Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXVII-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Geneza 2,18-24
Evrei 2,9-11
Marcu 10,2-16

Marcu 10,2-16

Atunci au venit fariseii și, ca să-l pună la încercare, l-au întrebat dacă îi este permis unui bărbat să-și lase femeia”. El le-a răspuns: “Ce v-a poruncit Moise?” I-au spus: “Moise a permis să scrie un act de despărțire și s-o lase“. Isus le-a spus: “Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Însă, de la începutul creației, i-a făcut bărbat și femeie; de aceea omul își va părăsi tatăl și mama și se va uni cu soția lui și cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”. Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. El le-a spus: “Oricine își lasă femeia și se însoară cu alta comite adulter cu ea. Și dacă ea, lăsându-și bărbatul, se mărită cu un altul, comite adulter”. Îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare și le-a spus: “Lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei. Adevăr vă spun, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea”. Și, luându-i în brațe, îi binecuvânta punându-și mâinile peste ei.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ștefan Ciubotaru
Diverși alți autori
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
FSC
pr. Alessandro Pronzato
pr. Pietro Righetto
Diverși alți autori

 

* * *

 

Mesajul sfintei Căsătorii

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Căsătoria nu este un scop în sine, ci transmite un mesaj care ne descoperă sufletul autorului ei, care este Dumnezeu însuși.

Azi, când se încearcă să se laicizeze tot ce este sfânt, este necesar să privim cu mai multă atenție Căsătoria, oarecum contemplând-o. Este mare diferență între o privire fugitivă și una contemplativă. Contemplând un tablou poți descoperi nu numai mesajul pictorului dar și o parte din sufletul lui.

Toate cele trei lecturi din Liturgia cuvântului de azi aruncă o lumină cristică asupra unui singur tablou: Căsătoria. Dacă o privim cu ochi profani, o găsim destul de laică; dacă o contemplăm în spirit de credință, vom descoperi mesajul ei și o mare parte din sufletul autorului, din Duhul lui Dumnezeu Tatăl. În acest context este cuprins și îndemnul sfântului Paul de a-l privi pe Isus încununat cu mărire și cinste, de a-l contempla spre a descoperi mesajul sufletului său: ca toți să fie uniți pentru a pune în evidență și a apăra sfințenia. Și Isus a pus o mare parte din mesajul său în sacramentul sfintei Căsătorii. Putem spune că primul mesaj aducător de credință în sufletele ucenicilor l-a pus aici, la nunta din Cana, la celebrarea unei căsătorii, la ridicarea ei la rangul de sacrament, de taină sfântă ca izvor de viață vremelnică, pământească, dar și veșnică. Isus și Maria, mama sa, au inițiativa salvării iubirii celor doi, iubire curată, feciorelnică, ce merită răsplătită cu o minune.

Primul om, Adam, ocupa un loc privilegiat în univers și avea o valoare unică. Menirea lui de a da nume tuturor creaturilor arăta puterea sa de pătrundere în tainele creației, de a comunica el însuși cu lumea din jur și de a le împărtăși ceva din sine, din gândurile sale, pentru a forma un tot armonios prin care să se continue opera lui Dumnezeu. Numind lucrurile create, Adam caută și cauza lor, caută să-l înțeleagă mai bine pe Creator și se pare nemulțumit că în strădaniile sale nu mai este ajutat de nimeni. Dumnezeu răspunde dorinței lui printr-o viziune extatică din care apare Eva. Femeia îl va ajuta, prin iubirea și gingășia ei, prin credința și evlavia ei, să-l găsească pe Creator și să rămână credincios revelației. Apărută din extazul lui Adam, ea are menirea să-l înalțe pe om la starea de contemplație de sine și de femeia sa, exclamând: Iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Aceasta se va chema femeie, căci din bărbat a fost luată (Gen 2,23). Adam, în calitate de bărbat, va fi de acum încolo rațiunea cosmică, exponentul adevărului; Eva, femeia, va fi inima cosmică, exponentă a binelui.

Izvorul adevărului este Dumnezeu. Somnul greu, adus de Dumnezeu asupra lui Adam, reprezintă o stare extatică prin care i se revelează ceea ce rațiunea omului n-ar fi fost în stare să descopere: originea și menirea Evei. Ea este o creatură a lui Dumnezeu, la fel de nobilă ca și Adam, menită să-i fie soție unică, ajutor inseparabil, exemplu de bunătate, de frumusețe și de sensibilitate.

Somnul greu reprezintă începutul revelației divine, al procesului evolutiv de perfecționare a ființei umane printr-un schimb reciproc de daruri naturale, prin care să se realizeze o lume de vis, în care misterele să se reveleze prin fiecare nou-născut din adevăr și bunătate îmbrăcat în frumusețe îngerească. Dumnezeu a început lucrarea și apoi a încredințat-o omului s-o ducă la bun sfârșit. Ce poate fi mai nobil?

Dacă privim cu mai multă atenție această primă pereche de oameni, vom descoperi un alt mesaj divin: Căsătoria este sfântă fiindcă autorul ei, Dumnezeu, este sfânt.

Pierzând sfințenia prin dezbinarea adusă de Șarpele viclean, Eva se îndoiește de adevărul Domnului și Adam se îndoiește de bunătatea Creatorului (cf. Gen 3,4-12), Dumnezeu îl trimite pe Fiul său să sfințească din nou unirea dintre bărbat și femeie și să nu se rușineze că sunt frați prin firea omenească cu el care nu s-a rușinat să devină Fiul Omului (lectura a II-a). Ca să nu mai fie zădărnicit mesajul Căsătoriei, Fiul Omului înființează Biserica, trupul său mistic, prin care să salveze unirea sfântă. De aceea spune sfântul Paul că taina aceasta este mare, în Cristos și Biserică. Isus se jertfește pentru Biserica sa s-o vadă mamă. Fie mama oricât de sfântă, sarcina ei, nefiind botezată, este păgână. Fie Biserica oricât de sfântă, sarcina ei este lumea păgână. Adevărata mamă, fie sarcina ei oricât de păgână, o iubește și este în stare să se jertfească total pentru viața ei. La fel face și Biserica, înzestrată cu Duhul lui Cristos, se jertfește pentru lumea păgână, sarcină care este într-o creștere continuă. Încreștinarea lumii depinde de trăirea în sfințenie a Căsătoriei.

Istoria a pus întotdeauna Căsătoria sub protecția divinității. Numai secolul nostru vrea s-o laicizeze, jefuind-o de caracterul ei sacru. Și ce rămâne? O împerechere până la noi dispoziții. Și ce rămâne din iubirea veșnică pe care și-au jurat-o tinerii la încheierea contractului matrimonial? O iluzie. Fără sacru, totul este iluzie.

Tot din contemplarea Căsătoriei mai descifrăm o altă parte a mesajului divin, anume: bărbatul și femeia sunt două persoane distincte, independente și totuși unite în mod necesar. Dacă bărbatul nu și-ar căuta femeie, dacă femeia nu și-ar căuta bărbat, ființa omenească nu l-ar căuta pe Dumnezeu, ar fi fiecare suficient în sine însuși. Cerința unuia după altul constituie o nouă cerință: cea după Dumnezeul protector. Mai ales în urma păcatului, care a accentuat doza egoismului până la paroxism, este necesară divinitatea pentru unitatea familiei.

Ceea ce stă la baza legăturii dintre om și Dumnezeu, credința, speranța și iubirea, trebuie să stea și la temelia noii familii. Virtuțile teologale devin și virtuți matrimoniale numai sub aripile Duhului Sfânt, care, așa cum am mai arătat în duminica a XXI-a de peste an, prin cele șapte daruri (înțelepciune, înțelegere, sfat, putere, știință, evlavie și frica de Dumnezeu) face active aceste virtuți. Cu cât credința în Dumnezeu este mai puternică și mai vie, cu atât credința dintre soți este mai solidă și mai stabilă. Credința în Dumnezeu și în partenerul de viață aduce pace în suflet și fericire autentică, îi ferește de gelozie și de adulter, de concubinaj etc. Cu cât speranța în Dumnezeu este mai vie și mai puternică, cu atât speranța dintre soți, în vederea construirii în căsuța lor a unui colțișor de rai, este mai dătătoare de curaj, devenind izvor de energii miraculoase, chiar de eroism, ferindu-i de descurajare, de onanism conjugal, de divorț și de lene. Cu cât iubirea față de Dumnezeu este mai înflăcărată, cu atât iubirea lor devine mai curată, mai sigură de veșnicie în durabilitate, cu atât rodul ei, copilul, devine o înțelegere mai profundă a menirii lor și a atotputerniciei lui Dumnezeu, prin punerea numelui la sfântul Botez, ca Adam la începutul creației care pune nume la toate (Gen 2,19). Dacă Moș Goriot al lui Balzac putea spune: L-am înțeles pe Dumnezeu când am devenit tată, același lucru îl pot spune orice tată și orice mamă care contemplă ființa care le aduce soarele în casă.

În sânul Bisericii, preotul are menirea să mențină Căsătoria oamenilor la înălțime.

Dar, nici credința, nici speranța și nici iubirea matrimonială nu se pot menține în prospețime și vigoare, dacă nu-și au rădăcinile înfipte adânc în solul cel mai bun al smereniei. Actul umilinței matrimoniale este dublu: de părăsire și de dăruire totală. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va dărui femeii sale și vor fi amândoi un trup. A lăsa pe cei dragi care ți-au dat viață, pe cei care te-au iubit mai întâi, te-au apărat, educat, crescut etc. constituie un act de umilință. A te dărui altei persoane, renunțând la independența proprie, este umilință. A te înclina în fața persoanei alese, a te jertfi pentru ea, este un act de umilință; a-i suporta lipsurile, defectele fizice și morale, este umilință. Căsătoria – conjugium – jug comun – este școala umilinței. Aici se învață renunțarea la egoism; aici se învață supunerea față de Legea Domnului până la moartea pe crucea matrimonială. Și din acest motiv a spus sfântul Paul că taina aceasta este mare în Cristos și Biserică, fiindcă Isus, care prin harul lui Dumnezeu a gustat moartea pentru fiecare om, înțelege mai bine decât oricine valoarea jertfei celor angajați la o cruce dublă, proprie și a partenerului și a rânduit să reverse harul îmbelșugat pentru împlinirea menirii lor.

Celor ce sunt legați prin Căsătorie le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca femeia să nu se despartă de bărbat; iar dacă s-a despărțit, să rămână nemăritată, ori să se împace cu bărbatul ei. Și bărbatul să nu-și lase nevasta (1Cor 7,10-11). Este clar?

De unde autoritatea unor soacre care poruncesc: Las-o, mă, că găsești tu pe alta? sau: Lasă-l, fa, că mai găsești tu pe altul?

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Te poți despărți de ceea ce

nu-ți place, dar niciodată de femeia cu care te-ai căsătorit. Se bazează pe porunca divină: Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă! Sfântul Francisc de Sales spunea: Mai degrabă se poate despărți sufletul de trup decât soțul de soție.

Divorțul nu este soluția cea mai bună pentru înlăturarea unor eventuale necazuri, el este paravanul lașilor și izvorul a mult mai multor necazuri; mai ales pentru primejdia pierderii sufletului.

Contemplând Căsătoria în planul divin, partenerii devin unelte de nădejde pentru înfăptuirea împărăției lui Dumnezeu. Amin.

 

* * *

 

Desăvârșit prin suferință

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

(predică la a doua lectură)

“Vedem că cel care a fost ‘cu puțin mai mic decât îngerii’, Isus, pentru că a suferit moartea, este ‘încununat cu mărire și cinste’, întrucât prin harul lui Dumnezeu, El a suferit moartea pentru fiecare om. Într-adevăr, se cuvenea ca Acela pentru care sunt toate și prin care există toate, care voia să ducă mulți fii la mărire, să-l desăvârșească prin suferință pe inițiatorul mântuirii lor” (Evrei 2,9-10).

Afirmația că Isus a fost desăvârșit prin suferință poate conduce la idei greșite. Unii creștini au dedus din acest verset că suferința sau durerea auto-produsă este bună. Drept urmare, acest verset este invocat pentru justificarea auto-flagelării și pentru alte forme de auto-pedepsire. Oricare ar fi meritele unor astfel de practici auto-disciplinare, autorul Scrisorii către Evrei dorește să ne spună cu totul altceva.

Un motiv pentru care înțelegem greșit afirmația că Isus a fost desăvârșit prin suferință se datorează modului în care înțelegem noi perfecțiunea (desăvârșirea) în cadrul acestui text. Ne aplecăm adesea asupra textului cu o înțelegere a perfecțiunii tipică filozofiei grecești, conform căreia a fi perfect înseamnă a fi ideal din toate punctele de vedere, a excela pe toate planurile, a nu avea absolut nici un defect sau slăbiciune. Concepția iudaică despre perfecțiune, aflată în spatele Scrisorii către Evrei, este însă alta. Conform acestei înțelegeri iudaice, a fi perfect înseamnă a fi la modul ideal potrivit pentru un anumit scop. Perfecțiunea este înțeleasă raportat la un scop, și nu în mod absolut, ca în gândirea greacă. De aceea, afirmația că Isus a fost desăvârșit prin suferință trebuie înțeleasă astfel: prin ceea ce a suferit, Isus a devenit la modul ideal potrivit pentru scopul pentru care a venit, adică pentru a fi “inițiatorul mântuirii noastre” (v. 10). Iată o povestioară ce ilustrează cum suferința l-a făcut pe Isus arhitectul ideal al mântuirii noastre.

Un bărbat a pus în fața casei sale un anunț: “Cățeluși de vânzare”. Puțin timp după aceea, un băiat a venit să vadă despre ce este vorba. “Vă rog, domnule”, a spus el, “aș vrea să cumpăr un cățeluș dacă nu costă prea mult.” “Păi, fiule, 25 de dolari bucata.” Copilul a fost distrus să audă prețul. “Am doar doi dolari și câțiva cenți. Aș putea totuși să îi văd?” “Desigur. Poate găsim totuși ceva pentru tine”, a spus bărbatul. Ochii copilului au început să strălucească la vederea celor cinci ghemuri de blană. “Am auzit că unul are un picioruș bolnav”, a spus el. “Da, mi-e teamă că așa va rămâne toată viața.” “Pot să îl iau eu? Voi plăti în timp pentru el.” Bărbatul i-a spus: “Dar va fi toată viața șchiop.” Zâmbind, băiatul și-a ridicat un crac de la pantalon: avea un picior de lemn. “Nici eu nu umblu prea bine.” Apoi, privind cu căldură spre cățeluș, a continuat: “Cred că are nevoie de multă iubire, de mult ajutor. Eu cel puțin am nevoie. Nu este simplu să fii infirm.” “Ia-l”, i-a spus bărbatul. “Știu că te vei ocupa bine de el. Iar despre bani, nu vreau să aud.”

În această povestioară, vedem cum un copil a devenit deținătorul perfect, ideal, pentru un cățeluș șchiop, tocmai prin ceea ce el a suferit, prin handicapul lui personal. Experimentând în propriul său trup invaliditatea, băiatul a fost cel mai în măsură să îl înțeleagă și să îl ajute pe cățeluș. Într-un mod similar, Cristos, asumându-și condiția umană și experimentând greutatea, slăbiciunea și tentațiile vieții umane, a devenit candidatul perfect care să ne ajute pe drumul mântuirii. “Căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate asemenea nouă, în afară de păcat” (Evrei 4,15).

Aceasta este vestea cea bună, pentru noi cei care ne luptăm cu păcatul. Uneori simțim tentația să cădem în disperare, asemenea lui Iuda, crezând că Domnul nostru Isus Cristos nu ne va înțelege și nu ne va ierta după ce l-am trădat din nou. Dar El ne va înțelege și ne va ierta dacă, asemenea lui Petru, vom refuza să cedăm păcatului. Și ca încurajare, să ne amintim cuvintele din aceeași Scrisoare către Evrei: “Să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit” (Evrei 4,16).

 

* * *

 

Învățătura lui Isus despre divorț

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

La aniversarea a 50 de ani de căsătorie, celebrul Henry Ford a fost întrebat de cineva care este secretul succesului și fericirii în căsătorie. El a răspuns: “Este la fel ca în industria automobilelor: să rămâi fidel unui singur model.” Isus învăța același lucru acum 2000 de ani, după cum putem citi în Evanghelia de astăzi: “Au venit fariseii și, ca să-l pună la încercare, l-au întrebat (pe Isus) dacă îi este permis unui bărbat să-și lase femeia” (Marcu 10,2). Ce se întâmplă aici? De ce această încercare? Ei bine, să spunem pentru început că fariseii nu aveau nici un dubiu cu privire la disolubilitatea căsătoriei. În Vechiului Testament, divorțul și recăsătorirea erau “legale” și așa le considerau și fariseii. “De va lua cineva femeie și se va face bărbat ei, dar ea nu va afla bunăvoință în ochii lui, pentru că va găsi el ceva neplăcut la ea, și-i va scrie carte de despărțire, i-o va da la mână și o va slobozi din casa sa. Iar ea va ieși și, ducându-se, se va mărita cu alt bărbat” (Deuteronom 24,1-2).

Singura neînțelegere între diferitele școli ale fariseilor era cu privire la acel “ceva neplăcut” pe care un bărbat îl poate găsi la o femeie, suficient ca să justifice divorțul. Ce putea fi acel “ceva neplăcut”? Școala conservatoare a rabinului Shammai îl interpreta ca fiind un caz de scandal, precum adulterul. Școala liberală a rabinului Hillel spunea că “ceva neplăcut” poate fi chiar și arsul mâncării de către soție. Iar școala și mai liberală a rabinului Aqiba afirma că femeia nu trebuia să fie vinovată de ceva; dacă bărbatul pur și simplu s-a săturat de ea, poate să divorțeze. Aceasta era capcana, pentru că dacă Isus ar fi apărat poziția unei școli iudaice, și le-ar fi ridicat în cap pe celelalte.

Isus răspunde ridicându-se deasupra legii date în Deuteronom, referindu-se la gândirea lui Dumnezeu așa cum ne-o arată Geneza. El trece de la legea mozaică la planul divin al creației. De la începutul creației, spune El, Dumnezeu a orânduit ca soțul și soția să trăiască în unitate. “Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă” (Marcu 10,9). Răspunsul lui Isus subliniază două aspecte importante. În primul rând Isus tratează femeia ca fiind o persoană. Legea iudaică o trata ca pe un bun al bărbatului, de care acesta dispunea după cum dorea. De fapt, aici se vorbește pentru prima oară în literatura ebraică (versetul 12: “Și dacă ea, lăsându-și bărbatul, se mărită cu un altul, comite adulter”) nu doar despre bărbatul care își lasă femeia ci și despre femeia care ia inițiativa de a-și lăsa bărbatul. Isus tratează femeia ca o persoană egală cu bărbatul. În al doilea rând, Isus este interesat în învățătura Sa nu de problemele legale, ci de principiile morale. Ei l-au întrebat dacă divorțul era permis, iar El le-a răspuns că în concepția lui Dumnezeu soțul și soția nu trebuie să se despartă niciodată. Ei doreau să știe ce este permis, El le-a răspuns ce este mai bine pentru ei, ce trebuie să caute. Pentru că în Cristos “toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos; toate sunt permise, dar nu toate edifică” (1Corinteni 10,23).

Cu acest ideal în minte, Isus reinterpretează prevederile mozaice care spuneau că un bărbat poate divorța de femeia sa dacă îi dă carte de despărțire. Nu este vorba de o permisiune de a divorța. Este mai degrabă un compromis pe care Moise îl face datorită “împietririi inimii” semenilor lui. Aceasta înseamnă că Moise cunoștea idealul divin pentru soț și soție, dar nu l-a impus datorită situației. De fapt, analizată în contextul cultural al vremii, condiționarea divorțului de o carte de despărțire nu urmărea simplificarea separării soțului de soție, ci apărarea unității căsătoriei.

Ce formă de divorț practicau evreii înainte ca Moise să le dea legea? Probabil aceeași regulă a “pronunțării de trei ori”, pe care o aveau vecinii semitici: pentru aceștia, o femeie era considerată divorțată de bărbatul ei dacă acesta pronunța de trei ori formula de divorț în prezența unor martori. Declarația de divorț putea veni de exemplu după o ceartă, la mânie. Cerând însă o scrisoare de despărțire într-o vreme în care doar preoții de la templu știau scrie și citi însemna că procesul de divorț putea dura luni până la încheiere. Aceasta dădea timp soților să depășească problema, rudelor și prietenilor să îi ajute. Cerința unei scrisori de divorț a salvat numeroase căsătorii care s-ar fi încheiat rapid cu sistemul “pronunțării de trei ori”.

Fariseii se concentrau pe lege și treceau cu vederea idealul. La fel facem și noi. Una dintre cele mai riguroase legi pe care misionarii le-au adus în Africa a fost interzicerea poligamiei. Au aplicat-o strict chiar și în cazul celor care se căsătoriseră în mod valid înainte de sosirea creștinismului. În Europa și în America divorțul și recăsătorirea sunt fenomene de masă. Nici poligamia și nici divorțul și recăsătorirea nu reprezintă idealul. Ar trebui ca Biserica timpurilor noastre, asemenea lui Moise, să facă compromisuri din cauza “împietririi inimii” poporului lui Dumnezeu de astăzi? Unii oameni cred că da. La urma urmei, argumentează ei, suntem noi cu ceva mai buni decât poporul lui Dumnezeu din vechime? Să le amintim poziția lui Isus față de compromisurile făcute de Moise. Să ne rugăm pentru liderii Bisericii din vremea noastră, ca Duhul Sfânt să îi lumineze pentru ca ei să prezinte idealurile Evangheliei în moduri care să fie văzute ca fiind practice și realiste de oamenii de astăzi.

 

* * *

 

În viață derapezi, mai repede decât crezi!

Autor: pr. Ștefan Ciubotaru

În timpul călătoriei spre Ierusalim, Isus și-a format ucenicii într-o mentalitate nouă. În capitolul zece din Marcu găsim trei dintre aceste cateheze importante care indică drumul ucenicului spre cruce. Cele trei probleme sunt: căsătoria, bogăția, puterea. Evanghelia duminicii de astăzi vorbește doar despre prima și ultima: căsătoria și puterea, bogăția rămânând pentru duminica următoare. Este permis divorțul? Cine trebuie să aibă primul loc în comunitate? Sunt probleme pe care ucenicii sunt chemați să le rezolve pe baza criteriului crucii: trebuie renunțat la propriul eu bolnav și posesiv și a urma, a merge pe calea lui Isus.

Cele două scene importante din evanghelia de azi: prima, referitoare la căsătorie și cea de-a doua la copii, alături de cea de-a treia, din duminica următoare, despre bogăție, sunt trei situații specifice ale mentalității creștine în comparație cu gândirea ebraică a timpului și cu logica umană în general.

În legea lui Moise era prevăzută repudierea soției. Acest discurs era în mod clar unul în care bărbatul era privilegiat cu posibilitatea de a-și părăsi soția, dacă el găsea ceva care nu mergea bine. Învățătorii din acel timp discutau care sunt condițiile care permit repudierea soției. Textul din Deuteronom, citat de Isus, spune că dacă soțul găsește vreun lucru negativ poate să o alunge. Și de aici o mulțime de discuții despre ce lucru negativ, rău, greșit este vorba. Îl întreabă așadar și pe Isus, care este și el învățător, tu ce crezi despre acest lucru. Un învățător foarte rigid, Shamai, credea că este vorba numai despre o chestiune de morală sexuală și spunea că dacă femeia comite vreo greșeală de imoralitate, de exemplu își arată glezna descoperită, este suficient pentru a o repudia. Hillel, un alt învățător, deja bătrân când Isus era copil, a învățat că problema este mai cuprinzătoare, mai amplă, iar motivul repudierii poate să fie orice chestiune negativă, iar exemplul pe care îl dădea era omleta arsă: dacă lasă să se ardă o mâncare este un motiv suficient pentru a repudia soția. Îi cer lui Isus să spună: el ce părere are, iar el agită și mai mult, spunând că nu este permis acest lucru. Cum să nu fie permis? Moise a spus că se poate. Moise a spus că este permis, dar la început Dumnezeu a avut un alt plan. Așadar, discursul nu este doar despre divorț, dar este mult mai profund.

Mai întâi de toate Isus se prezintă ca fiind cel care readuce omul la sfințenia de la început. Isus pretinde că știe care este planul lui Dumnezeu și spune că a venit pentru a realiza adevăratul plan al lui Dumnezeu, care constă într-o relație egală dintre soț și soție, o relație de primire și dăruire reciprocă, până acolo încât să devină un singur trup. Pe lângă discursul practic, în cuvintele lui Isus este și dorința de a depăși o mentalitate de supremație din partea bărbatului, care se folosește de femeie, Isus vorbind de o relație de iubire egală, iubire care devine dar, dăruire. Iată de ce imediat după este introdus discursul despre locul copiilor. Apostolii îi alungă pentru că sunt mici, distrag atenția, sunt neimportanți și te fac să pierzi timpul. Isus, în schimb, le dă importanță copiilor. De la greutatea de a accepta, la persoane care nu au niciun fel de greutate socială. Aici este vorba despre o schimbare a mentalității în evaluarea relațiilor personale. Cine merită mai multă atenție? Cine are prestigiu și putere, sau cine nu contează deloc în societate?

Un antreprenor avea nevoie de un băiat de serviciu pentru birourile sale. Se prezentară diferiți băieți în urma anunțului dat în presă. Îi primi unul câte unul, însă niciunul nu-i plăcu. Ultimul care sosi pentru interviu avea o înfățișare vioaie și dezghețată, însă era prea tânăr și mic de statură. Nu era hotărât să-l angajeze.
-«Te-aș angaja pe tine» – îi spuse – «însă îmi pari destul de tinerel.»
-«Nu vă faceți griji.» Îi răspunse băiatul. «Să revin peste două săptămâni, când voi fi mai mare?»
Impresarului îi plăcu răspunsul și-l angajă imediat.

Atunci când oamenii trebuie să răspundă la exigențele adevărate ale iubirii, sunt ispitiți să-și apere egoismul și, au inventat ceea ce numesc “drept”. Isus depășește subterfugiile legalismului: discursul său nu se bazează pe cazuistica a ceea ce este permis și ceea ce nu este interzis, pentru a sta în fața planului originar al Creatorului. Și iubirea conjugală este chemată să se deschidă la perspectiva împărăției lui Dumnezeu și ucenicii o trăiesc ca o urmare a lui Cristos: pe calea crucii și a iubirii fără calcule și fără rezerve. Urmarea lui Cristos cere o inimă de copil… Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Alois Bisoc
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 8 octombrie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

Ceea ce Dumnezeu a unit

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Niște farisei, conștienți că lucrurile nu stau tocmai bine în ceea ce privește căsătoria, au venit să-l ispitească pe Isus. Ispita pornește din mândria lor: nu vor să se smerească și să-i ceară lui Isus o explicație pertinentă, fiindcă l-ar fi recunoscut superior… Isus face apel la Moise pentru a le demonstra că: dacă lucrurile nu stau bine în ceea ce privește cartea de despărțire, acest lucru se datorează răutății părinților lor, răutate pe care ei o moștenesc. Adevărul este: Dumnezeu l-a creat pe om bărbat și femeie. Egalitatea lor provine din voința și actul Creatorului (Mc 10, 2-16).

Morala fariseică era bazată pe nemărturisita inferioritate a femeii, care era considerată ca o proprietate a bărbatului. Isus arată că la început nu a fost așa. Dar cum a fost?..

Textul din cartea Genezei (Lec.I-a: Gen 2, 18-24) arată că unirea bărbatului și a femeii exprimă scopul unei realizări umane. Nu-i bărbatul care cucerește ca proprietate pe femeie, ci unul și altul au fost creați egali spre a se îmbogăți reciproc. Deci: unirea pornește dintr-un proiect divin și, din partea omului ar fi un sacrilegiu dacă i-ar opune un proiect de separare și de divergență (cf. CBL p. 1076). Diversitatea sexelor îi ajută pe fiecare să devină mai oameni, să progreseze în cunoaștere reciprocă din cauza diferenței de zestre spirituală și chiar corporală. În om există o fereastră deschisă spre cer, spre divin. Dacă privesc doi prin ea, vor vedea mai bine ceva de Dincolo. Acest episod, ca de altfel întreaga carte a Facerii, nu-i un mit referitor la origini, dar nici o afirmație istorică a ceea ce a fost omul la început, ci o proclamare soteriologică – mântuitoare – asupra destinului uman (cf. CBL p. 81). Proclamarea soteriologică vine prin Cristos care s-a făcut solidar neamului omenesc: deși superior îngerilor, el s-a făcut om capabil să sufere și să moară pe cruce ca un jurământ din partea Tatălui că îl iubește pe omul pe care l-a creat, vrea să-l desăvârșească și să-l aibă în împărăția sa (Lec.II-a: Evr 2, 9-11).

Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa (Gen 1, 27). Dumnezeu este spirit. El l-a creat în virtutea Duhului său atotputernic; l-a creat după asemănarea sa dându-i putere de a procrea în virtutea spiritului, a Duhului pe care i l-a suflat în față și a devenit ființă vie prin spirit (id.2,7). Ar fi nedemn de Dumnezeu să-i dea omului putere de procreare numai în virtutea instinctului orb. Chiar începutul cărții Genezei ne spune că viața a apărut pe pământ prin acțiunea atotputernică a Duhului Sfânt care plutea deasupra apelor (id.1, 2).

Cum își are originea puterea de procreație în suflet prin Duhul Sfânt?

Prin fereastra deschisă spre cer, din dorința desăvârșirii personale și a dobândirii valorilor spirituale. Valorile spirituale, pe care omul le dorește, îi vin din partea Duhului Sfânt și sunt șapte. Șapte este considerat în sine un număr perfect. Lumea a fost creată în șase zile și în a șaptea a primit binecuvântarea desăvârșirii: Și a privit Dumnezeu la toate câte le făcuse și iată erau foarte bune (id. 1, 31). Valorile spirituale ale Duhului Sfânt sunt: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, știința, evlavia și frica de Dumnezeu. Pentru a înlătura egoismul, de care au fost cuprinși o parte dintre îngeri când s-au văzut atât de înzestrați cu frumusețea valorilor divine și s-au răzvrătit contra Creatorului, Duhul Sfânt a pus în ființa umană cele șapte valori spirituale în mod diferit în bărbat și femeie, ca să se caute reciproc spre a se desăvârși. În bărbat a pus mai multă înțelepciune, putere, știința practică și frica de Dumnezeu. În femeie a pus mai multă înțelegere, darul sfatului, știința vieții și mai multă evlavie. Bărbatul dorește să aibă ceea ce simte că îi lipsește: darul sfatului, știința vieții (Eva fiind mama tuturor celor vii, Gen 3, 20) și evlavia. Femeia dorește să aibă ceea ce simte că îi lipsește: înțelepciunea, puterea, știința inventivă (Adam a fost rânduit să lucreze pământul și să dea nume tuturor viețuitoarelor: Gen 2,15.19-20) și frica de Dumnezeu. Vedem această atracție spre valorile spirituale încă din Eden. Când Adam o vede pentru prima dată pe Eva, își exprimă atașamentul față de valorile spirituale nevăzute prin cele văzute: Os din oasele mele și carne din carnea mea (id. 2, 23), adică: am aflat ceea ce îmi lipsește, coasta, un litoral indefinit al ființei mele. Eva, la rândul ei, lipsită de înțelepciune, de putere și de frica de Dumnezeu, înainte de a găsi aceste valori în Adam, este ispitită de șarpe spre a mânca din pomul oprit ca să dobândească atâta înțelepciune, putere și știință încât să fie asemenea lui Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Eva, văzând rodul pomului ca unul care dă înțelepciune, a luat, a mâncat și i-a dat, adică l-a sfătuit pe Adam să mănânce și el, ceea ce a și făcut (id. 3, 6). Deși înainte de a greși amândoi erau goi și nu se rușinau (id. 2, 25), fiindcă râvneau după bunurile spirituale, acum, după greșeală, faptul că sunt goi (id.3,7) constituie o pedeapsă de care se rușinează. Păcatul le-a înlăturat posibilitatea de a se desăvârși numai pe calea spiritului, dar dorința de a fi desăvârșiți le-a rămas ca un imbold și dorința de a se cunoaște și pe cale trupească s-a accentuat, devenind ca o valoare esențială a împărtășirii valorilor spirituale. In realitate viața sexual㎠a fost rânduită de Dumnezeu numai ca o verificare a schimbului de valori spirituale. În primul rând viața sexuală în sine nu-i mulțumește niciodată deplin pe cei doi soți, mereu le lasă un gol în suflet (cf. Teologia spirituale, de Charles Andre Bernard, Ed. San Paolo 1987, p. 207 ș.u.) și dorința unei cunoașteri mai profunde, de aceia, când unul dintre soți nu acceptă conviețuirea, celălalt nu-i nemulțumit că este frustrat de o plăcere trupească, dar se întreabă: «De ce?» Dacă cel frustrat este soțul, el se întreabă: «De ce? Mă consideră prost?.. Mă ia drept neputincios?.. Nu am simțul răspunderii față de viața familiei? Crede că nu mă tem de Dumnezeu și n-am conștiință?.. Sau poate că ea are pe altul pe care îl consideră mai bun decât mine!» Dacă cea frustrată este soția, se întreabă: «De ce?.. Crede că nu-l înțeleg?.. I se pare că nu-i îngrijesc destul de bine copiii?.. Nu mă crede destul de credincioasă?.. Sau, poate, are pe alta pe care o consideră mai bună ca pe mine!» Deci viața sexuală verifică schimbul reciproc de valori. Când egoismul pune «stop» schimbului de valori, intervine învârtoșarea inimii și apoi cartea de despărțire. Atâta timp cât valorile spirituale sunt oferite și acceptate reciproc, familia formează o unitate în Duhul Sfânt, reflex al unității din Preasfânta Treime în care tot ce este al Tatălui este al Fiului și tot ce este al Fiului este al Tatălui în același Duh al iubirii veșnice care dă indisolubilitatea divinității, fiindcă iubirea este legătura desăvârșirii (Col 3,14), pe care Dumnezeu a revărsat-o și în inimile noastre prin Duhul său (Rom 5, 5).

Prin păcat s-a rupt legătura desăvârșirii și de aceea Adam îi reproșează lui Dumnezeu că femeia pe care i-a dat-o l-a sfătuit să mănânce și el a acceptat (cf. Gen 3, 12).

Scriitorul bisericesc, Tertullian, spune că Dumnezeu l-a creat pe om din trup și suflet în Duhul Sfânt. Valorile spirituale ale Duhului Sfânt au avut și au menirea să facă indisolubilă căsătoria prin împărtășirea lor reciprocă. A fi amândoi un trup nu pune în primul rând unitatea sexuală, ci pe cea totală, care pornește din suflet, din rațiune și din lumina credinței pe baza unei alegeri conștiente și responsabile. A fi un singur trup nu înseamnă o singură ființă animalică, ci o umplere a golului spre a nu se mai rușina de vinovăția lor, lăsând în lume o pecete vie a iubirii în copilul pe care s-au străduit să-l înzestreze cu valorile spirituale caracteristice tatălui și mamei, spre a face din el o ființă desăvârșită și astfel vor conlucra cu harul lui Dumnezeu pentru a realiza ființa umană din Impărăția cerurilor, în care oamenii nu se vor mai însura și nici mărita, fiindcă vor fi ca îngerii lui Dumnezeu (Mt 22, 30).

Sigur că drumul spre această desăvârșire personală și colectivă este greu, dar, după cum Cristos nu a părăsit nici omenirea și nici Biserica când l-au pironit pe cruce, tot astfel căsătoria, odată încheiată în Domnul, își păstrează indisolubilitatea prin legătura desăvârșirii care există între Cristos și Biserică, Duhul Sfânt, prin care căsătoria devine o taină mare, după cum o caracterizează sf. Paul (Ef 5, 32). Prezența lui Cristos în căsătoria celui credincios nu exclude, a priori, incompatibilitatea caracterelor, greșelile în alegerile matrimoniale, greutățile cu copiii, nervozitatea, bolile dezgustul etc, dar înseamnă că pentru cel credincios, al treilea, adică Isus Cristos, este mereu prezent, El dă putere, disponibilitate, speranță… Cine se umple de Duhul lui Cristos în zilele fericite, va putea continua să trăiască din această speranță în ceasurile de încercare (cf. MAC p. 975). Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, plini de Duhul Sfânt, și-au unit valorile spirituale și fizice și au dat naștere celei plină da har. Părinții lui Ioan Botezătorul, Zaharia și Elisabeta, plini de Duhul Sfânt, au dat naștere celui mai mare om născut din femeie (Lc 7, 28). Dar mai ales Preacurata, umbrită de Duhul Sfânt, plină de har, și Iosif bărbat drept, ambii plini de Duhul Sfânt, realizează căsătoria indisolubilă numai pe valorile spirituale și încă de pe pământ intră în familia lui Dumnezeu prin fecioria lor. Proclamarea soteriologică vine prin Cristos solidar neamului omenesc, care, superior îngerilor, se face inferior acceptând firea sclavului, capabil să sufere și să moară spre a învia iubirea Celui care toate le-a creat spre slava numelui său.

Nu ne rămâne altceva de făcut decât să cerem prin rugi fierbinți ca planul divin să se realizeze în noi și în fiecare om: Dumnezeule atotputernic și veșnic, în iubirea ta nesfârșită tu dăruiești celor ce te imploră mai mult decât merită și doresc; te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră: eliberează-ne conștiința de tot ce o neliniștește și dăruiește-ne ceea ce nu îndrăznim să-ți cerem în rugăciune! Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia

Astăzi trăim într-o societate în care instituția familială a intrat în declin. Mijloacele de comunicare precum cinematografia sau televiziunea au creat o imagine a familiei care contrastează cu însăși natura și misiunea ei. Puțini sunt aceia care au curajul să vorbească astăzi despre căsătorie sau familie. De exemplu, nu vorbesc despre ea oamenii politici deoarece constituie obiectul spinos al unei revizuiri legislative; nu îndrăznesc să o abordeze sociologii adeseori angajați să o relativizeze, și cu atât mai mult juriștii, pentru că această problemă constituie obiectul alcătuirii unui nou cod al familiei. Atunci cine are curajul de a vorbi deschis despre această instituție sacră care este familia? Cristos, prin liturgia cuvântului de astăzi. El are dreptul de a vorbi despre instituția matrimonială și a o repune în drepturile sale originare.

Astfel, prima lectură luată din Cartea Genezei ne prezintă realitatea căsătoriei în planul divin al Creatorului. Punctul de plecare al planului divin e constituit de expresia: nu e bine ca omul să fie singur. Omul singur și autosuficient e o ființă statică, închisă în sine însăși și, de cele mai multe ori, expusă egoismului. Dumnezeu însă vrea să așeze viața omului pe un plan înclinat, dar nu în jos, ci mereu spre un altul. Acesta este, de fapt, și motivul pentru care Dumnezeu a creat atracția și simpatia față de celălalt sex, care este ca un stimulent care îl face pe om să iasă din sine însuși, îi descoperă limitele și îl lansează pe un drum la capătul căruia trebuie să ajungă la dăruirea în întregime unei alte ființe. Nu e suficient ca omul să fie constituit de Dumnezeu stăpân al creației, ci el are nevoie de un ajutor asemănător lui, de o persoană în care să-și poată fixa privirea într-un dialog profund al spiritului. Astfel, constatăm că zidul solitudinii s-a instalat în om în două etape: prima e simbolizată de impunerea numelui animalelor. În Biblie, a impune un nume unei viețuitoare înseamnă a-i descoperi secretele, structura și finalitatea. Totuși, omul, posedând acest drept, se simte nemulțumit și incomplet, deoarece nu își găsește acea ființă asemănătoare lui. A doua etapă, însă, este decisivă pentru om. Apariția femeii spulberă singurătatea și monotonia lui Adam, ceea ce îl va determina să înalțe spre Creator primul și eternul imn de iubire: “Aceasta este carne din carnea mea și os din oasele mele” (Gen 2,23). De data aceasta, bucuriile, angoasele și întrebările omului sunt împărțite cu o ființă asemănătoare lui. Între cei doi s-a stabilit o adevărată comuniune perfectă, capabilă de a forma o unică existență, pe care nici moartea nu o poate distruge, deoarece “tare ca moartea este iubirea” (Ct 8,6).

Dumnezeu, creând bărbatul și femeia, i-a făcut egali în demnitate, complementari, capabili de a se dărui unul altuia în iubire; astfel, ei au același fundament, același izvor de existență și de aceea aparțin unui plan măreț: “De aceea va părăsi bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și amândoi vor forma un singur trup” (Gen 2,24). Misterul iubirii lui Dumnezeu față de om este un dar inestimabil.

Dacă Dumnezeu a ridicat căsătoria la o demnitate atât de mare și a voit-o indisolubilă, totuși fragilitatea ființei umane nu a ținut cont de acest plan al lui Dumnezeu. Și în această privință, poporul evreu s-a lăsat influențat de mentalitatea popoarelor din jur, pentru că în evanghelie vedem cum fariseii, voind să-l pună la încercare pe Isus, îi pun o întrebare privitoare la repudiere și divorț, consimțite de legislația mozaică. Isus, trecând peste optica legislativă a întrebării, intră în miezul problemei, justificându-și poziția sa privitoare la căsătorie, aducând drept argument planul originar: “Dumnezeu i-a creat bărbat și femeie… de aceea ei vor fi un singur trup” (Gen 2,24). Moise a dat această lege, spune Isus, ca urmare a împietririi inimii voastre, dar la început nu a fost așa. Isus, prin această recunoaștere, nu neagă divorțul consimțit de legislația mozaică, ci îl identifică cu o cauză scuzantă, și anume, împietrirea inimii. Se vorbește astfel de un gest de toleranță din partea lui Dumnezeu, care din această cauză nu justifică actul divorțului. Pentru Isus, divorțul înseamnă înfrângere. Astăzi, poate mai mult ca oricând, trebuie să reflectăm asupra consecințelor nefaste ale divorțului. Multe familii se dezbină din cauza egoismului, incapacității de a se suporta unul pe altul, și nu în ultimul rând, refuzării sacrificiului; sunt ca o casă construită pe nisip și asta pentru că nu au drept temelie ascultarea și transpunerea în viață a cuvântului lui Dumnezeu.

Așadar, Isus exclude categoric divorțul, dar nu numai cel legal, emanat printr-un act juridic, cât mai ales divorțul inimii. Divorțul inimii se declanșează atunci când are loc acea separare a unuia dintre soți în intimitatea lor pentru a se uni, chiar dacă nu stabil, ci prin dorință, cu un alt bărbat sau cu altă femeie. Consimțind la acest tip de divorț, în realitate se instalează între cei doi un zid despărțitor, care, chiar dacă nu e autorizat printr-un plic ștampilat, este totuși real.

Câți creștini nu trăiesc de ani de zile într-un asemenea divorț aprobat sau consumat? Când între cei doi nu există nici cea mai mică dorință de reconciliere, când indiferența s-a stabilit în casa lor, atunci divorțul inimii și-a croit drum printre ei, iar ruinarea este aproape. Repudierea are loc fără vreun act, iar porunca divină este încălcată. Ce realitate tristă! Oare divorțul afectează mai mult societatea sau pe copiii ai căror părinți se află în această situație? Există atâția copii violenți, consumatori de droguri, care totuși nu provin din părinți divorțați și recăsătoriți; aceștia sunt fii ai căror părinți trăiesc în divorțul inimii, care se judecă, se ofensează, se acuză în mod răutăcios făcând din propria familie un teatru infernal. În acest fel, divorțul afectează atât familiile, cât și societatea. Suferința existentă în lume provine din lipsa unității de care sunt afectate cele mai multe familii, spunea maica Tereza de Calcuta. Tocmai de aceea, omul nu are voie să despartă ceea ce Dumnezeu a unit.

În anul 1987, într-un oraș din Franța, un doctor renumit a hotărât să se despartă de soția sa. Au mers amândoi la tribunal pentru a face actele necesare. Fiind creștini, judecătorul care se ocupa de acest caz le-a explicat care este procedura necesară intentării unui divorț, însă le-a dat un sfat care i-a surprins pe amândoi: “Înainte de a începe procesul să faceți o sărbătoare așa cum ați făcut în ziua căsătoriei”. Au plecat, iar în drum spre casă, soția, care își iubea foarte mult soțul, i-a spus: “Am o mare rugăminte: înainte de a ne despărți aș vrea să vorbim cu preotul care ne-a oficiat căsătoria”. Neavând nimic împotrivă, doctorul și soția au mers și i-au povestit preotului dificultatea în care se aflau. Ascultându-i, preotul și-a dat seama că viața lor este lipsită de un element important: Dumnezeu. I-a pus să-și amintească de clipele fericite petrecute împreună. La sfârșit, le-a spus: “Să nu uitați niciodată, iubiți soți, că pentru o căsătorie fericită este indispensabilă prezența a trei persoane: soțul, soția și Dumnezeu”.

Da, acesta este un adevăr fundamental pentru viața de căsătorie. Dumnezeu este cel care realizează prin intermediul soților unitatea și soliditatea unei familii. Dar cum poate fi promovată o astfel de unitate astăzi? Dizolvând contrastele, neînțelegerile, și favorizând renunțarea, spiritul de sacrificiu, așa cum Cristos a fost încununat cu cinste și măreție din cauza suferințelor, după cum am auzit în cea de-a doua lectură. Suferința este calea aleasă de Dumnezeu pentru a fi solidar cu oamenii. Mântuirea adusă de Cristos fundamentează comuniunea între El și destinatarii mântuirii. O astfel de comuniune e caracterizată de sfințenie. Papa Paul al VI-lea spunea într-unul din discursurile sale: viața de familie este o cale spre sfințire care se hrănește din bucuriile și sacrificiile zilnice, din viața aparent normală, și ea devine cu adevărat un mijloc de sfințire atunci când se lasă călăuzită de poruncile lui Dumnezeu și îmbibată de iubire.

A iubi este frumos și dificil; a construi căsătoria este, de asemenea, frumos și dificil; însă orice iubire, pentru a dura, trebuie să fie zidită pe o singură stâncă neclintită: Dumnezeu – care este iubire.

Așadar, să-l rugăm pe Dumnezeu să le inspire soților iubire, generozitate în sacrificiu, și mai ales acceptarea planului său. Numai așa putem construi încă aici, de pe pământ, Împărăția lui Dumnezeu, și sfinți cu viața noastră realitățile perene.

Iulian Jitaru

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Niște farisei au venit la Isus și l-au întrebat: “Este îngăduit unui bărbat să se despartă de femeia sa?” Isus le-a zis: “Ce v-a prescris Moise?” Ei i-au răspuns: “Moise a îngăduit să se despartă de femeie, cu condiția să-i întocmească un act de despărțire”. Isus le-a replicat: “Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripție. Însă la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat și femeie. De aceea omul va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa; și amândoi vor fi un singur trup. Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă”. Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. El le-a răspuns: “Cine se desparte de femeia sa, pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. Tot așa și femeia, dacă se desparte de bărbatul ei și se căsătorește cu altul, se face vinovată de adulter”. Mulțimile aduceau copii la Isus, ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru. Văzând aceasta, Isus s-a supărat și le-a spus: “Lăsați copiii să vină la mine; nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Vă spun adevărul: cine nu primește împărăția lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea. Și Isus îi lua pe copii în brațe și-i binecuvânta, punându-și mâinile peste ei”. (Marcu 10,2-16)

Abordând problema legii fundamentale a căsătoriei și a condițiilor unei iubiri adevărate și durabile, această pagină celebră a evangheliei pune în valoare câteva trăsături ale relațiilor durabile dintre bărbat și femeie: 1. importanța recunoașterii celeilalte persoane ca semen…; 2. condiția de a părăsi totul pentru a se atașa de cealaltă persoană…; 3. adoptarea unei atitudini solidare și modeste (vezi exemplul copilului) în viața de cuplu. În acest sens fidelitatea în iubirea conjugală nu este prezentată mai întâi ca o lege a indisolubilității, întrucât Isus nu rămâne închis într-un cadru strict juridic. El vizează mai ales o transformare a inimii: să învățăm să iubim așa cum El ne-a iubit

Clarificarea a cel puțin câtorva aspecte ne-ar permite să întrezărim mai bine revelația pe care Isus Cristos, Domnul nostru, ne-o oferă în acest fragment evanghelic. Să remarcăm, mai întâi, faptul că fariseii îi adresează lui Isus o întrebare deosebit de importantă pe când El se afla pe drum către Iudeea cu intenția, nu de a primi un răspuns căruia să se conformeze, ci de a-L pune la încercare (v. și 8,11 sau 12,15). Apoi că întrebarea se constituie ca o interpretarea a textului din cartea Deuteronomului (24,1-4) care a servit în acel timp de fundament al practicii divorțului. Luând ca punct de plecare problema indisolubilității, fariseii încercă să-l determine pe Isus să se pronunțe vizavi de enunțul Legii lui Moise în termeni de a fi sa a nu fi îngăduit. După un scurt dialog dintre Isus și interlocutorii săi din care rezultă că Moise nu a prescris ci doar a îngăduit despărțirea bărbatului de soția lui, Mântuitorul afirmă că enunțul deuteronomic care permite divorțul este subordonat celui care fondează căsătoria. Prin urmare, permisiunea provizorie a lui Moise NU ABOLEȘTE LEGEA FUNDAMENTALĂ A CREATORULUI: bărbatul și femeia uniți prin căsătorie formează un singur trup, o singură ființă, ființa cuplului… Din acel moment ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă (Mc 10,9). În sfârșit, odată ajunși acasă, ucenicii revin asupra întrebării adresate de farisei (Mc 10,10-12). Lor Isus le precizează că recăsătoria trebuie considerată ca un adulter. (Să ne amintim că tocmai pentru o afirmație identică Ioan Botezătorul și-a dat viața, decapitat de către Irod, v. Mc 6,18). Astfel, bărbatul alungându-și soția sau (în cazuri mai rare) femeia alungându-și soțul, nu obțin și suprimarea legăturii lor (ceea ce Dumnezeu a unit…), iar recăsătorirea ar echivala cu un soi de poligamie (poliandrie).

Prin întoarcerea la originea cuplului uman din cartea Genezei, Isus arată cu claritate în ce fel trebuie pusă problema: o situație în care omul se află în poziție de dominare nu este normală. Dumnezeu îi dăruiește bărbatului femeia nu pentru ca să o stăpânească (ca pe celelalte creaturi), ci ca el să i se dăruiască detașându-se de părinți săi și atașându-se de soția sa. La fel va trebui să procedeze și femeia. Oare nu aceasta este lege (pe care Creatorul a așezat-o în inimile lor și) pe care bărbatul și femeia și-au fundamentată căsătoria lor? Or, în momentul în care unul dintre soți dorește ruptura, întrebarea care trebuie pusă nu este aceea de a ști dacă este permisă realizarea acestei dorințe, ci mai curând dacă a împlinit ceea ce a promis, dacă a căutat și caută și în continuare fericirea în fidelitatea angajamentului asumat.

Dar cum ar putea fi trăită această realitate a vieții de familie fără ajutorul puterii lui Dumnezeu și a Împărăției sale știind că nu este vorba de o încercare fatală, ci de o exigență a iubirii care îi determină pe soți să adopte o atitudine de modestie similară celei a unui copil? În fond aceasta este insistența texului: Împărăția nu poate fi obținută prin forță ci ca pe un dar. La fel, fidelitate conjugală este un dar care se obține de la Dumnezeu prin Isus Cristos.

 

* * *

 

Duminica a 27-a de peste an (B) – lectio divina

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Marcu 10,2-16

2 În acel timp, au venit la Isus niște farisei și l-au întrebat:
- Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?
3 Isus le-a zis:
- Ce v-a prescris Moise?
4 Ei i-au răspuns:
- Moise a permis să se despartă de femeie, cu condiția să-i întocmească un act de despărțire.
5 Isus le-a replicat:
- Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat el această prescripție. 6 Însă la începutul lumii, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat bărbat și femeie. 7 De aceea omul va părăsi pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa; 8 și amândoi vor fi un singur trup. Astfel ei nu mai sunt doi, ci unul singur, 9 deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.
10 Când au ajuns acasă, ucenicii l-au întrebat din nou despre aceasta. 11 El le-a răspuns: «Cine se desparte de femeia sa, pentru a se căsători cu alta, se face vinovat de adulter. 12 Tot așa și femeia, dacă se desparte de bărbatul ei și se căsătorește cu altul, se face vinovată de adulter».

Isus îi binecuvântează pe copii
13 Mulțimile aduceau copii la Isus, ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru.
14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat și le-a spus:
«Lăsați copiii să vină la mine; nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. 15 Vă spun adevărul: cine nu primește împărăția lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea».
16 Și Isus îi lua pe copii în brațe și-i binecuvânta, punându-și mâinile peste ei.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În această duminică liturgia Bisericii ne propune spre considerație unul din acele texte pe care le-am putea numi “dificile”. Dificile în ele însele pentru că una din temele pe care le atinge este realmente complexă, așa cum este “divorțul”. Este complexă în actualitate și era complexă în perioada lui Isus și chiar înainte ca Moise să dea prescripția. Totuși, realitățile, culturile și situațiile vieții s-au schimbat mult. Ce dificilă este interpretarea textului de astăzi…! Pe de altă parte, de-a lungul secolelor diferitele Biserici au interpretat acest text în manieră divergentă în unele puncte…

Cu toate aceste “complicații” pe care le-am descris în primul paragraf, textul biblic prezintă în centrul mesajului său elemente clare și categorice asupra cărora ne vom opri pentru o interpretare corectă și aplicare la viață.

De la început se percepe obiectivul acestor farisei care se apropie de Isus: a-i întinde o cursă. Nu-i interesează să cunoască adevărul. Nu-i interesează învățăturile Învățătorului, ci să-l poată prinde în vorbă cu vreo afirmație împotriva Vechiului Testament pentru a-l putea acuza de blasfemie și că neagă tradițiile strămoșilor. În afară de asta, întrebarea nu este de rază lungă. Este mai curând restrictivă. Nu întreabă cu privire la situația divorțului în general ci se opresc asupra unui detaliu legal al propriei lor situații: “Este permis unui bărbat să se despartă de femeia sa?”. Legea permitea decizia de a divorța sau nu numai bărbatului. Femeia nu era liberă, nu putea “să aleagă” să se despartă de soțul ei. Femeia era discriminată până acolo încât era considerată de unii aproape ca un “obiect” sau o “proprietate” a bărbatului, care putea s-o țină sau “să scape de ea” dacă avea un motiv minim pentru asta. De fapt, aceasta este marea discuție care se află în spatele întrebării pe care i-o pun lui Isus. În fond, în afară de a-i întinde o cursă, vor să vadă ce crede Domnul în privința “motivelor” de divorț pe care le argumentează Isus pentru ca bărbatul să se poată despărți de soție. Diferiții “învățători” din perioada lui Isus discutau diferitele poziții referitoare la această temă care, desigur, nu sunt centrul problemei…

Isus nu cade în “cursa legalistă” și îi duce la miezul problemei pentru a da o învățătură mai amplă și universală. Mai întâi merge chiar la Scriptură și îi întreabă care este porunca dată de Moise. Ei îi vor răspunde că în scrierile lui Moise se permite soțului să întocmească un act de despărțire și să se despartă de soția sa. De fapt, asta așa este, este o clauză legală specială, ca atâtea altele pe care le întâlnim în Vechiul Testament. Are de-a face cu un moment special din viața poporului care încă nu și-a format opțiunile sale de credință mai profunde.

Isus situează această “prescripție” a lui Moise în locul său just. Asta s-a datorat în trecut pentru că “voi” sunteți mai închiși, adică “mai împietriți la inimă”, puțin deschiși la adevărul lui Dumnezeu. Începând de aici Domnul va spune ceea ce este cel mai important cu privire la tema pe care o tratăm, învățând ceea ce Dumnezeu a voit încă de la început. Isus descrie și sintetizează planul lui Dumnezeu pentru viața omului, pentru bărbat și pentru femeie…

Cum se poate descrie acest plan original în lumina acestor versete pe care astăzi ni le învață Domnul? S-ar putea evidenția câteva puncte:

- Dumnezeu îl creează pe bărbat și pe femeie pentru ca ei să fie uniți. Unitatea și comuniunea în pereche, în căsătorie, este planul original al lui Dumnezeu.
- Pentru aceasta, învățătura din cartea Genezei va spune că bărbatul va lăsa casa părintească pentru a forma o nouă familie împreună cu soția sa.
- Această unitate între bărbat și femeie este așa de puternică încât cei doi vor trăi ca și cum ar fi o singură persoană. Relatarea spune literalmente că cei doi vor fi “un singur trup”. Cei care se căsătoresc deja nu mai pot trăi ca două persoane separate.
- Unirea celor doi care se căsătoresc în Dumnezeu este așa de puternică încât nimic nu-i poate despărți. Este clar că omul nu poate să despartă ceea ce Dumnezeu a unit.

Învățătura lui Isus a fost mai mult decât clară. Totuși, în intimitate, atunci când este cu discipolii săi mai apropiați, aceștia îl întreabă din nou cu privire la temă. Isus va continua învățătura sa și va spune cu claritate că divorțul și noua unire nu este în acord cu planul original al lui Dumnezeu. Dacă aceia care sunt căsătoriți se despart de soț/soție și dacă se unesc cu o altă persoană, comit păcat, dat fiind faptul că ei contrazic unitatea pe care Dumnezeu a dat-o soților. Ceea ce este interesant din reflecția lui Isus este că el echivalează situația bărbatului cu aceea a femeii. Până în acel moment bărbatul putea să facă tot ceea ce voia. Cuvintele lui Isus sunt “revoluționare” în privința locului de egalitate și de nediscriminare pe care-l dă femeii.

Partea a doua a relatării are de-a face cu atitudinea lui Isus față de copii și anume că ei sunt model pentru adulți în privința primirii Împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să fim asemenea lor. Am reflectat în parte despre această temă la Lectio divina de duminica a 25-a de p.a. (Mc 9,30-37).

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 19,1-9; Gen 1,27; Gen 2,24; Dt 24,1; Mt 5,32; Lc 16,18.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “Divorț”.

Întrebări pentru lectură
- Cine se apropie de Isus?
- Ce îi spun?
- Ce intenție au cu întrebarea pe care i-o pun?
- Care este întrebarea?
- Ce răspunde Domnul? Care este contra-întrebarea pe care le-o pune?
- Ce răspund fariseii?
- Cum interpretează Isus “permisiunea” dată de Moise în trecut?
- Ce elemente recuperează Domnul din învățătura originală a lui Dumnezeu în privința unirii bărbatului și femeii în căsătorie? Enumerați învățăturile pe care le amintește Domnul…
- Este propus divorțul ca o valoare de urmat?
- Ce îl întreabă discipolii mai apropiați atunci când ajung acasă?
- Ce le spune Domnul?
- Pe cine arată Isus ca model de primire a Împărăției lui Dumnezeu?
- Ce atitudine are Isus față de copii?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație
- Există în inima mea ceva din acești farisei care vor să-l prindă în vorbă pe Domnul?
- În ce măsură pot să fiu și eu “duplicitar” și să caut prin întrebări să-l trag în cursă pe fratele meu?
- În dialog: caut adevărul cu sinceritate sau mă interesează numai poziția mea?
- În situațiile problematice sau dificile din viață: încep să caut soluții în planul original al lui Dumnezeu sau pentru “remedierea” defectelor oamenilor?
- În ce măsură astăzi Isus poate să-mi spună că sunt un “îndărătnic”, un “împietrit cu inima”?
- Caut adevărul original al lui Dumnezeu pentru bărbat și femeie?
- Ce cred despre căsătoria creștină?
- Dincolo de dificultățile și problemele vieții, mă formez și îi formez pe alții, în măsura posibilităților mele, pentru a învăța să trăiască “un singur trup” în darul frumos al căsătoriei?
- Ce implică astăzi pentru mine a crede că este “un singur trup” căsătoria?
- Ce semnificație are expresia: “Dacă Dumnezeu a unit un bărbat și o femeie, nimeni nu va trebui să-i despartă”?
- Fac cunoscută fraților mei învățătura lui Isus despre căsătorie?
- Ce impact are asupra mea modul “revoluționar” al lui Isus de a pune pe același nivel bărbatul și femeia în privința obligațiilor și drepturilor în căsătorie?
- Mă las binecuvântat de Isus asemenea unui copil?
- Am atitudinea dependentă, simplă și umilă a copiilor pentru a accepta și a trăi Împărăția cerurilor?
- Aplic în viața mea exemplul lui Isus care îi pune în centru pe copii?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune vă propun să recitim a doua relatare a creației din cartea Genezei.

Gen 2,4-24

Bărbatul și femeia
4 Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul și cerul,
5 nici un copăcel nu era pe pământ și nici un fel de plantă, pentru că Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era încă nici un om care să lucreze pământul. 6 Însă din pământ ieșea apă și îmbiba solul. 7 Domnul Dumnezeu l-a plămădit pe om din țărâna pământului, i-a suflat în față duh de viață și omul a devenit astfel ființă vie.

8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și l-a așezat acolo pe omul pe care îl plămădise. 9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi fructiferi, plăcuți la vedere și cu fructe bune de mâncat, iar în mijlocul grădinii erau pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului.

10 Din Eden ieșea un râu care uda grădina, iar de acolo se împărțea în patru brațe. 11 Numele unui era Pison. Acesta înconjura toată țara Havila, în care se află aur. 12 Aurul din țara aceea este bun; tot acolo se găsește bdeliu și piatra de onix. 13 Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjura toată țara Cuș. 14 Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fața Asiriei. Râul al patrulea este Eufratul.

15 Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a condus în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. 16 Domnul Dumnezeu i-a dat omului această poruncă: «Poți mânca fructe din toți pomii grădinii, 17 însă din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, cu siguranță vei muri».

18 Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca omul să fie singur. Îi vom da pe cineva asemenea lui ca să-l ajute». 19-20 Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă ce nume avea să le dea. Și numele pe care avea să-l dea omul fiecărei viețuitoare acela trebuia să rămână. Omul a pus deci nume tuturor animalelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului.

Dar între ele n-a găsit nici un ajutor potrivit lui. 21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra omului și omul a adormit. 22 Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la loc. Domnul Dumnezeu a plămădit o femeie din coasta pe care o luase din om și a adus-o la om. 23 Atunci omul a zis:

«Iată în sfârșit,
os din oasele mele
și carne din carnea mea!
Aceasta se va numi femeie,
pentru că din bărbat a fost luată.

24 De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup».

Aceasta este prima lectură de la Liturghia de astăzi. Dați atenție în mod deosebit versetelor 23 și 24.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație sugerăm să se ia exemplul copilului pe care ni-l dăruiește Isus la sfârșitul Evangheliei:
- Vreau să mă încred în Dumnezeu asemenea unui copil pentru a accepta voința lui în viața mea…
- Vreau să mă încred în Dumnezeu asemenea unui copil pentru a învăța să trăiesc realitatea căsătoriei așa cum ne învață El…
- Vreau să mă încred în Dumnezeu asemenea unui copil pentru a valoriza femeia așa cum a făcut Isus întotdeauna…
- Vreau să mă încred în Dumnezeu asemenea unui copil

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală
- Din păcate multe “căsătorii” eșuează din diferite motive care în multe cazuri nu pot fi judecate în mod ușor. Aceste persoane care se despart intentează o nouă unire cu o altă persoană. Biserica catolică “nu acceptă” ca pe o căsătorie această nouă unire dat fiind faptul că ea contrazice căsătoria anterioară. Totuși niciodată nu discriminează și nici nu vrea să elimine din orizontul Bisericii persoanele care au această situație. Vă propun aici un fragment dintr-un text al unui document al Papei Ioan Paul al II-lea care vorbește despre această temă, despre situație celor despărțiți aflați într-o nouă unire. Este pentru a-l citi și a-l medita:

EXORTAȚIA APOSTOLICĂ
FAMILIARIS CONSORTIO
A SANCTITĂȚII SALE IOAN PAUL AL II-LEA
Divorțații recăsătoriți
84. [...] Biserica – întemeiată pentru a duce la mântuire pe toți oamenii și mai ales pe cei botezați – nu poate să-i părăsească pe aceștia care, deși legați în căsătorie sacramentală, au încercat să treacă la altă căsătorie. Pentru aceasta va încerca, neobosit, de a le pune la dispoziție mijloacele de mântuire.
[...]
Îndemn călduros pe păstorii sufletești și întreaga comunitate a credincioșilor să ajute pe cei divorțați, ajutându-i cu dragoste îngrijită, ca ei să nu se considere separați de Biserică, putând și trebuind, în calitate de botezați să ia parte la viața Bisericii. Să fie îndemnați ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să ia parte la sfânta Liturghie, să persevereze în rugăciune, să ia parte la operele de caritate și la inițiativele comunității în favoarea dreptății și să-și crească copiii în credința creștină, să cultive spiritul și operele de penitență, pentru ca în felul acesta, să ceară zilnic harul lui Dumnezeu, Biserica să se roage pentru ei, să-i încurajeze, să se arate mamă plină de milă și așa să-i susțină în credință și în speranță.
[...]
Cu fermă încredere, Biserica crede că și cei care s-au îndepărtat de porunca lui Dumnezeu și mai trăiesc încă în această stare, vor putea obține de la Dumnezeu harul întoarcerii și al mântuirii, dacă vor fi perseverat în rugăciune, în pocăință și caritate.

Propunere comunitară
- Luați contact cu tineri și adulți din alte Biserici creștine pentru a comenta și dezbate despre modul în care interpretează fiecare dintre tradiții textele pe care le-am meditat: căsătoria, despărțirea, divorțul și noua unire. Faceți asta mereu cu claritate și profund respect față de opiniile celorlalți chiar dacă nu se potrivesc diferitele poziții.

 

* * *

 

A reîncepe ca un copil

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu

Dumnezeu nu ne aprobă

Cunosc un profesor pensionar, care explică astfel crearea omului și a femeii: “La crearea omului, nu a mers prea bine prima încercare. Dumnezeu ne-a dezaprobat și în final a reușit… cu femeia”. Ca și cum ar spune: femeia ar fi ediția corectă, revăzută și îmbunătățită a omului. Nu știu de unde bătrânul învățător de filozofie a scos teoria sa. Dar nu mi se pare că Părinții Bisericii sunt printre lecturile sale preferate, nici cu atât mai puțin tratatele moderne de exegeză. Printre altele interpretarea sa originală nu constituie comentariul cel mai potrivit al textului Genezei, unde aflăm că Dumnezeu a vrut mai degrabă să remedieze singurătatea lui adam procurându-i un ajutor care să-i fie asemănător”.

Liturgia de astăzi propune ca argumente obligatorii proiectul original al lui Dumnezeu și legătura consecventă de fidelitate reciprocă între bărbat și femeie. Dezvoltând din belșug aceste teme în seria mea de comentarii precedente (mai precis în Pâine pentru duminică și Cuvântul lui Dumnezeu, ciclurile B), aș vrea mai degrabă să dezvolt unele considerații asupra scenei evanghelice care descrie atitudinea lui Isus în privința copilului și asupra rolului suferinței așa cum decurge din fragmentul din Scrisoarea către Evrei (lectura a doua).

Dacă ne gândim bine, aceste două perspective ajută să completăm tabloul de fond și să-i ofere o lumină deosebită. Am putea spune mai mult sau mai puțin astfel: omul este îmbătrânit precoce, a pierdut spontaneitatea și prospețimea și elanul original, a devenit complicat, pretențios, șiret, sofisticat. De aceea este necesar să reînceapă de la capăt, să repornească ca un copil. De alt fel, pentru a-l reface pe om, de a-l readuce la armonia voită de Creator, de a-i reda sensul responsabilităților proprii, trebuie să fie supus pedagogiei, aspre dar de neînlocuit, a durerii. Să vedem lucrurile mai în de aproape.

Mai bine ca pictorii

“Îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi mustrau. Isus, văzând aceasta, s-a supărat și le-a spus: “Lăsați pe copii să vină la mine, nu-i opriți, pentru că împărăția cerurilor aparține acelora care sunt ca ei. În adevăr vă spun: Cine nu primește Împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea”. Și, îmbrățișându-i, îi binecuvânta punând mâinile peste ei.” Prefer scena, așa cum o prezintă Marcu, în locul reprezentărilor, dulcegăriilor uscate, ale multor pictori. Evanghelistul ne oferă un instantaneu cu efect sigur și cu o frumusețe sobră, în care delicatețea este imună de complăceri sentimentale și de efecte spectaculare.

Probabil episodul este încadrat în timpul unei opriri în călătorie. Ne fac să surâdem acei comentatori care, cu cea mai mare seriozitate, afirmă că este o legătură logică cu ceea ce a fost mai înainte: după ce a vorbit, mai întâi, de divorț și căsătorie, aici înfruntă tema copiilor! Nu se clarifică cine îi poartă sau prezintă la Isus pe copii. Poate mamele, sau frații mai măricei. Reacția discipolilor, după unii, ar fi fost dictată de motive teologice: acei copii nu sunt maturi pentru Împărăție, care este o afacere exclusivă de adulți capabili de a se angaja în urmarea și înțelegerea învățăturii Maestrului.

Alții susțin că vor să împiedice un gest superstițios (“ca să-i atingă…”), înrudită cu magia, pentru care contactul fizic cu Isus-vindecătorul le-ar aduce noroc. Dar, mai simplu, aici se pare că i se cere Învățătorului impunerea mâinilor – cum de fapt se va întâmpla la sfârșit – un gest caracteristic de binecuvântare, care era săvârșită de rabinii cei mai eminenți.

Personal consider că preocuparea discipolilor denunță atitudinea caracteristică a organizatorilor, a maeștrilor de ceremonie. Acea gloată deranjează, este un element de dezordine. Discipolii, în aceasta, sunt coerenți cu mentalitatea timpului, după care copiii merită o considerație mai mică. A se ocupa de ei însemna a pierde timpul. La furia discipolilor reacționează indignarea lui Cristos pentru acel comportament insipid și, după lecție, gestul afectuos. “Modul brusc împotriva copiilor ne face să-l recunoaștem pe Petru, indignarea împotriva discipolilor și gingășia în privința copiilor ne face să-l recunoaștem pe Isus” (p. R. Bernard).

Copilul ca model

Scena, mai degrabă vie, nu este un scop în sine. Devine ocazie de învățătură. Aceasta se dezvoltă în două etape: 1 – I-a mustrat pe discipoli pentru că au adoptat o atitudine greșită. Încă o dată! Așa ca atunci când se simțeau importanți, (discuția despre cine ar fi cel mai mare), sau ca grup (“excomunicarea” exorcistului străin), și acum demonstrează lipsa lor de înțelegere. Într-adevăr, cu pretenția de a salva persoana Învățătorului, păstrarea distanțelor, au prezumția de a decide ei cine este demn și cine nu de a se apropia de El.

Este surprinzător, între altele, cum discipolii sunt mereu dojeniți pentru că încearcă să “împiedice”, “să interzică”. Nu rezultă că au meritat, nici o dată, o dojană severă din partea Învățătorului pentru condescendența lor, pentru un exces de încredere față de alții, pentru lărgimea exagerată a vederilor, pentru prea mare indulgență. Neînțelegerea este mereu pe versantul refuzului, al închiderii. Specialiști în a exclude, campioni ai ostracizării, profesioniști ai indignării, în loc să fie experți ai primirii, cum ar trebui să fie. Și este o atitudine care se repetă și astăzi. Cu câtva timp în urmă S. Bonnet punea această întrebare neliniștitoare: “Poate pentru aceasta ne arătăm incapabili de a face să intre în Biserică, pentru că ne străduim să alungăm afară pe cei care mai sunt în ea?”

2 – Invitație de a imita atitudinea de fond a copiilor, care este “exemplară”, adică devine tipul de primire în privința Împărăției (disponibilitate, receptivitate). Copilul este propus ca model. Dar în ce sens, precis? Să deosebim de îndată două lucruri. Nu atât inocența, o realitate total străină de mentalitatea biblică, și dezmințită de cele mai elementare cunoștințe ale sufletului de copil. Nici de umilință. Copiii nu sunt deloc exemple de umilință. Mă limitez, în schimb, să citez opiniile unora dintre cei mai autorizați comentatori.

E. Schweizer: Copiii sunt fericiți (se poate vorbi, într-adevăr, de fericire în privința frazei “împăeăția cerurilor aparține acelora care sunt ca ei”) ” pentru că nu au nimic de pus înainte, nici o operă de a calcula activul; sunt asemenea mâinii goale a unui cerșetor”. Sunt aceia care nu au nimic cu care să se laude, pretenții de acaparare. Nu pretind să cucerească cu forța ceea ce le este dat.

W. Grundmann: “Isus nu idealizează pentru nimic pe copii… Și cuvântul citat nu înseamnă de fapt că adulții trebuie să se întoarcă la stadiul infantil. Este un lucru, însă, pe care îl posedă copiii și care îi distinge de adulți: copilul este, din natură, încrezător, dispus să primească ceea ce îi este dăruit, capabil de a se lăsa călăuzit; are darul de a trăi în clipa prezentă. Aceasta este atitudinea de credință…”

G. Dehn: “Aceste cuvinte ne oferă o imagine clară a omului evanghelic. Nu este omul faustin care încearcă în lume chipul său de Icar, nu este omul care se obosește… Biblia nu este cartea tânărului care cu aripile întinse se lansează în oceanul vieții. Chinul pubertății, și este vorba despre pubertatea eternă a omului idealist, nu are ecou în paginile acestei cărți. Biblia este o carte a copilului, a omului și a femeii, în măsura în care copilul a rămas viu în ei”.

G. Koch: “Isus a rămas copil până la sfârșit… pentru că nu aștepta nimic de la sine însuși, dar totul de la Tatăl… Nu știm nimic de anii săi de tinerețe, dar știm că prin evenimentele cele mai dure, din Ghetsemani până pe Golgota, nu a fost niciodată mânat de un spirit tineresc, ci de un spirit de copil… În ascultare și în lipsa de prezumție, chiar de prezumție morală, Dumnezeu săvârșește minunile sale. El nu oferă forța sa Prometeilor care se suie la cer, ci copilului…”

Eu aș adăuga că copilul nu are poziții de conservare, de apărat siguranțe, de reclamat roluri, de menținut un prestigiu, de revendicat privilegii. Și deci este liber, gata să răspundă la apelurile care îi sunt adresate. Se deschide încrezător, prin abandon. Nu se află în el acea prudență suspicioasă și vicleană care adesea îi distinge pe adulți. În sfârșit, în copil este implicit un simț natural de dependență. Dependență mai ales în privința persoanelor. Și deci, aici poate se insinuează și un alt element în didactica lui Isus: mentalitatea filială.

Copilul, adică unul care nu a făcut încă o obișnuință de viață

Pentru a încheia, aș adăuga un ultim element. Copilul este unul care nu a făcut o obișnuință de viață. Ceea ce îl distinge este sensul minunării, al surprizei. Nu este un spectacol mai deprimant decât cel oferit de anumiți copii viciați care știu deja totul, au văzut deja totul. Unul devine bătrân, nu când începe să-și piardă părul, sau acesta se colorează în alb, și nici când pierde memoria, ci în ziua în care dispare capacitatea de a se uimi. Mă mișcă mereu anumiți bătrâni care dau impresia că, în fiecare zi, se prezintă în viață ca începători. Nu s-au obișnuit încă cu viața. Au păstrat intactă capacitatea de a se surprinde pentru totul, să nu țină nimic drept scontat. Este o legătură evidentă între receptivitate, adică deschiderea spre dar, simțul uimirii, mulțumire. În această perspectivă. Rugăciunea – cântec, laudă, adorație – este opusul bătrâneții.

O posibilitate de “folosire” a suferinței

Să nu ne așteptăm ca fragmentul din Scrisoarea către Evrei să ne ofere o explicație exhaustivă asupra problemei chinuitoare a suferinței. În nici o pagină a Bibliei nu se poate găsi un răspuns convingător – în sensul dorit de noi – despre de ce al durerii. Scriptura – și Isus în particular – prezintă un mod de a ne pune în fața suferinței. Și, deci, ne lasă să întrevedem o posibilitate de “folosire” a ei. În fragmentul prezent se vorbește despre Fiul devenit perfect prin intermediul suferinței”. Aplicarea apare mai degrabă transparentă. Există, în noi, ceva incomplet, ne realizat, imperfect, până când nu s-a experimentat încercarea.

Nici un nivel nu poate fi dobândit dacă nu se izbește de obstacol care îi opune rezistență, în sacrificiu, în renunțare. Nici o bucurie nu poate fi gustată dacă nu se cunoaște durerea. Nici o armonie nu poate fi atinsă fără “stridența” suferinței. Orice realizare, înăuntru sau afară de noi, este incertă, fragilă, precară, discutabilă, dacă nu trece prin încercarea focului purificator. Însuși sensul vieții, plinătatea de a trăi, se descoperă numai printr-o muncă chinuitoare. O persoană care a fost “scutită” de durere, de privațiune, este condamnată să ducă o existență sărăcită.

Spunea p. David Turaldo la un congres, ținut în Elveția în 1991, asupra temei “Spre o societate lipsită de dureri?”: “Să începem să ne gândim la o viață fără durere, fără nici o suferință, fără un preț. Nu mai este nici o valoare în lucruri. Nu mai este nici o prețuire, nici una. Nu numai că am avea primul instrument pentru a judeca valoarea lucrurilor, dar nu ar mai fi nici instrumentul pentru a simți savoarea lucrurilor. Nu ar mai fi nici o valoare, nu ar mai fi nici sensibilitatea spre altul. Ar fi o lume fără pietate… Chiar și viața, dacă nu este construită de tine, dacă nu este sudată, nu poate fi apreciată. Se înjosește. Așa este pentru toate bunurile. Iubirea spre exemplu. Dacă nu costă, nu poate fi credibilă. Revelarea iubirii este dată de sacrificiul care este în mod necesar legat de ea.
La mărturia lui Turaldo aș vrea să adaug pe cea a unei carmelitane desculță din Napoli, foarte dragă mie, Maica Maria Pia a sfintei Tereza a Pruncului Isus, care, în ultimele ore ale vieții, punea o ecuație foarte simplă: “mai multă iubire, mai multă durere”. Ca și cum ar spune: dacă se iubește, se suferă. Și, suferind, se întărește iubirea.

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Într-o scrisoare a unui băiat de doisprezece ani, apărută într-un ziar din Los Angeles, se poate citi: “Dacă aș avea șansa de a vorbi cu Isus, i-aș spune să ia locul judecătorului și să îi unească din nou pe părinții mei”. Un judecător era într-adevăr pe punctul de a acorda divorțul părinților săi. Totuși, în America, cea mai mare parte a judecătorilor se gândesc mai mult să acorde divorțurile decât să îi împace pe soți.

2. Tema

Copiii au un minunat avocat al apărării: Dumnezeu!

3. Mesajul zilei

Copiii sunt slabi în comparație cu adulții.
- Mulți le fac nedreptăți și abuzuri copiilor (relatați câteva fapte din ziare).
În numele lui Dumnezeu, astăzi vreau să vă spun, dragii mei copii, cât de multă grijă are Dumnezeu de voi.
- Toată Biblia afirmă că Dumnezeu este apărătorul celor mici, părinte al orfanilor.
- Ați auzit din Evanghelie cum Isus îi apără, îi iubește, îi prețuiește pe copii: “Și luându-i în brațe, își punea mâinile peste ei și îi binecuvânta”.
- Astăzi am bucuria să fiu pentru voi ceea ce făcea Isus: să fiu avocatul vostru de apărare.
- Vă voi vorbi cu bucurie despre drepturile voastre în societate, în Biserică și în familie.
Copiii în societate.
- Iată câteva puncte scoase din declarația drepturilor copilului făcută de O.N.U. în 1959: “Copilul are dreptul la viață… la iubire… la educație… la joacă… la școală etc.” (cf. textul la punctul 4). Comentați pe scurt.
Copiii în Biserică.
- Biserica, ascultându-l pe Isus, i-a iubit întotdeauna pe copii. A spus mereu: “Chiar dacă sunt mici, au dreptul la Botez, la credință, la viață, chiar înainte de a se naște, și la viața supranaturală a harului”.
- Gândiți-vă: Copiii sunt fii ai lui Dumnezeu! Copiii sunt primii deținători ai împărăției lui Dumnezeu!
- Dumnezeu le dă celor mari împărăția, privind și la comportamentul lor; celor mici, în schimb, le-o dăruiește: atât de mult îi iubește!
Copiii în familie.
- Știți de ce se opune Isus divorțului? De ce este căsătoria binecuvântată ca sacrament și aduce cu sine și transmite tuturor celor din familie iubirea fidelă, puternică, delicată, veșnică a lui Dumnezeu?
- Pentru că Dumnezeu îi iubește pe copii, vrea pentru ei un cuib sigur și senin în care, prin iubirea puternică a tatălui și prin afecțiunea delicată a mamei, să poată găsi toată căldura necesară pentru a deveni mari în trup, în suflet și în inimă.
- “Și viața soților este marcată totuși de păcat, de egoism, de neînțelegeri, de certuri. Dar Domnul înviat, prin darul Duhului său, este prezent în mijlocul lor, pentru a-i susține și a-i invita la convertire”.
Dragii mei, vreți ca, în ciuda dificultăților, familiile voastre să rămână mereu unite? Puteți face cel puțin două lucruri foarte utile:
- asigurați-vă că acasă este prezent mereu Cristos, care este cel mai bun mijlocitor, apărător al părinților voștri;
- iubiți-i și ajutați-i pe cei dragi vouă, mai ales în momentele dificile.
Prieteni preaiubiți, dacă într-o zi veți avea nevoie, veniți la mine: voi face totul pentru a vă ajuta pe voi și familiile voastre pentru a redeveni senine, bogate în iubire, așa cum vrea Domnul.

4. Exemple

a) Acestea sunt drepturile copiilor (O.N.U., 1959):

- Dreptul la viață. El cuprinde în esență dreptul la naștere, la creștere, la integritate fizică, la o hrănire adecvată, la un mediu sănătos, la îngrijiri igienico-sanitare, la siguranță socială…
- Dreptul la iubire. El cuprinde în esență dreptul la o familie, la iubire și înțelegere autentice… la o relație afectivă senină… depășirea oricărei forme de discriminare…
- Dreptul la folosirea bunurilor… (la locuință… la spațiul verde…).
- Dreptul la joacă…
- Dreptul la adevăr (… să primească răspunsuri obiective și deschise la propriile întrebări).
- Dreptul la a se întruni și asocia…
- Dreptul la o viață morală (…la formarea la simțul moral, la asumarea unei scări de valori motivate…).
- Dreptul la viață religioasă. El cuprinde în esență posibilitatea reală de a-l descoperi pe Dumnezeu și de a lega un autentic raport personal cu el, de a accede la experiențe și expresii religioase pe măsura vârstei…).
- Dreptul la pregătire profesională… la educație audiovizuală, la protecție împotriva exploatării, la autorealizare…

b) Sfaturi

Dacă vrei un material abundent, adaptat și practic despre această temă, nu uita: “Catehismul copiilor”, CEI.
La citirea Evangheliei poți folosi forma scurtă. Pentru cel care preferă forma lungă, în cadrul Liturghiei cu participarea copiilor, vei simplifica prima parte astfel: “În acel timp, apropiindu-se fariseii, pentru a-l pune la încercare, l-au întrebat pe Isus: «Este permis divorțul?» Isus le-a spus: «Omul să nu despartă ceea ce a unit Dumnezeu». I-au prezentat copii…”

c) Câmpul de acțiune al apostolatului copiilor este descris astfel de sfântul Augustin:

Mărturisesc, Dumnezeul meu, că pe când eram copil… prin infinite minciuni îmi înșelam învățătorii, maeștrii și părinții, din cauza maniei de a mă juca… Mai furam câte ceva din cămară sau de pe masa părinților mei, fie atras de gât, fie pentru a împărți prietenilor… Și în timp ce mă jucam cu ei, încercam să câștig înșelând, pentru a fi considerat ca bun, lucru pe care nu îl suportam la ei: și dacă descopeream, îi insultam; în schimb, când eram descoperit eu, mă înfuriam pe toți, în loc să spun adevărul… (Confesiuni, L. I, cap. XIX).

d) O mamă de familie numeroasă, în Adunarea familiilor din septembrie 1986, a prezentat ceea ce i-a spus o mamă a unui singur fiu: “Cum aș putea să iubesc mai mulți copii? Eu, care nu am decât unul, fac eforturi ca să îl iubesc cum se cuvine”. Mama acelei familii numeroase îi răspunsese: “Pentru mine, fiecare fiu este unic, și de fiecare dată inima mea se lărgește” (R. Laurentin).

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an (comentariu pentru copii)

Autor: Diverși alți autori
Traducere: pr. Lucian Avădăni
Copyright: Predici.cnet.ro

Cât de frumoasă este relatarea din Cartea Genezei pe care am ascultat-o în prima lectură! Este așa de poetică, plină de imagini simple pentru a putea să înțelegem lucruri importante! De exemplu, am ascultat că Domnul spune: “Nu este bine ca omul să fie singur“.

Tatăl care ne-a creat știe că am fost făcuți pentru a avea relații, pentru prietenie, pentru a sta împreună cu alții. Când suntem singuri, ne simțim incompleți: avem nevoie să experimentăm afecțiuni din partea altora. Cartea Genezei adaugă: “Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă ce nume avea să le dea. Și numele pe care avea să-l dea omul fiecărei viețuitoare acela trebuia să rămână“. Când se naște un copil cine este cel care decide cum se va chema? Tatăl și mama. A da nume fiilor înseamnă să-l recunoști cu voce tare: da, acesta este fiul meu! Îl voi iubi și voi avea grijă de el. Este un semn de mare responsabilitate. Și Dumnezeu Tatăl pune în mâinile umanității toată creația cerând să dea nume, adică să-și asume responsabilitatea acestui dar primit: a avea grijă de creație, a o proteja, a o apăra și a o face să se dezvolte.

Primul om observă că între toate ființele vii nu era nici una care să-i semene, adică să fie capabilă ca și el să dea nume și cu care să împărtășească responsabilitatea și afecțiunea. Cartea Genezei folosește aici o imagine foarte frumoasă pentru a descrie misterul întâlnirii dintre bărbat și femeie: “Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra omului și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la loc. Domnul Dumnezeu a plămădit o femeie din coasta pe care o luase din om și a adus-o la om“. Nu este vorba că omul are o coastă mai puțin pentru că Dumnezeu i-a luat-o pentru a crea femeia! Cum spuneam la început, este o imagine poetică pentru a spune că bărbatul și femeia au aceeași demnitate, provin din aceleași mâini creatoare ale lui Dumnezeu, sunt un dar unul pentru celălalt și niciodată nu trebuie să se afirme că unul este mai important decât celălalt.

Dar să ne îndreptăm atenția către Evanghelie, unde Isus, căruia nu-i este rușine să ne numească frați (a doua lectură), este interpelat de farisei asupra problemei divorțului. Învățătorul răspunde făcând referință la acel fragment din Cartea Genezei pe care l-am ascultat în prima lectură. Isus este clar, aproape dur în răspunsul dat fariseilor, dar din evanghelia de azi aș dori să ne oprim împreună asupra afirmațiilor finale care ne privesc personal.

Într-adevăr, încă o dată, evanghelistul Marcu ne arată că Isus îi preferă pe copii, pe care îi vrea aproape de sine. Apostolilor le este teamă ca Învățătorul să nu se enerveze și în schimb Isus îi ia pe copii în brațe și îi mângâie. Pune mâinile asupra lor și îi binecuvântează pe toți cu dragoste. Le repetă ucenicilor: “Lăsați copiii să vină la mine; nu-i opriți“. Și nu doar atât: încă o dată Învățătorul bun confirmă legătura specială care există între cei mai mici și Împărăție: “a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Vă spun adevărul: cine nu primește împărăția lui Dumnezeu asemenea unui copil nu va intra în ea“.

Aceasta este cu adevărat interesant: Isus îi invită pe adulți să primească Împărăția lui Dumnezeu precum un copil. Dar ce înseamnă? Dacă o persoană adultă v-ar fi întrebat: tu care ești un băiețel, o fetiță, cum mă înveți să primesc Împărăția lui Dumnezeu? Ce ați fi răspuns?

Am observat mulți copii pe care îi cunosc și mi s-a părut că înțeleg ce vrea să spună Învățătorul Isus. Pentru a înțelege mai bine, vă adresez o întrebare.

Dacă primiți un cadou, mai ales ceva ce doreați de mult timp, sunteți mulțumiți, da sau nu? Mă faceți să înțeleg că sunteți mulțumiți? Sau nu vă interesează, ca și cum ar fi un lucru lipsit de importanță?

Și când vi se face un gest drăguț, o atenție specială, spuneți: “mulțumesc” sau nu?

O altă întrebare ușoară, ușoară: când vedeți un lucru frumos, foarte frumos, vă emoționați? Un fluture care se așează pe mâna voastră, un curcubeu uriaș pe cer, o furtună pe mare, cu valuri gigante și stropi mari…rămâneți cu gura deschisă? Sau ridicați din umeri și spuneți: da, nimic deosebit?

Iată: dacă atunci când sunteți mulțumiți o arătați dacă știți să spuneți mulțumesc pentru toate darurile pe care le primiți, dacă știți să vă minunați în fața lucrurilor frumoase, atunci știți să primiți Împărăția lui Dumnezeu!

Recunoștința cu bucurie și capacitatea de a vă uimi, de a privi lumea cu ochi care știu să se minuneze în fața a ceea ce este frumos, sunt două caracteristici ale copiilor și sunt două condiții indispensabile pentru a intra în Împărăție.

Pentru săptămâna care începe azi, ne propunem să creștem în capacitatea de a primi Împărăția. Putem să facem aceasta cu cei trei pași ai rugăciunii pe care a compus-o Edi, care are 9 ani, părul foarte bogat și un surâs splendid, chiar și acum când trebuie să poarte aparat dentar. Edi a împărțit rugăciunea sa în trei pași:

- Primul pas: dimineața, când se trezește, face semnul sfintei cruci foarte frumos pentru a putea trăi orice moment al zilei care începe în compania Domnului, și apoi se apropie de fereastră. Nu contează dacă este soare sau plouă, dacă este ceață sau zăpadă: el zâmbește către cer pentru a-i mulțumi Tatălui pentru noua zi.

- Al doilea pas: când se întoarce de la școală: Edi pune la locul său ghiozdanul și în același timp se gândește la ceea ce a făcut de dimineață până în acel moment pentru a alege un lucru frumos pe care să-l păstreze în memorie: un chip frumos, surâsul unui coleg, o explicație a învățătoarei, parfumul pâinii de la gustare…Nu contează dacă este un lucru mare sau mic: important este să fie frumos.

- Al treilea pas: înainte să se culce: imediat după ce mama a stins lumina, Edi se gândește la tot ceea ce s-a petrecut în timpul zilei. Pentru toate lucrurile frumoase murmură un “Mulțumesc, Isuse!”: Mulțumesc Isuse pentru plimbarea cu bicicleta! Mulțumesc Isuse pentru împărțirile pe care le-am rezolvat foarte repede! Mulțumesc Isuse pentru telefonul primit de la Marian! Mulțumesc Isuse pentru îmbrățișările tatei de pe canapea! Mulțumesc Isuse pentru sărutul de noapte bună al mamei mele!…

În această săptămână dorim să urmăm și noi cei trei pași ai lui Edi, pentru a menține vie capacitatea de a ne minuna și a spune mulțumesc, așa încât să putem primi Împărăția lui Dumnezeu.

Comentariu îngrijit de Daniela De Simeis