Start > Ritul latin > Duminica a XXVI-a de peste an

Duminica a XXVI-a de peste an

27 September 2008
1,039 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul A)

Doamne, toate câte ni le-ai făcut, pe bună dreptate ni le-ai făcut, pentru că am păcătuit, călcând poruncile tale, dar pentru cinstea numelui tău, arată-ne marea ta îndurare“. (Ant. la intrare)

Acestea sunt cuvintele cu care am în¬ceput Sfânta Liturghie din duminica de astăzi. Ele exprimă a-devărata atitudine pe care noi trebuie s-o avem față de Dom¬nul. Dumnezeu cunoaște firea noastră umană, cunoaște natura noastră rănită de păcat; știe că îl vom ofensa prin păcatele noastre, știe că ne vom îndepărta de dânsul prin neascultarea noastră. Cu toate acestea, El continuă să fie mereu bun, mereu iubitor și milostiv. Chiar dacă l-am refuzat uneori în mod dureros, acest refuz nu ne îndepărtează definitiv de iubirea sa. Întotdeauna, Dumnezeu lasă încă o șansă, întotdeauna ne mai dă încă o speranță. Ceea ce trebuie deci să facem noi, este să ne căim de păcatele noastre, să ne întoarcem la Dumnezeu și să-l rugăm să ne ierte.

Asemenea tatălui fiului risipitor, Dumnezeu nu așteaptă explicații de la omul care a greșit. Important este ca el să se întoarcă și atunci Dumnezeu, ca un tată iubitor, îi va ieși în întâmpinare și ca un bun părinte îl va îmbrățișa și va face sărbătoare pentru întoarcerea fiecăruia dintre noi.

Liturgia Cuvântului din duminica de astăzi ne arată res¬ponsabilitatea personală cât privește mântuirea și zădărnicia recurgerii la privilegiile din trecut. Atât pasajul din Ezechiel, pe care l-am ascultat în prima lectură cât și textul evanghelic, scot în evidență pretenția unei categorii de oameni, care își revendică favoruri divine speciale. Din această categorie fac parte: conaționalii lui Ezechiel pe de o parte, iar pe de alta fariseii și cărturarii din timpul lui Isus. Și unii și alții aduc argumente care nu valorează nimic în fața lui Dumnezeu, deoarece, nu sfințenia unei terțe persoane ne merită mântuirea personală, dar credința și conduita proprie.

Fariseii din timpul lui Isus se mândreau cu faptul că a¬parțin poporului Alianței, dar prin răspunsul lor efectiv, re¬fuzau mesajul de mântuire adus de Cristos, sfârșind în reali¬tate prin a spune un “NU” încăpăținat Alianței însăși. Păcătoșii în schimb, deși la început l-au refuzat pe Dumnezeu, mai apoi s-au întors și au spus un sincer și total “DA”. De aceea, acestora din urmă le asigură Isus mântuirea.

Pentru Isus, exigența numărul unu, nu consistă în faptul de a te fi născut evreu, sau în a fi farizeu, saduceu… sau altceva, dar în a răspunde cu sinceritate la chemarea divină. Înaintea lui Dumnezeu nu ne putem justifica prin simplu fapt că ne numim creștini, sau că suntem catolici; sau că am fost botezați și facem parte dintr-o familie credincioasă. Nu ! Acest lucru nu este suficient. Decisiv este răspunsul nostru personal, izvorât dintr-o inimă sinceră; decisivă este fide¬litatea sau infidelitatea noastră față de Cristos.

În Evanghelia de astăzi, am văzut cum tatăl trimite pe cei doi fii să lucreze în via sa. Primul, spune ” Da ” Și nu se duce, încercând să-și înșele părintele. Al doilea, spu¬ne “nu” dar îi pare rău și se duce; știe că tatăl său va ierta răspunsul negativ și va privi la faptele sale. Parabola privește o pagină din istoria poporului evreu dar învățătura sa are rezonanțe până la noi, fiind valabilă pentru orice creștin. Fiecare dintre noi este chemat, con¬form stării sale, să lucreze în via Domnului, care este Bise¬rica. Fiecare credincios este chemat să dea mărturie despre credința care este în el, să fie lumină pentru cei din jur: “Pentru ca văzând faptele voastre bune – ne spune Isus – să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri” (Mt 5,16).

Răspunsul la inițiativa divină este bun numai dacă fap¬tele urmează cuvintelor. Dar câte morminte albite de aparența ascultării nu ascund oare în ele moartea ? Declarațiile teo¬retice și exterioare ale acelora care se pretind drepți și buni, nu ajută cu nimic la mântuire.

Mai marii poporului, susțineau că numai poporul ales este destinat mântuirii, iar păgânii și chiar cei păcătoși din poporul lor sunt osândiți. Prin parabola celor doi fii, Isus se opune acestei mentalități, vrând să înfiereze pretenț¬iile nejustificate ale acelora care o făceau pe călăuzele. În finalul Evangheliei, Mântuitorul rostește clar con¬damnarea fariseilor și cărturarilor: “Vameșii și femeile des¬frânate vor merge înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu”. Este posibil așa ceva? Ia Isus apărarea celor păcătoși? Apă¬ră păcatul ? Nu, nicidecum! Cuvintele lui Isus nu sunt o apologie la adresa vameșilor și a păcătoșilor. Meri¬tul pe care îl recunoaște acestora, este acela că ei s-au recunoscut păcătoși, că și-au recunoscut slăbiciunile, și s-au întors la Dumnezeu rugându-l să-i ierte. Cu siguranță îi va ierta, deoarece tot Isus ne spune în Evanghelia Sfântului Ioan ” Pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară“.

Păcatul capital care se împotrivește convertirii, este mândria. Fariseii și cărturarii nu l-au ascultat nici pe Ioan Botezătorul, fiind surzi la predica sa și încrezându-se prea mult în propria știință; nu l-au ascultat nici pe Isus, deoa¬rece erau prea mândri pentru a accepta învățătura ” Fiului lemnarului.” Ei au fost puși după vameși și păcătoși tocmai pentru faptul că nu și-au recunoscut propria stare păcătoasă, mândria îi determină să se considere autosuficienți.

Îndemnul la convertire din pericopa evanghelică apare clar și în considerația pe care profetul Ezechiel o face în faimosul capitol 18 al cărții sale, asupra responsabilității individuale. Întregul capitol este o continuă invitație la convertire și o apărare a modului de a proceda al lui Dumne¬zeu. Conaționalii lui Ezechiel îl considerau pe Dumnezeu ne¬drept, deoarece – spuneau ei – sunt pedepsiți, sunt exilați pentru păcatele părinților lor. Dumnezeu, însă îi admonestează; ” Oare căile mele nu sunt drepte, sau mai degrabă căile voastre?“. Profetul le răspunde în versetul 30 al aceluiași capitol: “ Fiecare va fi judecat după comportamentul său personal “. Nu este decisiv trecutul, vrednicia sau nevrednicia înaintaș¬ilor. Fundamental este răspunsul personal de convertire pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l cere.

Exilații ca și fariseii din Evanghelie, invocau sus și tare că sunt popor ales și au deci privilegii deosebite, uitând să privească la propriul lor comportament. Atât profetul Ezechiel cât și Isus arată insuficiența simplei apartenențe la un cerc, la o familie, la un popor privilegiat. Această apartenență nu scutește omul de responsabilitate.

În antichitate era la mare cinste să poți spune: “Sunt cetățean roman” (Fap 22, 25 – 25), sau grec. Astăzi poate, este o mare cinste să fii american, francez sau englez. A¬partenența la o categorie determinată este ocazie de mare e¬fect, care suscită, care trezește admirație, respect, stimă sau măcar teamă. Dar înaintea lui Dumnezeu acest lucru nu ser¬vește la nimic, nici nu ajută la mântuire.

Dumnezeu înfăptuiește întotdeauna dreptatea. Cel care se încăpățânează în necredința sa, în păcatul său, este pedepsit chiar dacă face parte din poporul ales; cel care se întoarce de la calea sa rea, este răsplătit indiferent de poporul din care face parte. Pentru a realiza convertirea despre care ne vorbește atât Evanghelia cât și profetul Ezechiel, avem nevoie de u¬milință. Sf. Paul pune la temelia trăirii creștine, exem¬plul de ascultare și de umilință pe care ni l-a dat Cristos. Dumnezeu cunoaște firea noastră slabă; știe că este greu să ne călcăm în picioare propriul orgoliu, de aceea ni l-a dat pe Fiul său, care este model de Ascultare, de Dăruire, și de U¬milință absolută.

Imnul pascal pe care l-am auzit în cea de-a doua lectu¬ră, este un apel la umilință, pe care Sf. Paul îl adreseaz㬠comunității din Filipi, apel care este la fel de valabil atât ieri cât și astăzi, deoarece numai umilința poate îndepărta acea specie de carie (Os 5, 12) care distruge, care roade co¬muniunea dintre oameni, care roade comunitatea religioasă. Nucleul central al cântului este reprezentat de contrastul coborâre-înălțare. Fiul lui Dumnezeu și-a asumat natura uma¬nă, a îmbrăcat umanitatea noastră, uitând parcă de egalitatea sa cu Dumnezeu. Este văzut ca “Servitorul suferind” din Isaia 53, a înfruntat experiența morții, și încă cea mai in¬famă : crucea. Moartea însă, nu este umilirea definitivă; El se va ridica deoarece pământul va face să încolțească trium¬ful. A doua parte a imnului este dedicată înălțării și glori¬ei pascale a lui Isus care, după o schemă verticală este “deasupra oricărui alt nume” și în fața căruia trebuie să se plece tot genunchiul: al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ.

În acest fel umilința și moartea devin și pentru creștin instrument fecund de mântuire și de glorie. Ascultarea și dă¬ruirea de sine este modelul pe care Sf. Paul îl prezintă credincioșilor, îndemnându-i să-și fixeze ochii asupra lui Cristos crucificat. Acestei ascultări i se opune falsa și i¬pocrita ascultare a fiului în aparență fidel, dar în realitate pervers și rebel.

Isus Cristos, coboară de la înălțimea lui Dumnezeu la ni¬velul omului, și nu numai atât, dar între oameni își alege ultimul loc și acceptă moartea rezervată sclavilor. În acest moment intervine Tatăl și-l ridică la înălțimea cu¬venită, la slava sa de la început.

Creștinul, dacă vrea să fie înălțat de Dumnezeu, trebuie mai întâi să se coboare în ochii proprii, să se recunoască slab și mic, să se umilească și să se abandoneze în brațele Tatălui ceresc, deoarece numai la acest nivel Dumnezeu inter¬vine și ridică pe om din mocirlă, făcându-l fiul său adoptiv.

Începem o nouă săptămână; să avem mereu înaintea ochilor exemplul de umilință pe care ni l-a dat Cristos, iar ca model de convertire să-l luăm pe cel de-al doilea fiu din Evanghelia de astăzi, care este o mângâiere pentru toți sărmanii păcătoși și o încurajare pentru a se întoarce, deoarece Dumnezeu îi așteaptă ca să-i ierte i să-i mântuiască.

Mihai Mărtinaș

Ritul latin