Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XV-a după Rusalii
Evanghelia:
Apostolul:

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Vasile Rob
pr. Mihai Tegzeș
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Iubirea de aproapele

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta,
și cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău. Aceasta este
cea dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua,
asemenea acesteia: Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți.
De aceste două porunci atârnă toată Legea și Profeții.”
(Matei XXII, 37-40)

Iată răspunsul pe care îl dă Isus unui învățător de lege, care îl întreabă care este porunca cea mai mare din lege.

În aceste două porunci, a iubirii de Dumnezeu și a iubirii de aproapele, stă esența moralei creștine. Întreg decalogul, adică toate obligațiile față de Dumnezeu și semeni se reduc la aceste două comandamente, care sunt de fapt atât de strâns unite și reciproc condiționate, încât ele reprezintă două aspecte ale unei singure iubiri, căci nu-L putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu fără să-l iubim și pe aproapele, și viceversa. Mai mult, cum vom vedea mai departe, în persoana aproapelui noi Îl iubim pe Însuși Dumnezeu, care, prin Fiul Său, Se identifică cu fiecare dintre noi. De aceea, dovada neînșelătoare a iubirii autentice față de Dumnezeu este iubirea de aproapele, după cum ne-o spune Sfântul Ioan Evanghelistul – Apostolul iubirii – în întâia sa epistolă catolică (IV, 20-21): “De va zice cineva: «Iubesc pe Dumnezeu» însă pe fratele său îl urăște, este mincinos; căci cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut, cum poate să-L iubească?”

Fiind deci iubirea de aproapele testul de verificare a iubirii creștinului față de Dumnezeu, vom medita astăzi numai asupra iubirii de aproapele, considerând:

1. Temeiul pe care ea se sprijină și

2. Modul în care trebuie să-l iubim pe aproapele.

1. Primul motiv pentru care trebuie să-i iubim pe semenii noștri îl constituie caracterele cu care ni-i prezintă mintea.

Aceasta ne spune că ei sunt ființe plămădite din același aluat ca și noi, animate de un spirit, făcute după același chip și chemate la același destin ultim. Există în adâncul ființei noastre un instinct care ne îndeamnă să iubim aceste ființe legate de noi prin legături atât de intime. Aici își găsește izvorul acel umanism în numele căruia, fie cu bună, fie cu rea-credință, se comit, nu rareori, abuzuri contra celor mai legitime și sacre drepturi și aspirații ale ființei umane. De aceea fraternitatea firească singură, izvorâtă fie din descendența din aceiași părinți, fie din apartenența la aceeași națiune ori la marea familie umană, deci la speța umană, nu poate constitui un temei solid pentru iubirea autentică dintre oameni și nu poate crea un climat suficient pentru dezvoltarea ei, deoarece umanismul sprijinit exclusiv pe motivele amintite poate duce oricând la aberații și abuzuri născute din dezechilibrul firii umane decăzute prin păcat, pe de o parte, iar, pe de altă parte, un astfel de umanism nu poate satisface aspirațiile metafizice conaturale ale omului, simțul sacrului înnăscut, care nu pot fi limitate la ceea ce este vremelnic și mărginit, căci prin suflet omul aspiră la infinit. Iată de ce, temeiul nezdruncinat al iubirii autentice dintre oameni, cu dimensiunea ei infinită, i-l poate oferi omului numai credința, prin întruparea lui Dumnezeu.

Adoptând firea noastră, Isus se inserează în viața omului, intră în istoria sa, pe care o conduce și o transfigurează. Prin Jertfa Crucii El transfuzionează naturii – stricată prin păcatul originar – seva harului sfințitor care o grefează în natura divină. Astfel, omul este re-creat, reprimește viața divină pierdută, este îndumnezeit, operație ce are loc în Botez.

Devenind astfel prin Botez părtaș al naturii divine, creștinul primește demnitatea de fiu adoptiv al lui Dumnezeu-Tatăl și frate mai mic al lui Cristos. În baza acestei adopțiuni divine în Cristos și prin Cristos, Dumnezeu este prezent în toți semenii noștri, fie în mod actual, prin prezența harului sfințitor, fie în mod potențial, prin chemarea la unirea cu El în virtutea actului răscumpărării, înfăptuită pentru toată omenirea. Trăirea conștientă a acestei prezențe a lui Dumnezeu în semeni o făcea pe Sfânta Tereza, când greșea față de vreo soră de călugărie, să i se adreseze cu rugămintea: “Iartă-mă, Isuse!”. Și nu e de mirare, din moment ce Isus Însuși, înfățișându-ne tabloul Judecății de obște, ni Se prezintă ca identificându-Se cu suferinzii de orice fel, care, aici pe pământ, au fost sau nu au fost miluiți de semenii lor. Gabrielei Bossis, actrița franceză pe care Isus o învrednici de un aproape neîntrerupt colocviu cu El, Isus îi spune că El este prezent sub “speciile” semenilor noștri, așa după cum este prezent sub speciile cuvântului din Evanghelie.

Iată, iubiților, adevărata frăție pe care se sprijină iubirea autentică, cea creștinească, și care formează temeiul adevăratului umanism, acela pe care marele filosof creștin Jacues Maritain îl numește umanism integral.

2. Dar Jertfa de pe Cruce a lui Isus este nu numai temeiul adevăratei fraternități și iubiri dintre oameni, ci ea este totodată și modelul care ne arată cum trebuie să ne iubim semenii.

Reproducând cuvintele din cartea Leviticului (VI, 18), Isus îi zice cărturarului din pericopa evanghelică de azi: “Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți” (Matei XXII, 39). Desigur, acest “ca pe tine însuți” nu înseamnă o egalitate nici în ce privește intensitatea afectivă a iubirii – căci jocul sentimentului nu stă sub imperiul voinței -, nici în ce privește intensitatea efectivă, ci o egalitate sau identitate în ce privește criteriul ce stă la baza iubirii. Adică, pe aproapele trebuie să-l iubim în modul rațional în care ne iubim pe noi înșine; precum nouă înșine nu ne voim răul, ci binele, tot astfel să nu-i vrem și să nu-i pricinuim nici aproapelui vreun rău, ci să-i vrem binele și să i-l facem. “Iubirea – zice Sfântul Pavel în Epistola întâi către Corinteni, cap. XIII, v.4-8 – nu pizmuiește, nu se îndărătnicește, nu se trufește, nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr: toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea niciodată nu scade (…)”. Vedem aci subliniată porunca iubirii de aproapele nu numai sub aspectul ei negativ – adică al răului de la care trebuie să se abțină omul -, ci și sub aspectul ei pozitiv, practic, adică al binelui pe care trebuie să-l facem semenului. Sfântul Ioan în Epistola întâi catolică, c.III, v.18, ne îndeamnă “să nu iubim cu cuvântul, nici cu limba: ci cu fapta și cu adevărul”. Deci, dacă îi este foame aproapelui, să ne împărțim pâinea cu el, dacă e gol să-l îmbrăcăm, dacă e bolnav și întristat să-l mângâiem, dacă e ignorant, mai ales cu privire la adevărurile mântuirii, să-l luminăm, dacă a rătăcit să-l aducem la calea cea bună.

Dar, în ultimă analiză, iubirea cu însușirile ei pe care le-am arătat până aci, nu depășește iubirea pur naturală, omenească. Lipsa, nenorocirea, suferința de orice fel stârnește în mod firesc și spontan în orice om normal un sentiment de compătimire și un imbold de a veni în ajutor celui afectat de ele. Când ai întins o mână de ajutor unui lipsit sau unui neputincios, nu ești mai mult decât un simplu om; dar atunci când ierți pe dușman și îi faci bine celui ce ți-a pricinuit rău, de-abia din clipa aceea ai devenit creștin, de-abia atunci ai împlinit porunca iubirii creștinești în ceea ce i-a adăugat Isus ca nou și necunoscut înainte de venirea Lui: iubirea de dușmani: “Poruncă nouă vă dau, să vă iubiți unii pe alții; precum v-am iubit Eu, și voi să vă iubiți unul pe altul” (Ioan XIII, 34). “Aceasta este porunca Mea, ca să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca să-și pună sufletul pentru prietenii săi” (Ioan XV, 12-13). Isus însă a depășit această culme de iubire, căci nu S-a mulțumit să moară numai pentru prieteni, ci S-a înălțat pe Everestul iubirii, răstignindu-Se pentru noi păcătoșii, pentru propriii Săi călăi și pentru toți dușmanii Săi de moarte, din trecut și viitor. Iată piscul de iubire pe care ne cheamă Isus!

Dragii mei, mai presus de conștiința descendenței naturale din aceeași specie, care ne înfrățește cu întreaga familie umană, să ne lăsăm pătrunși și însuflețiți de copleșitoarea realitate a frăției noastre supranaturale, în și prin Cristos, izvorul și modelul iubirii autentice, și pe El să-L rugăm ca să ne ajute să-l iubim pe aproapele cu iubirea cu care El ne-a iubit, pentru ca toți să devenim, reuniți în trupul Său mistic, “o inimă și un suflet” (Fapte IV, 32). Amin.

 

* * *

 

Despre dragostea de Dumnezeu și de aproapele

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii (Matei 22, 40)

Iubiți credincioși,

În Sfînta și dumnezeiasca Evanghelie de azi, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea și Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu și cea de aproapele. Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul arată că Dumnezeu este dragoste și cel ce rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu și Dumnezeu rămîne în el (I Ioan 4, 16).

Marele Apostol Pavel, vasul alegerii și gura lui Hristos, arătînd că dragostea dumnezeiască este cea mai mare virtute, zice: Și acum rămîn acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea (I Corinteni 13, 13). În alt loc al Sfintei Scripturi, auzim: Dragostea este plinirea Legii (Romani 13, 10; Galateni 5, 14), și legătura desăvîrșirii (Coloseni 3, 14). De-ar avea cineva toate darurile și toate faptele bune, fără dragostea dumnezeiască nu are nimic bun și nimic nu folosește fără iubirea de Dumnezeu (I Corinteni 13, 1-4).

Deci, înțelegînd cît de mare este comoara cea neprețuită a dragostei de Dumnezeu, în cele ce urmează vom vorbi cîte ceva despre această preasfîntă virtute. Mai întîi, să punem o întrebare: prin ce virtuți cîștigă omul dragostea de Dumnezeu? La această întrebare vom răspunde cu mărturii de la Sfinții Părinți, care zic: “Toate virtuțile ajută mintea omului să cîștige dragostea dumnezeiască, dar mai mult decît toate, rugăciunea cea curată, căci prin aceasta, mintea, zburînd către Dumnezeu, iese afară din toate cele ce sînt” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Filocalia II, op. cit. p. 39). La fel învață și dumnezeiescul părinte Isaac Sirul care zice: “Dragostea se naște din rugăciune”.

Dar trebuie să știm că alta este dragostea de Dumnezeu ce se cîștigă prin rugăciunea cea curată, și alta este dragostea de Dumnezeu, ca energie necreată și ca dar de sus.

Acest lucru îl arată Sfîntul Diadoh al Foticeii, zicînd: “Alta este dragostea sufletului și alta este aceea ce vine în el de la Duhul Sfînt. Dragostea dintîi este moderată și pusă în mișcare de voința noastră, atunci cînd vrem; de aceea este și răpită ușor de duhurile cele necurate, cînd nu ținem cu tărie la hotărîrea noastră. Cealaltă, așa de mult aprinde sufletul de dragostea către Dumnezeu, încît toate părțile lui se lipesc de dulceața cea negrăită și infinită, căci mintea umplîndu-se atunci de lucrarea duhovnicească, se face ca un izvor din care țîșnește dragostea și bucuria” (Pr. D. Stăniloae, Teologia morală, vol. 3, 1981, p. 256). Așadar, trebuie să înțelegem că în dragostea naturală este activ și omul. Însă mai presus de această treaptă se află cea în care lucrează dragostea lui Dumnezeu prin rugăciune curată și prin energie necreată dumnezeiască, ca dar al lui Dumnezeu.

Dar să ne punem o întrebare: prin ce cunoaște omul că a ajuns la dragostea de Dumnezeu? La aceasta vă răspundem tot cu mărturii din Sfînta Scriptură și de la Sfinții Părinți. Iată ce avem a zice. Creștinul care a dobîndit această preafericită și neprețuită virtute a dragostei de Dumnezeu, mai întîi are îndelungă răbdare, nu pizmuiește, nu se semețește, nu se trufește, nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se întărîtă, nu gîndește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă (I Corinteni 13, 4-7).

Cel care are dragoste dumnezeiască în inima lui, se poate cunoaște și după faptul că ajută altora în nevoile lor (II Corinteni 8, 24; Evrei 6, 10; 13, 16); ajută pe săraci (Levitic 25, 35; Iov 31, 19-20; Isaia 58, 7; Iezechil 18, 7; Matei 25, 35-36; I Ioan 3, 17); ajută pe bolnavi și străini (Matei 25, 36; Iacob 1, 27); face bine tuturor (I Tesaloniceni 5, 15); mîngîie pe cei necăjiți și întristați (II Corinteni 1, 4); iartă pe cei ce l-au necăjit (Luca 17, 4; Efeseni 4, 32; I Corinteni 13, 1-3) și se roagă lui Dumnezeu pentru binele altora și pentru iertarea celor ce îi fac rău (II Corinteni 9, 14; Iacob 5, 16); se jertfește pe sine pentru alții și chiar pentru cei ce nu-l iubesc (II Corinteni 12, 15; I Tesaloniceni 2, 8; II Timotei 2, 10; I Ioan 3, 16).

Acestea și altele de acest fel sînt semnele omului care s-a învrednicit a dobîndi dragostea pentru Dumnezeu, după mărturia Sfintei Scripturi. Dar să zicem ceva în această privință și din mărturiile Sfinților Părinți. Iată ce zice Sfîntul Maxim Mărturisitorul despre cel ce are dragoste: “Cel ce iubește pe Dumnezeu, nu poate să nu iubească pe tot omul ca pe sine însuși, deși nu are plăcere de patimile încă necurățite ale aproapelui”. Sfîntul Ioan Scărarul zice: “Dragostea de Dumnezeu îl face pe om să nu mai simtă nici plăcere de mîncare sau chiar să nu mai poftească a mînca; căci precum apa hrănește rădăcinile de sub pămînt ale plantei, așa hrănește focul ceresc al dragostei de Dumnezeu, sufletele celor ce au dragostea Lui” (Filocalia IX, Cuv. XXX). Iarăși Sfîntul Maxim Mărturisitorul zice: “Cel ce are mintea sa pironită în dragostea de Dumnezeu, disprețuiește toate cele văzute și însuși trupul său, ca pe ceva străin” (Filocalia IX, Suta I-a).

Deci, frații mei, dacă Sfînta Scriptură și Sfinții Părinți ne arată că dragostea nu face rău aproapelui (Romani 13, 10) și ne învață să iubim pe aproapele ca pe noi înșine (Matei 5, 43-44), apoi acel ce pizmuiește pe fratele și se întristează de binele și de sporirea lui și se silește a defăima numele cel bun al fratelui său, îi întinde curse spre a-l vătăma, se va dovedi pe sine că este străin de dragostea lui Dumnezeu și vinovat de osînda cea veșnică!

Preabunul nostru Mîntuitor ne-a zis: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvîntați pe cei ce vă blestemă (Matei 5, 44). Oare de ce ne-a poruncit El aceasta? Iată de ce! Ca să ne elibereze de ură, de întristare, de mînie și de ținerea de minte a răului. Apoi ca să ne învrednicească pe noi de cea mai mare avuție care este dragostea desăvîrșită. Căci este cu neputință să o aibă pe aceasta, cel ce nu iubește pe toți oamenii la fel, asemenea lui Dumnezeu, Care iubește pe toți oamenii la fel și vrea ca toți să se mîntuiască și la cunoștința adevărului să vină (I Timotei 2, 4).

Să ne aducem aminte că mai întîi ne-a iubit cu desăvîrșită dragoste Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, Care pe Cruce fiind răstignit, S-a rugat Tatălui ceresc pentru iertarea celor ce Îl răstigniseră, zicînd: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac (Luca 23, 34). La fel întîiul mucenic, apostol și arhidiacon Ștefan, nu și-a dat duhul pînă nu s-a rugat pentru cei ce îi sfărîmau capul cu pietre. Căci, urmînd pilda Mîntuitorului nostru Iisus Hristos pentru care pătimea a zis: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicînd acestea, a adormit (Fapte 7, 60).

Această dumnezeiească dragoste a arătat-o și marele prooroc Moise cînd poporul lui Israel a greșit înaintea lui Dumnezeu, închinîndu-se vițelului de aur. Căci voind Preadreptul Dumnezeu să piardă tot poporul, Moise a zis către Dumnezeu: Și acum, de vrei să le ierți lor păcatul acesta, iartă-i; iar de nu, șterge-mă și pe mine din cartea Ta în care m-ai scris! (Ieșire 32, 32).

Aceeași dragoste dumnezeiască purta în sufletul său și marele apostol al lui Hristos, Pavel, care răbdînd atîtea bătăi și prigoane de la iudei, le dorea mîntuirea, încît voia să fie despărțit de Hristos, numai ei să fie mîntuiți, căci iată ce zice: Adevăr zic vouă în Hristos, nu mint, martor fiindu-mi conștiința mea în Duhul Sfînt, că mare îmi este întristarea și necurmată durerea inimii. Căci aș fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru frații mei cei de un neam cu mine după trup, care sînt israeliții (Romani 9, 1-4).

Iubiți credincioși,

Dragostea de aproapele este a doua poruncă, asemenea cu cea dintîi, fiindcă se naște din ea și este nedespărțită de aceea. Că cel ce iubește pe Dumnezeu, după hotarele poruncii celei dintîi, acela de nevoie iubește și pe aproapele său. Dar să ne întrebăm, cum trebuie să folosim dragostea de Dumnezeu și cea de aproapele, spre a nu greși înaintea Lui? La această întrebare mai întîi noi trebuie să știm că dragostea de Dumnezeu nu are hotar, după cum nici Dumnezeu Cel iubit nu are hotar sau măsură.

Dragostea de aproapele, însă, trebuie să aibă măsură, căci dacă vom iubi pe aproapele fără măsura cuvenită, ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu și ne poate aduce mare pagubă. De aceea trebuie să iubim pe aproapele numai în măsura în care nu ne depărtează de dragostea lui Dumnezeu, care zice: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău… (Matei 22, 37). Iar pentru dragostea către aproapele spune: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți (Matei 22, 37), adică pe cît porți grijă și te sîrguiești pentru tine, pe atît poartă grijă și te silește și pentru aproapele tău. De exemplu, dacă noi avem o rudenie tată, mamă, soră, frate sau prieten, care ne-ar îndemna să facem un păcat mare sau să călcăm legea lui Dumnezeu, și am asculta de unul ca acesta făcînd fărădelege înaintea lui Dumnezeu, atunci vom primi osîndă veșnică, pentru că am iubit pe tată sau pe mamă, rudenie sau prieten mai mult decît pe Dumnezeu. De aceea nu mai putem fi ucenici ai lui Hristos și ne facem vinovați de gheena focului, după cum a zis Domnul (Matei 18, 8-9).

În continuare vă reamintesc o istorioară adevărată despre nemăsurata dragoste de Dumnezeu a Sfîntului Ignatie Teoforul, adică purtătorul de Dumnezeu, pentru care a fost mîncat de lei, la Roma.

Pe vremea împărăției lui Traian, a fost patriarh al Antiohiei Sfîntul Ignatie, pe care sfînta noastră Biserică Ortodoxă îl prăznuiește la 20 decembrie, cu cîteva zile înainte de Nașterea lui Hristos. Acest preafericit patriarh era copil pe vremea cînd Mîntuitorul nostru Iisus Hristos umbla pe pămînt și a fost luat de Mîntuitorul în preasfintele Sale brațe, pe care arătîndu-l poporului, a zis: De nu vă veți întoarce și de nu veți fi ca pruncii, nu veți intra întru Împărăția Cerurilor. Apoi a zis: Cine va primi pe un copil ca acesta întru numele Meu, pe Mine mă primește (Matei 18, 3-5). De aceea i se zicea Sfîntului Ignatie “purtător de Dumnezeu”, fiindcă a fost purtat de Domnul în brațele Sale.

Acest mare mucenic a fost ucenicul Sfîntului Ioan Evanghelistul, a cărui viață a urmat trăind în feciorie și viață sfîntă, purtînd neîncetat în inima sa pe Hristos și pururea mărturisindu-L oamenilor.

Pe acest sfînt l-a întrebat împăratul Traian: “Ce înseamnă purtător de Dumnezeu?” El a răspuns: “Tot cel ce poartă pe Hristos Dumnezeu în sufletul său este purtător de Dumnezeu”. Apoi l-a întrebat: “Tu porți în tine pe Hristosul tău?” Sfîntul a răspuns: “Cu adevărat Îl port”. După ce împăratul l-a amenințat cu moartea și l-a chinuit să se lepede de Hristos și să se închine la idoli, văzîndu-l tare ca diamantul în mărturisirea dreptei credințe, l-a condamnat la moarte, trimițîndu-l la Roma legat în lanțuri, sub paza a zece ostași aspri, care l-au chinuit mult pe drum. Ajungînd acolo, a fost legat și dat spre mîncare leilor, într-o zi de sărbătoare, în fața unei mari mulțimi de oameni.

Creștinii de la Roma s-au întristat mult și voiau să-l oprească de la această moarte amară. El le-a scris o scrisoare cînd a trecut prin Smirna, și le-a zis: “Iubiții mei frați, să nu arătați către mine dragoste deșartă ca să mă opriți de la dorința mea cea mare. Eu sînt grîu al lui Hristos și vreau să fiu măcinat de dinții fiarelor, spre a mă arăta pîinea lui Dumnezeu”.

Înainte de a se da drumul leilor spre a-l sfîșia, Sfîntul Ignatie a vorbit poporului, zicînd: “Bărbați romani care priviți la această nevoință a mea, să știți că nu pentru un oarecare lucru rău primesc această moarte, nici pentru vreo nelegiuire sînt osîndit la moarte, ci numai pentru mărturisirea lui Hristos Dumnezeul meu, de a cărui dragoste este cuprinsă inima mea și pe care fără de saț Îl doresc”. Acestea zicînd el, au venit asupra lui leii și îndată l-au sfîșiat în bucăți, după cum el singur mult a dorit, pentru dragostea lui Iisus Hristos.

Dar acolo s-a văzut un lucru de mare mirare, că mîncînd leii trupul sfîntului, inima lui fiind de carne a rămas neatinsă, ca și unele din oasele cele mai mari. Atunci un ostaș, care auzise de la mulți că el poartă pe Iisus Hristos în inima lui, a zis în derîdere: “Să vedem oare, spunea el, dacă are pe Hristos Dumnezeul său în inima sa”. Luînd o sabie, a despicat inima sfîntului în două. Dar, o, minunile Tale, Doamne! Inima sfîntului fiind despicată în două, pe ambele părți ale inimii sale, era scris cu litere de aur Iisus Hristos. Toți cei care au văzut acestea s-au speriat și s-au mirat, zicînd: “Cu adevărat omul acesta a fost purtător de Dumnezeu!”

Așa a iubit pe Hristos Sfîntul Ierarh și Mucenic Ignatie, cu toată inima sa. Cine voiește să știe mai pe larg despre pătimirea Sfîntului Ignatie și cum a pătimit la Roma, să citească viața lui la 20 decembrie.

Iubiți credincioși,

În încheiere, vă rog să vă aduceți aminte de cele ce ați auzit la începutul predicii, și anume că toate virtuțile ajută pe om să cîștige dragostea de Dumnezeu, dar mai mult decît toate rugăciunea curată și neîncetată. Deci să ne silim cu toată sîrguința a lucra toate faptele bune și, mai ales, să ne îndeletnicim cu sfînta rugăciune a inimii noastre, ca prin ea să putem cîștiga dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Prin nemuritoarea dragoste să rămînem în El și El în noi, și așa, cu mila și cu harul Preasfintei Treimi, să fim și noi într-o măsură oarecare purtători de Dumnezeu și să ne mîntuim sufletele noastre. Amin.

 

* * *

 

Învățătorul în lege

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Discutând cu colegii săi, un profesor le-a spus: “Doamnelor și domnilor! Nu fiecăruia i s-a dat să se bucure de o minte strălucită, dar orice om poate să aibă o inimă nobilă”. Nu fiecare om poate să devină un geniu al științei, dar orice om poate fi un geniu al iubirii. Pentru preot cea mai ușoară predică este cea privitoare la iubire, dar de foarte multe ori această virtute este cel mai greu de practicat în viața de zi cu zi.

Sfânta Scriptură ne amintește obligativitatea și nevoia iubirii în relațiile cu semenii noștri. Dacă-l vom întreba pe un creștin dacă Îl iubește pe Dumnezeu, ne va răspunde că da. Și se poate spune că fiecare creștin se străduiește să-L iubească pe Dumnezeu în felul său. Dar realitatea arată cu totul altfel când este vorba despre iubirea aproapelui nostru. În familiile care aparent duc o viață foarte frumoasă, la un moment dat apar diferite probleme. Astfel, în multe familii apar neînțelegeri între copii și părinți, între frați și surori. De foarte multe ori domnește ura între vecini, între membrii unor comunități, se întâmplă chiar și în rândul credincioșilor unei parohii. Ne lăudăm că-L iubim pe Dumnezeu, dar ne este foarte greu să-l iubim pe aproapele nostru.

Sfânta Scriptură ne amintește că iubirea lui Dumnezeu și iubirea semenului nostru se întrepătrund, este una și aceeași iubire. Sfânta Scriptură subliniază că acela care-L iubește cu adevărat pe Dumnezeu, este dator să-l iubească și pe aproapele. Marele apostol al lui Hristos, Sfântul Ioan, afirmă : «Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este! Pentru că acela care nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească» (1 Ioan 4, 20).

La întrebarea învățătorului legii, care este cea mai mare poruncă, Dumnezeiescul nostru Mântuitor i-a răspuns cu cuvintele scrise în Cartea Deuteronomului «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta», iar cu cele din Cartea Leviticului: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți» (Levitic 19, 18).

Ce înseamnă iubirea semenului nostru, ca pe noi înșine? Suntem iubitori de sine, cu toate că avem diferite defecte, slăbiciuni sau imperfecțiuni. Ne iubim pe noi înșine, deși nu suntem sfinți. Suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan scrie în prima sa epistolă: «Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi» (1 Ioan 1, 8). Cu toate că suntem niște păcătoși înaintea lui Dumnezeu, continuăm să ne iubim. Porunca lui Dumnezeu ne spune să-l iubim pe semenul nostru ca pe noi înșine, adică să nu privim la slăbiciunile sale, la greșelile lui, conștientizând că nu este perfect, ba poate foarte greu de conviețuit cu el. Fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu, prin urmare fiecare om este un copil al lui Dumnezeu Tatăl. Pentru fiecare om, Hristos a murit pe cruce și tot pentru fiecare om există câte un loc în cer, pentru că Domnul Dumnezeu dorește să fim mântuiți cu toții, ne spune Sfântul Apostol Pavel (1 Timotei 2, 4).

În Evanghelia Sfântului Ioan, Isus Hristos spune: Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi» (Ioan 15, 12). Isus Hristos ne iubește deși nu suntem perfecți. Așadar și noi suntem datori să-i iubim pe semenii noștri, precum și Isus ne iubește. Sfântul Ioan spune: «De ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi» (1 Ioan 4, 12). Să fim atenți la aceste cuvinte! Din acestea rezultă faptul că, dacă nu ne iubim unul pe altul, atunci Dumnezeu nu locuiește în noi.

Ne întrebăm uneori: “Ce înseamnă aceasta? Oare trebuie să iubesc pe fiecare om? Să-l iubesc și pe dușmanul meu, și pe tâlhar, să-i iubim și pe cei, care ne persecută, pe aceia, care vor să distrugă Biserica lui Hristos?” Da! Domnul ne poruncește să-i iubim pe toți. Aceasta nu înseamnă, că trebuie să ne facem copărtași la acțiunile lor, sau să fim de acord cu comportamentul lor negativ! Să facem diferențiere între faptă și om – creația lui Dumnezeu. Creatorul nostru dorește să nu avem în inimile noastre vreun resentiment față de aceștia, ci să-i iertăm din toată inima și ființa noastră, să ne rugăm pentru adevăratul lor bine, pentru convertirea lor. «Iubiți pe vrăjmașii voștrii… Căci dacă veți iubi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea» – spune Isus (Matei 5, 44, 46). Uneori ne întrebăm: “Cum pot să-l iubesc, când acest lucru mi se pare imposibil?” Cu toții suntem neputincioși înaintea lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, El continuă să ne iubească în mod necondiționat și permanent.

Isus Hristos, prin exemplu Său, ne-a învățat să-i iubim pe toți oamenii. A predicat întotdeauna iubirea, iertarea și caritatea. Tuturor le-a făcut bine. Unii dintre aceștia L-au prins, L-au închis, L-au biciuit, L-au încoronat cu spini, au scuipat asupra Lui, și-au bătut joc de El, ca în cele din urmă să-L răstignească pe cruce, iar răspunsul Său a fost «Tată! Iartă-le lor că nu știu ce fac» (Luca 23, 34). În lume există foarte multă ură, Hristos a adus pe pământ focul iubirii dorind ca acesta să ardă în inimile tuturor oamenilor.

Iubirea eroică este statornică în credință. Isus ne-a învățat să ne iubim. El, este Predicatorul, Învățătorul și Împăratul iubirii. Să ne amintim de cuvintele Sfintei Scripturi: «Dumnezeu este iubire și cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el» (1 Ioan 4, 16).

Rugăciune

O, Doamne, fă ca dorind să Te iubesc pe Tine din toată inima mea, să depun toate eforturile necesare pentru a respecta poruncile Tale, căci acela, care nu-l iubește cu adevărat pe aproapele său încalcă poruncile, iar cine le încalcă Te nesocotește pe Tine, Cel ce le-ai întemeiat.

Dar oare câți dintre oameni pot să le păzească? Cine a iubit vreodată pe aproapele său așa cum ai făcut-o Tu, Hristoase? Dacă nu voi putea înfăptui acest lucru, fă ca să pot urma cel puțin de departe pașii Tăi. Pentru că singur, nu sunt în stare să-l iubesc pe semenul meu ca pe mine însumi, precum Tu ai dorit să mori pentru mântuirea lumii întregi, atunci fă-mă cu ajutorul harului Tău, să-l iubesc așa cum Tu dorești, făcând ceea ce mie mi-ar place, să-mi facă el. Dar să ocolesc a înfăptui ceea ce nu mi-ar plăcea să mi se facă. Tu însuți dorești ca înainte de toate să fiu îndemnat spre așa ceva, pentru că dacă îl voi iubi pe semenul meu doar din interes, atunci aceasta nu-mi va folosi la nimic.

O iubire nemărginită, care cuprinzi cerul și pământul, fă ca să domnească în inimile și sufletele noastre iubirea, astfel ca toți să cunoască că suntem cu adevărat discipolii Tăi. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XV-a dupa Rusalii

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

“Porunca noua va dau voua; sa va iubiti unii pe altii
precum v-am iubit si eu” Io. 13,34

Cand Isus este intrebat de un invatator al Legii, care este cea mai mare porunca, spune: “sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau…si pe aproapele, ca pe tine insuti.” si aceasta din considerentul dragostei lui Dumnezeu pentru creaturile sale, deoarece stim bine ca Dumnezeu este, deopotriva, si in semenul nostru dupa cum este si in noi. Si, daca-l iubim sincer pe Creatorul nostru, trebuie sa-l iubim, cu aceasi iubire si pe aproapele nostru, in care este Dumnezeu, la fel ca in noi.

Diferenta intre mine si, uneori, aproapele meu consta in modul in care am permis sa intre in sufletul meu dragostea si stiinta lui Dumnezeu. Dar, dragostea de aproapele meu: rudenie, prieten sau chiar dusman, nu trebuie sa depaseasca dragostea dumnezeeasca.

Insa, daca aceasta dragoste ne duce la pacat si ne opreste din drumul nostru spre Dumnezeu, atunci trebuie intrerupta ca manifestare, dar nu trebuie intrerupta ca rugaciune pentru indreptarea lui.

Pentru a intelege mai bine voi enumara, incontinuare, cateva dintre faptele iubiri aproapelui, care devin si comori ale vesniciei noastre: rugaciunea pentru dusmani sau pentru cei ce ti-au facut raul. Numai omul care reuseste sa ajunga la aceasta stare este cu adevarat un om desavarsit; cel care ajuta pe cei bolnavi din inima si pe cei saraci din surplusul muncii sale; hraneste cu mancare, dar mai ales cu hrana spirituala, pe cel infometat; sufera alaturi de cel necajit si nu se bucura de starea lui; nu se poarta necuviincios cu saracii, copiii, vaduvele, orfani sau cu propri parinti; este rabdator in toate incercarile pe care i le trimite Dumnezeu si isi panseaza ranile sufletesti cu speranta, credinta si cu pansamentul sterilizat de sincere rugaciuni.

Sfantul Ioan evanghelistul in 1 Io. 4; 20,21, referitor la sinceritatea iubirii atrage atentia: “Daca va zice cineva; iubesc pe Dumnezeu, dar pe fratele meu nu-l iubesc, este un mincinos, deoarece, cel care nu-l iubeste pe fratele sau, pe care-l vede, pe Dumnezeu, pe care nu l-a vazut cum poate sa-l iubeasca!?”

Eu cred ca, daca nu-l vezi pe Dumnezeu este vina ta, pentru ca Dumnezeu este chiar acolo in fratele tau de langa tine, pe care-l vezi si despre care spui ca nu-l poti ierta pentru raul pricinuit. Daca si Dumnezeu ar gandi ca noi si s-ar supara pentu multitudinea pacatelor, cu care-l suparam, am mai putea avea, macar, nadejdea mantuirii?!

Daca suntem crestini, urmasi ai lui Cristos, si fii adoptivi ai Tatalui ceresc, frati ai lui Isus Cristos, daca dorim, cu adevarat, sa ne mantuim, trebuie neaparat sa-l imitam pe Isus, care de pe Cruce, a spus: “Iarta-le lor, ca nu stiu ce fac!” Amin.

 

* * *

 

Realitatea iubirii

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Pericopa de astăzi ne vorbește despre porunca cea mai mare din Lege: cea a iubirii. Este vorba de dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi și de răspunsul nostru la iubirea Sa. Creat “după chipul și asemănarea lui Dumnezeu“, omul simte în adâncul său că trebuie să iubească și să fie iubit, căci fără dragoste, viața nu are sens, lucru întărit de următorul exemplu: în Statele Unite s-a sinucis un om de afaceri care avea “totul”. Era căsătorit cu o soție iubitoare și avea trei copii minunați. Afacerile îi erau prospere. A lăsat un bilet pe care era scris: “Niciodată nu am iubit pe nimeni. În tot ce am făcut, m-am gândit doar la mine. Așa nu mai pot trăi. Iertați-mă!

Mulți oameni nu înțeleg că singurătatea și plictiseala lor izvorăsc din faptul că nu permit să fie “mângâiați” și “luminați” de iubirea lui Dumnezeu. Aceștia nu au primit vestea că au în cer un Tată care îi iubește și dorește ca ei să se simtă fiii Săi iubiți, sprijiniți și ajutați. Sunt mulți părinți triști, pentru că fiii lor s-au îndepărtat de Biserică și nici nu vor să asculte când li se vorbește despre Domnul. În aceste cazuri, părinții simt că și-au pierdut propriul copil și trăiesc o mare durere. Întristarea părinților este cauzată de faptul că nu doresc să priceapă că Dumnezeu este cu ei și îi sprijină chiar dacă, copiii lor sunt rebeli. Astfel, supărându-se, pe lângă viața copiilor distrusă, părinții își vor amărî și propria existență, pierzându-și liniștea sufletească. Omul care recunoaște că este fiul iubit al Creatorului, nu poate să-și piardă pacea și bucuria sufletească, specifică celor îndrăgostiți de Dumnezeu și împlinitori ai poruncile Sale.

Faptul că multe persoane stau departe de Biserică, se datorează și credincioșilor care nu vestesc cu viața lor, cât de mult îi iubește Tatăl și nu transmit iubirea divină vecinilor și chiar celor din casele lor. Din păcate, medităm prea puțin la apostolii care și-au “cheltuit” viața doar pentru a vesti oamenilor, cât de mult îi iubește Domnul.

În zilele noastre, se simte nevoia urgentă a întăririi iubirii dintre soți, singura capabilă să dea un impuls nou educației tinerelor generații și un viitor mai bun, societății noastre. Astfel tinerii, privind cum părinții își “dăruiesc” gratuit, liber și reciproc iubirea, vor învăța să respecte, să iubească și să-și împlinească datoria, cu responsabilitate. Iubirea dintre părinți îi va ajuta pe copii să trăiască cu sentimentul bucuriei în inimi, medicament puternic ce îi va stimula la dezvoltarea calităților lor.

Analizând relațiile care există în multe familii, concluzionăm că mulți părinți nu pricep că și pruncii lor, sunt fiii aceluiași Tată. Soții care doresc să comande, vor deveni educatori aspri, buni patroni, dar niște părinți jalnici, care vor distruge viața pruncilor lor.

I. Experiențele negative ne împiedică să iubim din toată inima

Când eram mici, ne iubeam părinții din toată inima. Din păcate, crescând, experiențele vieții ne-au învățat opusul. Ne-au spus că a iubi înseamnă a suferi; că nu trebuie să ne deschidem sufletul altora; că riscăm să fim dominați sau manipulați; că dacă iubim, vom fi umiliți și batjocoriți… Atunci ne-am blocat și am refuzat să iubim.

Fiind creați “după chipul și asemănarea lui Dumnezeu“, trebuie să înțelegem că mai înainte de toate, ne-am născut pentru ca să iubim și doar în plan secundar se află proiectele și realizările personale, care sunt bune, doar în măsura în care omul respectă voia Domnului.

Mulți oameni sunt de părere că, dacă-și vor afla partenerul de viață potrivit, atunci vor fi fericiți. Alții cred că, dacă vor obține un lucru dorit sau dacă vor realiza ceea ce și-au propus, vor fi bucuroși. Aceștia greșesc, deoarece cred că fericirea depinde de alții sau, că ea constă în lucrurile care sunt în exteriorul ființei lor. A iubi, însemnă a înțelege că suntem liberi și stăpânii universului, pentru că am primit de la Domnul puterea vieții divine. A iubi, implică nu a ne pierde în lucrurile mărunte din lume, ci a pricepe că suntem destinați veșniciei.

O mamă puternică, respectată de toți la locul de muncă, impune singurei sale fiice să fie asemenea ei: mereu prima. Fiica ei nu poate să greșească, să plângă sau să piardă timpul… O astfel de mamă nu-și educă fetița să fie puternică, ci să trăiască fără sentimente; copila va fi o “câștigătoare” care întotdeauna va avea totul sub control, dar tot timpul va fi nemulțumită, mereu va fi în acțiune, dar niciodată, fericită. Din păcate, prin restricțiile sale, mama i-a interzis acestei copile să iubească, nepricepând că plânsul, duioșia și vulnerabilitatea sunt o componentă a iubirii.

Un tată oarecare, nu știe decât să urle și să ceară tuturor din familie, să se supună ordinelor sale. În acest caz, pruncii se simt în siguranță doar când tatăl lipsește de acasă. În interiorul lor sunt terorizați de el, fiind nesiguri și timizi. Niciodată nu vor fi capabili să-și aleagă singuri calea în viață. Sunt copiii cei mai predispuși la marile greșeli ale tinereții, inclusiv fuga de acasă. Devenind adulți, trăiesc mereu apărându-se de cei din jur. Sunt incapabili să colaboreze, la realizarea a ceva bun. Acest tată le-a distrus iubirea și încrederea în viață.

Un alt tată era față de cei din familie “un duce”. Toți trebuiau să-i execute ordinele, inclusiv soția. Fiul i s-a opus: “nu este cinstit ca tu să ne terorizezi, astfel” și-și apăra mama. Dar acest “bărbat” era prea puternic… Drept urmare, într-o zi, tânărul hotărî să nu-i mai arate tatălui său că suferă. Nu mai simțea nici un fel de emoție. Azi este un om cu inima de piatră: pare insensibil. Inima sa a fost ruptă în două și acest fapt este vizibil. Nu se observă nici bucurie și nici viață pe fața sa

O mamă le cere mereu copiilor ei să o ajute, chiar dacă aceștia ar dori altceva. Ea îi laudă numai când muncesc… Copiii au înțeles că nu pot să se joace, fără se să simtă vinovați că nu au lucrat neîntrerupt. Ei vor deveni muncitori neobosiți, dar nu vor ști să se distreze în viață. Mama le-a distrus o latură plăcută a vieții: jocul, glumele, relaxarea.

De multe ori, comportamentul părinților sau experiențele prin care am trecut, ne-au tăiat avântul iubirii, al fericirii. Poate am pierdut încrederea în viață, poate am devenit cinici, poate ne-am predat, dar încă mai avem “aripi”: sunt doar ciuntite. Chemarea la iubire – pe care Dumnezeu a sădit-o în noi – nu poate fi distrusă, nu expiră, ci este veșnică… Dacă am recunoaște rănile noastre și ne-am strădui să le vindecăm, am putea iubi din nou, cu toată puterea și din tot sufletul.

Tatăl meu – își amintește un tânăr – privea la realizările mele și le considera ca fiind rodul superiorității sale. Dacă reușeam la școală, credea că este meritul său și se considera că este “cineva”. Acest tată doar își privea copilul dar nu-l iubea, ci se gândea numai la onoarea sa. Un asemenea părinte nu a înțeles că trebuie să-ți iubești aproapele pentru ceea ce este, nu pentru realizările sale. Un astfel de tată și-a învățat copilul că, pentru a fi iubit și important, trebuia să reușească, să fie un om de vază. Dar când a crescut, tânărul a înțeles că pentru a fi iubit, nu trebuie să demonstreze nimănui, nimic: “Dacă vă place cum sunt, bine. Dacă nu, este problema voastră“.

Mama mă punea – recunoaște o persoană – să recit în public, deoarece cu toții o lăudau ce copil cuminte are. Ea era mulțumită, dar nu pricepea că eu mă simțeam oribil, asemenea unui copil de circ, dresat. Câte nu am făcut în viață, doar ca să o fac fericită! Dar acum doresc să trăiesc, nu pentru ca să satisfac plăcerile altora, ci pentru ca eu să mă simt bine.

Când o mamă spune copilului ei: “Te iubesc, doar dacă mănânci tot“, nu face o declarație de dragoste, ci de respingere: “Nu te iubesc pentru ceea ce ești, ci te iubesc doar pentru că faci ceea ce îți spun, adică ceea ce doresc eu“.

O fiică, de mic copil, a trebuit să-și îngrijească mama, grav bolnavă. A învățat să se dăruiască altora. A reușit în toate domeniile, dar mereu era nemulțumită, tristă și depresivă. Atunci când dorim să facem altora pe plac, căutăm să intrăm în grația iubirii lor, să avem aprecierile lor. Fiind interesați în mod excesiv de părerile altora, pierdem pacea sufletului nostru.

O femeie povestea că de mică, nu dorea să mănânce (un act prin care își revendica autonomia). Într-o zi, tatăl înfuriat își băgă capul în farfuria cu supă. Din acea zi, speriată de imensa putere a tatălui, mâncă tot ce i se punea înainte, iar tatăl era fericit de realizarea sa. Acest părinte nici măcar n-a sesizat că a distrus puterea copilei sale, aceea de a se opune. De fapt, crescând, acea femeie, atunci când cineva o acuza sau o ataca, nu reușea să se apere.

II. Copiii dau lecții adulților

Am putea învăța multe de la următorul exemplu… O fetiță de trei ani și-a pierdut brățara de aur, întristându-se. Frățiorul ei de șase anișori, imediat a ajutat-o s-o caute. Găsind-o, i-a restituit-o. El s-a simțit obligat să-și ajute sora, din dragoste frățească. Din păcate, noi adulții nu simțim la fel, considerându-ne de cele mai multe ori, rivali sau dornici de a domina peste cei din jurul nostru.

Am putea să învățăm de la acest copil care-și iubește sora din toată inima, dorind să o vadă fericită, nu tristă. El nu o ignoră – abandonând joaca, pentru a-i sări în ajutor – și demonstrează că este foarte atent la nevoile ei. Ce minunat ar fi dacă, în relația dintre soți, aceștia ar da dovadă de o atenție asemănătoare față de problemele celuilalt, acordându-și reciproc ajutorul!

Atunci când copiii observă că părinții nu se ajută între ei, învață să fie tot mai egoiști, îndepărtându-se inclusiv de părinții lor. Cum pot copiii sau tinerii să-și respecte părinții, dacă îi văd pe aceștia că nu se respectă între ei? De la părinții certăreți, copiii vor învăța să devină rebeli și neascultători… Dumnezeu vrea ca pornind de la exemplul acestui copil, să învățăm să fim iubitori și respectuoși cu cei de lângă noi, deoarece nu putem să-L iubim pe Domnul și să pretindem că respectăm poruncile Sale, dacă nu-i iubim pe cei din familia noastră, ne spune Isus.

Porunca iubirii este cea mai mare și mai importantă ,pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Adevărata iubire nu trebuie să se confunde cu sentimentul, ci să pornească din inimă, fiind o hotărâre statornică a minții. Din acest motiv, căsătoria făcută din dragoste nu se poate destrăma. Nu trebuie să iubesc doar ce-mi place, căci nu întotdeauna plăcerea coincide cu adevărul și cu bineleAdevărata iubire implică jertfire, renunțare, seriozitate, dăruire, inteligență, dorința de a-l face fericit pe altul, curajul de a trăi în adevăr, alegerea de a-L pune pe Dumnezeu și valorile pe primul plan în viață… Când omul urmărește realizarea acestui standard, inima lui se va umple de pace și bucurie, în ciuda tuturor dificultăților, deoarece puterea Domnului îl va scoate din “moarte” și-l va înălța la viața cea divină și veșnică.

Porunca iubirii aproapelui pe care am primit-o de la Dumnezeu este pentru noi un semnal de alarmă: “Atenție! Cei din familia ta sunt copiii lui Dumnezeu. Prin urmare, ia aminte cum te comporți cu ei!…Dragostea curată nu este teorie, ci se traduce în acțiuni concrete de într-ajutorare. O mamă poate să-și jertfească nopțile – nedormind – pentru iubirea față de copiii ei, tot la fel cum un tată poate să meargă la lucru într-o țară străină, trudind pentru binele familiei sale.

Este interesant că ne-am dori să primim miliarde, crezând că atunci am putea să ne organizăm viața după bunul nostru plac, dar, în același timp, nu acceptăm de la Domnul “darul iubirii”. Unii au câștigat la loto și apoi, în câteva săptămâni și-au distrus familia… Prin urmare, nu banul, ci respectul reciproc, buna înțelegere și iubirea slujitoare, stau la baza unei familii “tradiționale”.

Este trist că darul gratuit al iubirii îl refuzăm aproape zilnic, cu încăpățânare, deoarece nu dorim să fim responsabili și să ne împlinim datoria, asemenea copilului din exemplul dat, care se simte dator să-și ajute surioara. Cultura noastră individualistă ne-a învățat că, numai fiind distanți și indiferenți față de cei dragi, putem face ceea ce ne place… De câte ori, din dorința de a-și satisface “plăcerile”, părinții neglijează educația și sprijinul pe care îl datorează pruncilor lor, petrecând mai mult timp cu prietenii, serviciul sau la TV…? Ori, cine iubește, știe că trebuie să pună la dispoziția celor dragi, calitățile și bunurile sale, cu mult curaj și fără rezerve?

Din păcate, îndepărtându-se de credință, părinții zilelor noastre devin tot mai egoiști, iar goana lor după succes și după aprecierile altora, coroborate cu dorința de a comanda, sunt factorii care nu-i permit nici unui om să-și iubească partenerul de viață și să-și educe pruncii. Părinții care neglijează educația copiilor lor, ignoră și disprețuiesc darul imens pe care l-au primit de la Dumnezeu.

III. Iubirea lui Dumnezeu, izvor de fericire

“Iubirea” este darul cel mai mare, fiind cauza existenței noastre: iubindu-ne, Dumnezeu ne-a creat, demonstrându-ne că putem să-i educăm pe cei de lângă noi, doar în măsura în care îi iubim. Jertfa de Sine a lui Isus – împlinită din iubire – nu s-a sfârșit în moarte, căci înviind, Mântuitorul ne-a arătat că iubirea este mai tare, inclusiv decât moartea.

Sf. Pavel ne informează că întotdeauna “iubirea lui Dumnezeu este cea care ne împinge la convertire” (Rm. 2, 4), adică la schimbarea vieții, la apropierea de Domnul, la fericire și la buna înțelegere între noi. Știind că Dumnezeu te-a tratat cu milă și înțelegere, trebuie să te determine să fii milostiv și înțelegător cu cei din casa ta. Iubirea produce pace, armonie și bună înțelegere în sânul celor mai agitate familii. Iată de ce, Isus consideră dragostea, porunca cea mai importantă.

Practicarea iubirii ne cere multă dăruire și perseverență. Din păcate, persoanele care iubesc, întâlnesc semeni care nu sunt atenți și recunoscători față de iubirea lor, ba mai mult, răsplătesc cu răutate iubirea lor, arătând veridicitatea proverbului: “Fă bine și așteaptă rău“. Mulți, trecând prin aceste experiențe, se pot descuraja; totuși, Dumnezeu-iubire este mereu alături de cei care fac binele și le dă putere să iubească, în ciuda tuturor piedicilor. Aceștia nu se predau și continuă să iubească, demonstrând nu numai că iubirea este mai tare decât trădarea, ci și faptul că au pus pe primul loc în viață, ascultarea de Dumnezeu și nu comportamentul celor de lângă ei. Dacă un om se lasă influențat de jignirile celor dragi, arată că este mai interesat de părerile oamenilor, decât de respectarea voinței și poruncilor lui Dumnezeu.

Să nu uităm că apostolul Ioan ne spune că, atunci când pretindem că îl iubim pe Creatorul, dar suntem certați cu fratele nostru, suntem mincinoși, deci, adevărul nu locuiește în noi. Prin urmare, nu se pot numi creștini, soții care nu se iubesc și nici copiii, care nu-și respectă părinții. Omul își realizează misiunea vieții – primită direct de la Mântuitorul – doar în măsura în care iubește.

Credința omului se măsoară prin iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, deoarece numai iubirea îl ajută pe om să se apropie tot mai mult de adevărata sa identitate: fiu iubit al Creatorului, chemat să iubească, mai presus de orice.

IV. Ce înseamnă iubirea?

În timpul lui Isus, Legea era formată din 613 porunci. Fariseii căutau să afle care este cea mai importantă. Răspunzându-le, Isus unește două porunci din VT: pe cea a iubirii față de Dumnezeu din Cartea Deuteronomului (cfr. Deut. 6, 5) – o rugăciune pe care evreii o recitau zilnic, având obligația să o transmită noilor generații – cu aceea a dragostei față de aproapele “Iubește-l pe aproapele tău, ca pe tine însuți” (Lev. 19, 18).

Isus vede o legătură strânsă între iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui: una, fără cealaltă… n-are nici o valoare. Când un om își iubește aproapele, demonstrează clar că îl iubește și pe Dumnezeu. Îl iubește pe Domnul din toată inima, numai cel care îl iubește pe aproapele, ca pe sine însuși. Faptul că Isus unește aceste două porunci, făcându-le să depindă una de alta, ne învață, fie că ele nu sunt în opoziție, fie că adevăratul creștin nu este împărțit între datoriile față de Dumnezeu (rugăciunea, respectarea poruncilor) și comportamentul său față de cei din jur. Dimpotrivă, cel care trăiește în iubire cu aproapele, crește și în dragoste față de Domnul: aproapele este un frate și nu un dușman între mine și Dumnezeu, ci, mai degrabă, o cale care mă conduce la Domnul.

Din păcate, de multe ori considerăm că ajunge să-L iubim pe Dumnezeu, ignorând dragostea față de ceilalți. Astfel trăim în minciună și în întuneric, deoarece nu pricepem că Dumnezeu este Creatorul și Tatăl milostiv al tuturor oamenilor, care se bucură, atunci când fiii Săi trăiesc în bună înțelegere.

Isus ne învață că de respectarea acestor două porunci depinde “toată Legea și Profeții”, adică întreaga Scriptură, care este sintetizată în aceste două porunci ale dragostei. În Evanghelia după Matei, Isus ne dăruiește o poruncă asemănătoare: “Tot ceea ce doriți ca oamenii să vă facă, și voi faceți pentru ei: aceasta este Legea și Profeții” (Mt. 7,12).

Iubiților! Simplificând, dar împlinind Legea lui Moise, Isus a revelat în mod definitiv voia Tatălui, adică iubirea Sa, mai presus de toate și iubirea aproapelui, în chip activ și dezinteresat. Cu alte cuvinte, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, mai mult decât îi iubim pe cei dragi și să ascultăm de învățătura Lui, mai mult decât de părerile oamenilor și de impresiile noastre. Ținem cont de această învățătură, punându-L pe Domnul pe primul loc în viața noastră? Îl iubim pe aproapele în mod practic: dorindu-i binele din tot sufletul și slujindu-l?

Pentru a practica iubirea de Dumnezeu și dragostea frățească, orice om trebuie, mai întâi, să se iubească și să se respecte pe sine. La fel cum un izvor secătuit nu poate oferi apă drumeților, individul care nu trece peste necazurile personale, nu-și acceptă defectele și nu se simte iubit de Creatorul, care îi repetă continuu: Tu ești important pentru Mine chiar și atunci, când toți te disprețuiesc, nu va putea iubi… Atunci când omul nu pricepe imensa iubire cu care Dumnezeu îl înconjură și nu înțelege că din iubire pentru el, Domnul L-a jertfit pe unicul Său Fiu, deviază de la calea iubirii. În schimb, atunci când recunoaște cât de mult bine îi vrea Dumnezeu, destinându-l vieții veșnice, începe să iubească și să permită pătrunderea păcii și a bucuriei, în inima și casa sa. El se roagă tot mai mult și dorește să-l urmeze îndeaproape pe Isus, dăruindu-le fraților săi iubirea, adică înțelegându-i, sprijinindu-i și slujindu-i.

De altfel, a-L iubi pe Dumnezeu – în sens biblic - înseamnă a renunța la voia noastră pentru a o urma pe a Sa, căutând să fim fideli poruncilor Sale în tot ceea ce facem. Biblia ne spune că Domnul dorește să pătrundă în viața și în mintea noastră, pentru a ne încredința o misiune, aceea de a iubi, adică a adera la voia Sa, opunându-ne mofturilor noastre.

Când noi îl iubim pe Dumnezeu, El ne dilată inima și ne învață cum să ne iubim soțul/soția, copiii, chiar și dușmanii. Astfel, a iubi înseamnă a pricepe, a înțelege că iubirea Domnului este în strânsă legătură cu iubirea aproapelui, în timp ce, lipsa de iubire ne face să fim tot mai înguști la minte, mai egoiști și mai nefericiți.

Din păcate, este cunoscut faptul că, atât cei care se refugiază în alcool, în droguri, cât și cei care își caută bucuria vieții exclusiv în sport sau în muncă, ignorând datoriile față de familie, au apucat pe aceste căi deoarece niciodată nu s-au simțit iubiți de alții, fiind tratați cu răutate și indiferență. Tocmai de aceea, Isus ne spune că iubirea este una singură, informându-ne că din relațiile pe care le avem cu cei din casa noastră și de la locul de muncă, se vede dacă într-adevăr îl iubim pe Domnul. Maica Tereza de Calcutta repeta mereu: “Îmi este greu să cred că tu îl vezi pe Dumnezeu într-o bucată de pâine și nu pe fața fraților tăi“, a soției tale, a fiilor tăi…

Faptul că aceste două porunci ale iubirii nu trebuie separate ne învață că: nu avem nici un folos, dacă-L iubim pe Domnul și-i disprețuim pe oameni; nu este îndeajuns dacă îi ajutăm pe oameni, dar nu ținem cont de învățătura Bibliei și de cinstirea lui Dumnezeu; nu vom fi răsplătiți cu darul mântuirii, dacă nu-i iubim pe cei din familia noastră.

Papa ne spune: “Dacă Iubitul este darul cel mai mare din viața mea și îmi este alături, dacă sunt convins că El – care mă iubește – este cu mine, chiar și în situații de suferință, îmi rămâne în adâncul inimii bucuria care-i mai mare decât toate suferințele… Trebuie să ne dăm seama de prezența Domnului care este lângă noi și să nu fim surzi, căci ascultând doar zgomotele lumii, nu putem auzi această prezență liniștită, care bate la poarta noastră… și pierdem esențialul“… Viața este pe jumătate frumoasă și pe jumătate urâtă. Partea frumoasă este iubirea.

Dacă filozofii din antichitate au intuit că la baza ordinii din univers stă necesitatea fiecărui om de a-l respecta pe aproapele său, Isus este singurul care a vorbit de necesitatea de a-i “ierta”, pe cei care ne-au jignit. De fapt, iertarea este culmea iubirii: acceptarea suferințelor – din dragoste pentru altul – și iertarea ofenselor primite. Să-ți fie milă de aproapele, este uman, dar a-l ierta pentru răul pe care ți l-a făcut, este ceva divin. Omul poate ierta, doar dacă cere această putere de la Dumnezeu.

Porunca iubirii dorește să ne înalțe pe această culme, “obligându-ne” să realizăm lucruri divine, pe care singuri nu le-am putea face. Tocmai de aceea Isus ne poruncește să iubim. Amin.

 

* * *

 

Iubirea față de Dumnezeu și de aproapele – lumina vieții creștine

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Sfânta Evanghelie din Duminica a XV-a după Rusalii este Evanghelia poruncii celei mai mari, și anume porunca iubirii.

Se știe că în Vechiul Testament erau multe porunci, multe reglementări ale vieții omului credincios, la care s-au adăugat și foarte multe prescripții ale tradiției iudaice. Când un învățător de lege, cu gândul de a ispiti pe Iisus, deci nu din dorința sinceră de a învăța ceva, L-a întrebat: “care este cea mai mare poruncă în lege?“, el se aștepta probabil ca Mântuitorul să spună tăierea împrejur sau păzirea zilei sâmbetei, însă Mântuitorul a făcut un rezumat al întregii învățături pe care Dumnezeu a dat-o în Legea lui Moise și în Scripturile proorocilor, și anume legea iubirii: “”Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău”. Aceasta este întâia și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia, este: “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”” (Mt. 22, 37-39).

Apoi, Domnul Iisus, cunoscând că acest învățător de lege viclean se aștepta la un alt răspuns, îi întreabă pe acesta și pe fariseii adunați acolo: “Ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este?” (Mt. 22, 42), iar învățătorul de lege a răspuns: “Al lui David” (Mt. 22, 42). Apoi Mântuitorul îl întreabă mai departe: “Cum atunci David, cu duhul, Îl numește pe El Domn când zice: “Zis-a Domnul Domnului meu: șezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor Tale. Deci, dacă David Îl numește pe El Domn, cum este fiu al lui”?” (Mt. 22, 43-45) La aceasta, învățătorul de lege nu a mai răspuns nimic. Evanghelia se încheie cu aceste cuvinte: “Dar nimeni nu putea să-I răspundă o vorbă și nici n-a mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe pe El ceva” (Mt. 22, 46).

Adică nimeni nu putea cunoaște înțelesurile adânci, tainice ale Sfintei Scripturi mai bine decât Iisus Hristos. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură scrisă de oameni inspirați de Duhul Sfânt are ca autor principal pe Însuși Dumnezeu Cuvântul, tainic prezent în cuvintele acesteia. Când Iisus întreabă pe învățătorul de lege care venise la El ca să-L ispitească și pe fariseii care erau acolo: “Ce vi se pare despre Hristos (Mesia), al cui fiu este? (Mt. 22, 42), El voia să le arate acestora că Mesia nu este un simplu iudeu descendent din David, ci Mesia este Domn ca și Domnul Dumnezeu, acesta fiind înțelesul cuvintelor lui David: “Zis-a Domnul Domnului Meu” (Mt. 22, 44). Deci Mesia-Hristos este Dumnezeu-Omul.

Cunoscând Iisus că fariseii nu puteau accepta ca El, om fiind, să spună despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu, le-a arătat din Sfintele Scripturi că însuși regele David a profețit că Mesia este Domnul sau Stăpânul lui, adică Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic, nu un om pământean, trecător.

Ceea ce reținem noi în mod deosebit din Evanghelia de astăzi este marea datorie sau necesitate de a împlini în viața noastră poruncile iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. În aceste două porunci se concentrează tot ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Toate celelalte porunci sunt căi diferite care ne conduc către aceste două mari porunci ale iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Totuși, modul în care Mântuitorul Iisus Hristos formulează porunca iubirii față de Dumnezeu se deosebește de modul în care El formulează porunca iubirii față de aproapele.

Când vorbește despre datoria noastră de a iubi pe Dumnezeu, El zice: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” (Mt. 22, 37), iar când vorbește despre datoria de-a iubi pe aproapele, El zice: “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mt. 22, 39).

De ce iubirea față de Dumnezeu este cerută ca iubire prioritară și complet dăruitoare de sine: cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul? Pentru că iubirea față de Dumnezeu este izvorul iubirii sfinte și al vieții adevărate a omului care caută mântuirea sau viața veșnică.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, în scrierea sa numită “Capetele (sau capitole) despre dragoste“, chiar în primul dintre acestea, spune în esență că: Iubirea este acea stare a sufletului care preferă pe Dumnezeu oricărei făpturi din lumea aceasta.

De ce oare ne cere Evanghelia să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul?

Pentru două motive majore. În primul rând, acea putere sau energie a inimii care nu-L iubește pe Dumnezeu rămâne nesfințită, adică devine izvor de simțire egoistă, pătimașă; acea putere a sufletului care nu-L iubește pe Dumnezeu cu toată voința rămâne nesfințită, adică devine voință spre săvârșirea răului; iar acea putere a cugetului nostru sau, a minții noastre, care nu se dăruiește în întregime lui Dumnezeu rămâne minte nesfințită, care naște gânduri rele. Iată de ce Mântuitorul Hristos ne spune că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră(cu toată afecțiunea noastră), cu tot sufletul nostru(cu toată voința noastră), cu tot cugetul nostru (cu toată gândirea noastră). Când prin iubire totală ne dăruim lui Dumnezeu în întregime, când nimic din lumea aceasta nu este mai de preț sau mai iubit decât El, atunci ne sfințim în întregime inima, sufletul și cugetul, adică afecțiunea, voința și gândirea.

Al doilea motiv pentru care Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul este acesta: ceea ce iubim ca fiind pentru noi realitatea cea mai prețuită sau valoare absolută, aceea devine pragul sau limita înălțării și libertății noastre. Prin urmare, sufletul omului fiind creat după chipul lui Dumnezeu, Cel nelimitat și veșnic, trebuie să-L iubească pe Dumnezeu Cel ce este mai presus de lumea creată, de spațiu și timp, pentru a fi cu adevărat liber față de limitele impuse de spațiu și timp, dar și de nestatornicia și stricăciunea făpturilor limitate și trecătoare. Dacă omul iubește, cu toată inima sa, cu tot sufletul său, cu tot cugetul său, realități mărginite și trecătoare, schimbătoare și coruptibile, sufletul lui se oprește la aceste realități și pierde libertatea sau dorința vie de a căuta și de a primi viața și iubirea veșnică a lui Dumnezeu. Însă dacă omul iubește pe Dumnezeu Cel nemărginit și veșnic, atunci inima, sufletul și cugetul său se deschid spre infinitatea și eternitatea iubirii lui Dumnezeu, spre bucuria nemărginită și veșnică pe care Dumnezeu o dăruiește celor ce-L iubesc pe El. Deci, numai pe Dumnezeu trebuie să-L iubim ca fiind suprema realitate și valoare, deoarece numai El este Creatorul și Mântuitorul lumii, dătătorul și împlinirea a toată existența creată.

Sfântul Isaac Sirul spune că iubirea curată se naște din rugăciune. Cu alte cuvinte, iubirea curată este iubire sfințită de harul iubirii lui Dumnezeu, dacă rugăciunea omului este smerită și stăruitoare. Cine iubește pe Dumnezeu cu toată inima sa, cu tot sufletul său, cu tot cugetul său se unește cu Dumnezeu în mod deplin. Deci, din unirea omului cu Dumnezeu prin rugăciune se revarsă harul iubirii divine în viața omului, iar prin om se transmite și în jurul său. Iubirea aceasta duhovnicească și sfântă este iubirea omului sfânt, care nu judecă pe nimeni, dar ajută pe toți, nu acumulează averi în mod pătimaș, ci le dăruiește celor în nevoi. De aceea, iubirea care se naște din rugăciune este iubire sfințitoare și mântuitoare, având în ea arvuna vieții veșnice.

Aceasta este iubirea Sfinților Apostoli și a sfinților martiri, iubire mai tare decât frica de moarte sau instinctul de conservare, iubire care ne ajută să nu ne legăm în mod pătimaș de bunurile trecătoare din lumea aceasta, ci să căutăm binele cel nemuritor, care este legătura sau comuniunea omului cu Dumnezeu. Așadar, porunca iubirii față de Dumnezeu ne cheamă să iubim binele mai mult decât bunurile din lumea aceasta. Altfel spus, binele săvârșit din iubire față de Dumnezeu și de aproapele trebuie să-l dorim sau să-l căutăm mai mult decât bunurile materiale și trecătoare din lumea aceasta.

Cât privește porunca iubirii față de aproapele, aceasta este formulată de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, astfel: “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Mt. 22, 39), adică să ai grijă de viața lui cum ai grijă de viața ta, să te interesezi de mântuirea lui cum te interesezi de mântuirea ta. Însă, spre sfârșitul activității Sale mântuitoare pe pământ, Hristos Domnul, potrivit Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, zice: “Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul” (In. 13, 34). Vedem aici că Mântuitorul Hristos a dat o măsură nouă iubirii față de aproapele decât iubirea față de noi înșine, și anume: “precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul” (In. 13, 34), adică să-l iubim pe aproapele nostru precum îl iubește Hristos. Însă noi nu putem iubi pe aproapele nostru așa cum îl iubește Hristos, decât dacă primim iubire din iubirea lui Hristos. Cu alte cuvinte, ceea ce ne cere Mântuitorul Iisus Hristos nu putem împlini decât cu ajutorul Lui. De altfel, El Însuși ne spune aceasta zicând: “Fără Mine nu puteți face nimic” (In. 15, 5), adică nimic bun.

Când Îl iubim pe Dumnezeu, dorim să ne întâlnim cât mai des cu El prin rugăciune, dar mai ales dimineața și seara, la începutul și la sfârșitul activității zilnice, înainte și după ce servim masa, ca să-I mulțumim Lui pentru că ne iubește și ne ajută.

Sfinții cei mai rugători au ajuns chiar să se roage neîncetat, având permanent mintea și inima lor îndreptate spre Dumnezeu. Ei împlineau astfel îndemnul Sfântului Apostol Pavel: “rugați-vă neîncetat.” (I Tes. 5, 17)

Porunca iubirii față de Dumnezeu cuprinde în ea și iubirea față de Biserica lui Dumnezeu, care este trupul tainic al lui Hristos, templu al Duhului Sfânt și popor al lui Dumnezeu Tatăl. Când iubim Biserica lui Dumnezeu, Îl iubim de fapt și pe Dumnezeu Care locuiește în ea. Când construim o biserică nouă sau restaurăm una veche, când aducem daruri la biserică sau înfrumusețăm biserica, iubirea noastră față de Dumnezeu se arată și în această dărnicie a noastră față de Biserica Lui Hristos, simbolizată de biserica locaș de închinăciune.

Dar mai ales Îl iubim pe Dumnezeu când ascultăm cuvântul Lui și îl împlinim, prin fapte, când trăim potrivit voii Lui în sfințenie, când suntem milostivi așa cum El este milostiv, când suntem buni așa cum El este bun, deci Îl iubim pe Dumnezeu în mod deplin când ne asemănăm cu El prin bunătate.

Iar iubirea Lui se revarsă prin faptele noastre spre semenii noștri. Astfel, împlinirea poruncii iubirii de Dumnezeu se leagă de porunca iubirii față de aproapele.

Deci, Evanghelia Duminicii a XV-a după Rusalii ne îndeamnă să iubim pe Dumnezeu și pe semenii noștri intensificând rugăciunea, citirea Sfintelor Scripturi, participarea la slujbele Bisericii, săvârșirea faptelor de milostenie sufletească și trupească, adică să arătăm milostenie cu vorba bună și cu fapta bună celor ce au nevoie de ajutorul nostru.

Când recunoaștem că nu am iubit îndeajuns pe Dumnezeu și nici pe semenii noștri, calea de ridicare și îndreptare a vieții noastre este pocăința.

Prin pocăință ne plângem păcatele săvârșite ca urmare a lipsei de iubire, fie că nu am iubit în mod constant pe Dumnezeu, fie că nu am iubit totdeauna pe semenul nostru.

De aceea, pocăința și dorința vie de-a ne înnoi viața sunt primii pași pentru îndreptare și pentru recuperarea timpului pierdut, a celui petrecut fără rodire duhovnicească. Prin pocăință recunoaștem eșecul nostru în iubire, sau căderile noastre din iubirea față de Dumnezeu și de semenii noștri. Dar cerând iertare, Dumnezeu Se milostivește de noi, ne iartă, ne ridică și ne întărește, dăruindu-ne puterea de a-L iubi pe El, Biserica Sa sfântă și pe semenii noștri, cu iubire smerită, izvorâtă din harul milostivirii Sale față de oameni.

Să ne ajute Hristos-Domnul să împlinim porunca iubirii față de Dumnezeu, sporind totodată în dragostea față de semenii noștri, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin!