Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VIII-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 14,14-22
Apostolul: 1Corinteni 1,10-17

Matei 14,14-22

Și ieșind, a văzut mulțime mare și I S-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El și I-au zis: locul este pustiu și vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere mâncare. Isus însă le-a răspuns: N-au trebuință să se ducă; dați-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și El a zis: Aduceți-Mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la cer, a binecuvântat și, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, douăsprezece coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Isus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea Lui, pe țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
Diverși alți autori
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș

 

* * *

 

Sfânta Taină a Euharistiei

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Deși îmi place să cred că toți creștinii participă cu evlavia și credința cuvenită la Sfânta Jertfă a Liturghiei, s-ar putea întâmpla totuși ca unii dintre ei să se îndoiască sau să nu creadă că pe altar, sub ochii lor, în momentul consacrării, prin cuvintele rostite de preot, substanța pâinii și substanța vinului se transformă în substanța trupului și, respectiv, substanța sângelui Mântuitorului Cristos, astfel că sub umilele aparențe ale pâinii și vinului se află prezent însuși Isus Cristos, cu sufletul și trupul Său, cu dumnezeirea și omenirea Sa, oferindu-ni-Se ca hrană spirituală spre sfințire și chezășie a vieții veșnice. De aceea și acestora doresc să le vorbesc, în speranța că meditația ce o vom face împreună îi va pune cel puțin pe gânduri, iar Spiritul Sfânt, cu timpul îi va îndupleca să accepte acest mister.

Să plecăm de la minunea la care am asistat astăzi, ascultând fragmentul evanghelic citit.

După ce vestise cuvântul mântuirii zile în șir, timp în care vindecă nenumărați bolnavi, Isus, simțind nevoia de odihnă, intră cu apostolii în barcă și trecu de cealaltă parte a Mării Tiberiade, într-un loc pustiu. Poporul, setos de cuvântul Mântuitorului, îl urmă pe jos. Isus coborând din barcă și văzând mulțimea, începu din nou să-i vorbească. Se înserase. Ucenicii îl roagă pe Isus să lase mulțimea să plece ca să-și procure de mâncare, dar El, care spusese cândva: “Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate celelalte vi se vor da pe deasupra” (Matei VI, 33), a vrut să ilustreze acest adevăr printr-o minune. Și, astfel, Isus sătură, cu numai cinci pâini și doi pești, cinci mii de bărbați, fără a mai socoti femeile și copiii.

Dar cum Isus nu săvârșise minunile în scopul de a satisface curiozitatea, și nici numai pentru vreun folos trupesc, ci în primul rând pentru ca oamenii să creadă în dumnezeirea Sa și să-L slujească pe Tatăl care L-a trimis, tot astfel a procedat și în cazul de față. Alinând foamea trupească, prin înmulțirea miraculoasă a pâinilor, Isus voia ca peste câteva ore, când le va promite o altă pâine, pâinea cerească, adică însuși trupul și sângele Său, în Sfânta Taină a Cuminecăturii, ei să creadă în acest mister și să se împărtășească spre a-și nutri sufletul și a-l mântui. A doua zi după minune, Isus se reîntoarce în Capernaum, urmat de aceeași mulțime, intră în sinagogă și Își reia cuvântarea cu un fel de reproș: “Mă căutați – le spune Isus – nu pentru că ați văzut minunea, ci pentru că ați mâncat din pâine și v-ați săturat. (…). Lucrați nu mâncare pieritoare, ci mâncarea ce rămâne în viața vecilor pe care v-o va da Fiul Omului, căci pe acesta L-a însemnat Dumnezeu” (Ioan VI, 27). Și fiindcă evreii îi cer lui Isus o altă minune ca să creadă că El e trimisul lui Dumnezeu, mai mare decât Moise care le-a dat mană din cer părinților, care însă au murit, Isus le spune: “Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Aceasta este pâinea care coboară din cer, ca să nu moară cel ce va mânca din ea. De va mânca din pâinea aceasta va trăi în veci; și pâinea pe care o voi da este trupul Meu pe care îl voi da pentru viața lumii” (Ioan VI, 48-51). Nedumeriți, evreii se întrebau între ei: “Cum poate acesta să-și dea trupul să-l mâncăm” (Ioan VI, 52). Isus insistă: “Amin, amin vă zic, de nu ve-ți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui nu veți avea viață întru voi. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, are viață veșnică și Eu îl voiu învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat mâncare și sângele Meu este cu adevărat băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine și Eu în el (…) și cel ce Mă va mânca pe Mine va trăi în Mine și Eu în el (…) și cel ce Mă va mânca pe Mine va trăi prin Mine. Și, precum Tatăl care M-a trimis este viu și Eu trăiesc prin El, tot astfel, cel ce Mă va mânca pe Mine va trăi prin Mine” (Ioan VI, 53-57). Putea, oare, Isus să spună mai limpede că pâinea pe care promite că le-o va da este însuși trupul Său și însuși sângele Său, și că cine vrea să trăiască, să aibă viață veșnică, trebuie să se nutrească cu ele? Și drept dovadă că ascultătorii i-au luat cuvintele în sens literal, propriu și nu metaforic, ei, și chiar unii din învățăcei, L-au părăsit scandalizați. Or, dacă Isus ar fi intenționat ca expresia Sa să fie interpreată în sens figurat, nu i-ar fi lăsat să plece, ci le-ar fi explicat că, bunăoară, a mânca trupul Său și a bea sângele Său înseamnă doar a crede în El. Și “astfel” – spune Bossuet – “s-ar fi terminat și nu ar fi rămas nici o dificultate. Dar El nu o face, ci îi lasă și pe propriii Săi ucenici să plece și nu le spune nici un cuvânt” (Bossuet, Meditations sur lOEvangile, CŽne, 35 jour).

Acestă promisiune, cum știm, Isus și-o îndeplinește la Cina cea de taină când, luând pâinea în mâini, o binecuvântează, o frânge și o dă fiecărui apostol, zicând: “Luați, mc?ncați, acesta este trupul Meu (…)”. Apoi, luând paharul cu vin și binecuvântându-l, zice: “Beți dintru acesta toți, acesta este sc?ngele Meu (…)”, adăugând: “Faceți aceasta întru pomenirea Mea”. În clipa când a rostit “Acesta este trupul Meu” și “Acesta este sângele Meu”, pâinea, deși în aparență a rămas pâine, iar vinul, vin, în realitate substanța pâinii și substanța vinului s-au transformat în substanța trupului și substanța sângelui Mântuitorului. De aceea acest mister îl numim prefacere sau transsubstanțiere. Că, ceea ce se vede nu este pâine și vin, și nu este nici numai un semn sau simbol, ori amintire a trupului lui Isus, ci El însuși viu, cu trupul și sufletul Său, și cu Dumnezeirea și omenirea Sa, ne-o arată faptul că Isus a spus: “Acesta este trupul Meu” și nu “Aceasta este” sau “simbolizează” trupul Meu. Aceasta este Sfânta Euharistie, prima Sfântă Liturghie, întemeiată și celebrată de Însuși Mântuitorul și perpetuată de Apostoli și de urmașii lor – episcopii și preoții – până la sfârșitul veacurilor, prin ea Isus actualizându-Și, reînnoindu-Și în mod nesângeros jertfa sângeroasă de pe Cruce și dăruindu-Se ca hrană sufletească, sub umilele forme ale pâinii și vinului. Și, deși pâinea se frânge, Cristos nu se împarte, căci este viu și dătător de viață tuturor care Îl primesc prin cuminecare. “Frânge-Se și se împarte Mielul lui Dumnezeu (…) cel ce Se frânge și nu Se împarte (…), ci pe cei ce se împărtășesc cu El îi sfințește.” Îi sfințește și îi unește într-un singur trup, trup mistic. “Căci” – spune Sfântul Pavel – “precum numai o pâine este, tot așa un trup suntem mulți, căci toți dintr-o pâine ne împărtășim”. Iată de ce Euharistia este Taina unității creștinilor. Împărtășindu-ne ne unim nu numai cu Cristos, ci și cu toți care s-au împărtășit cu El. Ce minunat ar fi să trăim acest adevăr nu numai când ieșim de la ospățul euharistic și ne întâlnim cu ceilalți, ci întreaga zi, întreaga viață! Nu ar mai fi ceartă și ură, ci numai iubire.

Credința în prezența reală a lui Isus în Euharistie, și împărtășirea cu El, cât mai des, chiar zilnic, a fost izvorul trăirii în curăție și iubire a primilor creștini și al curajului eroic al martirilor sfâșiați de fiare în Coliseum, al tuturor martirilor din toate timpurile; a fost, este și va fi centrul cultului liturgic, al vieții interioare a creștinilor practicanți, căci Isus este Cel care astfel alimentează, susține și sporește credința, speranța și iubirea, viața divină în suflete, dându-le mângâieri în încercări și tărie în dificultăți și ispite. Împărtășirea cu Cristos Euharisticul ne transformă spiritualicește, treptat, în El, căci precum pâinea este transformată, prin asimilare, în substanța trupului nostru, tot astfel Isus, Pâinea Vieții împărtășindu-ni-Se, ne transformă spiritualicește în El, ne comunică felul Lui de a simți, gândi, vorbi; felul Lui de a lucra. De aceea, precum avem nevoie de pâinea trupească, tot astfel avem nevoie și de cea sufletească, de Cristos, Pâinea Vieții. Și dacă El a săturat doar de două ori mii de oameni în pustie, aici, la masa Sfintei Liturghii, El, prin slujitorii Săi, satură nu doar de două ori, și nu doar mii de suflete, ci de nenumărate ori, în fiecare minut și pretutindeni pe glob, milioane și milioane de suflete dornice, înfometate de Dumnezeu, de desăvârșire. El ne cheamă pe toți la ospățul euharistic. Cum răspundem? Cu refuz? Și, dacă particip la slujbă, care este ținuta mea? Asist cu reculegerea și evlavia cuvenită, știind că Isus Se jertfește sub ochii mei, sau mă las invadat de tot felul de gânduri și preocupări, discut cu cel din dreapta sau stânga, ori râd? Stau până la sfârșitul Liturghiei, sau plec tocmai când Isus ne invită la masa Sa? Cum s-ar simți o mare personalitate când unii din invitații prezenți ar pleca în momentul când masa ar fi așternută? Cum Se simte Isus când eu, nu numai că nu mă împărtășesc din ospățul Său, ci îi întorc spatele tocmai când mă invită să iau loc la masă? Iar dacă mă cuminec, în ce dispoziție o fac? “Cu frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste?” Cu sufletul căit, curat și smerit, deci cu adevărată foame sufletească? Sfântul Pavel o spune răspicat: “Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va fi de trupul și sângele Domnului. Ci să se ispiteacă omul pe sine, și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, judecată sieși își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului” (Corinteni XI, 27-29). Adică merită aceeași pedeapsă ca acela care ar maltrata trupul fizic al Mântuitorului, asemenea lui Iuda trădătorul, care, după ce Îl vânduse, se împărtăși cu Isus la Cină, ca apoi să se grăbească a-L preda celor fără de lege.

Să nu uităm nici o clipă că împărtășirea cu Isus Euharisticul ne sporește harul sfințitor, adică viața divină primită în Botez, ne unește tot mai mult cu El și cu semenii noștri, ne purifică de păcatele veniale și ne asigură viața veșnică.

Să fim deci suflete euharistice, să ne împărtășim aici pe pământ cât mai des cu Mielul Nevinovat, ca să fim învredniciți a ne împărtăși pururea cu El în Cer, în Împărăția Tatălui. Amin.

 

* * *

 

Despre datoriile păstorilor sufletești

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Nu trebuie să se ducă; dați-le voi să mănînce (Matei, 14, 16)

Iubiți credincioși,

În Sfînta Evanghelie de astăzi vedem cum Domnul nostru Iisus Hristos a hrănit peste cinci mii de oameni numai cu cinci pîini și doi pești. Căci mergînd prin Galileea, vestea tuturor cuvîntul mîntuirii, fiind înconjurat de o mare mulțime de oameni, bărbați, femei cu copii în brațe, bătrîni și bolnavi de tot felul. Toți căutau pe Dumnezeu și erau însetați după cuvintele de învățătură ale Mîntuitorului. Toți suspinau după Mesia și aveau nevoie de păstori duhovnicești care să-i învețe Sfînta Scriptură, să-i hrănească cu cuvinte de mîntuire, să-i scape de robia patimilor și să-i călăuzească spre Hristos.

Văzînd Domnul popor mult, I s-a făcut milă de ei și a tămăduit pe toți bolnavii lor (Matei 14, 14). Iată că Fiul lui Dumnezeu are milă și de trupurile oamenilor nu numai de sufletele lor. El se milostivește și de suferințele noastre trupești și le vindecă, uneori chiar înaintea tămăduirii sufletelor, știind că prin aceasta oamenii se întorc mult mai ușor la pocăință.

Dar făcîndu-se seară, au venit la Dînsul ucenicii Lui și I-au zis: Locul este pustiu și vremea a trecut; deci dă drumul mulțimilor, ca să se ducă prin sate să-și cumpere hrană (Matei 14, 15). Ucenicii, văzînd poporul obosit, flămînd și însetat, și soarele asfințit, au cerut Mîntuitorului să înceteze cuvîntul de învățătură și să lase mulțimea să se întoarcă în satele lor ca să mănînce și să se odihnească.

Oare au greșit ucenicii cu ceva prin aceasta? Nu, nicidecum. Numai că ei cugetau mai mult omenește decît duhovnicește. De aceea Mîntuitorul a respins propunerea ucenicilor Săi prin aceste cuvinte: Nu trebuie să se ducă!, adică: Nu îndepărtați oamenii de la voi, că nu au unde se duce. Iată, sînt ca niște oi fără păstori. Sînt obosiți, bolnavi, flămînzi și însetați trupește și sufletește și au nevoie de păstori buni, de cuvinte de mîngîiere, de hrană duhovnicească. Nu trebuie să se ducă de la voi! Dați-le voi ca să mănînce!

Auzind ucenicii aceste cuvinte, au spus Mîntuitorului Hristos: Nu avem decît cinci pîini și doi pești! Iar Domnul a poruncit: Aduceți-le pe acestea aici la Mine. Apoi Iisus Hristos, privind spre cer, a binecuvîntat pîinile, iar ucenicii, după ce au așezat poporul pe iarbă, le-au împărțit mulțimilor pîinile și peștii. După ce s-au săturat toți cei ce mîncaseră, ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii, ucenicii au strîns rămășițele de fărîmituri, douăsprezece coșuri pline (Matei 14, 17-21).

Această mare minune a înmulțirii pîinilor, s-a săvîrșit în Galileea, aproape de lacul Tiberiadei. În amintirea ei s-a zidit aici o mănăstire mică, ce dăinuiește pînă astăzi. Într-un chip desăvîrșit minunea înmulțirii pîinilor se repetă pe pămînt de la începutul zidirii și pînă astăzi, ca o liturghie permanentă a creației. Oare nu hrănește Dumnezeu astăzi cu pîine și hrană peste cinci miliarde de oameni, cît numără tot pămîntul? Și aceasta nu este o minune a înmulțirii pîinilor, cel puțin tot atît de mare ca cea din Galileea, de acum aproape două mii de ani?

Iubiți credincioși,

Omul fiind format din două părți, adică trup și suflet, are în viață și bucurii sufletești și bucurii pămîntești, are și ispite sufletești și ispite trupești. Are nevoie pe pămînt de hrană sufletească pentru mîntuire și de hrană trupească materială pentru a-și menține viața în trup. Pentru hrana materială avem părinți care se îngrijesc de copii și le asigură cele necesare vieții. Iar pentru hrana duhovnicească necesară mîntuirii sufletelor, avem părinți duhovnicești, episcopi, preoți și duhovnici care se îngrijesc de mîntuirea credincioșilor încredințați lor de Hristos.

Iată pentru ce a poruncit Mîntuitorul ucenicilor Săi: Nu trebuie să se ducă oamenii de la voi; dați-le voi să mănînce! (Matei 14, 16) Și care este hrana cu care episcopii și preoții hrănesc pe credincioși?

Cea dintîi hrană cu care păstorii Bisericii sînt datori să hrănească pe credincioși este învățătura de credință ortodoxă. Credința dreaptă apostolică este pîinea vieții noastre, este temelia Bisericii lui Hristos, este cuvîntul viu și neschimbat propovăduit de Fiul lui Dumnezeu și de Sfinții Apostoli și scris cu litere de foc în Sfînta Evanghelie. Credința curată în Dumnezeu, Cel în Sfînta Treime închinat și mărit, este cuprinsă pe scurt în Crez, este mărturisită de două mii de ani de Biserica Ortodoxă și de sfinții ei slujitori și este apărată cu jertfa a milioane de martiri și cu învățătura tuturor Sfinților Părinți și Cuvioși.

Fără credință dreaptă, adică ortodoxă, nu putem face nici fapte bune și deci nu ne putem mîntui. Credința adevărată, vie, pe care o mărturisim prin cuvînt și prin viața noastră, împreună cu sîngele mucenicilor stau la temelia Bisericii și a mîntuirii noastre. De aceea, cine caută să schimbe cu ceva dogmele credinței ortodoxe, să răstălmăcească Sfînta Scriptură, să semene neghină în ogorul semănat și lucrat de Hristos, acela încearcă să pună altă temelie Bisericii. După cuvintele Sfîntului Apostol Pavel, unul ca acesta este fiu al gheenei și este dat anatema, adică dat satanei, de Biserică. Printre aceștia se numără atît necredincioșii care neagă pe Dumnezeu și urăsc Biserica Lui, cît și toți sectanții rupți din sînul Bisericii apostolice care își fac “bisericuțele” lor și se leapădă de dreapta credință, de Sfintele taine, de Cruce, de icoane, de Maica Domnului, de sfinți și răstălmăcesc Sfînta Scriptură.

Ierarhii și preoții, ca urmași direcți ai Sfinților Apostoli, au marea datorie să apere dreapta credință și pe credincioșii ortodocși încredințați lor, ca să nu fie amăgiți de prozelitismul sectar și să fie tîrîți în orice fel de grupări sectare. Preoții, mai ales, au datoria să facă lecții de catehizare în Duminici și sărbători, în cadrul sfintelor slujbe, atît la Liturghie și la vecernie cît și în toate ocaziile, să explice credincioșilor noștri învățătura de credință ortodoxă, Crezul, Tatăl nostru, Fericirile, cele șapte Taine ale Bisericii. Apoi să combată orice fel de prozelitism sectar, adunările religioase afară de biserică, vizitele neortodoxe în casele enoriașilor, ca și răspîndirea și citirea cărților anticreștine și sectante, care amăgesc pe creștinii slabi și neinformați duhovnicește.

Mai ales astăzi, cînd sectele de tot felul asalteză Biserica Ortodoxă și pe fiii ei, preoții trebuie să fie la datorie, să cunoască bine Sfînta Scriptură, să fie modele vii în ochii tuturor, să propovăduiască Evanghelia “cu timp și fără timp”, să facă vizite misionare în casele enoriașilor, să formeze comitete de credincioși buni ca să-i ajute în misiune și să hrănească poporul lui Dumnezeu cu învățătura curată a Bisericii Ortodoxe. Oricît ar părea de greu, preoți buni sînt destui chiar printre cei tineri care, cu ajutorul lui Dumnezeu, fac mult, opresc prozelitismul sectar și întăresc cu cuvîntul și fapta dreapta credință.

A doua hrană duhovnicească, de aceeași valoare cu credința curată, este viața morală în rîndul credincioșilor noștri. Dumneavoastră fraților, ca fii adevărați ai Bisericii lui Hristos aveți mari datorii să păstrați cu sfințenie credința ortodoxă pînă la moarte, chiar cu prețul vieții. Apoi să trăiți, adică să puneți în practică învățătura Sfintei Evanghelii, știind că, credința fără fapte bune este moartă (Iacob 2, 17-20). Adică să fiți oameni de rugăciune, să trăiți în pace cu toții, să mergeți regulat la biserică, de unde primiți adevărata hrană duhovnicească; să faceți milostenie, să fugiți de desfrînare și de beție, două grele păcate care stăpînesc astăzi aproape toată lumea și să vă creșteți copiii în frica și dragostea de Dumnezeu.

Aveți grijă de tot și mai ales de fiii și de familia dumneavoastră să nu cadă în cursele cele de multe feluri ale diavolului. Acum s-au înmulțit avorturile, certurile în familie, desfrîul și divorțul. Ba în ultimul timp s-au răspîndit la noi filme și chiar cărți și reviste pornografice care cad în mîinile tinerilor și copiilor noștri și trag pe mulți la desfrînare. Părinții în familie, bătrînii înțelepți și creștinii buni împreună cu preoții din parohii sînt datori în fața lui Dumnezeu să ajute generația tînără, pe cei slabi în credință și lipsiți de educație creștină, ca să nu cadă în aceste cumplite patimi ce corup societatea noastră.

Credincioșii nu trebuie să lase totul în grija preotului. Ei trebuie să ajute pe preot, să-l întrebe, să colaboreze, să-i ceară sfatul ori de cîte ori este nevoie și să asculte cu sfințenie cuvîntul lui. Iar dacă au vreo îndoială, să meargă la preoții bătrîni, la mînăstiri și la nevoie, chiar la episcopul lor. Viața morală exemplară a preotului și a credincioșilor, ca și colaborarea lor la evanghelizarea parohiei, formează un puternic zid de rezistență împotriva tuturor ispitelor și furtunilor.

Sfintele slujbe făcute la timp, după rînduială, cu evlavie și fără grabă, hrănesc cel mai mult pe credincioșii din satele și orașele noastre. Și dacă există coruri și cîntări frumoase la slujbe și predici bune, calde, inspirate din trăire, pe înțelesul tuturor, slujbele îi întăresc în credință pe toți, umplu bisericile de credincioși, atrag la ortodoxie chiar și pe cei ce s-au rupt de Biserică și îi apropie de Hristos pe toți.

Fericite sînt asemenea parohii care au preoți buni, cu slujbe și predici frumoase, izvorîte din credință; cu păstori model și mame evlavioase care se jertfesc pentru Dumnezeu și pentru copiii lor. Acolo nu pot fi dezbinări religioase și de familie, nici secte, nici beții, nici alte grele păcate, ci toți vor fi cu un cuget și o inimă în sînul Bisericii lui Hristos.

Predica vie este ajutată în parohie și de citirea cărților ortodoxe. De altfel s-au tipărit numeroase cărți de către Biserica Ortodoxă Română. Se recomandă să funcționeze la fiecare parohie o bibliotecă cu cele mai bune cărți de învățătură ortodoxă, care să se dea enoriașilor la citit, după nevoie, cu binecuvîntarea preotului. Cele mai bune cărți pentru întărirea credinței sînt: Sfînta Scriptură sau Biblia, Viețile Sfinților pe fiecare lună, Despre credința ortodoxă, Filocaliile, Catehismul, Mîntuirea Păcătoșilor, Convorbiri duhovnicești, Pelerinaj la Locuri Sfinte, Patericul Românesc, cărți de explicare a credinței, precum și multe alte scrieri ortodoxe alese. Iar din casele credincioșilor să nu lipsească sfintele icoane, Sfînta Cruce, Noul Testament, Ceaslovul, Psaltirea sau măcar o carte de rugăciuni.

Toate acestea sporesc credința în casă și în inimi și hrănesc mult pe credincioșii noștri. Iar dacă lipsesc slujbele frumoase, predica vie, cărțile sfintele și exemplele preotului, îndată pătrund sectele și dezbinarea în casă și în parohie și nimic nu este mai greu decît să îndreptezi o parohie dezbinată și tulburată.

Credincioșii trebuie să se spovedească, pentru a se putea hrăni cu Sfînta Împărtășanie care este Trupul și scump Sîngele lui Hristos, mai ales în cele patru sfinte posturi, iar bolnavii, bătrînii, văduvele și copiii să se împărtășească mai des, după sfatul preotului. Nu trebuie să fugim de Sfintele Taine, fie de frica osîndei, fie din nepăsare, dar nici să cerem prea des Sfînta Împărtășanie ci să ținem regula Bisericii, calea de mijloc, știind că extremele, excesele, adică nepăsarea și îndrăzneala, sînt ale vrăjmașului.

Iubiți credincioși,

Iată cîteva căi prin care păstorii Bisericii lui Hristos își hrănesc enoriașii, după porunca Domnului: Dați-le voi să mănînce. Ele sînt mai multe, dar acestea sînt recomandate întîi de Sfinții Părinți. Însă nu este de ajuns numai să avem preoți buni la sate și orașe. Dumneavoastră credincioșii sînteți datori să colaborați cu preoții la întărirea ortodoxiei în parohie, la hrănirea celor flămînzi și însetați, la ajutorarea, cercetarea și miluirea săracilor, a orfanilor, a văduvelor, a copiiilor și a celor greu bolnavi. Să nu uităm că de multe ori credincioșii reușesc să atragă multe suflete și să intre acolo unde nu poate pătrunde preotul. Nu lăsați pe preot să lupte singur. Ajutați-i la biserică, la slujbe, la curățenie, la cercetarea bolnavilor, la îndrumarea celor din jur să vină la Hristos.

Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu să rînduiască păstori în buni Bisericile Sale, spre întărirea dreptei credințe întru lauda Preasfintei Treimi și mîntuirea sufletelor noastre. Amin.

 

* * *

 

Cinci pâini și doi pești

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia de astăzi de la Sf. Matei ne relatează hrănirea celor cinci mii de oameni și înmulțirea miraculoasă a pâinilor și a peștilor. Relatarea acestui eveniment se găsește în toate cele patru Evanghelii. Din detaliile care sunt adăugate în celelalte Evanghelii știm că acest eveniment a avut loc în cel de-al treilea an al activității publice a Mântuitorului, după tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul. De aici putem învăța câteva lucruri.

Mai înainte de toate, să remarcăm că era o mulțime imensă, de cinci mii de bărbați plus femei și copii. Remarcăm cum îl urmau pe Cristos pe jos în căldura zilei, în pustietate și fără hrană. Ce credință și devoțiune vedem aici, când există creștini care spun că nu pot să vină la biserică duminica, cu mașina, pentru că biserica e prea departe de paturile lor!

În al doilea rând, putem vedea că acest miracol nu a avut loc pentru mândria sau slava personală a Mântuitorului, ci din compasiune pentru oameni. Putem vedea acest lucru în multe miracole ale lui Cristos și se spune din nou în Evanghelia de astăzi cum Domnul a vindecat pentru că i-a for milă de cei bolnavi. Fiecare miracol al lui Cristos este un act de iubire făcut din compasiune.

În al treilea rând, vedem de asemenea cum înainte de a face miracolul, Domnul nostru a luat pâinile și peștii, apoi s-a uitat spre Cer și i-a mulțumit Tatălui și a binecuvântat mâncarea. Aici ne dă nouă creștinilor un exemplu de rugăciune înainte de a mânca. Cât de mulți creștini uită și să își facă până și semnul crucii înainte de a mânca! Și totuși însuși Mântuitorul, ‘prin care toate s-au făcut’, cere binecuvântarea Tatălui înainte de a mânca.

În al patrulea rând, putem compara condițiile umile în care a avut loc acest miracol, în loc pustiu, oamenii stând pe jos, cu condițiile în care mai înainte a fost poruncită moartea Sf. Ioan Botezătorul, la luxosul banchet de ziua de naștere a lui Irod. În al cincilea rând, putem vedea cum acest miracol este de asemenea o revelare a divinității Mântuitorului, a puterii lui Cristos. Miracolul are loc când ziua deja a trecut, dar Cristos nu este limitat de timp; El este Domnul Timpului. Miracolul are loc în pustiu; Cristos este de asemenea Domnul Spațiului. El binecuvântează și înmulțește pâinile și peștii; El este de asemenea Domnului Pământului și al Mării.

În fine, în acest miracol vedem cum Cristos nu ne hrănește doar cu hrană materială, ci și cu hrană spirituală, pentru că, așa cum este scris în Sfânta Scriptură, nu numai cu pâine va trăi omul. Vedem acest lucru în numerele menționate în această Evanghelie. De ce cinci pâini? Numărul cinci, după cum citim în Psalmi și în rugăciunile de mulțumire după Împărtășanie, reprezintă cele cinci simțuri ale noastre, care sunt hrănite de Cristos, Pâinea vieții.

De ce doi pești? Ei reprezintă cele două părți ale Noului Testament, Evangheliile și Epistolele, care au fost scrise de pescari care au devenit pescari de oameni, noi fiind hrăniți spiritual de scrierile lor. De ce douăsprezece coșuri de resturi? Ele reprezintă cei doisprezece apostoli care predică până la sfârșitul universului, fragmentele care ne hrănesc sufletele cu cuvintele lui Cristos prin Spiritul Sfânt. Să ne deschidem astăzi mințile și sufletele lui Cristos Dumnezeul nostru cel adevărat, pentru ca și noi să putem fi hrăniți și săturați cu Pâinea Vieții.

 

* * *

 

Înmulțirea pâinilor în pustie

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Cu fiecare citire evanghelică luăm cunoștință de noi fapte și cuvinte ale Domnului Hristos. Nu este capitol din Evanghelie, nu este verset, nu este rând, nu este cuvânt și faptă evanghelică fără învățătura ei dumnezeiască. În această duminică, a opta după Rusalii, Sfânta Evanghelie ne amintește una dintre minunile Mântuitorului, care a uimit lumea.

Era după tăierea, de către Irod Antipa, a capului Sfântului Ioan Botezătorul, neînfricatul propovăduitor al pocăinței și Înaintemergătorul lui Hristos, “cel mai mare dintre prooroci”. Ucenicii lui Ioan au îngropat trupul lui și au mers să vestească lui Isus moartea lui Ioan.

Întristat, Mântuitorul a părăsit locul unde se afla și a trecut cu corabia de cealaltă parte, spre un loc pustiu. Dar nu era chip să rămână neștiut și necăutat de mulțime. De prin orașe și sate s-au adunat, deci, mulțimi de oameni și au venit la El cu dorința de a-L asculta și, totodată, de a le vindeca bolnavii de suferințele lor. “Și i s-a făcut milă de ei, zice evanghelistul, și a tămăduit pe bolnavii lor” (Mat.

14, 14). Veneau de departe, cu greutate, pe drumuri de loc pustiu, căutând mila lui Hristos. “Și I s-a făcut milă de ei”. Nu o dată a mărturisit Isus mila Sa pentru mulțimea necăjită, flămândă și însetată de dreptate, de mângâiere, de cuvântul și mila Lui. Din milă Isus vindecă paralitici, din milă vindecă orbi (Mat. 24, 34), din milă vindecă leproși (Marcu 1, 3); milă făcându-I-se pe cale, a vindecat pe fiul unic al văduvei din Nain (Luca 7, 13), din milă și pentru această milă dumnezeiască a venit Isus pe pământ.

I s-a făcut Domnului milă și de mulțimea cea mare adunată de departe ca să-și vindece bolnavii și să-și sature sufletul de hrana dumnezeiască și să-l adape la izvorul de apă vie. Dar se făcu seară, și lumea cea multă era obosită și flămândă trupește, cetățile lor și satele erau departe, și mâncare nu aveau. Aveau, în schimb, hrană sufletească din belșug, și foamea de această hrană îi țineau lângă Hristos până la ceasul acela târziu, de seară, în pustie. Au venit la Isus ucenicii spunând: “Locul este pustiu și vremea, iată, a trecut; slobozește mulțimea ca să se ducă prin sate să cumpere de mâncare”. Isus le-a zis: “Nu trebuie să meargă, dați-le voi să mănânce” (Mat. 14, 17). Cu gând dumnezeiesc și cu tâlc adânc a spus Mântuitorul aceste cuvinte despre acești oameni care, săturând mulțimea dumnezeiește, avea s-o sature, îndată, și trupește. Nu trebuia să sufere de foame cei care căutau hrană sufletească. “Nu trebuie să meargă” înseamnă că oamenii aceia și toți cei dornici de hrana sufletească nu trebuie să se îndepărteze de Hristos. Ei trebuuie să rămână lângă El. Câștigați Lui și împărăției lui Dumnezeu, să-i rămână credincioși și ascultători Lui, să fie El al lor și ei ai Lui.

“Dați-le voi să mănânce” avea să însemne nu numai că ucenicii trebuiau să se gândească la hrana mulțimii în ceasul acela, ci că ei trebuie să poarte grija totdeauna, ca ucenici ai lui Hristos, să îndestuleze pe oameni cu învățătura Lui, cu hrana Lui cea mântuitoare; să aducă lumii hrana cea din cuvântul lui Hristos și al Evangheliei. Nu atât acelor care erau atunci de față și nu doar celor care veneau singuri la Hristos, ci celor mulți din lumea largă aveau să ducă ucenicii hrană și apă vie prin cuvântul Evangheliei lui Hristos.

Că mulțimea aceea era flămândă și nu avea ce să mănânce, iar satele erau departe, cu atât mai bine pentru tâlcul și folosul împrejurării. Binevenit și fericit a fost acest prilej de hrană în pustie, pentru ca Isus să învețe mulțimea cum hrănește Dumnezeu pe oameni, cum știe și poate El să-i hrănească pe cei care îl ascultă și cred. Căci zicând ucenicii la cuvântul Mântuitorului “Dați-le voi să mănânce” – “N-avem aici decât cinci pâini și doi pești” (V. 17), a zis Domnul: “Aduceți-le aici, la Mine” (V. 18).

Isus “a poruncit mulțimii să se așeze pe iarbă și luând cele cinci pâini și doi pești și căutând la cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au mai rămas douăsprezece coșuri de firimituri. Iar cei care mâncaseră erau bărbați, ca la cinci mii, afară de femei și de copii” (V. 19-21). În aceste trei versete evanghelice și, în special, în fragmentul “Căutând la cer a binecuvântat” se cuprinde o faptă dintre cele mai minunate și o învățătură, pentru noi, dintre cele mai neuitate.

Domnul Isus Hristos, luând cele cinci pâini și doi pești, a privit, nu la sate sau cetăți “ce nu erau acolo”, nici la pământul pustiu, ci la cer, le-a binecuvântat și, frângându-le, a îndestulat de hrană și de mila lui Hristos o mulțime de oameni, de hrană binecuvâ ntată și primită ca din cer. Cu aceasta, lucrarea Mântuitorului era împlinită: mulțime de bolnavi vindecați, mulțimea toată îndestulată! Sănătatea și hrana, deci viața și învățătura cea mare, câștig sufletesc și trupesc, pentru că și minunea vindecărilor și minunea pâinilor îndestulau și foloseau și trupește și sufletește mulțimii aceleia de care Îi era milă lui Hristos.

Isus miluia pe oameni și trupește și sufletește, miluia pe omul întreg. Îi era milă de bolnavi și îi vindeca; îi era milă de flămânzi și îi sătura; voia și făcea oamenilor tot binele, le dădea tot ajutorul, le era de tot folosul. Ca să învețe oamenii din aceasta a cunoaște mila și dăruirea lui Dumnezeu și firea și nevoia omenească. Omul este un suflet într-un trup și un trup cu suflet, unite într-o ființă pe care Dumnezeu așa o cunoaște, o iubește și o voiește, precum El armonios a alcătuit-o.

Cine ar putea spune că Hristos ne-a învățat să urâm trupul, când a vindecat și a hrănit atâți oameni bolnavi și a hrănit atâți oameni flămânzi; a ușurat pe cei întristați și împovărați? Cine a dăruit atâta dragoste, atâta bine, atâta bucurie, atâta dreptate, atâta frumusețe și atât adevăr ca Isus Hristos, printre oameni? Isus a făcut și face ce n-a făcut nimeni! Nu le vorbește despre suferință, ci le-o alină, nici despre iubire, ci le-o arată! Coboară în noaptea lor de durere cu mila Sa, îi vindecă, îi satură, le deschide o zare nouă de nădejde și de mântuire.

Mila pe care o dă Isus poporului este o milă adâncită în suferințele lui. Căci ce însemnează mila, cuvântul acesta sfânt și cald ca o lacrimă? Înseamnă transpunerea ta în durerea semenului tău și voința de a-i vindeca această durere sau măcar de a o alina. Când Mântuitorul a rostit “Milă mi-e de popor”, El trăia în clipa aceea întreaga strâmtorare a mulțimii flămânde.

Dar mila lui Isus nu s-a oprit la această expresie verbală, care ar fi rămas ca o simplă constatare, ci a transformat-o în faptă imediat, prin săturarea mulțimii flămânde.

Nici o religie din lume nu cuprinde într-un mod atât de hotărât puterea dragostei și a milei, așa cum o are creștinismul.

Din această dragoste și milă au crescut, ca o holdă plină de belșug și binecuvântare, nenumărate instituții de binefacere: spitale, azile, cămine pentru bolnavi și bătrâni, care au alinat suferințele omului, i-au liniștit foamea și i-au acoperit goliciunea. Ba, o mulțime de oameni s-au lepădat de lume și de plăcerile ei și au făcut din toată viața lor o jertfă continuă pentru durerile aproapelui.

Ceea ce trebuie să reținem însă, în chip special, din pericopa evanghelică de astăzi este aceea că Mântuitorul nu a săturat numai trupește mulțimile, care nu-i dădeau nici o clipă de răgaz, ci El a hrănit, mai ales, sufletește aceste mulțimi. Și le-a hrănit în așa fel, încât aceste mulțimi au uitat pur și simplu de nevoia hranei trupești, fapt care ne aduce aminte de cuvintele Sf. Scripturi, care zice că “nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat. 4, 4). Acest fapt nu exclude cu nimic grija pe care trebuie s-o avem în a ne câștiga cinstit cele necesare existenței noastre trupești, ba din contra, întărește aceasta.

Există o realitate pe lângă care, se pare, adesea trecem fără s-o luăm prea mult în seamă, și anume că și sufletul nostru trebuie hrănit, și nu oricum. Există, este adevărat pentru oricine, o foame a trupului, dar există și o foame a sufletului. Există o sete a trupului, dar există și o sete a sufletului. Dacă hrănim trupul pentru a crește spre a-și împlini rostul pe care îl are, să ne hrănim și sufletul, căci numai astfel sporesc în noi înțelepciunea, priceperea, bunătatea, modestia, dragostea, cumințenia, cinstea și alte asemenea însușiri de care avem atâta nevoie, mai ales în zilele noastre. După această hrană sufletească, mai ales, au alergat și mulțimile despre care vorbește Sf. Evanghelie de astăzi, care “au mâncat și s-au săturat” nu numai cu pâine și pește, ci au plecat la casele lor îmbogățite lăuntric, sufletește.

Căci cu adevărat “viu și lucrător este cuvântul lui Dumenzeu” (Evrei 4, 12) și acest lucru este adeverit de șirul nesfârșit de sfinți, de creștini adevărați, care și-au făcut din el hrană zilnică, îndreptar de viață aleasă, plăcută lui Dumnezeu și folositoare oamenilor.

Aceeași mulțime de oameni bolnavi, flămânzi de pâine și mai ales de dreptate și pace sufletească, rătăcesc și astăzi prin pustiul vieții omenești, fără să-i poată sătura nici averea, nici filosofia și nici civilizația sfârșitului de veac 20. Și câți nu încearcă să se apropie și astăzi de aceeași mulțime de oameni, sub diferite forme și în numele ridicării fericirii și săturării lor! Dar toate sunt încercări zadarnice pentru că nu au în ele singura putere de atracție și de îndestulare: iubirea lui Hristos.

Hristos a avut milă de durerile omenești și mântuirea păcătoșilor. Fiecare avem nevoie de mila lui Hristos și pentru aceasta să ne facem datornici Lui pentru bolnavii pe care i-a tămăduit, pentru flămânzii pe care i-a săturat, pentru năpăstuiții pe care i-a mângâiat, pentru păcătoșii pe care i-a iertat, i-a îndreptat și i-a mântuit. Trăim din viața ce ne-a dat-o Dumnezeu, ne tămăduim cu puterea și ajutorul Lui, ne îndestulăm trupește și sufletește din bogăția Lui de lumină, de milă și de har pe care le-a lăsat moștenire Bisericii.

În fața mulțimilor flămânde, istovite, mistuite de chinuri trupești și sufletești și deznădăjduite, Isus ne poruncește, ca odinioară apostolilor: “Dați-le voi să mănânce!”, “Dați-le voi să mănânce, preoți și propovăduitori ai iubirii, din nesfârșitele vistierii de milă ale Bisericii! Dați-le voi să mănânce din pâinea ce s-a pogorât din cer” (Ioan 6, 41), din care “de va mânca cineva… va fi viu în veci” (Ioan 6, 51). Și dați-le voi să bea din apa cea vie, din care de va bea cineva “nu va înseta în veac” (Ioan 4, 14). Și atunci când se vor înviora toți la masa Lui, din pâinea, din apa și din cuvântul Lui, se va pogorî peste această mulțime de oameni flămânzi și înverșunați de azi, îndestularea și pacea din acea binecuvântată seară din pustiul unde a vindecat și a hrănit mulțimea care a flămânzit pentru învățătura lui Isus, cea mântuitoare de suflet. Amin.

 

* * *

 

Despre Sfânta Împărtășanie

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Printre multele minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, au fost și două mari minuni săvârșite asupra lucrurilor neînsuflețite, ca să arate ucenicilor și lumii întregi că El nu este numai om, ci și Creatorul tuturor lucrurilor și Dumnezeu adevărat. O dovadă despre puterea Sa dumnezeiască este și minunea de care ne vorbește Sf. Evanghelie de astăzi.

Am auzit cum Mântuitorul cu cinci pâini și doi pești a săturat cinci mii de oameni afară de femei și copii. Înmulțirea aceasta a pâinilor a fost tot așa de minunată ca și prefacerea apei în vin la nuna din Cana Galileii, atunci când nuntașii au bău vinul acela minunat și s-au mirat cu toții de bunătatea, dulceața și gustul lui plăcut. La fel s-a întâmplat și aici în pustie, când Mântuitorul a binecuvântat pâinile. Mulțimile s-au minunat de dulceața și bunătatea acestei pâini și, văzând puterea dumnezeiască a lui Isus, s-au hotărât să-L pună împăratul lor, împăratul lui Israel, fiindcă se îngrijea de nevoile lor și le vindeca toate bolile.

Dar Domnul Isus le spuse: “Lucrați nu pentru mâncarea care piere ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care Eu voi da, Eu Fiului Omului.” Mulțimea L-a întrebat atunci: “Ce semn faci Tu ca să credem în Tine?” Auziți, văzuseră minunea cu pâinile și totuși Îi cereau semn ca să creadă în El că este Fiul lui Dumnezeu. Le dovedise de multe ori și ei tot nu înțeleseseră.

Dar Domnul Isus le spuse și ne spune și nouă că El este pâinea cea vie care s-a coborât din cer și că El își va da Trupul Său spre viața lumii și că cine va mânca Trupul Său și va bea Sângele Său va avea viață veșnică. Isus mai spune: “Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, rămâne în Mine și Eu rămân în el; după cum Tatăl care este viu M-a trimis pe Mine și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. Așa este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, Trupul Meu, va trăi în veac.�

Ni se spune că auzind aceste cuvinte unii din ucenici au zis: “Cuvintele acestea sunt greu de înțeles:” și de atunci unii L-au părăsit pe Domnul. Discuția aceasta ce s-a făcut atunci, se face și acum și cât va fi veacul acesta, fiindcă oamenii fără credință nu pot înțelege minunile lui Dumnezeu și nu vor cunoaște, spre paguba lor, că se vor duce în osânda veșnică.

Dar noi, pe care ne-a miluit Bunul Dumnezeu ca să putem crede în Isus Hristos și în cuvintele Lui, să fim cu băgare de seamă ca nu cumva să ne înșele ispititorul și să-L părăsim pe Domnul Hristos. Să zicem și noi ca Sf. Ap. Petru: “Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” Astfel , Domnul Isus, dându-și Trupul și Sângele Său spre viața lumii, nu ni L-a dat ca să-l mâncăm ca pe o bucată de carne și să ne săturăm pântecele, ci spre sfințirea trupurilor și sufletelor noastre, ca în ziua învierii de obște, să ne facem părtași bunurilor cerești. Știind slăbiciunea firii omenești, Dumnezeu ne-a dat să-I mâncăm Trupul și Sângele sub forma pâinii și a vinului. El a ales aceste două materii cu care omul este obișnuit. De aceea, aceste două mari minuni pe care le-a făcut Mântuitorul – prefacerea apei în vin și înmulțirea pâinilor – au închipuit minunea minunilor care se săvârșește la Sf. Liturghie în fiecare Duminică și sărbătoare, adică transformarea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Domnului nostru Isus Hristos.

Prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galileii a fost prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul în fața ucenicilor Săi, căci zice Sf. Evanghelie: “Și au crezut într-Însul ucenicii Săi.� Minunea înmulțirii pâinilor a avut loc în al doilea an al propovăduirii Sale, într-un loc pustiu, de unde nu se putea face rost de nici o pâine.

Pentru aceea, Domnul Isus Hristos, înainte de a fi răstignit pe cruce pentru păcatele a toată lumea, în seara zilei de joi a înființat această taină mântuitoare a frângerii pâinii spre iertarea păcatelor. Pe când mâncau – spune Sf. Evanghelie – Isus a luat pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor Săi, zicând: “Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu”, apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu l-a dat zicând: “Beți dintru acesta toți, căci acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor.�

Observați cum spune cuvântul: acesta este Trupul Meu și acesta este Sângele Meu, nu zice că pâinea închipuie Trupul sau Vinul – Sângele, ci este însuși Trupul și Sângele Său. Deci, prin rugăciune pâinea și vinul se transformă în Trupul și Sângele Domnului. Despre acest Trup și Sânge ne vorbește Evanghelia de la Ioan cap. VI, când zice: “De nu veți mânca Trupul Meu și nu veți bea sângele Meu, nu veți avea viață în voi; cine va mânca Trupul Meu și va bea sângele Meu, va avea viață veșnică.”

Este vorba, deci, despre acest trup și sânge transformat prin rugăciune din pâine și vin. Această minune a transformări a făcut-o pentru prima dată chiar Domnul Hristos în prezența apostolilor Săi, pe care Însuși îi împărtăși, iar ei au crezut că este în realitate Trupul și Sângele Domnului Hristos. Domnul Isus le porunci apoi ucenicilor Săi să continue această transformare a pâinii și vinului în Trupul și Sângele Său, până va veni El a doua oară pe norii cerului.

Această putere dumnezeiască, Domnul Isus Hristos le-a dat-o imediat după scularea Sa din morți, după ce a înviat chiar în ziua întâi a săptămânii – duminică seara – când S-a arătat ucenicilor Săi și le-a zis: “Pace, vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” După aceea, a suflat peste ei și le-a zis: “Luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele, le vor fi iertate și celor ce le veți ține, ținute vor fi.” Ucenicii au transmis această putere harică altor creștini prin rugăciune și punerea mâinilor, iar acești lucrători ai tainelor lui Hristos pregătesc în altarele bisericilor hrana cea cerească, mâncarea cea sfântă și scumpă – Trupul și Sângele Domnului – pentru cei ce vor să se mântuiască.

Mulți necredincioși, între care intră toți sectanții care s-au despărțit de biserică și de dreapta credință ortodoxă spun că doar Sângele lui Isus Hristos vărsat atunci pe Cruce, când a fost răstignit, ne mântuie sufletele, iar nu Sf. Împărtășanie. Ei spun că Trupul și Sângele Domnului transformat prin darul Duhului Sfânt ce-l au preoții, reprezintă o simplă aducere aminte de patimile și moartea Domnului. Mare rătăcire. Să știți că nu este adevărat.

Trupul și Sângele Domnului, așa cum credem noi ortodocșii, este adevărata taină a Sfintei Biserici. Știm și credem cu toții că Domnul Isus Hristos și-a vărsat Sângele Său pe Cruce, făcând ispășirea păcatelor lumii, plătind atunci datoria noastră a tuturor înaintea Tatălui ceresc pentru totdeauna. Dar, pentru că oamenii au făcut destule păcate, după ce S-a răstignit Domnul Hristos, și fac mereu este nevoie de o continuă jertfă care se face sub forma pâinii și a vinului prin mâinile preoților Săi, ale ucenicilor Săi, continuându-se, deci, vărsarea Sângelui Său.

Cei care nu mărturisesc acest mare adevăr sunt în rătăcire grozavă care îi va duce în osânda focului veșnic. Mântuitorul a știut că oamenii sunt supuși păcatelor, răutăților. Dacă ar fi fost de ajuns numai jertfa de pe Golgota, atunci de ce a mai făcut Domnul Isus prima Liturghie după Învierea Sa, căci vedem că a frânt pâinea, a împărtășit chiar El pe apostoli și le-a spus: “Acesta este Trupul Meu și acesta este Sângele Meu, care se frânce și se varsă spre iertarea păcatelor.”

Domnul îi învață și le spune ca și ei să facă așa mai departe pentru pătimirea Sa până va veni a doua oară. Sf. Apostol Pavel întărește acestea zicând: “Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată: judecați voi singuri ce spun, paharul pe care-L binecuvântăm nu este împărtășirea cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu Trupul lui Hristos?”

Iată, Sf. Pavel ne spune că nu se închipuie sau simbolizează Trupul și Sângele lui Hristos, ci este adevărat Trupul și Sângele Lui. După capul cel rătăcit al sectanților, ar însemna ca toți creștinii să binecuvânteze și să frângă pâinea ca și preoții. Mare rătăcire, căci iată Sf. Ap. Pavel nu zice: pe care îl binecuvântați voi, ci spune: paharul pe care îl binecuvântăm, adică noi apostolii.

Să vedem acum, cum se împărtășea lumea creștină în vremea sfinților apostoli și cum se împărtășesc acum creștinii de astăzi după aproape 2000 de ani de creștinism. Istoria ne spune că, la început, creștini se împărtășeau cu Trupul și Sângele Domnului de Sf. Apostoli, în fiecare duminică și sărbătoare. Lucrul acesta, pentru cei ce nu-l știu se pare ca o minciună, iar pentru cei crezători este de mirare. Cauza este că atât de mult s-au depărtat creștinii de astăzi de Sf. Împărtășanie, încât foarte mulți, neștiind ce este și ce valoare mare are, au nesocotit-o și pleacă din lumea aceasta nemântuiți, umplând iadul cu sufletele de creștini pentru care Domnul Hristos a murit pe Cruce.

Sf. Apostoli au umblat cu Domnul Hristos, au auzit propovăduirea Lui, au văzut minunile Lui, au crezut și totuși a trebuit să fie împărtășiți. Vedeți, că nu le era de ajuns credința în Isus, cum zic sectanții, trebuia să fie împărtășiți ca să fie vrednici de Împărăția Cerului. Sfinții Mucenici au biruit tot prin Sângele Domnului Hristos, împărtășindu-se foarte des.

Jertfa Mielului Pascal din legea veche era doar o închipuire a jertfei de pe Cruce, a Mielului lui Dumnezeu. Prin Sângele lui Isus Hristos s-a făcut împăcarea tuturor celor pe pământ și a celor din cer. De ce credeți că mai înainte creștinii erau în stare să moară pentru Hristos? Fiindcă erau des împărtășiți cu Sângele Domnului, luând parte la Sf. Liturghie, atunci când Duhul Sfânt transforma pâinea și vinul în Trupul și Sângele Domnului Hristos.

O picătură din Sângele Domnului și o mică părticică din Trupul Lui, dacă le primim cu vrednicie și ne împărtășim cu ele ni se iartă toate păcatele, ne sfințește și ne unește cu Dumnezeu. Această sfântă mâncare de taină nu trebuie să ne umple gura și pântecele, căci o singură picătură este de-ajuns ca să ne curățească de păcate și să ne sfințească, așa după cum o picătură de otravă de am lua-o în apă sau mâncare, ar fi de-ajuns să ne ucidă trupul. Cu atât mai mult ne poate sfinți toată firea noastră sufletească și trupească, sfințirea lui Dumnezeu.

Dacă ați privit vreodată la cei ce vă spoiesc vasele de aramă, ați văzut cât de puțin cositor pun și, totuși, cu el vă spoiesc un vas foarte mare și-l fac bun de treabă. Așa sunt și corpurile noastre, trupurile noastre omenești, ca niște vase de aramă, pline cu otrava coclelii în care nu poți face mâncare, căci aceasta s-ar otrăvi. Curățându-le bine, mâncarea este gustoasă și sănătoasă. Așa este și firea omenească plină de otrava păcatului, coclită de patimi murdare.

Dar Meșterul Cel Mare – Dumnezeu – ne-a dat Trupul și Sângele Său să-L mâncăm, spoindu-ne pe dinăuntru și pe dinafară și sfințindu-ne toată ființa. De aceea, zice apostolul: “Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți dintr-Unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frați, fiindcă s-au făcut părtași cărnii și sângelui lui Hristos”. Știm iarăși cu toții că un vas de aramă spoit și întrebuințat iarăși coclește și din când în când iarăși trebuie curățat, căci prin întrebuințare se ia spoiala și ruginește. Așa și omul împărtășit, trăind în lumea aceasta mai greșește câte ceva și se ia sfințenia de la el. De aceea, trebuie iarăși împărtășit.

Omul creștin, cu cât este mai des împărtășit, cu atât este mai bine de el, fiindcă este întotdeauna un vas bun de slujbă, pentru ca să locuiască în el Duhul lui Dumnezeu cu toate darurile lui. De aceea, una din poruncile Mântuitorului este să mâncăm Trupul Lui și să bem Sângele Lui ca să avem viață în noi și să moștenim viața veșnică.

Am auzit până acum că a ne împărtăși este o poruncă și bine este să ne împărtășim cât mai des, aceasta fiind de mare folos, atât sufletului cât și trupului. Dar ce ne facem, că se ridică o mulțime de probleme, pentru că diavolul nu vrea să-l lase pe om să se folosească de darurile lui Dumnezeu spre mântuire? De aceea, el se luptă ca să ne rătăcească în diferite chipuri și să nu mai ținem seama că înainte de a ne împărtăși cu Sf. Taină ni se cade să facem o pregătire cât mai serioasă vasului nostru, pentru a putea primi spoiala cea frumoasă albă și de trebuință – Împărtășania. Să amintim aici de vasul cel de aramă coclit și murdar. Mai întâi, să știți, că meșterul îl freacă bine, bine, apoi îl pune pe foc pe cărbuni aprinși și, când s-a încălzit de-ajuns, topește spoiala pe însuși vasul acela încălzit. Așa intră spoiala în porii vasului și se lipește, făcându-se una cu el. Dacă vasul nu e bine curățat și încălzit, spoiala nu prinde. Tot așa și cu omul care vrea să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului. Ca să se lipească de el sfințenia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să se curățească de murdăria gândurilor rele care ies din inimă. Căci din inimă, zice Domnul Hristos, ies gândurile rele, uciderile, curviile, preacurviile, furtișagurile, minciunile, mărturiile mincinoase, hulele. Dacă toate acestea sunt în inima celui ce vrea să se unească cu Hristos, apoi poți să te împărtășești de mii de ori, că este în zadar.

După cum, de vasul de aramă necurățat și neîncălzit bine, nu prinde spoială, așa nu se lipește Sf. Împărtășanie de cel necurățat de răutăți și care nu este bine încălzit în focul rugăciunilor Duhului Sfânt prin pocăință.

Așa se povestește într-o carte bisericească numită “Patericul” că un frate creștin s-a dus la un părinte bătrân pustnic și plin de mâhnire sufletească, pentru că nu putea scăpa de niște păcate vechi și gânduri urâte a întrebat cum se poate izbăvi de ele. Sf. Părinte i-a spus o pildă foarte minunată, plină de adevăr, ca să-l facă să înțeleagă că el este pricina acestor gânduri rele, pentru că s-a răcit în credință și s-a dat lenevirii nemaiarzând de dragoste pentru Dumnezeu. Astfel îi zise sfântul părinte: “Ai văzut, frate, când oala cu mâncare fierbe pe foc, nu se apropie de ea muștele și nici o gânganie. Dar, de îndată ce nu mai arde focul și se răcește mâncarea, atunci toate muștele și gângăniile se apropie de vas, intră în mâncare și murdăresc vasul.”

Așa și noi, dacă nu suntem înfierbântați pentru Dumnezeu și pentru fapte bune, se apropie muștele cele negre și scârboase, duhurile cele necurate și ne murdăresc vasul sufletului nostru, trupul, mintea prin fel de fel de gânduri și pofte, otrăvind și molipsind viața omului. Dacă nu luăm aminte și nu cântăm cu dragoste fierbinte în timpul Sf. Liturghii se apropie muștele cele urâte și murdare în mintea noastră și, așa, ne duc și ne scot din biserică plimbându-ne pe străzi și pe la toate relele, hoinărind mintea în voie. De aceea, să ne înfierbântăm cu toții la rugăciune și la cântare în biserică, mai ales în timpul Sf. Liturghii și să nu dăm voie necuratului să se apropie.

Sf. Ap. Pavel ne învață cum trebuie să fim atunci când vrem să ne împărtășim și ne spune: “Fiecare să se cerceteze pe sine și apoi să mănânce Trupul și Sângele Domnului, pentru că cine mănâncă și bea cu nevrednicie o face nu spre iertarea păcatelor, ci spre adăugirea lor.”

Iată, deci, că Sf. Împărtășanie nu putem s-o luăm așa oricum, ci trebuie să ne cercetăm bine viața noastră, să vedem ce fel de păcate, ce fel de rugină și cocleală avem în vasul nostru și, mai ales, să mergem la spovedanie. La spovedanie, să luăm canon potrivit pentru a freca rugina și cocleala, apoi, cu ajutorul focului ceresc – rugăciunea fierbinte – și cu apă tare – lacrimile – să curățim vasul ca să se poată lipi de el poleiala cea albă, sfințenia cea curată și frumoasă a Sf. Împărtășanii.

A ne cerceta cugetul înseamnă a ne uita în inima noastră și să vedem de care lucruri rele suntem atacați. Să luăm apoi o hotărâre temeinică ca să urâm desfătările lumești, grija, să fugim de clevetiri, de mândrie, minciuni și mânie, descântece și farmece. A te cerceta înseamnă să vezi dacă ai lepădat beția, desfrâul, tutunul, cearta și vrajba, să te împaci cu cel ce te-a mâhnit, să-l ierți și chiar să-l iubești. Să nu mai dai diavolului pe cineva, să nu mai hulești, să nu mai înjuri; femeia să-și asculte soțul, dacă e credincios, și merită ascultare, iar bărbatul să-și iubească soția ca pe el însuși.

Să se cerceteze fiecare, dacă nu cumva este abătut de la dreapta credință ortodoxă. Cu nevrednicie se împărtășește acela care nu a lepădat toate năravurile și patimile acestea rele. Nu trebuie numai să le spui, ci trebuie să te lepezi cu convingere de ele, căci și Iuda s-a împărtășit chiar atunci la Cina cea de Taină, dar nu i-a folosit împărtășania, căci în inimă avea otrava lăcomiei de bani, vicleșugul, invidia, minciuna și vânzarea Stăpânului. În loc să primească prin împărtășanie pe Domnul Hristos, l-a primit în sufletul lui pe diavolul, așa cum zice Sf. Carte.

Oricât de păcătos ar fi cineva, Dumnezeu îl primește dacă se hotărăște să se lepede de păcate, căci Dumnezeu pentru păcătoși a venit. Mare osândă va lua cine se împărtășește și se ține mereu de păcatele cele mari. Aceștia – zice Dumnezeu – că-L răstignesc din nou pe Isus Hristos. Unii cred că numai evreii sunt vinovați de răstignirea Domnului, dar mai vinovați sunt creștinii care se țin de șirul păcatelor grele, că se vor osândi ca și evreii. Sunt o mulțime de creștini care au căzut în rătăcire din cauza neștiinței și, mai ales, din cauza lipsei de credință și de duhovnici iscusiți, cu frică de Dumnezeu, călăuziți cu adevărat de Duhul Sfânt, ca să tămăduiască și să vindece sufletele cele bolnave.

Unii duhovnici sunt foarte îngăduitori cu păcatele, mai ales cei care caută la fața omului, nu la fața Domnului, și nu țin seama de canoanele care opresc pe oricine ar fi el de la Sf. Împărtășanie pe un anumit timp de săptămâni, luni sau ani, pentru anumite păcate grele. Ei nu fac deosebire între păcate și le pun pe toate la un loc, uitând că și păcatele sunt îndreptățite, fiecare cu greutatea și canonul lor. Așa sunt: păcatele strigătoare la cer, împotriva Duhului Sfânt, păcate de moarte, păcate ușoare și greșeli. Una e greșeala și alta e păcatul.

O mare deosebire se află între aceste feluri de păcate. De aceea, preotul este dator și obligat ca un judecător din partea cerului să orânduiască fiecăruia păcatele lui cele de trebuință, ca să se poată mântui. Dar există o mare deosebire între preoții duhovnici, ceea ce a derutat pe unii credincioși, nemaiștiind ce să creadă. Astfel, unii aplică canoane cu toată asprimea lor, fără să țină seama că Hristos Domnul – Împăratul slavei i-a dat și cheia dezlegării și chiar a grațierii pentru unele suflete care dovedesc pocăință, oprire de la păcate și apropiere prin lacrimi și fapte bune de Dumnezeu. Se mai ține seama, apoi, și de puținul timp ce ne-a mai rămas, căci nu știm ce aduce ziua de mâine pentru fiecare.

Alți duhovnici, dimpotrivă, au căzut într-o mare neorânduială și rătăcire, căci s-au apucat să spovedească pe creștini în comun și să-i îndemne să se împărtășească cât mai des. Ei nu mai țin seama de canoane și au uitat sau, poate, nu au știut niciodată că dezlegarea de la spovedanie se face în baza canonului pe care i l-a dat creștinului ce s-a spovedit. În mod obligatoriu, trebuie să-i rânduiască un canon penitentului pe care l-a spovedit, după greutatea păcatelor pe care le-a auzit, mergând până la oprirea de la Sf. Împărtășanie, pentru păcatele cele mari și grele.

Noi trebuie să facem o deosebire între viața creștinilor din timpul nostru și viața creștinilor din timpul apostolilor, fiindcă păcatele pe care le fac creștinii noștri de astăzi nu le făceau în vremea apostolilor nici păgânii. Iată, de ce trebuie spovedanie aparte și amănunțită. Cei ce se spovedesc în comun nu se pot numi spovediți, iar împărtășania pe care o primesc nu este valabilă. Cel ce se spovedește trebuie să spună clar și tare întâi păcatele cele mari și grele, să nu le ocolească, legându-se de niște mărunțișuri, așa, ca preotul să nu mai țină seama, ca să rânduiască canonul.

Sunt unii creștini care caută duhovnici ca să nu-i oprească de la Împărtășanie, în timp ce alții nu spun păcatul așa cum l-au făcut de teamă să nu fie opriți de la Sf. Împărtășanie. Mare greșeală fac aceștia, care se înșeală singuri. Alții, mai ales, femeile ascund la spovedanie unele păcate mari, de moarte, de rușine sau de teamă. Împărtășindu-se cu nevrednicie, vin peste ele boli grele și multe din ele cad pradă morții, în chinuri îngrozitoare, așa cum spune Sf. Ap. Pavel, “… că din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini mor.”

Să nu ni se pară lucru de glumă, pentru că chiar din cauza aceasta sunt atâtea și atâtea boli nevindecabile; aceasta pentru că oamenii noștri nu primesc canon la spovedanie pentru păcatele mari sau ascund păcatele grele și așa se duc și se împărtășesc cu nevrednicie, fără canon și spovedanie curată. Vedem o minune în faptul că Domnul pedepsește în mânia Sa pe cei care se împărtășesc cu nevrednicie, după cum tot o minune este și atunci când cineva, după ce s-a spovedit și s-a împărtășit cu vrednicie s-a însănătoșit și s-a ridicat de pe patul durerilor și al suferințelor, unde zăcuse multă vreme. Iată, deci, minunea Sf. Împărtășanii.

Mai greu este, însă, de cei ce o viață întreagă n-au vrut să știe de spovedanie și de împărtășanie, de preoți și de biserică și tocmai pe patul morții cheamă și ei, în grabă, ca preotul să-i împărtășească. Să se știe clar și să le spuneți tuturor celor care amână mereu și ajung în această situație că împărtășania făcută în asemenea condiții nu este garantată de nici un sfânt părinte, adică nu poate fi pentru mântuire, chiar dacă a apucat să se împărtășească, așa cum zic unii. De aceea, se zice că “cine va cădea peste piatra aceasta se va sfărâma iar peste cine va cădea ea îl va spulbera.”

Noi, însă, ca să nu îngrămădim păcat peste păcat și foc peste foc, să alegem viața cu Hristos, frați, creștini, mântuirea sufletului, căci Dumnezeu vrea să ne mântuiască, însă nu fără voia noastră. Fiecare este liber să-și aleagă el ce vrea; așa că, dacă amânați mereu sau dacă veți mânca Trupul Domnului și veți bea Sângele Lui, dar în chip nevrednic, la fel veți fi osândiți și tot acolo mergeți. De ce să iubim noi păcatul? De ce să nu iubim noi pe Domnul Hristos și poruncile Sale?

Să ne apropiem de El cu frică și cu cutremur, ca nu cumva să ne apuce moartea nepregătiți așa cum i-a apucat pe mulți. Să căutăm să ținem seama de porunca lui Dumnezeu, care zice: “de nu veți mânca Trupul Meu și nu veți bea Sângele Meu, nu veți avea viață în voi, căci viață veșnică vor avea aceia care vor mânca Trupul și Sângele Meu și Eu îi voi învia în ziua cea de apoi.”

Ascultați acum câteva sfaturi pentru cei ce sunt nelămuriți și cum trebuie să se păzească fiecare ca să nu greșească și să se poată împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului. În primul rând, trebuie să se știe că preotul duhovnic este acela care trebuie să rânduiască fiecăruia după putere și de la caz la caz canon, căci orice creștin are cazul lui deosebit. De aceea, trebuie ales și preotul duhovnic, așa cum se alege un doctor bun. Trebuie, mai întâi, o spovedanie bună, se înțelege, spuse toate păcatele fără ocolire și să se ia un canon. Să se facă canonul și să fie părăsite păcatele mari. De aceea, preotul trebuie să oprească de la împărtășanie persoanele cu păcate mari, măcar un an de zile, ca să vadă dacă cel oprit s-a lăsat de păcate și să aibă timp să-și facă și canonul. Persoanele care nu dovedesc pocăință și nu se opresc de la păcatele mari în acest timp numai la moarte să se împărtășească, pentru că au știut cât de greu este păcatul și, totuși, l-au făcut în continuare.

Cei ce n-au știut, însă, cât de grele sunt păcatele acestea, să ia agheasmă mare în posturi și de mai multe ori, apoi, după o aspră pocăință, să se apropie de împărtășanie. Aceste păcate sunt atât de grele, încât nu se iartă așa de ușor și, dacă nu încetează, îi desparte Dumnezeu prin moarte. Fetele și femeile tinere n-au voie să se împărtășească în timpul rânduielii lunare, ci numai după ce s-au curățit. De aceea, trebuie să aibă grijă să se pregătească mai înainte, ca să nu se lipsească de Sf. Taină, măcar de patru ori pe an, la cele patru posturi.

Nu au voie să se împărtășească mirenii fără spovedanie și fără cel puțin trei zile de post și înfrânare de la orice poftă lumească și păcate. Nu au voie să se împărtășească femeile cu capul descoperit, cele ce se dau cu farduri și unsori murdare, care spurcă trupul, căci acele unsori sunt din grăsimi de animale necurate. Să nu se apropie de împărtășanie cei ce țin dușmănie pe cineva, cei ce nu postesc, cei necununați la biserică, precum și cei ce trăiesc în păcatul concubinajului.

Mai sunt, desigur, și alte lucruri de lămurit, pe care preotul este dator să le facă cunoscut, dacă nu vrea să se osândească, iar creștinul să asculte, dacă vrea să nu meargă la iad și dacă vrea să scape și aici de suferințele grele. Nimeni să nu se înșele și să nu creadă că, făcând spovedanie și împărtășanie de formă, nu-i va păsa odată. Cu acestea să nu ne jucăm!

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Tu, care ești pâinea vieții, Tu care ești mana cea cerească, izvorul bunătăților, învrednicește-ne și pe noi să ne apropiem de Tine și de Sfintele tale Taine totdeauna cu frică și cu cutremur, cu pocăință adevărată și cu toată pregătirea sufletească și trupească, ca să fim cu Tine și aici și în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Pâinea, semn al solidarității

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Contextul

Toți cei patru evangheliști au ținut să relateze “înmulțirea pâinilor”, iar Matei și Marcu au redat-o de două ori.

În Evanghelia după Matei, minunea se petrece imediat după moartea Botezătorului, “vocea” care striga în pustiu și pregătea calea Domnului. După acest eveniment Isus se retrage în deșert să se roage, departe de lumea care L-a urmat, înfometată de învățăturile Sale, atât de diferite de a celorlalți rabini.

O minune săvârșită în deșert evocă mana coborâtă din cer din Cartea Ieșirii. Din punct de vedere teologic, există o legătură între Isus și Moise: adevăratul eliberator, care conduce întreaga lume spre pământul făgăduinței (Împărăția Cerurilor), este Isus. Prin urmare, se trece de la pâinea materială (mana) la cea spirituală (Euharistia). Isus nu oferă o pâine oarecare, ci Adevărata Pâine, pe El însuși. Putem asocia mulțimea săturată cu Biserica și banchetul, cu Euharistia.

Singurătatea lui Isus a fost scurtă, deoarece lumea L-a aflat. Lumea îl caută, îl găsește, îi aduce bolnavii spre vindecare și îl ascultă, nepăsătoare de trecerea timpului, deoarece alături de Isus, timpul nu se pierde! De fapt se manifestă credința dar și imensa nevoie de lumină, speranță, pentru condiția lor de oameni săraci, marginalizați. Lui Isus i se face milă în fața suferințelor omului. El nu este doar Maestrul care vorbește ci și “fratele” care acționează pentru a sătura orice foame.

Din comportamentul Domnului putem înțelege care este calea corectă pentru rezolvarea problemele noastre: rugăciunea și mila față de aproapele aflat în nevoi. Al doilea mesaj al Evangheliei se poate rezuma la trecerea de la egoism la dărnicie, adică la împărțirea propriilor bunuri cu aproapele. Omul nu trebuie să uite faptul că bunurile sale, sunt darul primit de la Dumnezeu, pe care este chemat să îl folosească în favoarea fraților, nu împotriva lor.

Scopul minunii

Prin înmulțirea pâinilor, Isus dorește să ne spună că a venit în lume să “sature”, să mântuiască toți oamenii, în mod special pe cel “flămând și gol, făr-adăpost” (G. Coșbuc). Prin această minune, Isus dorește să-i convingă pe ucenici de gratuitatea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu este izvorul tuturor bunurilor, a oricărei hrane.

Domnul nu rămâne surd la foamea din lume; la plânsul unei mame care nu are banii necesari să cumpere lapte copilului ei; nici la faptul că mulți muncitori s-au îmbolnăvit de depresie în urma pierderii locului de muncă și nu mai au posibilitatea să procure necesarul pentru traiul familiei lor; nici la vestea că zilnic 50 de copii mor de foame. Isus știe că o ființă umană nu poate fi “om deplin” dacă nu are ce mânca, sau se îmbrăca ori banii necesari pentru a-și trata eventualele boli.

Prin “înmulțirea pâinilor”, Mântuitorul ne învață că religia nu privește numai viața de apoi, ci implică iubirea și grija aproapelui, încă din lumea aceasta, pentru ca toți oamenii să poată trăi cu demnitate. Iată de ce, Biserica nu trebuie să facă compromisuri cu puternicii lumii, pentru a câștiga unele favoruri. Ea trebuie să se preocupe de soarta săracilor, să pledeze în favoarea lor.

Tuturor Isus ne cere să nu ne predăm în fața lipsurilor materiale. Domnului nu-i plac chinurile și durerile omului, ci vrea să-l elibereze de suferințe și de foame. El dorește ca noi, cei bogați, sătui, consumiști, să îi hrănim pe cei săraci; să fim făuritorii speranței care, în zilele noastre, slăbește și se diminuează tot mai mult.

Faptul că Isus le-a cerut apostolilor să distribuie pâinea și peștii, ne învață că Dumnezeu “are nevoie” de noi, ca să vestim și să răspândim mila Sa, acolo unde foamea de fericire și de sens sunt grav amenințate.

La auzul cererii lui Isus, ucenicii intră în panică: oare nu este Dumnezeu, Cel care trebuie să ne ajute și să rezolvăm problemele noastre? Ce nevoie avem de un Dumnezeu care ne cere să Îl ajutăm?

În planul Său mântuitor de suflete, lui Dumnezeu îi place să ne implice și pe noi, cerându-ne să dăm pâine înfometaților. O, Doamne! Noi te rugăm și îți adresăm cereri, tocmai pentru ca să nu facem nimic, ci doar Tu să faci totul (interesantă gândire, care face din Dumnezeu un sclav, un servitor util, la comanda și dispoziția omului). Noi vrem să credem în Tine, tocmai pentru ca să ne rezolvi problemele și să nu ne abandonezi la rău. Iată ideea de Dumnezeu pe care o preferăm!? Un Dumnezeu Atotputernic care vede suferințele oamenilor, le ascultă rugăciunile și-i ajută. În schimb, Isus cere colaborare. Când ne rugăm Domnului să oprească războaiele, Dânsul ne răspunde: “Fii tu cel dintâi promotor, inițiator al păcii“.

Apostolii educați de Isus

Ucenicii – în acest context, simbolul “întrajutorării practice”, prezent în majoritatea oamenilor – fiind deja seară, îi recomandă lui Isus să lase lumea să plece pentru a-și cumpăra mâncarea necesară. Este soluția cea mai bună, dar nu pentru Fiul lui Dumnezeu, care le spune: “Dați-le voi de mâncare“.

Ucenicii cred că mulțimile trebuie să se descurce singure, dar Isus le cere să se implice, pentru că ei sunt cei care trebuie să rezolve problema. Ordinul primit de la Isus pare imposibil de pus în practică: “Nu avem decât cinci pâini și doi pești“. Dar nimic nu este cu neputință lui Dumnezeu. Isus ia puținul ucenicilor, iar în mâinile Sale “puținul” devine “mult”, îndestulător.

În fața mulțimii înfometate, ucenicii par loviți de egoism. Isus le răspunde cu logica “dărniciei”. Cei dintâi pretind ca fiecare să se preocupe de sine, Isus îi invită pe apostoli “să dea”.

Pentru că toate bunurile noastre sunt rodul darului gratuit al lui Dumnezeu, nu trebuie să ne considerăm proprietarii lor în exclusivitate, obligându-i pe alții să trăiască într-o mizerie extremă. Aceste lucruri ni le amintește Evanghelia de astăzi și ne invită să facem acele minuni pe care doar o iubire mare le poate îndeplini. De fapt, Isus realizează minunea, dar nu este El cel care împarte pâinea. Darurile Sale ajung la oameni prin mijlocirea ucenicilor.

“A cumpăra” reprezintă caracteristica proprietății (fiecare pentru el), dar dărnicia este rațiunea corectă, este disponibilitatea punerii în comun, lupta pentru alții. Mulți nu înțeleg că prima variantă nu reprezintă soluția pentru fenomenul “foame”, ci este chiar cauza sărăciei. Logica “cumpărării” împarte oamenii în “norocoși” și “ghinioniști”. Unii au mult sau puțin, dar alții (majoritatea), n-au nimic. Trebuie să trecem de la logica “cumpărării” la cea a “dăruirii” (și altora).

Foamea persistă și crește, tocmai pentru că fiecare ține pâinea sa numai pentru sine. Dacă judec că pâinea mea este doar a mea și nu devine “pâinea noastră cea de toate zilele“, nu numai că nu va exista nici un fel de înmulțire, ci în curând se va ajunge la… sustragere, furt: puținii bogați se gândesc doar la ei și astfel, fură pâinea de la mulțimea săracilor înfometați și necăjiți. Numai “punerea în comun, împărțirea bunurilor” poate realiza o înmulțire a pâinilor în zilele noastre. Numai caritatea poate salva dreptatea.

Prin îndemnul Său, Isus nu avea intenția să-i provoace pe ucenici, care aveau doar cinci pâini și doi pești. El dorește să arate “puterea iubirii” în relațiile umane: astfel cele cinci pâini și cei doi pești, prin binecuvântarea Sa, se înmulțesc și satură mulțimile.

“Înmulțirea pâinilor” ne privește și ne atenționează. Foamea din lumea zilelor noastre -o chestiune dramatică- ne privește. Se pare că lumea a avansat și a rezolvat multe aspecte negative, dar nu a găsit soluții la problema iubirii dintre oameni. În multe țări ale lumii se moare de foame.

Foamea și sărăcia sunt realități pe care Isus ne cheamă să le stopăm, să le rezolvăm: “Dați-le voi să mănânce“. Prin urmare, nimeni nu trebuie să fie indiferent față de cei săraci.

Astăzi, cei care ne numim ucenicii Lui, trebuie să-I împrumutăm mâinile și cu generozitatea noastră, să-i săturăm pe cei săraci, pentru ca adevărul să biruie minciuna, fraternitatea să fie mai tare decât egoismul – izvorul multor nedreptăți – iar iubirea să dea viață unei culturi într-adevăr minunat-umane.

Rezultatul minunii: de la foame la sațietate, îndestulare

Trebuie să înțelegem că Isus, înainte de a frânge pâinea și a o împărți, a binecuvântat-o.

Binecuvântarea este atașamentul, comportamentul autentic al omului față de Dumnezeu, de aproapele și de lume. A binecuvânta “pâinea” înseamnă a recunoaște că toate lucrurile sunt un dar al lui Dumnezeu și deci, a-I mulțumi pentru ele, daruri ale lui Dumnezeu ce trebuie folosite cu bucurie. Dar, e necesar să fie și împărtășite, împărțite, deoarece Dumnezeu le-a creat pentru toți oamenii, fiii Săi, nu numai pentru unii privilegiați.

“Binecuvântarea” pentru Biblie este mai mult decât o simplă rugăciune. Este o mărturisire de credință; este ca și cum am spune: renunț la voința mea de a poseda bunurile materiale și de stăpân al lor; recunosc că sunt proprietatea lui Dumnezeu; așa cum aceste lucruri mi-au fost dăruite, tot astfel eu le dăruiesc tuturor. Punându-L pe Dumnezeu în locul eu-lui, se naște “noi”. Acest lucru se petrece în Euharistie: Isus ne dăruiește pâinea trupului Său, pentru ca noi să formăm un singur trup. Amin.

 

* * *

 

Înmulțirea pâinilor și a peștilor

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

După ce Isus Hristos a postit în pustiu patruzeci de zile, s-a apropiat de el diavolul-ispititor și i-a spus: «De ești Tu, Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini» (Matei 4, 3).

Isus Hristos, printr-un singur act al voinței Sale ar fi putut să transforme pietrele în cele mai gustoase pâini, dar nu a făcut acest lucru. La această ispitire a satanei Mântuitorul a răspuns: «Scris este “Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”» (Matei 4, 4). Prin rostirea acestor cuvinte Dumnezeiescul nostru Mântuitor ne aduce aminte de un adevăr important, acela că omul are suflet și corp. Sufletul are nevoie de hrană asemenea corpului. Așa cum fără hrana materială corpul uman piere, tot așa și sufletul acestuia nu poate să trăiască fără nutremântul necesar lui.

Evanghelia de astăzi ne relatează, că Isus, prin intermediul a cinci pâini și a doi pești a săturat cinci mii de oameni. Această minune a fost consemnată de către toți cei patru evangheliști. Oare de ce a făcut Isus această minune?.

Înainte de toate, poporul a venit la Isus de prin împrejurimi, pentru a-L asculta, uitând totodată de hrana necesară corpului. Acești ascultători se îndulceau de învățătura cerească, hrănindu-și sufletele cu cuvintele care ieșeau din gura Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea, Isus le-a potolit foamea fizică.

Pe de altă parte, Isus a înmulțit pâinile în mod miraculos, hrănind mii de oameni, pregătindu-i pentru cea mai mare minune, pentru pâinea cerească – Preasfânta Euharistie. Minunea pâinilor a fost prefigurarea Preasfintei Euharistii. În ziua care a urmat după această minune, poporul s-a grăbit din nou să-L urmeze pe Mântuitor, crezând că El îi va hrăni din nou în mod miraculos. De aceea Isus le-a spus: «Mă căutați… pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat» (Ioan 6, 26). “Căutați hrana, care trece. Dar Eu vă spun: să căutați «mâncarea ce rămâne pentru viața cea veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului» (Ioan 6, 27). Eu vă ofer Pâinea Cerească, pâinea sufletească, pâinea vieții veșnice, iar această pâine o voi înmulți în fiecare zi, în rândul tuturor popoarelor, până la marginile pământului, pentru ca toți oamenii să aibă viața veșnică”. După aceea Isus Hristos a spus: «Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer! Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea, pe care Eu o voi da pentru viața lumii este Trupul Meu!» (Ioan 6, 56).

La Cina cea de pe Urmă, Isus și-a îndeplinit promisiunea. El, «luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor a zis: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți. Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor» (Matei 26, 26-28). Prin aceste cuvinte Fiul lui Dumnezeu a întemeiat hrana cea cerească pentru sufletele noastre, oferindu-Se spre nutremânt. Aceasta este minunea minunilor! Dumnezeul Cel nevăzut, infinit și etern, devine prezent la fiecare Sfântă Liturghie sub chipul pâinii și vinului și ni se oferă ca hrană pentru luminarea și sfințirea sufletelor noastre. Nu numai cinci mii de oameni, ci milioane și milioane de credincioși își hrănesc sufletele lor cu Preasfântul Corp al lui Hristos. Este un mare privilegiu și fericire să-L primești în suflet pe Hristos, care se află în Sfânta Împărtășanie. Nici măcar îngerii din cer nu au această fericire, acest privilegiu dumnezeiesc. După Sfânta Cuminecare, sufletul nostru devine o locuință a Fiului lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, Cerul însuși.

Suntem datori să ne amintim permanent despre acest mister, pentru a ne pregăti să primim cum se cuvine Sfânta Cuminecare. Apostolul Pavel în Epistola sa către Corinteni scrie: «Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de Trupul și de Sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar» (1 Corinteni 11, 27-29).

Filozoful materialist H. Taine relatează că s-a dus într-o zi la superiorul unei mari comunități religioase din Paris și i-a zis: “Cum se face că în mai puțin de un secol de la Revoluția franceză, care a distrus toate ordinele călugărești, să avem azi în Franța o sută șaizeci de mii de călugări și călugărițe care sunt devotați ușurării mizeriilor umane, fizice și morale celor mai respingătoare?” Care este principiul de acțiune cu totul special, care face să prevaleze la ele devotamentul asupra interesului?” Superiorul i-a răspuns: “Vreți să cunoașteți secretul carității catolice? Urmați-mă!” Și superiorul l-a condus pe filosof la capelă, arătându-i sfântul altar: “Iată secretul nostru! Azi, ca și în toate timpurile, Isus Hristos este cunoscut, iubit și slujit în Preasfânta Euharistie”. Și filozoful și-a continuat ancheta. Pretutindeni i s-a oferit același răspuns. Reîntors acasă, a luat condeiul și a scris aceste fraze nemuritoare: «Credința în Euharistie este într-adevăr perechea de aripi, care azi, ca și acum nouăsprezece secole, ridică omenirea deasupra micimilor sale și o duce până în regiunile devotamentului. Dacă societatea poate fi salvată, de acolo îi va veni mântuirea».

Avem privilegiul și fericirea de a-L primi pe Hristos în Sfânta Împărtășanie, poate chiar zilnic. Dar trebuie să fim pregătiți cum se cuvine pentru a o putea primi. Rugăciunea: “Cred, Doamne, și mărturisesc…”, rostită înainte de primirea Sfintei Împărtășanii, pregătește sufletul pentru primirea ei numai dacă este rostită cu multă atenție și pietate, meditând asupra fiecărui cuvânt. După primirea Sfintei Cuminecături, pentru câteva minute trebuie să conștientizăm că în inima și în sufletul nostru se află ca oaspete Împăratul împăraților, Creatorul Universului, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, Prietenul nostru, Hristos, Iubitorul de oameni, care sacrificându-Se din iubire pentru noi, pe lemnul crucii, ne-a răscumpărat din moartea cea veșnică, făcându-ne accesibilă calea spre fericirea Cerului.

Astfel, Sfânta Euharistie trebuie să fie pentru noi izvorul puterii care sfințește sufletele noastre. Să avem grijă, ca “nu spre judecată sau spre condamnare, să ne fie împărtășirea cu Aceasta, ci spre vindecarea sufletului și a corpului nostru și spre viața veșnică”.

Rugăciune

O, Pâine a vieții, nimeni nu poate să Te înlocuiască. Iubirea Te-a făcut să privești la neputințele noastre și să faci să înțelegem că nimic nu este pierdut pentru cel care nu se îndoiește de Dumnezeu. Atunci când ne încearcă durerile vieții, ne faci și mai mult să înțelegem că făptura noastră se poate îmbrăca în puterea Ta care ne transformă și ne dă elan în drumul vieții noastre spre mântuire.

În Sfântul Tabernacol este adăpostită Euharistia. De aici se răspândesc binecuvântările pentru toți cei care caută prietenia Domnului. Aici se află Hrana vieții veșnice, prin care sufletul și ființa noastră își găsesc alinare și scăparea de orice dușman al ei. Și tot acolo, pentru cel ce crede și vrea să primească acest nutremânt, sufletul gustă bucuria cerească.

O, Mântuitorul nostru, Isuse Hristoase, fă să simțim puterea vieții Tale divine, atunci când Te primim în Sacramentul Euharistiei, să înțelegem voința Ta sfântă, privind la micimea și neputința noastră, urmând îndemnul Tău de a Te primi cu toată încrederea și convingerea.

Fie ca acest Corp și Sânge al Tău să ne facă să trăim de-a pururi numai pentru Tine, să păstreze în noi acea viață pe care Tu ai câștigat-o pentru noi, prin Sacrificiul Tău pe Lemnul Crucii, în fața dușmanului mântuirii noastre. Amin.

 

* * *

 

Isus: “hrana” vieții omului

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Pentru a înțelege cum se cuvine pericopa din această duminică – ce ne descoperă o cunoaștere nouă a lui Isus și o convertire radicală a vieții cu privire la relațiile interfrățești – trebuie să ținem seama de unele texte biblice din VT, referitoare la tema evidențiată de Evanghelia de astăzi.

Înainte de toate, observăm că profetul Isaia (cfr. Is.55, 1-3) vestește chemarea pe care Dumnezeu o adresează oamenilor de a sta și a lua parte la masa Sa: El a pregătit un ospăț gratuit la care toți pot participa. Limbajul folosit este cel “sapiențial” (prezent în cărțile înțelepciunii din VT), caracteristic celor care știu să trăiască bine, pentru că deosebesc binele de rău; ceea ce ajută viața, de ceea ce o distruge.

Textul a fost scris la sfârșitul experienței “robiei babiloniene”: perioadă în care, pentru a putea trăi, poporul Israel a trebuit să cumpere pâine de la dușmani, timp de 40 de ani, dar nu a reușit să se sature. Israel a descoperit că pâinea cumpărată cu mult efort și chin, cu suferință, nu poate sătura. Probabil pentru că erau săraci și nu puteau să cumpere pâine din abundență. Dar și pentru că această pâine, mâncată departe de patrie, avea gustul neascultării față de Dumnezeu și al rupturii Alianței. De fapt, numai pâinea consumată în pământul făgăduinței, semn și rod al unei vieți trăite în relație de prietenie, de ascultare cu Dumnezeu, poate sătura foamea de viață a poporului.

Atunci când se părea că orice speranță pentru o viață mai bună, dată de reîntoarcere în patrie, s-a destrămat și poporul a ajuns la capătul puterilor (Is 40, 6-7), Dumnezeu vorbește prin gura profetului Său: Domnul a pregătit o pâine care satură, care dă viață și care pecetluiește o nouă relație cu El. Cine ascultă și primește invitația de a se reîntoarce în țara lui Israel și la Dumnezeul adevărat, se va putea hrăni din abundență, putând avea din nou o viață înfloritoare.

Aceste cuvinte se adeveresc pentru cei care ascultă de Dumnezeu, care zice: “ascultați-mă și veți mânca lucruri bune… și veți trăi“.

Cuvintele Domnului sunt pentru noi un semn de întrebare: cu ce fel de pâine ne hrănim? Oare nu retrăim experiența lui Israel, cheltuind timp, bani, efort pentru o pâine care nu satură, uitând de pâinea lui Dumnezeu, care “pe gratis” satură unica foame a omului, cea care este foamea de dreptate, adevăr, iubire… foamea de Dumnezeu, la urma urmei, pentru a găsi plinătatea sensului vieții noastre?

Fraților! Răspunsul la chemarea Domnului este în inima noastră, înfometată de adevărata viață. În acest sens, pericopa de astăzi ne spune că, în sfârșit, putem gusta hrana pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o (Mt 14,13-21).

Fiind singura minune povestită de toți cei 4 evangheliști, înseamnă că este vorba de un moment foarte important în viața lui Isus.

Din Evanghelie cunoaștem că înainte de săvârșirea minunii, Isus a fost refuzat la Nazaret și că abia aflase despre moartea Botezătorului. Domnul se retrage, dar notăm că în fața falimentului Său și al Botezătorului, Isus nu se predă, nu disperă, nu este pasiv, nu se descurajează, ci răspunde printr-o mai mare atenție față de cei nevoiași: “a văzut mulțimea multă și I-a fost milă și le-a vindecat bolnavii”.

Viața lui Isus este legată de cea a Botezătorului. Este important că întâiul gest public al lui Isus a fost acela de a se amesteca cu păcătoșii, care mergeau să fie botezați de către Botezătorul, la Iordan. Cel care este cel mai Sfânt se unește cu păcătoșii. Cel care este unul cu Dumnezeu, se unește cu cei care s-au depărtat de Domnul. Astfel, Isus arată chipul adevărat al lui Dumnezeu: Domnul este milă, iar prin iubirea Sa, dorește să biruie refuzul și împotrivirea omului. De-a lungul vieții Sale, Isus îi va căuta mereu pe păcătoși, va sta la masă cu ei, chiar dacă cei “puri” îl vor critica. Pe cruce va muri în mijlocul a doi tâlhari, luând asupra sa toate păcatele lumii…

Predicarea l-a costat viața pe Botezătorul. De fapt, el apără familia chiar și înaintea lui Irod. La vestea morții lui Ioan, poate că Isus ar fi vrut să rămână singur, să-l plângă în liniște, dar lumea L-a căutat și L-a aflat. Domnului îi este milă și vindecă bolnavii. Nu se oprește aici. El se preocupă de toți, inclusiv de cei sănătoși, dar care urmându-L de mai multe zile, flămânziseră.

Înmulțirea pâinilor este o minune “izvorâtă” din vestea morții prietenului drag. Pe noi, durerea ne doboară, ne izolează… Banchetului violent (organizat de Irod) și cauzator al morții Botezătorului, i se opune “ospățul” modest al lui Isus, care restituie viața.

Evanghelia nu zice că Isus a înmulțit pâinile, ci că a “frânt pâinea” și a împărțit-o. Minunea nu evidențiază înmulțirea, ci frângerea și împărțirea, adică punerea hranei proprii la dispoziția altora. De fapt, Isus vindecă și hrănește întreaga mulțime, în timp ce inima Sa este plină de durerea morții celui drag.

Puterea lui Isus de a trece peste momentele grele este povestită de Matei: înaintea necredinței locuitorilor orașului, unde a făcut cele mai multe minuni (cfr. Mt 11, 20-24), Domnul ridică privirea la Cer, la Tatăl și se încredințează Lui cu încredere filială, se abandonează voinței Sale și-L laudă: “Te binecuvântez, Tată, Domnul cerului și al pământului” (Mt 11, 25-27).

Prin gesturile de vindecare, Isus ne descoperă voia Tatălui de a ne mântui, iar prin “pâinea” pe care o frânge și o dăruiește lumii -ca răspuns al faptului că aceasta L-a refuzat- ne oferă semnul capabil să reveleze (arate) misterul vieții Sale, o viață oferită abundent și gratuit nouă (și pentru noi) acum, numai ca o profeție sub chipul pâinii, dar mai apoi, în mod concret, jertfită prin moartea și învierea Sa.

De fapt, Isus este noul Iosua, trimis de Dumnezeu să conducă poporul spre “pământul făgăduinței”, biruind dușmanii, care în timpul prezent sunt: boala fizică și cea sufletească. Cel care se lasă condus de Isus în Împărăția Tatălui – care constă în relația de fiu cu Dumnezeu – se va putea hrăni din iubirea acestui raport.

Din minunea “hrănirii mulțimilor” înțelegem că Isus dorește ca toți oamenii să facă parte din grupul ucenicilor Săi, deoarece Dumnezeu – păsându-i de toți – pe toți care alergau la El și care erau în nevoi, îi hrănește.

Matei acordă mult spațiu dialogului dintre Isus și ucenicii Săi. Acest lucru deci este important! Care este conținutul dialogului? Din cauza orei târzii, ucenicii propun ca Isus să dea drumul mulțimilor: nu au nevoie de ajutor, asemenea bolnavilor. Prin urmare, trebuie doar să li se permită să meargă să-și procure hrana. Isus respinge această propunere, pentru că vrea să-i învețe pe apostoli ceva nou. Minunea se petrece în văzul lor. Este pentru ei! Vrea să le arate puterea Sa, dar dorește ca ei, săturându-se cu pâinea cerească, să experimenteze logica Sa, care este logica abundenței lui Dumnezeu, a gratuității Sale, astfel încât ei să-și fixeze măsura lor după cea a Tatălui, pentru ca să fie fiii lui Dumnezeu și astfel să arate lumii iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, pentru oameni. De fapt, Isus le cere ca ei să dea de mâncare mulțimii, să-i pună la dispoziție ceea ce au, indiferent dacă au mult sau puțin. Dăruind din ceea ce este al lor, ucenicii învață să formeze comuniunea: “gustul” Împărăției este dat de grija noastră față de alții “și de punerea în comun a bunurilor”. Cei care fac aceste lucruri arată că au o inimă deschisă și iubitoare pentru oameni, precum Isus și Tatăl. Aceasta este logica “pâinii Împărăției”: a ne deschide viața personală pentru a o dărui, îngrijindu-ne de cei mai mici, deoarece în Isus, Dumnezeu ne dăruiește viața Sa, pentru ca noi să ne însușim stilul Său și astfel să devenim poporul Său, sătul de iubirea Sa.

În Mt. 9, 36 este scris: “Isus, văzând mulțimile, avu milă, pentru că erau obosite, asemenea oilor fără păstor”. Și astăzi Isus vede lumea care a venit la El. Este o societate nu numai dezbinată, ci și bolnavă: câte boli fizice și morale! O umanitate înfometată din multe puncte de vedere: foame de hrană, de valori, de afecțiune, de libertate, de fericire… Foame de Dumnezeu!

Față de problemele mulțimii Isus nu este neutru, ci simte compasiune, duioșie, milă. Și la a doua înmulțire a pâinilor Isus va destăinui ucenicilor că simte milă față de lumea care venise la El (cfr. Mt 15, 32).

Verbul “a avea compasiune” exprimă nu doar o stare emotivă, de milă, ci o simțire puternică, o trăire împreună cu cei necăjiți, a problemelor lor. El simte problemele lor și le trăiește împreună cu ei. Este vorba de o “milă activă”, care-L determină să-i vindece pe bolnavi și să sature

“Compasiune”, “milă”, sunt cuvinte cu originea din limba latină și care au sensul de “a pătimi împreună cu…“. De aceea sf. Pavel va spune: “să plângem cu cine plânge“. Iubirea (și nu egoismul) trebuie să-l caracterizeze pe creștin. Caritatea merge mână în mână cu Liturghia și cu participarea la împărtășanie, ba mai mult, le precede. Numai pentru că ucenicii au fost plini de iubire frățească, distribuind pâinea, Isus a putut să sature întreaga mulțime. Minunea prevestește fie Euharistia, fie colaborarea preoților la lucrarea mântuitoare a lui Isus, pentru mântuirea sufletelor.

Matei insistă să-L prezinte pe Isus, ca pe un medic care vindecă bolnavii, deoarece aceasta este o caracteristică a lui Mesia, care a venit să salveze, să vindece întreg omul: trup și suflet. El știe că boala izolează persoanele de viața socială. Vindecând bolnavii, dorește să-i reintegreze în societate.

Privind, având milă și vindecând bolnavii, Isus se revelează ca fiind Mesia îndurător și atent la orice fel de suferință, spunându-ne că Tatăl este îndurător cu omul, dorind să vindece bolile lui.

Isus nu dorește să facă El totul, ci invită ucenicii să dea de mâncare, adică să colaboreze cu El, să simtă ca și El. La început, ucenicii obiectează.

Asemenea apostolilor, observăm “disproporția” între ceea ce trebuie să facem și mijloacele materiale pe care le avem la dispoziție: “cinci pâini și doi pești” nu sunt suficienți pentru a hrăni mulțimea. Prin urmare considerăm că fiecare trebuie să se gândească la sine! Dar, cuvântul “imposibil” nu face parte din vocabularul lui Isus. Porunca Lui este clară. Evanghelia ne spune că Domnul nu face magie, ci are nevoie de “puținul nostru”: să punem hrana noastră la dispoziția altora. De fapt, minunea constă în a ști să împarți cu alții. Pâinea frântă și împărțită nu se termină, ci în mâinile lui Isus se multiplică, săturând mulțimea întreagă.

Această minune ne arată că Isus este Mesia, care dă un ospăț poporului Său, la fel cum Dumnezeu a hrănit poporul în deșert. Isus împlinește profețiile care asemănau “împărăția”, cu un “banchet abundent” (cfr. Is 55, 1-3; Is 25, 6-10). Prin urmare, El este singurul care poate să sature toată foamea omului ,în mod deplin.

Prin minunea făcută, Isus urmărește să consolideze comuniunea dintre oameni. El nu dorește ca lumea să se împrăștie, așa cum sugerau ucenicii, ci să rămână unită. Săvârșind minunea, Isus se arată a fi păstorul acestei “turme”… Păstorul care adună “oile risipite”, le hrănește, le oferă un banchet, unde fiecare are libertate, fără discriminări sociale, bucurându-se de faptul că sunt împreună, în armonie cu Dumnezeu și cu aproapele…

“Stând pe iarbă”… era poziția de odihnă permisă numai boierilor și oamenilor liberi. Aceasta este icoana Bisericii: o mulțime de oameni liberi, oameni adunați în jurul lui Isus și care sărbătoresc.

Cele 12 coșuri care au rămas, sunt simbolul unei bogății din care se vor hrăni generațiile viitoare.

Minunea are un sens euharistic, care reiese din gesturile lui Isus: a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor… este aceeași dinamică pe care Isus o va folosi la Cina cea de Taină.

Azi, ca adevărați creștini, suntem chemați să trăim în mod concret această pagină evanghelică… să rămânem uniți și să împărtășim din puținul nostru și altora. (Pentru noi este imposibil, deoarece timpul nostru, banii noștri sunt deja programați din cauza proiectelor pe termen lung… Nu înțelegem cuvintele Evangheliei… “ajunge zilei necazul ei“).

Invitându-ne să privim cu milă la popoarele sărace, Isus ne cere: dați-le voi să mănânce. În acest sens Papa în acest an (5 iulie la angelus) invită puternicii lumii să nu reducă ajutorul popoarelor sărace, deoarece nu astfel se rezolvă criza mondială. Papa cere tuturor să își aducă aminte că fiecare persoană umană trebuie promovată și respectată în demnitatea sa. Criza se rezolvă promovând persoana umană și nu ignorând-o sau distrugând-o. Omul este cel care inventează noile descoperiri, care poate găsi noi soluții pentru ieșirea din criză și care este chemat să stăpânească lumea… și nu tehnologia…

Deoarece fiecare persoană este înfometată de iubire, Isus îmi cere să iubesc pe toți aceia pe care îi întâlnesc. Amin.