Start > Ritul latin > Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!

24 April 2008
1,446 afișări

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info
Învierea Domnului

Aceste cuvinte, acest gând, acest adevăr ne stăpânesc astăzi cugetul, judecata, vorba, simțirea și toată purtarea noastră. Cu toții avem sufletul străbătut de fiorul unei bucurii nespuse. A unei mulțumiri sufletești nemăsurate, că “Paștile sfințite astăzi nouă s-au arătat, Paștile… care au deschis nouă ușile raiului. Că prin Înviere din moarte la viață și de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi”. Sufletul nostru privește astăzi în jurul său și se umple de lumină, că toate cele duhovnicești s-au schimbat față de ziua de ieri; la cugetul nostru se adaugă ceva de dincolo de pulsul vieții, mai adânc sau mai de sus, după cum știm să oprim firul gândului și să trăim bucuria Învierii Domnului, a celui ce, biruind păcatul și frângând boldul morții “din moarte la viață și de pe pământ la cer ne-a trecut pe noi”.

Cea mai mare sărbătoare creștină cheamă prin vestirea adevărului ce stăruie peste noi: “Hristos a Înviat!”.

După deniile întristărilor și ale durerii, cu care am retrăit patimile Celui pironit pe cruce și pus apoi în mormânt, iată-ne ajunși în lumina bucuriei marelui praznic al Învierii Domnului.

Această bucurie ne este dată de Învierea Domnului, căci Învierea Domnului este sărbătoarea cea mai sfântă din cursul anului, numită și “Sărbătoarea sărbătorilor”. Pentru Domnul nostru Isus Hristos este ziua care încununează activitatea Sa pământească, este rezultatul lucrării desfășurate de El în lume; este ziua în care s-a întâlnit, după ridicarea Sa din morți, cu Adam și Eva, primii noștri părinți, cu patriarhii, cu profeții și cu toți drepții lumii celei vechi. S-a întâlnit cu apostolii, cu femeile mironosițe, cu ucenicii și, în decursul vremurilor, cu toți creștinii, iar astăzi se întâlnește cu noi, întâmpinându-ne cu dumnezeiasca urare: “Bucurați-vă!” (Matei 28,9).

Toată suflarea se bucură că Hristos a înviat ca să dăruiască viață lumii. Căci așa cum mărturisește Sf. Ioan Gură de Aur: “Astăzi este pe pământ bucurie, astăzi este în cer bucurie. Acum saltă de bucurie îngerii, acum se veselesc arhanghelii, acum heruvimii și serafimii prăznuiesc împreună cu noi sărbătoarea de azi”. Iată marea bucurie pe care ne-o aduce Învierea Domnului, cel mai mare praznic al creștinătății. Este praznicul bucuriei negrăite, care unește cerul cu pământul într-o armonie divină, restabilind firea omenească, apărată de întunericul păcatului și chemând-o să prăznuiască împreună cu Hristos cel înviat bucuria vieții asupra morții, bucuria luminii asupra întunericului.

Prin învierea Domnului, puterea de neînvins a vieții pășește biruitoare prin veacuri și se revarsă în veșnicie. Totul este aici opera harului divin, care izvorăște din Învierea Domnului și care ne dă bucuria de a fi cu Domnul Isus, Cel care ne luminează cărările pe pământ, ne ajută să ne înțelegem rostul vieții și să ne îndeplinim datoriile noastre. Bucuria pe care o revarsă în suflet harul dumnezeiesc sfințește viața noastră și face să se nască “dragostea, pacea, îndelungă răbdarea, facerea de bine, credincioșia” (Galateni 5, 22).

Sf. Înviere este temelia credinței noastre, pentru că Hristos Domnul este Dumnezeu adevărat care se jertfește pentru noi etern, din dragoste infinită. Învierea Domnului ne dă certitudinea absolută că există o veșnicie fericită, pe care o putem câștiga fiecare prin trăirea sinceră și permanentă în duhul dragostei Sale. Prin învierea Sa, s-au rupt încuietorile cele veșnice, iar puterea iadului s-a sfărâmat. “Unde-ți este moartea, boldule, unde-ți este, iadule, biruința?”, așa se întreba Sf. Apostol Pavel (I Corinteni 15, 55).

Hristos Domnul a înviat ca om, și ne-a arătat că și noi toți vom învia, îmbrăcându-ne nestricăcios, ca să-L întâmpinăm pe Judecătorul cel Drept la a doua venire. Prin învierea Domnului ne-am suit cu Hristos în raiul cel ceresc, unde ne-am bucurat cu cetele îngerești și ne-am îmbrăcat haina neprihănită a luminii izvorâte din Învierea Sa.

Începând cu Sf. Înviere, a intrat în istoria Bisericii harul divin și cu el a strălucit icoana omului duhovnicesc pe care trebuie să o realizeze fiecare creștin. Acum se pune temelia Bisericii care este împărăția lui Dumnezeu pe pământ.

Ziua Învierii este începutul împăcării omului cu Dumnezeu și a împăcării noastre, unul cu altul. Ea ne cheamă la comuniune de viață cu Dumnezeu și la înfățișarea cu Hristos, prin Hristos și pentru Hristos, ca să se așeze pacea și buna învoire între oameni. Ziua Învierii ne îndeamnă să vorbim fraților, celor ce ne-au greșit și să iertăm toate câte ne-au făcut. Iertându-ne și împăcându-ne unii cu alții, viața ni se luminează și se umple de toată bucuria și valoarea ei, iar sufletul renaște și petrece numai în sărbătoare, și cu veselie cântă cu îngerii din cer: “Acum toate de lumină s-au umplut și cerul și pământul și cele de dedesubt, pentru ca să prăznuim omorârea morții, sfărâmarea păcatului și începutul vieții veșnice” (Catavasierul Paștilor).

La praznicul Învierii Domnului să zicem: Bucurați-vă și vă înălțați cugetul curat spre Domnul care prin cruce a adus bucurie la toată lumea, ne-a izbăvit de întristare și durere, de lacrimi și moarte. Toată suflarea să laude pe Domnul, pentru că vedem azi pe adevăratul și veșnicul nostru Mântuitor, pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei care, înviind din morți, a rupt zapisul păcatului și ne-a dezlegat de blestemul lui Adam.

Hristos astăzi ne învață că Adevărul și Lumina sunt mai tari decât minciuna și întunericul. Binele și Iubirea înfrâng răul și ura, viața biruie moartea și virtutea stăpânește păcatul.

Dumnezeu călăuzește pașii omului pe drumul binelui și al progresului, al culturii și civilizației.

Dar ziua Învierii Domnului este și începutul apostolatului creștin.

La fel ca femeilor mironosițe și Apostolilor, îngerul Domnului, care a prăvălit piatra de pe mormânt în dimineața Învierii, ne zice și nouă: “Mergeți în mijlocul poporului și vestiți bucuria cea mare, că Hristos Domnul a înviat din morți” și că azi și în veșnicie El este în Biserica Sa, în Sf. Altar și în Sf. Taine, unde ne întâmpină pe toți. Că El este Domnul nostru care ne iubește și ne iartă, ne cercetează, este cu noi în orice împrejurare; ne dă puteri când ne simțim slabi și fără ajutor, ne ocrotește și ne ajută și atunci când am uitat de rugăciune, de poruncile Lui și de toate faptele bune.

De aceea zic împreună cu Sf. Apostol Pavel: “Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea tatălui Domnului nostru Isus Hristos, care întrece și depășește orice cunoștință” (Efeseni 3, 14-19).

Cu aceste binevestiri de bucurie, în această sfântă zi, vă îmbrățișez cu dragoste frățească pe toți: părinți și copii, tineri și vârstnici, mari și mici și Hristos cel înviat să vă binecuvânteze pe toți, împreună cu cei dragi, cu o viață plăcută Lui, aducându-vă pace, sănătate, liniște, spor, dragoste și bună înțelegere pentru toți.

Hristos a Înviat!

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

Ritul latin