos s-a urcat pe un munte și pentru prima oară a început să vorbească în public: Fericiți cei săraci cu spiritul, fericiți cei ce plâng, fericiți cei blânzi, cei prigoniți (Matei 5,3-11). Evreii au așteptat putere; dar Cristos a vorbit despre sărăcie, blândețe, suferințe. Cu siguranță, evreii s-au întors împotriva Lui. Cristos vorbea despre ceva diferit de ceea ce așteptau ei – nu despre stăpânire. Dacă cineva ar merge pe urmele Lui? Ce s-ar întâmpla? Erau derutați. S-ar întâmpla exact lucru de care avem nevoie: ar fi pace în inimi, cu care este ușor să treci prin această viață și să nu te temi să intri în viața veșnică.

 

* * *

 

Pilda viei

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

În această pericopă a ucigașilor moștenitorului viei, ne sunt prezentate trei aspecte importante:

1. Grija lui Dumnezeu față de poporul Său ales – Israel.

2. Nerecunoștința poporului israelit față de Dumnezeu.

3. Pedeapsa lui Dumnezeu față de această nerecunoștință.

Un om bogat, gospodar, a plantat o vie, a făcut tot ceea ce a fost nevoie, ca să o ferească de cei care o amenințau cu distrugerea și pentru ca la timpul ei să ofere fructe bune. «Via Domnului Savaot este casa lui Israel», citim în cartea Profetului Isaia (5, 7). Cu 18 secole înainte de venirea Mântuitorului, Dumnezeu l-a ales pe patriarhul Avraam și neamul său, ca ei să servească planului Său de răscumpărare a omenirii de păcatul strămoșesc și pentru ca din neam în neam, să transmită mesajul venirii lui Isus Hristos pe pământ, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. «Voi umbla printre voi și voi fi Dumnezeul vostru, iar voi poporul Meu» (Leviticul 26, 12).

«Eu Te-am plantat, ca pe o viță de soi, ca pe cea mai curată sămânță», spune Domnul prin Profetul Ieremia (2, 21). «O Dumnezeul puterilor… Tu ai mutat via din Egipt», spune psalmistul, (80, 8). În templul Ierusalimului lângă intrarea în Sfânta Sfintelor era desenat un ciorchine mare având struguri de aur – simbolul lui Israel.

Dumnezeu s-a îngrijit de poporul Său, l-a eliberat miraculos din sclavia Egiptului, i-a oferit Zece Porunci pe Muntele Sinai, a făcut pentru el numeroase minuni și a trimis profeți, care permanent au amintit poporului că trebuie să-L servească cu fidelitate pe Dumnezeu.

Viticultorul întotdeauna se îngrijește de vița de vie, în special de coroana ei, pentru a o păzi din calea dăunătorilor și a răufăcătorilor. Dumnezeu l-a înzestrat pe poporul israelit cu o Lege, pentru ca poporul evreu să nu imite popoarele păgâne.

Stăpânul viticultor a construit un foișor, în care paznicii petrec priveghind via. Un astfel de foișor a fost pentru poporul israelit Templul din Ierusalim, în care preoții ofereau lui Dumnezeu sacrificii și implorau binecuvântarea cerească pentru popor. Bunul și îndurătorul Dumnezeu a binecuvântat cu iubire poporul israelit. Prin urmare, poporul ales era dator să servească cu fidelitate lui Dumnezeu, dar istoria lui Israel ne arată că s-a opus voinței Lui.

La timpul recoltei stăpânul viei și-a trimis servitorii, pentru a-i aduce partea care i se cuvine din vie, dar lucrătorii i-au prins pe servitori, pe unul l-au bătut, iar pe ceilalți i-au omorât. În cele din urmă stăpânul viei îl trimite pe fiul său iubit, spunând: «Se vor rușina de fiul meu» (Matei 21, 37). Dar lucrătorii l-au prins și l-au omorât.

Acesta este chipul istoriei poporului israelit. Dumnezeu și-a trimis pe servitorii Lui – profeții ¬-, care în numele Domnului au adus “roade” demne de adevăr și fidelitate față de El, dar israeliții nu i-au ascultat pe trimișii lui Dumnezeu. Pe profetul Ilie l-au alungat, pe Isaia l-au omorât, pe Ieremia l-au tăiat, pe Ezechil l-au omorât, pe Zaharia l-au omorât la altar, la fel și pe alți profeți i-au omorât. Cu durere în suflet Mântuitorul a spus: «Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeți și cu pietre ucizi pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit» (Matei 23,37).

Atunci când a venit pe pământ promisul și mult așteptatul Mesia – Hristos, conducătorii poporului s-au lepădat de El. Au condamnat inocența Sa la moarte și L-au dat lui Pilat ca să-L răstignească.

Înainte cu opt sute de ani profetul Isaia descria nerecunoștința poporului israelit, spunând: «Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de iubire pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. El a săpat-o, a curățit-o de pietre și a plantat-o cu viță de bun soi. Ridicat-a în mijlocul ei un turn, săpat-a și un teasc. Și avea speranță, că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. Și acum voi locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, fiți judecători între mine și via mea! Ce se putea face pentru via mea și nu am făcut eu? Pentru ce atunci când am sperat, să-mi rodească struguri mi-a rodit aguridă?» (Isaia 5, 1-4).

Nerecunoștința amară a poporului israelit, a atras asupra lui pedeapsa. «Acum vă voi face să știți cum mă voi purta cu via Mea: strica-voi gardul ei și ea va fi pustiită, dărâma-voi zidul ei și ea va fi călcată în picioare. Și o voi pustii!» (Isaia 5, 5-6). Iar Hristos: «De aceea vă spun, că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va oferi neamului, care va da roadele ei.» (Matei 21, 43). Această pedeapsă a venit în anul 70 d.H., când legiunile romane au înconjurat zidurile Ierusalimului la Sărbătoarea Paștilor, când în oraș se aflau în jur de un milion șapte sute de evrei. Asediul a durat patru luni. În oraș era foamete și mulți au pierit. Numai lângă una dintre porțile cetății au fost aruncate de către locuitori o sută șaisprezece mii de cadavre, iar peste zidurile cetății au fost aruncate peste cinci sute de mii de trupuri neînsuflețite. Pe aceia care au încercat să se furișeze afară din oraș i-au răstignit pe cruce, astfel că în fiecare zi erau răstigniți în jur de două sute de evrei.

După patru luni legiunile romane au cucerit orașul. Conducătorul Tit a spus cu mirare: “Numai Dumnezeu i-a smuls pe evrei din interiorul acestor ziduri, căci mâinile omului, nu puteau fi în stare de așa ceva. Romanii au ruinat orașul au aprins templul și au arat cu plugurile pământul. Nouăzeci și șapte de mii de tineri au fost duși în Roma, iar sute de mii au fost trimiși în sclavie la săpăturile care se desfășurau în regiunile Egiptului. Poporul ales a încetat de a mai fi poporul ales, iar toate popoarele păgâne, care au primit credința în Isus Hristos, au devenit moștenitoare ale mântuirii.

În timpul domniei Împăratului Adrian (în anul 135 d.H) israelienii s-au revoltat din nou împotriva Romei. Romanii au înăbușit repede această revoltă și sub pedeapsa morții au interzis evreilor să mai viziteze Ierusalimul. Numai o singură dată pe an, în data căderii Ierusalimului, israelienii aveau dreptul să-l viziteze pentru a plânge la ruinele Templului, dar și pentru aceasta trebuiau să plătească o sumă mare de bani. Sfântul Ieronim scrie despre aceasta: «Pentru bani au cumpărat aprobarea de a putea plânge la ruinele orașului lor de secole, acolo, unde în trecut pentru bani, au cumpărat Sângele lui Hristos»

Acest eveniment ne privește pe fiecare din noi. Noi, creștinii, suntem aleși și chemați de către Dumnezeu. Este un dar de la Domnul nostru și un privilegiu ceresc, că noi avem credința și aparținem Bisericii lui Hristos. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem frații și surorile Domnului nostru Isus Hristos. Avem rugăciuni, Sfânta Liturghie, Sfintele Sacramente, avem Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea suntem datori să ne folosim de aceste daruri ale lui Dumnezeu. Căci Isus spune: «Și oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere» (Luca 12, 48). Vocea conștiinței, condusă de Spiritul Sfânt, ne îndeamnă să fim creștini fermi, practicanți, să trăim în pace și în iubire cu semenii noștri, ca să devenim «lumină pentru lume» (Matei 5, 14).

Reflexie spirituală

“Dumnezeu este departe? Nu. O astfel de impresie nu este decât incapacitatea noastră de a sesiza prezența Sa pătrunzând toate lucrurile. Dumnezeu este acolo, tandru. El este aproape. El îți atinge dulce inima cu iubirea Sa. El îți spune: Nu te teme. El este aici, păstrat, putem zice, în adâncul sinelui nostru, care este un moment din viața pe care o avem, cu suavitatea discretă a iubirii Sale fără nume, chiar dacă noi nu Îi ieșim în întâmpinare. El este aici, asemenea luminii limpezi care luminează peste tot: nu se vede chipul său, dar este acela care, cu prețul propriului chip, Se dăruiește tuturor lucrurilor. Te crezi singur? Nu, iată că o voce îți spune: “Lasă-te în brațele acestui aproape Total, nu vei cădea în gol. Lasă-ți amarul, vei găsi ceea ce cauți.” (Karl Rahner)

 

* * *

 

Trădarea omului “reparată” de fidelitatea Domnului

Autor: pr. Mihai Tegzeș

Via și simbolul ei

În această pericopă – care dorește să ne atenționeze cu privire la refuzarea darului mântuirii lui Dumnezeu, de către om – Isus se folosește de imaginea “viei” pentru a sublinia, mai presus de toate, iubirea imensă a lui Dumnezeu față de poporul Său.

Cuvântul “vie” îl găsim de 91 de ori în VT. Via este simbolul fertilității, al stabilității, al binecuvântării pe care Domnul o revarsă peste poporul Său, dar de cele mai multe ori, via este simbolul poporului ales și iubit de Dumnezeu: Israel, lucru evident dacă privim la iubirea cu care Domnul a “îngrădit” această vie, poporul Său.

Isus se folosește de imaginea viei și explică sensul său definitiv, la lumina misterului morții și Învierii Sale. Parabola relatează apogeul opoziției dintre iubirea lui Dumnezeu și instinctul criminal al omului. Aceasta este drama istoriei, dar și misterul mântuirii, căci Domnul nu se predă, ci mântuiește omul din moarte, prin Învierea Sa. Această povestire este redactată de Marcu și de Luca, iar în Ioan 15, 1-5, Isus însuși o explică în chip profund.

Fiind o alegorie, elementele ei se referă la istoria concretă a poporului ales, iar sensul ei este transparent: Isus în ultimele zile ale vieții Sale face un ultim apel mai marilor poporului Israel, care pun la cale moartea Sa, încercând să-i convertească, până nu va fi prea târziu. În discursul Său, Domnul folosește imagini și simboluri, pentru a le aminti unele etape importante din istoria mântuirii, istoria iubirii fidele și statornice a lui Dumnezeu, pentru poporul Său instabil și trădător al Alianței.

Începutul pericopei face referire la un text din Isaia 5, 1-7 și arată că “patronul”, a făcut tot posibilul pentru ca via Sa să rodească. De fapt, profetul Isaia Îl compară pe Dumnezeu cu “țăranul” care se ocupă de via sa, din toate puterile sale, iubind-o și îngrijind-o. Via Domnului, adică poporul ales – în ciuda faptului că Israelul a fost ales de Dumnezeu, eliberat din sclavie și condus în pământul făgăduinței – nu aduce roadă vrednică de mântuire, nu răspunde iubirii lui Dumnezeu, nu se comportă, așa cum Domnul spera.

Iubirea Domnului “răsplătește” lipsa roadelor

Deoarece Dumnezeu, cu o iubire neobosită, a apărat poporul (via) și l-a umplut de darurile Sale, avea dreptul la roade: la răspunsul fidel și iubitor al poporului față de El. Însă degeaba Domnul a trimis de mai multe ori slugile Sale (profeții) pentru a-i aminti poporului de datoria respectării Alianței, căci el nu a ascultat de profeți, ci i-a ucis. La urmă, Domnul L-a trimis pe Fiul Său, pentru a-i aminti poporului Său, nu atât importanța roadelor, cât faptul că El este Stăpânul. Dar poporul L-a ucis pe Isus. Astfel interlocutorii lui Isus observă cât a fost de nerecunoscător poporul față de Dumnezeu, de-a lungul istoriei, provocându-L să intervină și să-l pedepsească.

Totuși, în Evanghelie, Isus ne spune că Dumnezeu este îngrijorat de soarta poporului Său. Pornind de la imaginea viei, Mântuitorul ne descoperă ceva nou: nu evidențiază lipsa roadelor (răutatea poporului), ci bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, care hotărăște să nu țină pentru Sine roadele viei. Dumnezeu dorește să împartă cu oamenii roadele, pentru că vrea ca aceștia să poată primi iubirea Sa și să lucreze cu responsabilitate în via pe care El le-a pregătit-o. Lucrătorilor nu le cere chirie, ci să împartă între ei roadele: să se iubească, să fie solidari.

Dacă Evanghelia ne dezvăluie că lucrătorii încearcă să devină singurii proprietari ai viei și ai roadelor sale, imediat, textul ei arată cum Isus, prin exemplul vieții Sale, ne învață că ceea ce contează este împărțirea bunurilor proprii și nu goana după avere; slujirea fraților noștri și nu asuprirea lor; ascultarea de alții, în special de Domnul și nu iluzia că le știi pe toate. Căci omul care se simte patron, atotștiutor, autonom, se îndepărtează de practicarea Evangheliei.

Dar în această relație monotonă – caracterizată de fidelitatea statornică a Domnului și de continua trădare a poporului – ce părea veșnică, intervine un element nou și neașteptat: “La urmă l-a trimis la ei pe Fiul Său, spunând: pe Fiul Meu îl vor respecta!“. De fapt, stăpânul le trimite comoara Sa cea mai de preț: unicul Său Fiu. Este ultima Sa încercare, ultima Sa speranță, ultima șansă pe care o acordă poporului ca să se convertească. Astfel, observăm că, răutății omului, Dumnezeu îi răspunde cu noi daruri, care culminează cu trimiterea în lume a Fiului Său preaiubit. Este un Dumnezeu care ne arată că vrea să fie alături de noi, în ciuda răutății noastre.

Povestind această parabolă, Isus demonstrează că este conștient că El este acest Fiu. Dacă, pe de o parte, acest text este o profeție clară a sfârșitului Său tragic, pe de altă parte, arată și iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru oameni, prin faptul că riscă însăși viața Fiului Său. Mai mult, din cuvintele pericopei reiese și încrederea Tatălui în lucrătorii viei: “pe El îl vor asculta!” Este ultima etapă a acestei relații. Cea mai tragică și cea mai plină de iubire: de iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Din păcate, se întâmplă exact lucrul la care Tatăl nu se aștepta. Falimentul este total, căci Fiul este refuzat și ucis. Omul nu putea răsplăti mai rău decât atât, imensa iubire a Domnului. Prin urmare, decepția stăpânului, adică a lui Dumnezeu, este totală.

Domnul salvează Alianța în mod definitiv

La sfârșitul povestirii, Isus cere părerea mai marilor poporului cu privire la reacția Stăpânului. Prin răspunsul lor: “Îi va ucide!” demonstrează cât sunt de departe de modul lui Dumnezeu de a gândi, pentru că Dumnezeu nu cunoaște răzbunarea – sau mai bine zis – răzbunarea Sa înseamnă iertare, milă, elemente pe care oamenii refuză să le dăruiască semenilor lor, dar pe care Dumnezeu le folosește în dinamica construirii poporului Său: Fiul Său va fi piatra din capul unghiului în componența noii construcții, Biserica. Noi, creștinii, trebuie să recunoaștem această “piatră” din capul unghiului, care pe toate le sprijină și le susține. Isus este “piatra”, “Capul” Bisericii, prin urmare mai marii Bisericii nu trebuie să se simtă stăpâni, ci slujitori!

Oare istoria Alianței se oprește aici? Israel ucide “fiul moștenitor”, dar istoria continuă. Isus învie din morți, construindu-Și noul popor, fără deosebire de cultură, rasă, stare socială… un popor capabil să primească iubirea și să aducă roadă.

Pentru că este vorba de istoria mântuirii, deoarece Dumnezeu este mai inteligent decât răutatea oamenilor… El va continua să-i iubească și va birui, căci “Piatra pe care lucrătorii au aruncat-o, a fost pusă în capul unghiului“. Cel pe care căpeteniile poporului L-au eliminat (judecându-L, ca fiind o piatră nepotrivită pentru a face parte din “clădire”, poporul Domnului), Dumnezeu L-a pus în capul unghiului, adică I-a dat funcția, rolul cel mai esențial și hotărâtor în vederea construirii noului popor: Biserica. De fapt, Isus cel răstignit de oameni, a fost înviat de Dumnezeu și făcut Domn al vieții, pentru noul popor, pentru toți cei care-L vor urma.

O a doua victorie a lui Dumnezeu se referă la Biserică: “Vă va fi luată Împărăția și va fi dată unui popor care va aduce roadă“. Acest popor, Biserica, este adevăratul Israel, fapt ce ne arată că Domnul este Tatăl tuturor oamenilor și nu doar al unui grup restrâns sau al unui popor. Iar acest popor nou -Biserica- este sprijinit și unit de piatra din capul unghiului, Cristos cel mort și Înviat. Membrii acestui popor, Biserica, sunt uniți de “Împărăția cerurilor” -adică de faptul că Dumnezeu, s-a apropiat în chip maxim de om, dăruindu-i-Se pe Sine omului, în Isus- pe care aceștia (creștinii-noul popor) n-o privesc pasiv, ci răspund iubirii Domnului, aducând roadă multă.

Noul popor al Domnului și roadele sale

Roadele creștinilor sunt vizibile în comportamentul lor bazat pe virtuți, pe o implicare serioasă în împlinirea voii Tatălui, revelată de Isus și sintetizată în iubirea concretă față de aproapele (cfr. Mt 3, 8-10; 7, 16-21; Fil 4, 8-9). Noul popor nu este delimitat după neam, zonă geografică sau rasă, ci după roade: “După roadele lor o să îi cunoașteți” (Mt 7, 20).

Faptul că Domnul pretinde roadele, trebuie să-l vedem doar ca o altă manifestare a iubirii Sale, care dorește să amintească slugilor că depind de El, că numai în El își pot afla fericirea și nu în logica lor falsă de patroni (care duce numai la dezbinări și la asuprirea omului de către om). De fapt, cei care se simt patroni, refuză buna înțelegere, pacea și inclusiv pe Fiul lui Dumnezeu. Cei care dețin puterea, uitând să se pună în slujba poporului, îl manipulează și îl subjugă. La urma urmei, Isus dorește să ne atenționeze cu privire la felul cum ne raportăm la Dumnezeu. Trebuie să nu-L vedem pe Domnul ca un antagonist al omului și să nu avem impresia că numai în momentul în care îl vom elimina pe Domnul, vom putea trăi în chip liber, chiar dacă aceste idei reflectă gândirea slujitorilor din Evanghelie. Prezența profeților și, la urmă a Fiului, le dă impresia că le este amenințată libertatea, puterea și autonomia pe care și-au câștigat-o. Nu sunt oare toate acestea, idei care reflectă mentalitatea omului din zilele noastre?

Acestei viziuni (gândiri), care simte ca și opresivă prezența Tatălui, îi opunem bucuria imensă de a ne recunoaște fii iubiți de Dumnezeu; harul de a fi considerați prieteni ai lui Dumnezeu și nu slujitori; conștiința că Dumnezeu a încredințat lumea libertății și responsabilității noastre, ca să aducem roadă în vederea mântuirii. Iar noi nu trebuie să uităm că suntem simple creaturi, care am primit darurile vieții și al viei, care nu sunt ale noastre, ci ale Domnului. De altfel, observăm că, Isus dorește să corecteze pretenția falsă a omului din zilele noastre, de a se folosi de viața sa și de creație, ca și cum ar fi ale sale, fără să țină seama că întregul univers este, înainte de toate, al lui Dumnezeu. Dacă uităm că toate lucrurile vin de la Domnul, atunci singurul scop al vieții noastre va fi cel de a aduna averi și de a le consuma. Consecințele le putem vedea nu doar la nivelul crizei economice mondiale, dar și în lipsa acută de solidaritatea dintre oameni, care provocă rasismul: cel care nu se comportă la fel ca și noi, cel care nu este din neamul nostru, trebuie eliminat! Dar ceea ce este și mai grav este faptul că sunt în criză inclusiv relațiile inter-familiare și inter-colegiale.

Pe drept cuvânt, Evanghelia îi mustră pe cei care doresc numai să înmulțească averile lor, în defavoarea semenilor. Să nu uităm că Sf. Francisc de Assisi și-a trăit viața abandonând totul și încrezându-se numai în Domnul! Aceasta este calea care duce la mântuire! Iar creșterea economică este inutilă, dacă relațiile inter-umane de bunătate și pace dispar.

Faptul că ne încredem în lucrurile trecătoare pe care le căutăm încontinuu, dovedește cât de mult ne-am înșelat cu privire la sensul adevărat al vieții noastre și cât de mult neglijăm fericirea noastră veșnică, riscând ca Împărăția să fie luată de la noi și dată altora, care vor aduce roadă multă.

Fraților! Nu putem interpreta această pericopă doar cu privirea ațintită la trecut, ca și cum ar fi adresată numai poporului Israel. Deoarece istoria mântuirii merge înainte și ne privește, pericopa referindu-se și la noi. De fapt, Domnul ne-a făcut și continuă să ne facă multe daruri. Îi mulțumim pentru ele? Nu trebuie să uităm că darurile Domnului sunt exigente, deoarece Cel care dă tot, așteaptă recunoștință totală de la celălalt, iar în măsura în care omul este recunoscător și își împlinește menirea pe pământ, va ajunge în veșnicia fericită din cer.

Să nu uităm că adevărata credință – dincolo de rugăciune, post, pioșenie – trebuie să se traducă în fapte de iubire, de milostenie și în solidaritate față de aproapele. Să privim la Maria – via perfectă pe care stăpânul a plantat-o – și să învățăm de la ea, să-L răsplătim pe Domnul ascultând de voia Sa, în mod special, permițându-I Mântuitorului, să pună tot mai mult stăpânire pe viața noastră.

În acest sens ne putem întreba dacă “producem” roadele pe care Domnul le așteaptă de la noi… sau Îi trădăm așteptările? Fiecare act de bunătate, chiar dacă este mic, fiecare împlinire a datoriei, fiecare rugăciune sunt tot atâtea roade cu care putem umple “coșul nostru” pentru a-L dărui Domnului.

Cuvintele acestei Evanghelii, Isus le pronunță în ultima Sa săptămână de viață. Sunt un fel de sinteză. Implică faptul că cel care ascultă, cunoaște toată Evanghelia până aici, dar și Vechiul Testament. Cunoscând că Isus a venit în numele iubirii, al bunătății, al vindecării… pentru a ne oferi plinătatea vieții, dar văzând cum este încontinuu refuzat, ne punem întrebarea: oare și noi Îl respingem? De ce? Nu este destul de bun? Ne-a mințit? Ne-a înșelat? Oare nu ne-a vindecat, iertat, săturat și luminat? Oare nu-L acceptăm numai pentru că ne spune adevărul? Ce mai trebuie să facă Isus pentru ca să câștige încrederea noastră și să pătrundă în inimile noastre? Problema este Isus… sau suntem noi? Suntem noi cei care nu vedem binele pe care ni-l fac cei de lângă noi, care ne ajută și ne susțin, dar suntem iuți în a-i critica? Nu vedem ceea ce avem, dar încontinuu ne plângem de ceea ce ne lipsește… Numai când o persoană moare, înțelegem cât de importantă era, cât ne iubea și cât de mult ne lipsește. De ce să nu ne dăm seama de aceste lucruri, înainte ca cei dragi ai noștri să moară? Trebuie să moară, ca numai după aceea să înțelegem cât erau de importanți?

Câteva exemple care ne pot ajuta să ne corectăm comportamentul

I-ai cerut soțului să cumpere o pâine, dar el a uitat. În loc să-l înțelegi, începi să-l insulți: “Numai asta ți-am cerut să o faci și nu ai făcut-o. Niciodată nu te vei schimba!” De ce nu înțelegem, că un simplu gest, poate distruge persoana pe care o avem lângă noi? Poate că este vorba de soțul care s-a trezit înaintea ta și ți-a pregătit micul dejun, apoi a muncit din greu, apreciat de colegi; te-a sunat să știe cum o duci; s-a reîntors acasă și și-a cerut iertare… Dar ajunge un gest pentru a distruge o relație minunată!

Când copilul vostru ia o notă mică vă enervați. De ce nu sărbătoriți atunci când ia o notă bună? De ce nu îl luați în seamă în clipele în care își dă silința să învețe din răsputeri?

Pe prietenul tău de peste 20 de ani, la prima sa greșeală, l-ai eliminat! Te superi din așa de puțin? Atât de egoist și de concentrat asupra ta și a ceea ce ți se întâmplă ești, încât închizi ușa în fața cuiva la prima greșeală? Oare problema este el sau ești chiar tu? Nu trebuie să permitem ca un gest negativ pe care cineva ni l-a făcut ,să distrugă o mie de acte de iubire, pe care tot acel cineva, ni le-a dăruit din inimă!

Fraților! Consider că am putea sintetiza lipsa roadelor și implicit refuzul iubirii (mântuirii) lui Dumnezeu din partea acelor lucrători, cu ajutorul unei istorioare: Omul și cele trei bărci. Se spune că, a fost odată o mare inundație. Apa a crescut până la etajul întâi iar omul se urcă pe acoperiș. Au venit pompierii cu o barcă pentru ca să îl salveze. Omul a spus: “Dumnezeu mi-a spus că orice mi s-ar întâmpla, mă va salva“. Și a refuzat să urce în barcă. Apa a ajuns la nivelul acoperișului. Iarăși au venit pompierii să-l salveze. “Dumnezeu mi-a spus că o să mă salveze“. Apa i-a ajuns la gât. Au venit din nou, dar omul refuza ajutorul. Știți ce s-a întâmplat cu el? A murit. Când a ajuns la judecată, i-a spus Domnului: “Mi-ai spus să nu mă necăjesc! Mi-ai spus că indiferent ce mi s-ar fi întâmplat Tu m-ai fi salvat…” Domnul i-a răspuns: “Prietene, ți-am trimis trei bărci“. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XIII-a a după Rusalii

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

“Nu am venit la Biserica pentru a trai ca ceilalti, ci pentru a trai asa dupa cum toti ar trebui sa traiasca” (sfantul Bonaventura).

In parabola Evangheliei de astazi, Isus, ne prezinta modul in care Dumnezeu interactioneaza cu omul, creatura sa cea mai de pret. Nu cred ca mai este nevoie a explica cine este Stapanul viei si nici lucratori carora le-a fost incredintata via. Acestea sunt Dumnezeu, stapanul si Creatorul tuturor, respectiv poporul lui Israel.

Din citirea acestui fragment evanghelic cu luare aminte putem observa ca Dumnezeu, inainte de a-i da vreo responsabilitate omului, se ingrijeste ca acesta sa aiba la indemana toate mijloacele necesare indepliniri acesteia. Mai intai este pusa grija Domnului: “… un proprietar care a plantat o vie pe care a inconjurat-o cu gard, a sapat in jurul ei un sant si a construit in mijlocul sau un turn de supraveghere. Dupa care a dat-o in arenda unor viticultori si a plecat in calatorie.” (v. 33). Cu alte cuvinte dupa ce omul a fost dotat cu toate cele necesare inclusiv cui increderea ca se va achita cu bine de sarcina primita, Stapanul pleaca si-l lasa singur. Din nefericire acesta nu face, intotdeauna, ceea ce trebuie si mai mult se aliaza cu diavolul si se umple de pacate despartindu-l de Dumnezeu. Dar, cu toate acestea, Stapanul nostru are rabdare cu omul si incearca indreptarea sa trimitandu-i profeti si prooroci care sa-l readuca la calea cea dreapta a lui Dumnezeu. Israelienilor le este trimis chiar Unicul sau Fiu pentru a aduce confirmare omului ca desi a pacatuit, Dumnezeu nu l-a lepadat de la fata sa, acordandu-i inca o sansa de indreptare. Daca el o va rata si pe aceasta la fel dupa cum au facut viticultori, il asteapta judecata si chiar moartea! In timp ce privilegiile acordate acestora se vor transfera altora mai promitatori

Daca cele aratate in aceasta parabola isi au radacina in ceea ce a facut poporul ales cu proorocii si profeti trimisi sa-l salveze si ceea ce avea sa faca, acest popor, Fiului lui Dumnezeu, nu peste multa vreme, aceasta devine profetia propriului Sau destin, in timp ce actul de acuzare adus conducatorilor iudei dealungul istoriei, stigmatul de calai a lui Isus. In drama condamnari la moarte a lui Isus de catre mai mari religiosi iudei se poate observa raportul dintre Dumnezeu – Tatal cu poporul lui Israel, pe care Biblia il marturiseste de la un capat la altul: neintelegerea vointei divine; infidelitatea acestuia fata de Dumnezeu; refuzul si chiar persecutatrea si moartea proorocilor si profetilor trimisi lor. Cu toate acestea planul lui Dumnezeu merge inainte chiar si cu aceasta oponenta a lui Israel, pentru ca: “Piatra pe care au aruncat-o zidari a ajuns in capul unghiului!” (v42). Isus condamnat si rastignit devine fundament si temelie pentru un nou inceput al noilor “viticultori” al unui nou popor nascut din coasta sangerand de pe cruce, care trebuie sa lucreze in asa fel “via” Domnului incat aceasta sa poata darui struguri dulci si placuti Stapanului ei.

Asadar, fiecare dintre noi, cei botezati in Cristos, suntem datori a traduce in viata de zi cu zi, valorile imparatiei lui Dumnezeu, adica: tot ceea ce este adevar; curatenia sufleteasca; dreptatea; cinstea si iubirea frateasca. Dar vedem cu durere ca nici noi nu ne indeplinim asa cum se cuvine datoria de crestin, deoarece uitandu-ne in jurul nostru, in societatea in care traim si comunitatea in care locuim, vom vedea ca multi dintre cei care frecventeaza astazi bisericile (indiferent de confesiune) nu vin cu gandul si dorinta de a se lasa transformati, de a li se modela modul de viata dupa invatatura lui Isus, ci vin, fie din obisnuinta (ceea ce nici nu ar fi atat de rau), fie din datoria pe care o au fata de Biserica, fie pentru ca vad si pe alti mergand la Biserica, fie chiar din frica sau rusine fata de concitadini. Si astfel, dupa cum vin, asa si pleaca! Nimic din ceea ce trebuia sa ramana in sufletul lor nu a ramas si inima le este la fel de saraca.

Dumnezeu asteapta, dar asteptarea sa este, cu regularitate, inselata! Dumnezeu ne ofera iubire, dar pentru aceasta primeste tradare! Dumnezeu ne cheama, mereu, prin Spiritul sfant, dar tot mereu primeste refuz! Haideti, iubiti mei, sa ne rugam de azi inainte pentru intelepciunea si curajul de a nu abuza niciodata de privilegiile primte de la Dumnezeu, ci sa folosim aceste daruri pentru a oferi Domnului rodul asteptat de la noi. Amin.

 

* * *

 

Slujitorii răi pierd împărăția lui Dumnezeu

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Sfânta Evanghelie din Duminica a XIII-a după Rusalii este plină de înțelesuri duhovnicești care se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât și la viața Bisericii. Parabola sau pilda pe care Mântuitorul Isus Hristos ne-o prezintă în Evanghelia acestei zile se referă la Legea Veche, la Vechiul Testament. Via pe care un stăpân o sădește, o împrejmuiește cu gard, o înzestrează cu un teasc și cu un turn de veghe și de apărare reprezintă lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, Stăpânul lumii, la care cheamă lucrători. Lucrătorii angajați ca să lucreze în vie sunt slujitorii Legii celei Vechi. Aceștia erau regi, arhierei sau mari preoți și învățători de Lege. Evanghelia ne mai spune că, după ce a sădit via, a împrejmuit-o, a săpat teasc în ea și a zidit turn, adică a lăsat via lucrătorilor într-o stare de organizare completă, stăpânul viei a plecat departe și a lăsat lucrători în vie să o păzească și să o cultive pentru a o face roditoare. Plecarea stăpânului departe are aici înțelesul duhovnicesc de libertate multă dăruită lucrătorilor.

Stăpânul nu a rămas lângă lucrători să-i supravegheze din aproape, ci îi supraveghea din depărtare, ca și când nu-i mai vedea. Prin aceasta Evanghelia ne arată cât de mult respectă Dumnezeu libertatea noastră de acțiune. El ne dăruiește libertate, ca noi în mod liber să împlinim voia Lui, să alegem între a fi credincioși și recunoscători sau a fi necredincioși și nerecunoscători. Să alegem între a fi lucrători cinstiți și buni, sau lucrători vicleni și răi. Aceasta este semnificația cuvintelor: “Iar el s-a dus departe” (Mt. 21, 33). Însă această libertate pe care stăpânul viei o acordă lucrătorilor viei nu este o indiferență din partea stăpânului viei; plecarea lui departe nu înseamnă nepăsare în privința modului cum este lucrată via și în privința timpului când ea trebuie să aducă roade. De aceea, stăpânul viei trimite, periodic, oameni ai săi ca să vadă cum lucrează lucrătorii din vie și dacă via este roditoare sau neroditoare. Plecarea departe mai are și înțelesul de îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, Care nu pedepsește pe om imediat după ce a săvârșit păcatul, ci, prin diferite mijloace, voiește să-l întoarcă din calea păcatului, pe calea împlinirii poruncilor Sale. Evanghelia ne spune că toți cei trimiși de Dumnezeu ca să verifice lucrarea lucrătorilor din vie au fost bătuți sau chiar omorâți, “pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre” (Mt. 21, 35). După aceea, stăpânul viei a trimis și mai mulți oameni ai săi, dar toți au avut aceeași soartă, toți au îndurat același tratament ostil, umilitor și ucigaș din partea lucrătorilor viei. În cele din urmă, stăpânul viei a trimis pe însuși fiul său, ca să vadă cum se comportă și cum lucrează lucrătorii din vie. Dar acești lucrători vicleni și răi au zis: “Acesta este fiul, adică moștenitorul. Veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis” (Mt. 21, 38-39). După ce a pronunțat aceste cuvinte, Mântuitorul Isus Hristos a întrebat pe arhiereii și fariseii care se aflau de față: “Ce va face stăpânul viei cu acești lucrători răi?” (Mt. 21, 40). Iar ei au răspuns: “Pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor” (Mt. 21, 41). Atunci pentru a le arăta că lucrătorii răi sunt tocmai ei, arhiereii, fariseii și cărturarii, Mântuitorul Isus Hristos le-a zis acestora: “Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va aduce roadele ei” (Mt. 21, 43).

Apoi Domnul Hristos amintește ceea ce au spus proorocii David (Ps. 117, 22-23) și Isaia (28, 16) despre piatra din capul unghiului pe care au nesocotit-o ziditorii, adăugând: “cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma; iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera” (Mt. 21, 44). Prin urmare, Mântuitorul Isus Hristos arată că El este piatra din capul unghiului de care depinde mântuirea sau pieirea oamenilor.

Această pildă din Evanghelia după Sfântul Matei se află și în Evangheliile după Sfântul Marcu și după Sfântul Luca. Toate aceste trei Evanghelii ne spun că arhiereii, fariseii și cărturarii au înțeles că Isus vorbea despre ei când le-a spus pilda lucrătorilor răi din vie (cf. Mt. 21, 45; Mc. 12, 12; Lc. 20, 19).

Această pildă sau parabolă a fost pronunțată după intrarea Domnului în Ierusalim, cu puțin timp înainte de pătimirile, de răstignirea și de moartea Sa pe Cruce. Deci pilda are și un conținut profetic, întrucât, la câteva zile după ce a rostit această pildă, Mântuitorul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a dovedit că El Însuși este fiul stăpânului pe care l-au omorât lucrătorii din vie, adică arhiereii, fariseii și cărturarii. Pilda aceasta ne arată că Dumnezeu a făcut din poporul evreu un popor ales ca să lucreze în via Domnului, l-a ales dintre celelalte popoare și i-a dat Legea lui Moise cu multe principii sau reguli religioase, morale și cultice, pentru a-l ajuta să-și păstreze identitatea sa, deoarece avea de împlinit o misiune sfântă. Teascul din vie este viața spirituală a poporului ales, iar turnul de pază este simbolul templului din Ierusalim în care Dumnezeu era prezent în modul cel mai intens, pentru că preînchipuia pe Mesia – Hristos. Trimișii stăpânului viei sunt proorocii sau profeții, pe care adesea conducătorii evreilor i-au bătut sau i-au ucis. Prin aceasta vedem că umanitatea păcătoasă, chiar dacă este chemată la o lucrare sfântă, devine adesea nerecunoscătoare, răzvrătită și îndărătnică în a împlini voia lui Dumnezeu. Comportamentul lucrătorilor răi din vie este comportamentul oamenilor răi care, după ce au fost chemați în via Domnului sau în lucrarea lui Dumnezeu, uită repede de stăpân și se fac stăpâni ei înșiși, considerând via ca fiind o proprietate a lor. De aceea, Mântuitorul le spune: “Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va aduce roadele ei” (Mt. 21, 43). Vedem că Domnul Isus identifică via din pilda Sa cu Împărăția lui Dumnezeu, iar lucrătorii viei sunt cei chemați de Dumnezeu să pregătească intrarea oamenilor în Împărăția Lui. Astfel via simbolizează lucrarea sfântă de mântuire a oamenilor.

Așadar, lucrarea pe pământ a lui Dumnezeu prin aleșii sau slujitorii Săi este lucrare de pregătire a oamenilor pentru mântuire, pentru a dobândi viața veșnică fericită din Împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă lucrarea aceasta nu se face după voia lui Dumnezeu, cei care nu lucrează bine nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, și nici nu vor putea zădărnici planul Lui de mântuire a lumii. Dumnezeu are un plan de mântuire a lumii și cheamă pe unii oameni să devină slujitori ai acestui plan, lucrători în via Domnului. Însă dacă ei nu sunt credincioși, harnici, smeriți și ascultători de Dumnezeu, El cheamă pe alții în locul lor, deoarece planul Lui trebuie să se împlinească întocmai, întrucât iubirea Lui milostivă pentru întreaga umanitate este mai tare decât răutatea demonilor și a oamenilor.

Evanghelia ne arată că este un privilegiu să fii chemat la împlinirea acestui plan, dar dacă nu răspunzi chemării sau preferinței lui Dumnezeu pentru tine, El cheamă la slujire pe alții mai vrednici decât tine, cheamă lucrători cinstiți și smeriți, lucrători harnici și buni, care nu au viclenie și lăcomie în suflet. Aceasta este semnificația cuvintelor: “Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va aduce roadele ei” (Mt. 21, 43).

Așa cum am spus mai înainte, pilda se referă în primul rând la slujitorii Legii Vechi, la învățătorii de lege și la mai-marii poporului evreu. Dar ținând seama de faptul că există totdeauna și pretutindeni în lumea marcată de păcat nu numai un răspuns pozitiv, ci și un răspuns ostil la lucrarea lui Dumnezeu, pilda din Evanghelia de astăzi ne cheamă și pe noi, slujitorii lui Hristos, la multă responsabilitate. Adică să nu punem stăpânire pe Biserică socotind “Via Domnului”, adică Biserica lui Hristos, ca și cum ea ar fi proprietatea noastră personală. Să nu ne lenevim, deoarece vom da seama de modul în care am predicat sau am ascultat Evanghelia, am săvârșit sau primit Sfintele Taine, am ajutat pe alții sau am primit ajutorul lor, de felul în care am împlinit sau nu voia lui Dumnezeu în lucrarea noastră. Ca atare, să nu lucrăm în Biserica lui Hristos contrar Evangheliei lui Hristos. Să nu cerem ajutor de la Biserică dacă nu ajutăm Biserica, când dorim să dobândim mântuirea sau viața veșnică.

Evanghelia ne cheamă, pe de o parte, să ne bucurăm de darul alegerii sau al chemării noastre la o lucrare sfântă a lui Dumnezeu pentru oameni, iar pe de altă parte, să ne cutremurăm de marea răspundere pe care o avem pentru lucrarea sfântă și mântuitoare la care am fost chemați. De ce? Pentru că e mai greu să se mântuiască slujitorii Sfântului Altar decât credincioșii mireni, întrucât se cere mai mult de la slujitorii Bisericii decât de la credincioșii ei. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață:

“Că spune Scriptura: Cei tari cumplit se vor certa (Înț. Sol. 6, 6); și: Cel care a știut voia stăpânului său și n-a făcut-o se va bate mult (Lc. 12, 47). Deci cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai mult pedepsit. De aceea, preotul care face același păcat ca și mireanul nu primește pedeapsa mireanului, ci o pedeapsă mult mai grea” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XXVI, 6).

Ce se cere mai mult de la slujitorii Bisericii decât de la credincioșii ei mireni? Răspunderea pentru mântuirea sufletelor credincioșilor încredințați lor spre păstorire. În concluzie, Evanghelia de astăzi cheamă pe toți slujitorii Bisericii lui Hristos să cultive “Via Domnului” cu multă responsabilitate. Putem fi păstori buni sau păstori răi, dascăli buni sau dascăli răi, putem lucra pentru zidirea sufletească a celor încredințați nouă spre păstorire sau putem fi nepăsători. Fiecare dintre noi va răspunde în fața lui Dumnezeu, “Stăpânul viei”, potrivit roadelor duhovnicești pe care le oferim Lui prin lucrarea noastră luminată și ajutată de harul Său.

Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu să ne bucurăm de harul chemării Lui și de roadele lucrării noastre spre slava Lui, amintindu-ne mereu de pilda talanților, unde se spune că stăpânul care a dăruit talanții laudă pe lucrătorii cinstiți și harnici, zicând: “Servitor bun, intră întru bucuria Domnului tău” (Mt. 25, 23). Amin!