Start > Ritul latin > Pozitivul negativ și negativul pozitiv

Pozitivul negativ și negativul pozitiv

27 September 2008
953 afișări

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul A)

Nu numai parabola din Evanghelia de azi, dar și alte două care vor urma în două duminici consecutive, au aceeași temă: refuzul conducătorilor spirituali ai poporului iudeu de a da ascultare învățăturilor lui Isus și ascultarea prestată de cei pe care ei îi disprețuiesc, de păcătoșii publici și de păgâni.

După cum Giulgiul sfânt din Torino poartă întipărite urmele rănilor lui Isus ca într-un negativ fotografic, dar arată pozitivul iubirii divine, tot așa Evanghelia de azi ne arată negativul uman al celui ce spune nu legii lui Moise și apoi da faptelor de pocăință cerute de Isus și pozitivul uman al celui ce spune “da” legii și “nu” chemării Mântuitorului. Negativul divin arată iubire și pozitivul uman arată ură. “da” pentru lege și “nu” pentru fapte; “nu” pentru lege și “da” pentru fapte de pocăință.

Fariseii, cărturarii și arhiereii, fiind conducătorii spirituali și religioși ai poporului ales, considerându-se drepți, dar printr-o dreptate moștenită, nu se lăsau convinși de necesitatea pocăinței la care Isus i-a chemat cu insistență de mai multe ori: “S-a împlinit timpul și Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie!” (Mc 1,15) și: “Vă spun că mai multă bucurie va fi în Cer pentru un păcătos care se convertește, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care nu au nevoie de convertire” (Lc 15,7). Bunăstarea materială de care se bucurau le dădea convingerea că moștenesc binecuvântarea lui Dumnezeu făcută strămoșilor pentru fidelitatea față de legământ, față de lege. Parabola celor doi fii, din Evanghelia pe care am ascultat-o (Mt 21,28-32), vrea să-trezească din eroarea lor și să le arate responsabilitatea personală pe care o au în fața lui Dumnezeu pentru fiecare faptă rea pe care o fac. Ei considerau, într-un fel, că Dumnezeu și-a schimbat atitudinea greșită, pe care i-o imputau strămoșii lor de pe vremea profetului Ezechiel, de a pedepsi fiii pentru păcatele părinților, ci acum, din contra, răsplătește fiii pentru vredniciile părinților, fiindcă meritele strămoșilor întrec micile greșeli ale copiilor de azi, așa că fariseii, cărturarii și arhiereii se credeau sfinți și drepți fiindcă moștenesc vredniciile strămoșilor și țin la loc de cinste Legea, de aceea cred că pot spune cu fruntea sus: “Tatăl nostru este Avram… Noi nu suntem născuți din adulter” (In 8,39.41) și îl avem pe Moise care a dat părinților noștri să mănânce pâine cerească (cf. In 6,31).

Fariseii și cărturarii credeau că strămoșii, lăsându-le ca moștenire Legea, le-au lăsat și meritele lor legate de observarea Legii, le-a lăsat un fel de imunitate parlamentară sau diplomatică, cum am spune azi, sau, acea apartenență la PCR-ul de ieri, în care ajungea să-ți arăți carnetul roșu și ți se deschideau toate ușile și se făceau nevăzute toate fărădelegile… Fariseii și cărturarii făceau parte din partidul Legii, se bucurau de imunitate legală și de aceea nimeni nu avea voie să se lege de conduita lor morală; apartenența la Lege le dădea dreptul de a fi tratați ca “drepți”. N-au înțeles că Legea în esența ei îi chema tot la fapte, la o convertire continuă spre Dumnezeu. De aceea Isus le-a reproșat, când ei susțineau că sunt ucenicii lui Moise: “Învinuitorul vostru este Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci de l-ați fi crezut pe Moise, m-ați crede și pe mine, deoarece el despre mine a scris” (In 5,45-46). Pe drept Ioan Botezătorul i-a numit “pui de vipere” (Mt 3,7) și Isus “fățarnici” de foarte multe ori.

Contemporanii profetului Ezechiel, despre care este vorba în lectura întâi (Ez 18,25-28) aveau o soartă tristă. Alianța era ruptă, templul era distrus, cetatea sfântă fusese pradă flăcărilor, nu mai exista nici altar și nici jertfe de împăcare și de îndreptare… Pot fi o mângâiere lacrimile vărsate printre sălciile de pe malurile râurilor din Babilon? Se lamentau și se criticau mereu între ei că sunt victima nedreptății divine, că părinții lor au păcătuit și ei trag ponoasele – “Părinții au mâncat auguridă și copiilor li se strepezesc dinții” (Ez 18,2), “Calea Domnului nu este dreaptă”. Pe de altă parte, voiau ei să spună, dacă avem vreo vină, oare vredniciile lui Avram, Moise, Iosue, David, Iosia, Ezechia și ale atâtor alți strămoși drepți, nu valorează nimic? Nu-l rugăm noi pe Iahve: “Din iubire față de slujitorul tău David”, ai milă de noi? S-a risipit iubirea Ta în negura trecutului? Resemnarea cu condițiile de viață de la fața locului se instaurează cu încetul, dar murmurul continuă și devine ca o obișnuință, ca o a doua natură: orice rău li se întâmplă, Iahve este de vină. Poporul nu murmură până nu se găsește un lider care să lanseze ideea nemulțumirii și să indice izvorul răului, încercând să abată, de obicei, atenția supușilor de la propriile fărădelegi…

Ezechiel simte impulsul profetic de a lămuri problema: Fiecare este responsabil de faptele proprii: cel rău moare pentru faptele lui; cel drept va trăi după dreptatea lui. Ezechiel nu tăgăduiește principiul solidarității, pus în fața lui Israel de Dumnezeu însuși: “Iată, eu pun azi în fața ta viața și binele, moartea și rău” (Deut 30,15), dar Ezechiel explică responsabilitatea pe care o are fiecare pentru toți și toți pentru unul. Apoi, trecutul nu constituie o fatalitate. Greșelile trecutului au repercusiuni asupra prezentului, ca și în moștenirile materiale, dar acestea pot fi înlăturate printr-un efort prezent, individual și colectiv, fiindcă Dumnezeu iubește convertirea celui păcătos ca să trăiască. Vrea să le spună Ezechiel: Dacă voi nu faceți ceea ce iubește Iahve, atunci calea cui nu este dreaptă? Vreți să iubească rătăcirile voastre? Convertiți-vă și veți trăi!

În lectura a doua (Fap 2,1-11), sfântul apostol Paul se îndreaptă spre acei conducători spirituali din Filipi care se credeau stăpânii doctrinei creștine și începeau să aibă tendințe dictatoriale față de credincioșii de rând. Acestora, apostolul neamurilor le propune exemplul lui Cristos, care singur “fiind Dumnezeu din fire”, el singur “este Domnul”. Este Domn prin biruința repurtată asupra morții, dar și prin autoritatea pe care o are acum asupra Bisericii sale, asupra a tot ceea ce este creat și tinde spre “propria libertate” (cf. Rom 2,5-11). Prin urmare, cei chemați să conducă în Biserică, nu au numai misiunea de a participa la slava și stăpânirea lui Cristos, ci trebuie să urmeze și starea personală a lui Cristos și anume: el, “Dumnezeu fiind din fire”, nu a avut nici umbră de păcat. Nici în ei să nu fie umbră de păcat. Ba mai mult, Isus a renunțat la ceea ce i se cuvenea spre a apare ca Dumnezeu. Cu atât mai mult ei trebuie să renunțe la ceea ce le-ar da dreptul să apară ca demnitate și autoritate. Ba și mai mult, Isus s-a smerit și a acceptat moartea cea mai crudă dintre toate. Cu atât mai mult ei sunt chemați, nu să se arate conducători, ci slujitori, să-și ducă crucea și să se jertfească pentru poporul creștin, altfel vor face din creștinism un partid religios sau chiar politic. Nimeni nu poate moșteni slava lui Cristos, dacă nu se face părtaș al Crucii lui Cristos. “Necesitatea crucii” nu va înceta niciodată să fie “cea mai înaltă înțelepciune înțeleasă doar de cei maturi” în credință. Deci, fiți maturi în credință! Numai exemplul personal poate molipsi pe cei din jur să dea crezare învățăturii și ascultare poruncilor voastre.

Prin urmare, nu ajunge să spui “Sunt creștin” ca să ți se deschidă orice ușă, să poți beneficia de orice, să ți se plece lumea cu respect… și nici “Doamne, Doamne”, ca să ți se deschidă larg porțile Paradisului (cf. Mt 7,21). Sunt atâtea partide politice care și-au intercalat în numele lor și pe acela de “creștin”, dar oare sunt creștine? Suntem creștini? Botezul ne-a introdus în viața lui Isus sau într-o categorie religioasă? Pentru a obține votul omului de rând, mulți îndrugă “cruci” cu nemiluita, dar oare sunt dispuși să ducă “crucea lui Isus”? Oare nu ne plângem noi înșine, când necazurile ne copleșesc, că “Dumnezeu nu face dreptate”? Iată, zicem adesea, cum celor răi le merge bine și celor buni le merge rău! Unde-i dreptatea lui Dumnezeu?

Avem trebuință de convertire toți, de la cei mai mari și până la cei mai mici.

Atitudinea noastră să fie, de acum încolo, cea exprimată în antifona de la începutul Liturghiei de azi: “Doamne, toate câte ni le-ai făcut, pe bună dreptate ni le-ai făcut, pentru că am păcătuit, călcând poruncile tale, dar pentru cinstea numelui tău, arată-ne marea ta îndurare!”

Numele care ne îndreptățește, fiindcă nu este dat oamenilor un alt nume în care să fim mântuiți (cf. Fap 4,12), căruia i se cuvine toată cinstea și mărirea, este Isus, în fața căruia trebuie să se plece tot genunchiul oricărei ființe din Cer, de pe pământ și chiar din Iad, fiindcă, fie faptele noastre oricât de mari, oricât de multe, oricât de strălucitoare, numai prin meritele lui Cristos își capătă adevărata valoare de a-l preamări pe Tatăl ceresc (cf. Mt 5,16).

Ritul latin